IBPB-1-2/4510-104/16/AnK | Interpretacja indywidualna

W zakresie: ustalenia, czy PGK jak i spółki tworzące PGK nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu obecnie obowiązującego art. 9a ustawy o CIT, jak również w jego znowelizowanym brzmieniu
IBPB-1-2/4510-104/16/AnKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
 2. podatkowa grupa kapitałowa
 3. podmioty powiązane
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy PGK jak i spółki tworzące PGK nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu obecnie obowiązującego art. 9a ustawy o CIT, jak również w jego znowelizowanym brzmieniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy PGK jak i spółki tworzące PGK nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu obecnie obowiązującego art. 9a ustawy o CIT, jak również w jego znowelizowanym brzmieniu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. spółka akcyjna (dalej: „Spółka”, „Spółka reprezentująca”) oraz spółki od niej zależne (dalej: „Spółka Zależna” lub łącznie: „Spółki Zależne”) zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o CIT (dalej: „PGK”). Spółką dominującą w ramach PGK jest Spółka.

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej.

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

Umowa została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2016 r.

W okresie trwania PGK pomiędzy spółkami tworzącymi PGK będą dokonywane transakcje.

W związku z tym, że poniższe pytania dotyczą obowiązków podatkowych PGK jako podatnika CIT, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje Spółka reprezentująca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno PGK jak i spółki tworzące PGK nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu obecnie obowiązującego art. 9a ustawy o CIT, jak również w jego znowelizowanym brzmieniu, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., w związku z dokonywaniem transakcji pomiędzy spółkami tworzącymi PGK...

Zdaniem Wnioskodawcy, PGK ani spółki tworzące PGK nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych na potrzeby transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład PGK zarówno na podstawie obecnego brzmienia art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), jak również jego znowelizowanego brzmienia, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 9a ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy dokonujący transakcji, (...), z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 – (...), są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej do takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Jak wynika z obecnie obowiązującego art. 9a ust. 2 ustawy o CIT, obowiązek o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję (...) między podmiotami powiązanymi w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 100 000 euro - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 2. 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.

W związku z powyższym, obecnie obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej transakcji powstaje w przypadku łącznego spełnienia następujących wymogów:

 1. stroną transakcji jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. transakcje realizowane są pomiędzy tym podatnikiem a podmiotami powiązanymi z nim w sposób, o którym jest mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT;
 3. wartość transakcji pomiędzy podatnikiem a podmiotem powiązanym w danym roku przekroczyła progi wskazane w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT.

Na podstawie przepisów art. 9a ustawy o CIT w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932) od 1 stycznia 2017 r. do sporządzania dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zobowiązani będą m.in. podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:

 1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
 2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, w myśl znowelizowanych przepisów, uznane zostaną transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2 000 000 euro i nie więcej niż 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznane zostaną transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
 2. 20 000 000 euro i nie więcej niż 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznane zostaną transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekroczy w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 3. 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznane zostaną transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekroczy kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro (art. 9a ust. 1d).

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznana zostanie również zawarta w roku podatkowym:

 1. umowa spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekroczy równowartość 50 000 euro;
 2. umowa wspólnego przedsięwzięcia lub inna umowa o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekroczy równowartość 50 000 euro (art. 9a ust. 1e).

Zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2017 r. dokumentacja podatkowa obejmować będzie:

 1. opis transakcji lub innych zdarzeń, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:
  1. wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,
  2. dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
  3. dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,
  4. opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  5. wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika;
 2. opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;
 3. informacje o podatniku obejmujące opis:
  1. struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
  2. przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
  3. realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika);
  4. otoczenia konkurencyjnego;
 4. dokumenty, w szczególności:
  1. umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
  2. porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń.
 5. w przypadku podatników:
  1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo
  2. posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczą w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro
  -dokumentacja podatkowa obejmować także będzie opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z pomiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, (...), wraz z podaniem źródła tych danych.

W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej transakcji powstanie w przypadku łącznego spełnienia następujących wymogów:

 1. przychody lub koszty podatnika, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro;
 2. stroną transakcji jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych;
 3. transakcje mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) są dokonywane w roku podatkowym pomiędzy tym podatnikiem a podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT.

Mając zatem na uwadze powyższe przepisy (zarówno w obecnym brzmieniu, jak i w brzmieniu, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r.), koniecznym warunkiem dla powstania obowiązku dokumentowania transakcji jest występowanie powiązań w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT oraz to, że stroną transakcji jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym art. 1a ust. 1 ustawy o CIT podatnikiem są nie poszczególne spółki wchodzące w skład PGK, lecz PGK jako grupa spółek. Tym samym w przypadku transakcji realizowanych pomiędzy spółkami należącymi do PGK, nie jest spełniony warunek niezbędny dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zgodnie z którym stroną transakcji powinien być podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

W zakresie powiązań podmiotów - zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o CIT, podmioty uznaje się za powiązane, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Następnie art. 11 ustawy o CIT wskazuje, że w przypadku, gdy pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do transakcji, w których stosuje się ceny odbiegające od cen, które byłyby zastosowane przez dwa niezależne podmioty, dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Jednocześnie art. 11 ust. 8 ustawy o CIT stanowi, iż przepisy art. 11 ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Tym samym ustawodawca wyraźnie wyłączył możliwość zastosowania przepisów dotyczących podmiotów powiązanych w odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, PGK jako podmiot niebędący stroną wskazanych we wniosku transakcji nie będzie zobowiązana do przygotowywania dokumentacji podatkowej, o której mowa w obecnie obowiązującym art. 9a ustawy o CIT, jak również w jego znowelizowanym brzmieniu, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., dla transakcji realizowanych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK. Również same spółki tworzące PGK, w odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK, nie będą obowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lipca 2013 r., Znak: ILPB3/423-154/13-8/AO, w której potwierdzono, że „Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2013 r., Znak: IPTPB3/423-159/13-3/GG, w której potwierdzono, że „w związku z realizowanymi transakcjami pomiędzy Spółkami P., P nie będzie zobowiązana do przygotowania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2014 r., Znak: IPTPB3/423-507/13-7PM, w której potwierdzono, że „Wnioskodawca lub spółki tworzące X nie będą zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT w związku z dokonywaniem transakcji (w tym odpłatnych zbyć składników majątkowych) pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład X”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji oraz stanu prawnego, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r. (w brzmieniu z dnia wydania interpretacji).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
ILPB4/423-151/12-5/MC | Interpretacja indywidualna

podatkowa grupa kapitałowa
ITPP1/4512-790/15/DM | Interpretacja indywidualna

podmioty powiązane
IBPB-1-2/4510-605/15/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.