IBPBI/2/423-375/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową uzyskany dochód/stratę z tytułu sprzedaży akcji, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 kwietnia 2012 r.), uzupełnionym w dniach 12 i 18 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową uzyskany dochód/stratę z tytułu sprzedaży akcji, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową uzyskany dochód/stratę z tytułu sprzedaży akcji, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 06 czerwca 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-375/12/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniach 12 i 18 czerwca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka utworzyła z dwoma spółkami zależnymi Podatkową Grupę Kapitałową (zwaną dalej PGK) w rozumieniu art. 1a ustawy o CIT, która uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „ustawy o CIT”). Spółka posiada 100% akcji w spółkach zależnych z którymi tworzy Podatkową Grupę Kapitałową. Zgodnie z zawartą umową Spółka reprezentuje Podatkową Grupę Kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawa o CIT. Spółka rozważa możliwość sprzedania części akcji jednej ze spółek zależnych tworzącej PGK. W przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej wraz z Wnioskodawcą Podatkową Grupę Kapitałową zostanie naruszony warunek uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika CIT, wskazany w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową uzyskany dochód/stratę z tytułu sprzedaży akcji, Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, czy Spółki... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Spółki, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji posiadanych w spółce zależnej tworzącej Podatkową Grupę Kapitałową dochód (bądź też ewentualna strata) powinien być uwzględniony w rozliczeniu podatkowym Podatkowej Grupy Kapitałowej, a nie w rozliczeniu Spółki. W wyniku sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji w spółce zależnej tworzącej PGK, Podatkowa Grupa Kapitałowa przestanie spełniać warunek zawarty w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, tj. spółka utraci co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym spółki zależnej. Przepis art. 1a ust. 10 ustawy o CIT, określa konsekwencje zmian w stanie faktycznym (lub prawnym) powodujących naruszenie warunków uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika na gruncie ustawy o CIT (np. poprzez sprzedaż części akcji spółki zależnej). W przypadku takich zmian, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego. Zgodnie z powyższym przepisem, dzień naruszenia jednego z warunków, np. dzień utraty wymaganego 95% powiązania kapitałowego, stanowi ostatni dzień istnienia podatkowej grupy kapitałowej na gruncie ustawy o CIT. W związku z tym, zeznanie podatkowe Podatkowej Grupy Kapitałowej za ostatni rok jej istnienia powinno obejmować rozliczenie podatku dochodowego za okres od pierwszego dnia rozpoczynającego dany rok podatkowy grupy do dnia w którym doszło do utraty statusu podatnika włącznie.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się dzień zbycia prawa majątkowego, nie później niż dzień wystawienie faktury albo uregulowania należności. W związku z tym, zdaniem Spółki, przychód ze sprzedaży akcji w spółce zależnej tworzącej PGK powinien zostać rozpoznany w dniu sprzedaży akcji, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do akcji. W konsekwencji, wydatki na nabycie sprzedawanych akcji w spółce zależnej tworzącej PGK powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce zależnej. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż dzień utraty statusu podatnika przez Podatkową Grupę Kapitałową jest ostatnim dniem ostatniego roku podatkowego grupy, przychód z tytułu sprzedaży akcji spółki powstaje w dniu dokonania sprzedaży, oraz wydatki na nabycie udziałów w spółce zależnej stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu sprzedaży tych udziałów. Zdaniem Spółki, dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w spółce zależnej tworzącej PGK, bądź też ewentualna strata, powinien zostać ujęty w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej, a nie w rozliczeniu podatkowym Spółki.

Powyższe potwierdzają interpretacje indywidualne:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2008 r. Znak: IP-PB3-423-747/08-2/MB,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 r. Znak: IPPB5/423-588/09-10/MB,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 r. Znak: IPPB5/423-588/09-2/MB,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 r. Znak: IPPB5/423-592/09-2/MB,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 03 sierpnia 2010 r., Znak: IBPB1/2/423-982/10/CzP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W polskim prawie podatkowym przepisy traktują podatkową grupę kapitałową jako podmiot podatku dochodowego od osób prawnych. Pomimo, że podatkowa grupa kapitałowa nie posiada osobowości prawnej, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), nadany jej został status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Grupa podatkowa płaci zaliczki i podatek od dochodów, które stanowią różnicę między sumą dochodów a sumą strat poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy. Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej jest możliwe, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie ustawowe warunki formalne.

Zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy o pdop, podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  • przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
  • jedna ze spółek, zwana dalej "spółką dominującą", posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej "spółkami zależnymi", która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  • spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  • w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej "umową", została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto:
  • nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
  • nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej;
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Stosownie do art. 1a ust. 10 ustawy o pdop, w razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Ponadto, w myśl art. 8 pkt 7 ustawy o pdop, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatkowych grup kapitałowych. Dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

 1. dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;
 2. dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka utworzyła z dwoma spółkami zależnymi Podatkową Grupę Kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy o CIT, która uzyskała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka posiada 100% akcji w spółkach zależnych z którymi tworzy Podatkową Grupę Kapitałową. Spółka rozważa możliwość sprzedania części akcji jednej ze spółek zależnych tworzącej PGK. W przypadku sprzedaży akcji spółki zależnej tworzącej wraz z Wnioskodawcą Podatkową Grupę Kapitałową zostanie naruszony warunek uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika CIT, wskazany w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT.

Zważywszy na fakt, że w wyniku sprzedaży udziałów spółki zależnej zostanie naruszony warunek uznania Podatkowej Grupy Kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wskazany w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o pdop, dzień sprzedaży powyższych udziałów będzie ostatnim dniem roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej, natomiast dla Spółki i spółek zależnych (jako spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową), dzień następujący po tym dniu będzie dniem rozpoczynającym nowy rok podatkowy. Jednocześnie, skoro zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka jest spółką reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o pdop oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o pdop, na Spółce spoczywać będzie obowiązek dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o pdop, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o pdop).

Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o pdop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

W konsekwencji, wydatki na nabycie akcji w spółce zależnej tworzącej ze Spółką Podatkową Grupę Kapitałową powinny zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji tej spółki.

W związku z powyższym, dochód zrealizowany ze sprzedaży akcji w spółce zależnej należącej do Podatkowej Grupy Kapitałowej, bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.