0111-KDIB1-3.4010.9.2017.1.TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 marca 2017 r. (data wpływu 10 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2017 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 30 września 2016 r. Spółka (dalej: „Spółka X”), jako spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową, zgłosiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego zawartą w formie aktu notarialnego umowę (dalej: „Umowa PGK”) o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”).

Zgodnie z umową PGK:

 • w skład PGK wchodzą Spółka X oraz Spółka Y (dalej: „Spółka Y”), w której Spółka X posiada 100% akcji,
 • PGK została utworzona na okres trzech kolejnych lat podatkowych, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. włącznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, jeżeli nastąpi to przed 31 grudnia 2019 r.,
 • w ramach PGK, Spółka X pełni funkcję spółki dominującej w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o PDOP oraz została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP.

W ramach PGK możliwa jest realizacja transakcji połączenia spółek prowadzących działalność flotową, gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, natomiast spółką przejmowaną będzie spółka powiązana w rozumieniu art. 11 ustawy o PDOP spoza PGK. Dodatkowo, Wnioskodawca nie wyklucza, że w ramach PGK mogą zostać przeprowadzone inne działania restrukturyzacyjne, polegające na realizacji transakcji połączenia, w których uczestniczyć będą zarówno spółki wchodzące w skład PGK, jak i podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o PDOP spoza PGK.

Przedmiotowe restrukturyzacje mogą polegać na realizacji połączenia spółek kapitałowych przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH” – winno być t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, natomiast spółką przejmowaną będzie spółka powiązana w rozumieniu art. 11 ustawy o PDOP spoza PGK. W wyniku takich połączeń przez przejęcie, spółki przejmujące nie wyemitują nowych udziałów bądź akcji na rzecz wspólników spółek przejmowanych, gdyż 100% udziałowcem/ akcjonariuszem tych spółek będą spółki przejmujące. W następstwie takich połączeń nie dojdzie do sytuacji, w której Spółka X, jako spółka dominująca nie będzie posiadała bezpośredniego 95% udziału w Spółce Y.

Wskazane transakcje połączenia przez przejęcie będą przeprowadzane w okresie obowiązywania umowy PGK, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wskutek przeprowadzenia powyższej transakcji, skład PGK nie ulegnie zmianie, tj. PGK tworzyć będą dokładnie te same spółki prawa handlowego, a ponadto:

 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek tworzących PGK, ustalony zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PDOP, nie będzie niższy niż 1.000.000 zł,
 • Spółka X, jako spółka dominująca, będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym Spółki Y,
 • Spółka Y nie będzie posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 • Spółka X oraz Spółka Y nie będą korzystały ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 • Spółka X oraz Spółka Y nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o PDOP, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego do osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego do osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.

Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej:

Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 1a ustawy o PDOP, może być podatkowa grupa kapitałowa, utworzona przez co najmniej dwie spółki będące spółkami prawa handlowego mające osobowość prawną i pozostające w związkach kapitałowych.

Ustawa o PDOP wskazuje, że podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł,
  2. jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę,
  4. w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
 2. spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego;
 3. po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a–c, a ponadto:
  1. nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw;
  2. nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 4. podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Skutki połączenia przez przejęcie na gruncie KSH:

Istotą transakcji połączenia przez przejęcie na gruncie KSH jest przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za wydanie akcji lub udziałów wspólnikom spółki przejmowanej (za wyjątkiem sytuacji, w której 100% wspólnikiem spółki przejmowanej będzie spółka przejmująca). Skutkiem połączenia spółek jest wstąpienie, z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. Połączenie następuje w dniu wpisana do rejestru właściwego zgodnie z siedzibą spółki przejmującej. Natomiast spółka przejmowana zostaje rozwiązana w dniu wykreślenia jej z rejestru.

Zatem, w rezultacie połączenia przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, polegającego na połączeniu przez przejęcie spółki spoza PGK (tj. spółki przejmowanej) przez spółkę przejmującą wchodzącą w skład PGK, spółka przejmująca wchodząca w skład PGK będzie kontynuowała działalność spółki przejmowanej.

Tym samym, spółce przejmującej przysługiwać będą prawa i obowiązki, które przed połączeniem przysługiwały spółce przejmowanej. Równocześnie, na skutek przejęcie ustanie byt prawny spółki przejmowanej i zostanie ona wykreślona z właściwego rejestru.

Reorganizacja PGK w świetle przesłanek utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową:

Przesłanki utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową zostały enumeratywnie wymienione w przepisach ustawy o PDOP. Podatkowa grupa kapitałowa przez cały okres jej funkcjonowania musi łącznie spełniać warunki zawarte w art. 1a ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PDOP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia przez przejęcie spółki tworzącej PGK i spółki spoza PGK, gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, PGK nadal będzie spełniać wszystkie wymagane przesłanki do utrzymania statusu podatnika, m.in.:

 • w skład PGK wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych,
 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek PGK, ustalony zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PDOP, nie będzie niższy niż 1.000.000 zł,
 • Spółka X, jako spółka dominująca będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym Spółki Y,
 • Spółka Y nie będzie posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, połączenia przez przejęcie spółki tworzącej PGK i spółki spoza PGK, gdzie spółką przejmującą będzie spółka z PGK, nie spowoduje naruszenia warunków istnienia PGK i tym samym, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK.

Jednocześnie, w przypadku, gdyby wskutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia przez przejęcie doszło do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i zmiany jej struktury własnościowej, zmianie ulegną postanowienia umowy podatkowej grupy kapitałowej, które zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o PDOP podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego do osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK.

Brak utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeprowadzeniem transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca podatkową grupę kapitałową, a spółką przejmowaną spółka spoza podatkowej grupy kapitałowej została potwierdzona w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. (sygn. IPTB3/423-503/13-3/IR), Organ – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy – zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym „(...) dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego spółką przejmującą będzie spółka reprezentująca, bądź jedna ze Spółek Zależnych, a spółka przejmowana będzie pozostawać poza PGK, jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK, nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia”. Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało również potwierdzone m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2015 r. (sygn. IPPB5/423-1251/14-2/RS),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2016 r. (sygn. IBPB-1-3/4510-208/16/AB),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-509/16-2/MK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.