Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatkowa grupa kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Zbycia przez spółkę wchodzącą w skład PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK
Fragment:
PGK nie może również zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK ww. spółek możliwe jest po upływie roku podatkowego tych spółek, następującego po roku podatkowym, w którym uprzednio funkcjonująca podatkowa grupa kapitałowa utraciła swój status. Przez przeprowadzenia transakcji Zbycia, nie dojdzie do sytuacji, w której w składzie PGK mogłaby się pojawić kolejna spółka. Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o CIT Zgodnie z zapisami ustawy o CIT, po utworzeniu PGK, podmioty ją tworzące nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać gdyby wymienione powiązania nie istniały. Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie z którą w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje zasady ustalania cen na poziomie odpowiadającym warunkom rynkowym.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie przez Spółkę transakcji Nabycia nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK
Fragment:
Brak możliwości przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK Po rejestracji umowy o utworzenie PGK nie może zostać rozszerzona o inne spółki ani nie może zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK ww. spółek możliwe jest po upływie roku podatkowego tych spółek, następującego po roku podatkowym, w którym uprzednio funkcjonująca podatkowa grupa kapitałowa utraciła swój status. Przez przeprowadzenia transakcji Nabycia, Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której w składzie PGK mogłaby się pojawić kolejna spółka. Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o CIT Zgodnie z zapisami ustawy o CIT, po utworzeniu PGK, podmioty ją tworzące nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały. Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie z którą w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje zasady ustalania cen na poziomie odpowiadającym warunkom rynkowym.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Połączenia, w której spółką przejmującą będzie Spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK, nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK
Fragment:
Brak możliwości przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK Po rejestracji umowy o utworzenie PGK, nie może ona zostać rozszerzona o inne spółki ani nie może zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK ww spółek możliwe jest po upływie roku podatkowego tych spółek, następującego po roku podatkowym, w którym uprzednio funkcjonująca podatkowa grupa kapitałowa utraciła swój status. Przez przeprowadzenie transakcji Połączenia, Wnioskodawca nie zamierza doprowadzić do sytuacji, w której w składzie PGK mogłaby się pojawić kolejna spółka. Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o CIT Zgodnie z zapisami ustawy o CIT, po utworzeniu PGK, podmioty ją tworzące nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały. Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie, z którą w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje zasady ustalania cen na poziomie odpowiadającym warunkom rynkowym.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie braku zaistnienia przesłanek utraty statusu podatnika przez nowo tworzoną podatkową grupę kapitałową (m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa, połączenie spółek, zmiany profilu działalności)
Fragment:
(...) podatkową grupę kapitałową (m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa, połączenie spółek, zmiany profilu działalności) – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 31 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku zaistnienia przesłanek utraty statusu podatnika przez nowo tworzoną podatkową grupę kapitałową (m.in. transakcje nabycia przedsiębiorstwa, połączenie spółek, zmiany profilu działalności). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1a Ordynacji podatkowej, A S.A. (dalej: „ Wnioskodawca ”), jako spółka planująca utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „ PGK ”) w rozumieniu art. 1a ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz U. 2016 poz 1888 ze zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”) zwraca się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie działalności PGK. Wnioskodawca planuje utworzenie podatkowej grupy kapitałowej, w której obejmie rolę spółki dominującej, reprezentującej PGK w rozumieniu art. 1a ust 3 pkt 4 ustawy o CIT.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie ustalenia czy po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia stra
Fragment:
Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Ustawodawca wprowadził przy tym do Ustawy CIT szczególne regulacje, wprost wskazujące na ograniczenia w możliwości rozliczenia straty przez podatkową grupę kapitałową. Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 Ustawy CIT, straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania Umowy lub po utracie statusu PGK. Natomiast w myśl ust. 3 tego artykułu, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Z przytoczonej regulacji wprost wynika zatem, że po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK (w której skład wejdzie Wnioskodawca), PGK jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden przepis Ustawy CIT nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia – po wystąpieniu podatnika z podatkowej grupy kapitałowej z jakiekolwiek powodu – strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie ustalenia czy po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat
Fragment:
Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Ustawodawca wprowadził przy tym do Ustawy CIT szczególne regulacje, wprost wskazujące na ograniczenia w możliwości rozliczenia straty przez podatkową grupę kapitałową. Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 Ustawy CIT, straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania Umowy lub po utracie statusu PGK. Natomiast w myśl ust. 3 tego artykułu, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Z przytoczonej regulacji wprost wynika zatem, że po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK (w której skład wejdzie Wnioskodawca), PGK jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden przepis Ustawy CIT nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia – po wystąpieniu podatnika z podatkowej grupy kapitałowej z jakiekolwiek powodu – strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie ustalenia czy po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat
Fragment:
Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Ustawodawca wprowadził przy tym do Ustawy CIT szczególne regulacje, wprost wskazujące na ograniczenia w możliwości rozliczenia straty przez podatkową grupę kapitałową. Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 Ustawy CIT, straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania Umowy lub po utracie statusu PGK. Natomiast w myśl ust. 3 tego artykułu, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Z przytoczonej regulacji wprost wynika zatem, że po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK (w której skład wejdzie Wnioskodawca), PGK jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden przepis Ustawy CIT nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia – po wystąpieniu podatnika z podatkowej grupy kapitałowej z jakiekolwiek powodu – strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie ustalenia czy po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat
Fragment:
Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Ustawodawca wprowadził przy tym do Ustawy CIT szczególne regulacje, wprost wskazujące na ograniczenia w możliwości rozliczenia straty przez podatkową grupę kapitałową. Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 Ustawy CIT, straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania Umowy lub po utracie statusu PGK. Natomiast w myśl ust. 3 tego artykułu, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Z przytoczonej regulacji wprost wynika zatem, że po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK (w której skład wejdzie Wnioskodawca), PGK jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden przepis Ustawy CIT nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia – po wystąpieniu podatnika z podatkowej grupy kapitałowej z jakiekolwiek powodu – strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK.
2017
5
sie

Istota:
W zakresie ustalenia czy po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat
Fragment:
Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Ustawodawca wprowadził przy tym do Ustawy CIT szczególne regulacje, wprost wskazujące na ograniczenia w możliwości rozliczenia straty przez podatkową grupę kapitałową. Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 Ustawy CIT, straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania Umowy lub po utracie statusu PGK. Natomiast w myśl ust. 3 tego artykułu, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Z przytoczonej regulacji wprost wynika zatem, że po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK (w której skład wejdzie Wnioskodawca), PGK jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden przepis Ustawy CIT nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia – po wystąpieniu podatnika z podatkowej grupy kapitałowej z jakiekolwiek powodu – strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK.
2017
5
sie

Istota:
Czy w związku z przystąpieniem przez Spółkę i Spółki z Grupy do Systemu 1 oraz w związku z uczestnictwem Spółki i Spółek z Grupy w Systemie 1, PGK będzie zobowiązana do rozpoznawania przychodów z tytułu nieodpłatnych albo częściowo odpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?
Fragment:
Podatkowa Grupa Kapitałowa (dalej jako: „ Wnioskodawca ” lub „ PGK ”) jest podatkową grupą kapitałową w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „ Ustawa o CIT ”), będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W skład PGK wchodzą: GC S.A. (dalej jako: „ Spółka ” lub „ GC ”) oraz następujące spółki zależne od GC: GK Sp. z o.o., GB Sp. z o.o., CTB Sp. z o.o., AB Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. (dalej jako: „ Spółki z Grupy ”). PGK została utworzona na okres 3 lat podatkowych. Rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2017 r. GC zostało wyznaczone na spółkę reprezentującą PGK. Spółka jest powiązana kapitałowo ze spółką HCAG (dalej jako: „ HCAG ”), która pośrednio posiada ponad 25% akcji GC. HCAG jest niemieckim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Spółka wraz z: Spółkami z Grupy oraz niektórymi innymi spółkami zależnymi, będącymi polskimi rezydentami podatkowymi (dalej łącznie jako: „ (...)
2017
15
lip

Istota:
W zakresie:
czy:
- przepływy środków pomiędzy prowadzonymi przez Bank Rachunkami Bieżącymi Uczestników Systemu 1, Rachunkiem Głównym oraz GRP będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. nie będą skutkowały powstaniem ani przychodu ani kosztu podatkowego po stronie PGK w związku z udziałem Spółki oraz Spółek z Grupy w Systemie 1,
- z tytułu partycypacji przez Spółkę oraz Spółki z Grupy w Systemie 1:
-przychodem PGK będzie jedynie wartość odsetek otrzymanych albo skapitalizowanych przez Spółkę oraz Spółki z Grupy,
-kosztem PGK będzie jedynie wartość odsetek zapłaconych przez Spółkę oraz Spółki z Grupy na rzecz innych Uczestników (albo skapitalizowanych przez danego Uczestnika) z zastrzeżeniem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT oraz opłat uiszczanych na rzecz Banku z tytułu świadczenia usług kompleksowego zarządzania płynnością finansową?
Fragment:
Definicja dochodu podatkowej grupy kapitałowej na gruncie ustawy o CIT Na wstępie należy wskazać, że w myśl art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT. Powyższe oznacza, że dokonując rozliczenia dla celów podatkowych, poszczególne spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej muszą uwzględnić wszystkie uzyskane w danym roku podatkowym przychody oraz koszty ich uzyskania, mając na uwadze przepisy art. 12 i art. 15 ustawy o CIT. Definicja przychodu na gruncie przepisów ustawy o CIT Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia przychodu i zawierają jedynie otwarty katalog przysporzeń, które należy uznawać za przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.
2017
15
lip

Istota:
W zakresie obowiązku wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP dla PGK, która będzie funkcjonować począwszy od stycznia 2019 r., w sytuacji kontynuacji działalności podatkowej grupy kapitałowej w dotychczasowym składzie podmiotowym
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dopuszczalne jest przedłużenie obowiązywania umowy podatkowej grupy kapitałowej na kolejne lata podatkowe, w przypadku gdy fakt ten zostanie zgłoszony w drodze nowej umowy i zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a podatkowa grupa kapitałowa będzie funkcjonować w dotychczasowym składzie podmiotowym. W takiej sytuacji przedłużenie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej nie będzie skutkowało przerwaniem ciągłości jej funkcjonowania (ustaniem jej bytu) oraz nie będzie prowadziło do powstania nowej grupy kapitałowej, dlatego też Spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową nie będzie zobowiązana do wystąpienia o nadanie nowego numeru identyfikacji podatkowej dla tej samej Podatkowej Grupy Kapitałowej. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania w sytuacji kontynuacji działalności PGK w dotychczasowym składzie podmiotowym, grupa ta będzie w dalszym ciągu tym samym podatnikiem, mogącym posługiwać się dotychczasowym numerem identyfikacji podatkowej. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji kontynuacji działalności podatkowej grupy kapitałowej w dotychczasowym składzie podmiotowym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP, a po przedłużeniu PGK powinna posługiwać się dotychczas nadanym NIP, jest prawidłowe.
2017
13
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.