Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatkowa grupa kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

- Czy wydatki Spółki wynikające z § 8 aktu ustanowienia Fundacji będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 UPDOP - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7a ust. 1 tejże ustawy, w trakcie Podatkowej Grupy Kapitałowej?- Czy wydatki Spółki wynikające z § 8 aktu ustanowienia Fundacji będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 UPDOP - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 tejże ustawy, po ustaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej?

Fragment:

Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Na podstawie art. 7a ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. w podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów. Jeżeli za rok podatkowy suma strat poniesionych z danego źródła przychodów przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów uzyskanych z tego źródła, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej poniesioną ze źródła przychodów. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3. Z treści tego przepisu wynika, że każda ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej podlega przepisom updop. Wszystkie elementy składowe dochodu służące obliczaniu wysokości podatku określa się najpierw na poziomie poszczególnych, wchodzących w skład grupy spółek, a następnie tak ustalone dochody lub straty sumuje się na poziomie całej podatkowej grupy kapitałowej, przy czym przepis ten nie dzieli przychodu, dochodu, kosztów uzyskania przychodów na zewnętrzne i wewnętrzne.

2018
10
maj

Istota:

1. Z jakim dniem PGK utraciła/utraci status podatnika CIT na skutek niezachowania w 2017 r. warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT i w związku z tym:
a) jaki okres należy uznać za ostatni rok podatkowy PGK i w jakim terminie powinna zostać złożona deklaracja podatkowa CIT za ten rok podatkowy?
b) od jakiego dnia Uczestnicy są/będą zobowiązani do indywidualnego rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych?
2. Kiedy Uczestnicy będą uprawnieni do przystąpienia do innej podatkowej grupy kapitałowej w związku z utratą przez PGK statusu podatnika na skutek niezachowania w 2017 r. warunku, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT?

Fragment:

Równocześnie w myśl przepisów art. 1a ust. 13 ustawy o CIT w brzmieniu po nowelizacji, przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie: roku podatkowego spółki następującego po roku kalendarzowym, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika - w przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4; 3 lat podatkowych następujących po roku kalendarzowym, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika - w przypadku naruszenia innych warunków funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej art. 1a ust. 13 ustawy o CIT w brzmieniu przed nowelizacją jak i w brzmieniu po nowelizacji, należy stwierdzić, że w odniesieniu do sytuacji naruszenia przez podatkową grupę kapitałową warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, nowelizacja przepisów nie doprowadziła do istotnych zmian w zakresie terminu, w jakim możliwe jest przystąpienie przez spółki wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status, do innej podatkowej grupy kapitałowej. W opisanej wyżej sytuacji przystąpienie przez spółki wchodzące uprzednio w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraciła ten status, do innej podatkowej grupy kapitałowej może nastąpić dopiero po upływie roku podatkowego spółki następującego po roku kalendarzowym, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika.

2018
30
kwi

Istota:

Rozliczenie strat podatkowych

Fragment:

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, spółki tworzące uprzednio podatkową grupę kapitałową są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika – przyjmując, że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała. Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy pełne lata podatkowe, obowiązek rozliczenia podatku stosuje się do całego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. W przypadku, gdy okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu obowiązek rozliczenia stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której utrata statusu PGK spowodowana jest naruszeniem warunku wskazanego w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, tj. naruszenia warunku określonego poziomu dochodowości PGK.

2018
27
kwi

Istota:

Rozliczenie strat podatkowych

Fragment:

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, spółki tworzące uprzednio podatkową grupę kapitałową są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika – przyjmując, że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała. Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy pełne lata podatkowe, obowiązek rozliczenia podatku stosuje się do całego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. W przypadku, gdy okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu obowiązek rozliczenia stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której utrata statusu PGK spowodowana jest naruszeniem warunku wskazanego w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, tj. naruszenia warunku określonego poziomu dochodowości PGK.

2018
27
kwi

Istota:

Rozliczanie strat podatkowych

Fragment:

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, spółki tworzące uprzednio podatkową grupę kapitałową są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika – przyjmując, że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała. Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy pełne lata podatkowe, obowiązek rozliczenia podatku stosuje się do całego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. W przypadku, gdy okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu obowiązek rozliczenia stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której utrata statusu PGK spowodowana jest naruszeniem warunku wskazanego w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, tj. naruszenia warunku określonego poziomu dochodowości PGK.

2018
27
kwi

Istota:

Rozliczanie strat podatkowych

Fragment:

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, spółki tworzące uprzednio podatkową grupę kapitałową są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika rozliczyć podatek dochodowy za okres od drugiego roku podatkowego poprzedzającego dzień utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, liczonego od początku roku podatkowego, w którym to zdarzenie wystąpiło, oraz za okres od początku roku, w którym nastąpiła utrata przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, do dnia utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika – przyjmując, że podatkowa grupa kapitałowa w tych okresach nie istniała. Jeżeli podatkowa grupa kapitałowa funkcjonuje krócej niż trzy pełne lata podatkowe, obowiązek rozliczenia podatku stosuje się do całego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. W przypadku, gdy okres funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej uległ wydłużeniu obowiązek rozliczenia stosuje się wyłącznie do przedłużonego okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której utrata statusu PGK spowodowana jest naruszeniem warunku wskazanego w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, tj. naruszenia warunku określonego poziomu dochodowości PGK.

2018
16
kwi

Istota:

W przypadku utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez podatkową grupę kapitałową ze względu na naruszenie warunków innych niż te, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT, Spółka będzie mogła przystąpić ponownie do innej podatkowej grupy kapitałowej w najbliższym możliwym czasie po rozwiązaniu dotychczasowej podatkowej grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu spełnienia warunku określonego w art. la ust. 4 ustawy.

Fragment:

Z treści art. 1a ust. 13 ustawy o CIT wynika, że w przypadku naruszenia wyraźnie wskazanych w tym przepisie warunków, tj. art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT, nie jest możliwe przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez którąkolwiek ze spółek wchodzących w skład grupy przed upływem roku podatkowego spółki, następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika. Zdaniem Zainteresowanego, stosując wobec art. la ust 13 ustawy o CIT wnioskowanie a contrario należy przyjąć, że nie istnieją żadne ograniczenia czasowe w przystępowaniu do innej podatkowej grupy kapitałowej przez spółki tworzące PGK, która została rozwiązana z powodu naruszenia warunków innych niż te, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT. Stąd wniosek, że w przypadku utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez podatkową grupę kapitałową ze względu na naruszenie warunków innych niż te, o których mowa w art. la ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o CIT, Spółka będzie mogła przystąpić ponownie do innej podatkowej grupy kapitałowej w najbliższym możliwym czasie po rozwiązaniu dotychczasowej podatkowej grupy kapitałowej, przy uwzględnieniu spełnienia warunku określonego w art. la ust. 4 ustawy. W związku z powyższym Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska w tym zakresie za prawidłowe.

2018
15
kwi

Istota:

Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK?

Fragment:

Jednocześnie, w przypadku, gdyby wskutek przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego połączenia przez przejęcie doszło do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i zmiany jej struktury własnościowej, zmianie ulegną postanowienia umowy podatkowej grupy kapitałowej, które zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o PDOP podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia. W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną będzie spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego do osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK. Brak utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przeprowadzeniem transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca podatkową grupę kapitałową, a spółką przejmowaną spółka spoza podatkowej grupy kapitałowej została potwierdzona w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacji indywidualnej z 13 marca 2014 r. (sygn. IPTB3/423-503/13-3/IR), Organ – odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny (...)

2018
15
kwi

Istota:

Czy w związku ze stosowaniem art. 11 ust. 8 ustawy o CIT, art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT nie będą miały zastosowania do transakcji dokonywanych w ramach PGK?

Fragment:

W myśl art. 7a ust. 2 updop, straty, o której mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej, z przyczyn określonych w art. 1a ust. 10. Stosownie do postanowień art. 7a ust. 3 updop, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Z treści tego przepisu wynika, że każda ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej podlega przepisom updop. Wszystkie elementy składowe dochodu służące obliczaniu wysokości podatku określa się najpierw na poziomie poszczególnych, wchodzących w skład grupy spółek, a następnie tak ustalone dochody lub straty sumuje się na poziomie całej podatkowej grupy kapitałowej, przy czym przepis ten nie dzieli przychodu, dochodu, kosztów uzyskania przychodów na zewnętrzne i wewnętrzne. Przepis art. 7a ustawy o wskazuje więc, iż to w pierwszej kolejności do spółek tworzących podatkową grupę kapitałową należy obowiązek autonomicznego ustalenia swojego wyniku podatkowego. A zatem w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 7a ust. 1 traktującego o podatku liczonym od sumy dochodów poszczególnych spółek wchodzących do podatkowej grupy kapitałowej, nie ulega wątpliwości, iż na pierwszym etapie ustalania obowiązku podatkowego obliczenie dochodu następuje na poziome poszczególnych spółek tworzących grupę.

2018
15
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania wybranej przez siebie metody ustalania limitu odsetek od finansowania dłużnego, wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 lub art. 15c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”), niezależnie od metod stosowanych przez pozostałe spółki wchodzące w skład PGK? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Przy czym, prawo bilansowe, które określa reguły ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, tj. zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących źródło danych dla rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, nie obejmuje swoim zakresem podatkowej grupy kapitałowej. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), przez jednostkę należy rozumieć podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1, w tym spółki prawa handlowego. W katalogu przywołanego art. 2 ust. 1, brak jest jednakże podatkowych grup kapitałowych. Jest to szczególnie istotne z perspektywy brzmienia art. 15c, który w swojej treści wprost odnosi się do kategorii prawa bilansowego, tj. do zysku z działalności operacyjnej, ustalonego za dany rok podatkowy. Powyższe potwierdza, że zasady wynikające zarówno z prawa bilansowego, jak i z prawa podatkowego aplikowane są na poziomie spółki, jako uczestnika podatkowej grupy kapitałowej. Natomiast, podatkowa grupa kapitałowa, dokonuje wyłącznie konsolidacji wyników określonych na poziomie poszczególnych jej członków. Oczywiście, ustawa o CIT zawiera szczególne zasady rozliczeń dotyczące podatkowych grup kapitałowych, np. art. 16 ust. 1 pkt 14 pozwalający na rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu w sytuacji dokonania darowizny w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Przy czym, rozpoznanie takiego kosztu, odbywa się również na poziomie podmiotu, który dokonał darowizny.