IBPBI/2/423-784/14/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura 1 lipca 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kontynuacji wpłat uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, w sytuacji gdy:

 • dochodzi do przedłużenia okresu funkcjonowania PGK (skład PGK pozostaje niezmienny) - jest prawidłowe,
 • zostaje utworzona nowa PGK (następuje zmiana składu PGK) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2014 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Pismem z 28 czerwca 2014 r. Znak: ..., wniosek został przesłany do tut. Organu celem załatwienia zgodnie z właściwością (wpływ do BKIP 1 lipca 2014 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Decyzją z 28 listopada 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”, „Wnioskodawca”, „Grupa”), zawartej 26 września 2011 r. w formie aktu notarialnego.

Do podstawowej działalności podmiotów wchodzących w skład PGK należy:

 • wydobycie węgla,
 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła,
 • dystrybucja energii elektrycznej,
 • obrót energią elektryczną oraz dystrybucja i sprzedaż ciepła.

Rejestracji PGK dokonano na okres 3 lat podatkowych od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Rok podatkowy w PGK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia, a pierwszy rok rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2012 r. Wraz z utworzeniem PGK, Wnioskodawca dopełnił również obowiązku identyfikacyjnego przewidzianego dla PGK zgodnie z przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 r. (t.j. Dz.U. 2012 r. poz. 1314 ze zm., dalej: „Ustawa o NIP”), otrzymując numer identyfikacji podatkowej (NIP) dla podatkowej grupy kapitałowej.

Spółką dominującą w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”) i spółką reprezentującą PGK jest spółka X (dalej „Spółka dominująca”).

W związku ze zbliżającym się końcem okresu obowiązywania umowy PGK (31 grudnia 2014 r.), Grupa planuje przedłużenie jej funkcjonowania na okres kolejnych co najmniej 3 lat. W ramach spełnienia wymogów ustawy o CIT dotyczących przedłużenia, Grupa zamierza zawrzeć w formie aktu notarialnego, nową Umowę PGK (dalej „ nowa Umowa”), zawierającą wszystkie niezbędne elementy wynikające z art. la ust. 3 tej ustawy. Wnioskodawca nie wyklucza, że w ramach przedłużenia PGK, nowa Umowa może zostać również podpisana przez podmioty, które nie były stroną poprzedniej Umowy oraz, że niektóre z podmiotów, które są stroną obecnej Umowy o PGK, nie będą stroną nowej Umowy.

Co jednak najistotniejsze wszystkie podmioty, które wejdą w skład PGK po jej przedłużeniu będą spełniać warunki wymagane dla przedłużenia PGK, w szczególności:

 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą spółkę będzie wyższy niż 1 mln zł,
 • spółka dominująca będzie posiadała bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym (lub jego określonej prawem części) spółek zależnych,
 • spółki zależne nie będą posiadały udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
 • żadna ze spółek nie będzie zalegać z wpłatami podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Zwierając nową Umowę, Wnioskodawca będzie również uwzględniać wymogi ustawy o CIT warunkujące zachowanie przez PGK statusu podatnika przez cały okres jej trwania, obejmujące:

 • utrzymywanie rentowności na poziomie co najmniej 3%,
 • spółki wchodzące w skład PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład PGK ,
 • spółki wchodzące w skład PGK nie będą korzystać ze zwolnień podatkowych na podstawie odrębnych ustaw.

Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że spółka X będzie w dalszym ciągu spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm.); w tym zakresie spółka X będzie również reprezentować PGK w procedurze zgłoszenia oraz rejestracji nowej Umowy przed właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego.

W ciągu roku podatkowego PGK dokonuje rozliczeń w oparciu o art. 25 ust. 6 ustawy o CIT wpłacając zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej. PGK w rozliczeniu za każdy rok podatkowy wykazała podatek należny.

W okresie swojego funkcjonowania, PGK zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 14b Ordynacji podatkowej, wielokrotnie występowała do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnych, odnośnie stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych w zakresie których posiadała wątpliwości, a rodzących po stronie Grupy określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. W rezultacie Wnioskodawca jest w posiadaniu licznych interpretacji indywidulanych organów podatkowych, które zostały wydane na jego rzecz.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. la ust. 1 ustawy o CIT, podatnikami mogą być grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”. W związku z art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, jednym z wymagań warunkujących powstanie PGK jest zawarcie, przez spółkę dominującą oraz spółki zależne w formie aktu notarialnego umowy o utworzeniu podatkowej grup kapitałowej, na okres co najmniej 3 lat podatkowych. Umowa podlega zgłoszeniu, na co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który następnie dokonuje jej rejestracji. W myśl natomiast art. la ust. 9 ustawy o CIT, dla przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej wymagane jest zawarcie nowej umowy, podlegającej również odpowiednio zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W opinii Wnioskodawcy instytucja przedłużenia PGK nie skutkuje powstaniem nowego podatnika, jak również nie powoduje zakończenia bytu podatkowego istniejącej PGK. Wyraźnie stanowi o tym art. la ust. 9 ustawy o CIT przewidujący możliwość „przedłużenia” okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN „przedłużyć —przedłużać” oznacza „powiększyć długość czegoś”, „sprawić, że coś trwa dłużej, niż przewidywano”, „spowodować, że coś jest ważne, przydatne dłużej” .W konsekwencji przedłużenie funkcjonowania PGK należy interpretować, jako zachowanie ciągłości istnienia dotychczasowej grupy, przy jednoczesnej niezmienności tożsamości podatnika na gruncie przepisów ustawy o NIP. Posłużenie się w art. la ust. 9 ustawy o CIT, pojęciem „przedłużenia” znajduje zastosowanie wyłącznie w sytuacji mającej związek z czymś, co już powstało, zostało utworzone w tym również w zakresie przedłużenia bytu prawnego istniejącego podmiotu. W rezultacie bez uprzedniego utworzenia PGK zgodnie z wymogami ustawy o CIT, zastosowanie przepisów dotyczących przedłużenia byłoby działaniem niedopuszczalnym, a zarazem niewykonalnym.

W rezultacie wyodrębnienie w przepisach ustawy o CIT instytucji przedłużenia funkcjonowania PGK jednoznacznie wskazuje, że zamiarem ustawodawcy było wyraźne oddzielenie kwestii utworzenia PGK, tj. powstania nowego podatnika od kontynuacji działalności już istniejącego podatnika. W przeciwnym wypadku wprowadzenie przepisu dotyczącego możliwości przedłużenia funkcjonowania PGK byłoby działaniem nieuzasadnionym, bowiem jak nadmieniono powyżej utworzenie nowej PGK po zakończeniu bytu prawnego istniejącej Grupy byłoby tym samym możliwe także bez zastosowania przepisu art. la ust. 9 ustawy o CIT.

Odmienny status umowy dotyczącej utworzenia podatkowej grupy kapitałowej oraz przedłużenia umowy podatkowej grupy kapitałowej przejawia się również w nazewnictwie użytym przez ustawodawcę w art. la ustawy o CIT. Ustawodawca zdefiniował umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, jako .,Umowę”, zaś w art. la ust. 9 ustawy o CIT w odniesieniu do umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej posłużył się pojęciem „Nowa umowa” co wskazuje na jej odmienność od umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku przedłużenia funkcjonowania PGK tożsamość podatnika względem obecnie istniejącej podatkowej grupy kapitałowej zostaje zachowana.

Jednocześnie w myśl art. 25 ust. 6 ustawy o CIT, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za poprzedni rok podatkowy złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Dodatkowo podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na powyższych zasadach są obowiązani m.in. do zawiadomienia w formie pisemnej o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7 ustawy o CIT). Zawiadomienie, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

W obecnej sytuacji Wnioskodawca planuje w ramach nowo zawartej Umowy przedłużyć funkcjonowanie PGK na kolejne lata. W opinii Wnioskodawcy instytucja przedłużenia PGK nie skutkuje powstaniem nowego podatnika, jak również nie powoduje zakończenia funkcjonowania już istniejącej PGK. Stąd, skoro po przedłużeniu okresu funkcjonowania PGK zostaje zachowana tożsamość podatnika względem obecnie funkcjonującej podatkowej grupy kapitałowej, to Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez obecną PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy - zgodnie z zawiadomieniem już złożonym przez PGK.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

Natomiast zgodnie z art. 1a ust. 2 ww. ustawy, podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
 2. jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95 % udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
 3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
 4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

2.spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,

3.po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a) - c), a ponadto:

 1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej,

4.podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3 %.

Ponadto, w myśl art. 1a ust. 3 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, umowa musi zawierać co najmniej:

 1. wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego,
 2. informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek,
 3. określenie czasu trwania umowy,
 4. wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej,
 5. określenie przyjętego roku podatkowego.

Art. 1a ust. 4 ww. ustawy stanowi, że umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną jako reprezentującą grupę kapitałową w zakresie przepisów ustawy oraz Ordynacji podatkowej, do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 1a ust. 5 ustawy, o podatku dochodowym od osób prawnych, naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.

W myśl art. 1a ust. 8 powołanej ustawy, spółka, o której mowa wyżej, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Podatkowa grupa kapitałowa ma prawo do przedłużenia okresu funkcjonowania grupy na podstawie art. 1a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym wymagane jest zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jak stanowi art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że PGK została utworzona na okres 3 lat podatkowych od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Rok podatkowy w PGK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia, a pierwszy rok rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2012 r. W związku ze zbliżającym się końcem okresu obowiązywania umowy PGK (31 grudnia 2014 r.), Grupa planuje przedłużenie jej funkcjonowania na okres kolejnych co najmniej 3 lat. W ramach spełnienia wymogów ustawy o CIT dotyczących przedłużenia, Grupa zamierza zawrzeć w formie aktu notarialnego, nową Umowę PGK, zawierającą wszystkie niezbędne elementy wynikające z art. la ust. 3 tej ustawy. Wnioskodawca nie wyklucza, że w ramach przedłużenia PGK, nowa Umowa może zostać również podpisana przez podmioty, które nie były stroną poprzedniej Umowy oraz, że niektóre z podmiotów, które są stroną obecnej Umowy o PGK, nie będą stroną nowej Umowy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego wcześniej stanu prawnego sprawy należy stwierdzić, że przedłużenie umowy PGK może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy nowa Umowa zostanie zawarta tylko przez podmioty tworzące już istniejącą PGK. Każda zmiana tych podmiotów polegająca bądź na przyjęciu nowych spółek z grupy kapitałowej, które nie tworzyły dotąd PGK, bądź na wystąpieniu z niej podmiotów, które są stroną obecnej umowy, będzie skutkowała powstaniem nowej PGK (przy założeniu, że pozostałe warunki wynikające z wyżej powołanego art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną spełnione), a nie przedłużeniem funkcjonowania Grupy obecnie istniejącej. W przypadku zmiany składu spółek tworzących PGK w ogóle nie można mówić o jej przedłużeniu, a więc przepis art. 1a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w takim przypadku nie będzie miał zastosowania.

W sytuacji kontynuacji działalności PGK w składzie niezmienionym (po przedłużeniu okresu funkcjonowania PGK), grupa ta będzie uprawniona do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach obecnie obowiązujących; stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest zatem prawidłowe.

Odmiennie należy ocenić stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości kontynuacji wpłat uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przez nowo zawiązaną PGK. Nowo zawiązana PGK, jako nowy podatnik nie będzie bowiem uprawniona do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.