IBPBI/2/423-806/14/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy pomimo podziału przez wydzielenie, który będzie miał miejsce w 2014 r., PGK powinna w swoim rocznym zeznaniu dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. rozliczy całość zaliczek na CIT zapłaconych w 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (wpływ do tut. BKIP 4 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pomimo podziału przez wydzielenie, który będzie miał miejsce w 2014 r. PGK powinna w swoim rocznym zeznaniu dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. rozliczyć całość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zapłaconych w 2014 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pomimo podziału przez wydzielenie, który będzie miał miejsce w 2014 r. PGK powinna w swoim rocznym zeznaniu dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. rozliczyć całość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zapłaconych w 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X (dalej także „Spółka”) jest spółką dominującą w Grupie. W skład Grupy wchodzą m.in. spółka A i Spółka B. Spółka wraz z wybranymi spółkami zależnymi, w tym spółką A i spółką B, tworzy podatkową grupę kapitałową (dalej jako „PGK”) w rozumieniu art. la ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 851 ze zm. - dalej „ustawa o CIT”). Spółka jest spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Grupa posiada zakłady wytwarzania energii, tj. m.in.: Zakład Wytwarzania N. (wchodzący w skład Spółki B) oraz Elektrownię B. (Zakład Wytwarzania B.), będącą oddziałem spółki A.

W ramach planów biznesowych Grupy w 2014 r. będzie miał miejsce:

  1. podział Spółki A poprzez wydzielenie Elektrowni B. do istniejącej spółki kapitałowej, która będzie miała siedzibę w Polsce i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce,
  2. podział Spółki B poprzez wydzielenie Zakładu Wytwarzania N. do istniejącej spółki kapitałowej, która będzie miała siedzibę w Polsce i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Dalej Elektrownia B. oraz Zakład Wytwarzania N. są określane również łącznie jako „zorganizowane części przedsiębiorstwa” lub „ZCP”.

Planowane podziały nastąpią w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”), zgodnie z którym podział może zostać dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Spółka Przejmująca jest spółką, która powstanie w trakcie 2014 r. Spółka ta nie wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej. Zakład Wytwarzania N. oraz Elektrownia B. spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „ustawa o CIT”). Część majątku, która pozostanie po dokonanym podziale w spółce A i spółce B będzie również stanowiła przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Na dzień dokonania podziału przez wydzielenie PGK będzie w dalszym ciągu posiadał status podatkowej grupy kapitałowej, w skład której będą wchodziły m.in. Spółka A i Spółka B.

Podatkowa Grupa Kapitałowa korzysta z uproszczonej metody wpłat zaliczek na podatek dochodowy określonej w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT. Rok podatkowy PGK jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Planowane podziały nastąpią w trakcie roku podatkowego 2014.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy pomimo podziału przez wydzielenie, który będzie miał miejsce w 2014 r., PGK powinna w swoim rocznym zeznaniu dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. rozliczy całość zaliczek na CIT zapłaconych w 2014 r.... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnicy CIT są zobowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne na CIT w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Jednocześnie zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym CIT, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Warunkiem zastosowania takiej formy rozliczania zaliczek jest m.in. zawiadomienie pisemne właściwego naczelnika urzędu skarbowego. PGK jako podatnik CIT korzysta z możliwości rozliczania zaliczek na CIT w formie uproszczonej, tj. w wysokości 1/12 kwoty podatku należnego, wynikającego z poprzednich deklaracji rocznych na CIT. W szczególności przy wyborze tej metody rozliczania zaliczek dochowano wszelkich przewidzianych prawem obowiązków związanych z takim wyborem.

Wybór metody dokonywania rozliczeń miesięcznych na CIT w postaci zaliczek w formie uproszczonej pozwala podatnikom CIT na uproszczenie ich rozliczeń, tj. przez cały okres trwania roku podatkowego podatnik wpłaca zaliczki w formie uproszczonej, dokonując ostatecznego rozliczenia przychodów i kosztów (ustalając wynik podatkowy w CIT) z końcem roku podatkowego, tj. w deklaracji rocznej CIT. Metoda ta jest korzystna dla podatników CIT przede wszystkim ze względu na uproszczenie w trakcie roku podatkowego metody rozliczania zaliczek.

Powyższe prowadzi do wniosku, że wszelkie zdarzenia gospodarcze mające miejsce w trakcie trwania roku podatkowego, nie mają wpływu na rozliczenia miesięczne zaliczek na CIT podatnika, który wybrał metodę wpłacania zaliczek w formie uproszczonej. W konsekwencji, w przypadku PGK planowany podział przez wydzielenie ze spółki A i spółki B ZCP nie będzie miał żadnego wpływu na zaliczki Wnioskodawcy wpłacane w trakcie trwania 2014 r.

Należy również zaznaczyć, że zaliczki na podatek dochodowy związane są z osobą podatnika, tj. nie wiążą się w żaden sposób np. z jego majątkiem. Zgodnie z przepisami CIT, w ramach podziału przez wydzielenie nie dochodzi do sukcesji generalnej, tj. takiej, która obejmuje wszelkie prawa i obowiązki związane z osobą podatnika, ale jedynie do szczególnego rodzaju sukcesji, tj. do sukcesji generalnej częściowej, która w praktyce oznacza, że podlegają jej jedynie te prawa i obowiązki, które wiążą się z przenoszonymi składnikami majątku, określonymi w planie podziału. Wobec powyższego, w ramach sukcesji która będzie miała miejsce w niniejszym przypadku nie przejdą na spółkę przejmującą prawa i obowiązki związane z osobą podatnika a jedynie te, które zgodnie z zasadą sukcesji generalnej częściowej przypisane są do przenoszonego majątku. Przedmiotem sukcesji nie będzie więc prawo do rozliczenia zaliczek uiszczonych przez podatkową grupę kapitałową za okres od początku roku podatkowego do dnia podziału. Należy mieć na uwadze, że wysokość kalkulowanych przez podatkową grupę kapitałową zaliczek jest określana w oparciu o wysokość podatku należnego całej podatkowej grupy kapitałowej wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy. Z kolei taka wysokość podatku należnego wynika z dochodu podatkowej grupy kapitałowej, którym zgodnie z art. 7a ustawy o CIT jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Stąd w przypadku podatkowych grup kapitałowych następuje oderwanie wysokości podatku należnego od wysokości podatku jaką hipotetycznie uiściłyby spółki wchodzące w jej skład nie tworząc podatkowej grupy kapitałowej. Wysokość zaliczek jest więc ściśle związana z podatnikiem, a nie z częścią majątku spółek, które wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej. Niemożliwym byłoby w praktyce (zwłaszcza, że dodatkowo zaliczki uiszczane są w formie uproszczonej), dokonanie przypisania części zaliczek do wydzielanego majątku i rozliczenie ich poza podatkową grupą kapitałową (rozliczenie przez spółkę przejmującą).

Stąd, zdaniem Wnioskodawcy, pomimo podziału przez wydzielenie, który będzie miał miejsce w 2014 r., PGK powinna w swoim rocznym zeznaniu dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. rozliczyć całość zaliczek na CIT zapłaconych w 2014 r.

Stanowisko, zgodnie z którym podatnik, z którego wydzielane są ZCP zobowiązany jest w rozliczeniu rocznym CIT za rok, w którym następuje podział przez wydzielenie, uwzględnić zaliczki na podatek dochodowy do dnia podziału potwierdza m.in.:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z 14 lipca 2009 r., sygn. IPPB3/423-216/09-2/ER: Mając na uwadze powyższe, zważywszy, że spółki określiły, jakie prawa i obowiązki podatkowe związane z określonymi składnikami majątku zakładu przechodzą na spółkę przejmującą, spółce przejmującej (M) będą przysługiwać tylko takie prawa i obowiązki, które wynikają z planu podziału. W rezultacie, spółka dzieląca się (J) była obowiązana do uwzględnienia w zeznaniu rocznym za 2008 rok zaliczek na podatek dochodowy od dochodów podatkowych rozpoznanych przez Spółkę do momentu podziału.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2010 r., sygn. IPPB5/423-320/10-5/MB: W rezultacie, spółka dzieląca się (A. Sp. z o.o.) jest obowiązana do uwzględnienia w zeznaniu rocznym za rok, w którym nastąpi podział zaliczek na podatek dochodowy od dochodów podatkowych rozpoznanych przez Spółkę dzieloną do momentu podziału.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.