IBPB-1-3/4510-208/16/AB | Interpretacja indywidualna

Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą, będzie Spółka reprezentująca, bądź jedna ze Spółek Zależnych, a spółka przejmowana będzie spoza PGK, będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia?
IBPB-1-3/4510-208/16/ABinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. połączenie
 3. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółka przejmująca jest w PGK, a spółka przejmowana będzie spoza PGK, nie będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółka przejmująca jest w PGK, a spółka przejmowana będzie spoza PGK, nie będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. X S.A. (dalej: „X S.A.”, „Spółka reprezentująca”) oraz spółki od niej zależne (dalej: „Spółka Zależna” lub łącznie: „Spółki Zależne”) zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”, „Wnioskodawca”) w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Spółką dominującą w ramach PGK jest X S.A.

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • X S.A. została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT. Umowa została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r.

W okresie funkcjonowania PGK przeprowadzone zostaną transakcje połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek i handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KHS”), których stronami mogą być zarówno spółki tworzące PGK, jak i spółki pozostające poza PGK (np. przejęte w wyniku ich nabycia).

W szczególności możliwe są następujące transakcje:

 1. połączenie przez przejęcie, w ramach którego zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana będą członkami PGK,
 2. połączenie przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą będzie jedna ze Spółek Zależnych, bądź X S.A., a spółka przejmowana nie będzie członkiem PGK.

Transakcje te mogą mieć miejsce w okresie od dnia zawarcia Umowy do końca trwania PGK.

Wnioskodawca wskazuje, że w obydwu wskazanych wyżej konfiguracjach, w wyniku planowanych w ramach PGK działań restrukturyzacyjnych nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych dla utworzenia i funkcjonowania PGK, o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT. W konsekwencji, w rezultacie dokonania przedmiotowych transakcji połączenia w ramach PGK:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą Spółkę będzie nie niższy niż 1.000.000 zł,
 2. Spółka reprezentująca posiadać będzie bezpośredni, co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących PGK,
 3. Spółki Zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 4. Spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 5. Spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego (dalej: podatnikami CIT), niewchodzącymi w skład PGK,
 6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, w wysokości co najmniej 3%.

W związku z tym, że wniosek dotyczy kwestii statusu PGK, jako podatnika CIT, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje X S.A., jako spółka reprezentująca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą, będzie Spółka reprezentująca, bądź jedna ze Spółek Zależnych, a spółka przejmowana będzie spoza PGK, będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą jest Spółka reprezentująca, bądź jedna ze Spółek zależnych tworzących PGK, a spółka przejmowana jest spoza PGK - jeżeli w skutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.

Ustawa o CIT traktuje, jako odrębnego podatnika CIT, podatkową grupę kapitałową, tj. grupę co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (tj. spółek akcyjnych, bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK, zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym. W wyniku utworzenia PGK, która jest odrębnym podatnikiem CIT, spółki wchodzące w jej skład tracą swój status podatnika CIT na czas istnienia PGK.

Zgodnie z art. art. 491 § 1 KSH, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. Jedną z metod połączenia, jest połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, transakcja ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Spółka przejmowana, w dniu wykreślenia z rejestru zostaje rozwiązana. Połączenie, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego, według siedziby spółki przejmującej. Skutkiem połączenia spółek kapitałowych jest sukcesja, tj. wstąpienie z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą.

Podobnie zasada sukcesji generalnej wyrażona została w przepisach Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie z inną osobą prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku podmiotu przejmowanego.

Oznacza to, że spółka przejmująca kontynuuje działalność spółki przejmowanej i w ramach tej kontynuacji przysługują jej, co do zasady, te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przejmowanej. Jednocześnie, ustaje byt prawny spółki przejmowanej, która jest wykreślana z właściwego rejestru.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą będzie Spółka reprezentująca, bądź jedna ze Spółek Zależnych, a spółka przejmowana będzie pozostawać poza PGK, nie będzie powodowało naruszenia warunków uznania PGK za podatnika CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku planowanych w ramach PGK działań restrukturyzacyjnych nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych dla utworzenia i funkcjonowania PGK, o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o CIT. W konsekwencji, w rezultacie dokonania przedmiotowych transakcji w ramach PGK:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą Spółkę będzie nie niższy niż 1.000.000 zł,
 2. Spółka reprezentująca posiadać będzie bezpośredni, co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących PGK,
 3. Spółki Zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 4. Spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 5. Spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego (dalej: podatnikami CIT) niewchodzącymi w skład PGK,
 6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, w wysokości co najmniej 3%.

Tym samym, zarówno w sytuacji, gdy spółką przejmującą będzie Spółka reprezentująca, jak również w przypadku gdy spółką przejmującą będzie jedna ze Spółek Zależnych, zdaniem Wnioskodawcy, nie dojdzie do naruszenia warunków funkcjonowania PGK wskazanych powyżej. Wskutek dokonania połączenia dojdzie wyłącznie do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, będącej członkiem PGK (tj. Spółki reprezentującej lub jednej ze Spółek Zależnych). W efekcie, nie zostanie naruszony żaden z warunków istnienia PGK.

W szczególności, połączenie takie nie wpłynie na strukturę właścicielską w ramach PGK - Spółka reprezentująca nadal będzie posiadała w Spółkach Zależnych istniejących po połączeniu minimum 95% udziałów. W skutek połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego spółki przejmowanej i wstąpienia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego przez spółkę przejmującą (na podstawie art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej). Nie powstaną natomiast w związku z tym takie powiązania kapitałowe pomiędzy Spółkami Zależnymi, w wyniku których jedna ze Spółek Zależnych posiadać będzie udziały w kapitale zakładowym innej ze Spółek Zależnych, należących do PGK.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą będzie Spółka reprezentująca, bądź jedna ze Spółek Zależnych, a spółka przejmowana będzie pozostawać poza PGK, jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK, nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.

Jednocześnie, na podstawie art. 1a ust. 8 ustawy o CIT, w przypadku przejęcia spółki wchodzącej w skład PGK, jako Spółka reprezentująca zobowiązana będzie zawiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o zaistnieniu zmiany Umowy w związku z tym, że na skutek połączenia podmiot przejmowany przestanie istnieć. Dodatkowo, jeżeli w wyniku działań restrukturyzacyjnych dojdzie do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej wchodzącej w skład PGK (tu: Spółka reprezentująca albo jednej ze Spółek Zależnych), Spółka reprezentująca jako spółka dominująca, zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem, również zobowiązana będzie zgłosić ten fakt właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 marca 2014 r., Znak: IPTPB3/423-503/13-3/IR, w której potwierdzono, że przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku CIT przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 kwietnia 2014 r. Znak: ILPB3/423-13/14-5/EK, w której potwierdzono, że dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółka przejmująca jest członkiem PGK a spółka przejmowana pozostaje poza PGK (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka zależna w PGK) - jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatkowa grupa kapitałowa
IPPB5/4510-14/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

połączenie
IPPB3/4510-534/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

łączenie spółek
ITPP2/4512-584/15/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.