Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatkowa grupa kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy połączenie spółki tworzącej PGK ze spółką spoza PGK, w ramach którego spółka tworząca PGK będzie spółką przejmującą, spowoduje utratę przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Dzień wystąpienia zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest pierwszym dniem roku podatkowego spółek, które przed tym dniem tworzyły podatkową grupę kapitałową. Przepis art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Należy wskazać, że zgodnie z art. 1a ust. 6, po rejestracji umowy podatkowa grupa kapitałowa nie może być rozszerzona o inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę, z wyjątkiem przejęcia spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej, chyba że połączenie spółek tworzących podatkową grupę kapitałową prowadzi do zmniejszenia ich liczby poniżej dwóch. Umowa, na podstawie, której utworzona została podatkowa grupa kapitałowa, może jednak ulegać zmianom, które to dokonywane powinny być również w formie aktu notarialnego. Spółka dominująca obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4: zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego -w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Zgodnie z art. art. 491 § 1 ustawy z 5 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j.
2018
16
mar

Istota:
W zakresie ustalenia warunków powodujących utratę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez podatkową grupę kapitałową
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, zastosowanie każdej z metod wykładni, tj. literalnej, funkcjonalnej oraz systemowej, pozwala powyższy przepis interpretować w taki sposób, że do spełnienia przesłanki warunkującej ustanie bytu podatkowo - prawnego podatkowej grupy kapitałowej dojdzie jedynie w przypadku, gdy na skutek przeprowadzonych z podmiotem powiązanym transakcji, w których przyjęte zostały warunki odbiegające od rynkowych, spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, a w konsekwencji sama grupa kapitałowa nie wykaże dochodów albo wykaże je w niższej wartości. Należy bowiem wskazać, że ocena zgodności z przesłankami wskazanymi w art. la ust. 2 pkt 1-4 updop odnosi się wyłącznie do podatkowej grupy kapitałowej/spółek ją tworzących. W konsekwencji, jedynie podatkowa grupa kapitałowa (spółki ją tworzące) może doprowadzić do naruszenia warunków dotyczących utrzymania statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową. Mając na uwadze powyższe, wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 11 updop powinno odnosić się wyłącznie do rozliczenia podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, tj. ewentualnego niewykazania lub zaniżenia dochodów przez podatkową grupę kapitałową. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje także potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z 7 czerwca 2017 r., Znak: 0111-KDIB1-3.4510.54.2017.1.PC. Podsumowując powyższe (...)
2017
6
gru

Istota:
Obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP w związku z przedłużeniem okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej
Fragment:
Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dopuszczalne jest przedłużenie obowiązywania umowy podatkowej grupy kapitałowej na kolejne lata podatkowe, w przypadku gdy fakt ten zostanie zgłoszony w drodze nowej umowy i zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a podatkowa grupa kapitałowa będzie funkcjonować w dotychczasowym składzie podmiotowym. W takiej sytuacji przedłużenie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej nie będzie skutkowało przerwaniem ciągłości jej funkcjonowania (ustaniem jej bytu) oraz nie będzie prowadziło do powstania nowej grupy kapitałowej, dlatego też Spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową nie będzie zobowiązana do wystąpienia o nadanie nowego numeru identyfikacji podatkowej dla tej samej Podatkowej Grupy Kapitałowej. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania w sytuacji kontynuacji działalności PGK w dotychczasowym składzie podmiotowym, grupa ta będzie w dalszym ciągu tym samym podatnikiem, mogącym posługiwać się dotychczasowym numerem identyfikacji podatkowej. Na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w sytuacji kontynuacji działalności podatkowej grupy kapitałowej w dotychczasowym składzie podmiotowym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek wystąpienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nadanie nowego numeru NIP, a po przedłużeniu PGK powinna posługiwać się dotychczas nadanym NIP, jest prawidłowe.
2017
9
lis

Istota:
W zakresie ustalenia okresu rozliczenia straty podatkowej Wnioskodawcy po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu PGK lub po utracie przez PGK statusu podatnika
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej lub po utracie przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zachowa prawo do rozliczenia swoich strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej. Jednocześnie, dla potrzeb rozliczania strat przez Spółkę, przez „ najbliższe kolejno po sobie następujące lata podatkowe ” w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 ww. ustawy należy rozumieć rok podatkowy Spółki bezpośrednio poprzedzający początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową (lub ewentualnie lata wcześniejsze) oraz rok podatkowy Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym upłynie okres obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej lub w którym podatkowa grupa kapitałowa utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych”; w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. znak IPPB5/4510-757/15-2/AK , w której Dyrektor IS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ nierozliczone Straty poniesione przez Spółkę przed utworzeniem PGK będą mogły być skompensowane z dochodem P. osiągniętym po zakończeniu okresu, na który ustanowiono PGK, ewentualnie po utracie przez PGK statusu podatnika podatku CIT (tj.
2017
4
lis

Istota:
W zakresie braku opodatkowania przepływów finansowych związanych i wynikających z rozliczania zobowiązania podatkowego PGK realizowanych pomiędzy Spółkami tworzącymi PGK
Fragment:
Jednocześnie, ustawodawca nie określa w przepisach ustawy o CIT, w jaki sposób podmioty wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej powinny obliczyć wysokość przypadających na nie kwot podatku należnego od całej grupy, ani nie wskazuje sposobu przekazywania tychże kwot przez Spółki Zależne na rzecz V.. Regulacje podatkowe pozostawiają podatnikom pewną dowolność w tym zakresie. Spółki mogą dowolnie ustalić ponoszenie ciężaru podatku dochodowego należnego od PGK, mogą również wprowadzić mechanizm, zgodnie z którym w przypadku poniesienia na koniec roku podatkowego przez spółkę tworzącą PGK straty podatkowej, strata ta zostanie odliczona od dochodu PGK, zaś spółka tworząca PGK, której strata została wykorzystana przez PGK, będzie uprawniona do otrzymania rozliczenia z tytułu wykorzystania straty. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe czynności wynikają jedynie z technicznych czynności rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w ramach podatkowej grupy kapitałowej i nie stanowią transakcji gospodarczych, w wyniku których dochodzi do powstania świadczenia wzajemnego po stronie podmiotów tworzących podatkową grupę kapitałową. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w następujących rozstrzygnięciach organów podatkowych: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2016 r. sygn. 1462-IPPP1.4512.799.2016.1.AW, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2016 r. sygn.
2017
27
paź

Istota:
Czy rozwiązanie Umowy PGK przez Spółki PGK poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK, będzie skutkowało utratą, w dniu rozwiązania Umowy PGK, statusu podatnika CIT przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK?
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej. Przepisy Ustawy o CIT nie odnoszą się zatem wprost do skutku rozwiązania umowy podatkowej grupy kapitałowej poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego. Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji bez wątpienia dochodzi do utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, gdyż nie będzie spełniona przesłanka z art. la ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT. Dojdzie bowiem do rozwiązania umowy oraz nie spełnienia wymogu by „ spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej (...) ”. Brak obowiązywania stosownej umowy powoduje z kolei niemożność kontynuacji istnienia podatkowej grupy kapitałowej. W konsekwencji, zastosowanie powinien znaleźć cytowany powyżej art. la ust. 10 Ustawy o CIT. Rozwiązanie umowy jest bowiem zmianą w stanie faktycznym i prawnym, zależną od wszystkich stron umowy i narusza warunek uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT (tym warunkiem jest bowiem obowiązywanie umowy, która jednak w wyniku zgodnego oświadczenia stron zostanie rozwiązana). Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w praktyce organów podatkowych.
2017
14
paź

Istota:
Możliwość oraz sposób rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed przystąpieniem do PGK.
Fragment:
W art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, uregulowany został przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku podatkowych grup kapitałowych. Zgodnie z tą regulacja, przedmiotem opodatkowania w podatkowej grupie kapitałowej jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się na zasadach ogólnych - tj. zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT. Ustawa o CIT przewiduje pewne ograniczenia w zakresie możliwości rozliczenia strat poniesionych przez podatkową grupę kapitałową oraz tworzące ją spółki kapitałowe poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi: straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej z przyczyn określonych w art. 1a ust. 10 (art. 7a ust. 2 ustawy o CIT); z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład tej grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy (art. 7a ust. 3 ustawy o CIT). Zarówno przepisy ustawy o CIT, jak i innych ustaw podatkowych nie przewidują żadnych innych ograniczeń w zakresie możliwości rozliczania własnych strat poniesionych przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przed jej utworzeniem.
2017
11
paź

Istota:
Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w ramach którego zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana będą członkami PGK, czego skutkiem będzie ustanie bytu prawnego spółki przejmowanej, nie będzie powodować utraty statusu podatnika przez PGK oraz zakończenia roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia?
Fragment:
Z art. 1a ust. 3 ustawy wynika, że umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej musi zawierać co najmniej: wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego; informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek; określenie czasu trwania umowy; wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej; określenie przyjętego roku podatkowego. Należy wskazać, że po rejestracji umowy przez naczelnika, właściwego według siedziby spółki reprezentującej Podatkową Grupę Kapitałową, umowa nie może zostać rozszerzona na inne spółki (art. 1a ust. 6 ustawy). Zauważyć również należy, że umowa, na podstawie której utworzona została podatkowa grupa kapitałowa, może jednak ulegać zmianom, które to dokonywane powinny być również w formie aktu notarialnego. Zgodnie z art. 1a ust. 8 ww. ustawy, Spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących podatkową grupę kapitałową – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy po rozwiązaniu podatkowej grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat
Fragment:
Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Ustawodawca wprowadził przy tym do Ustawy CIT szczególne regulacje, wprost wskazujące na ograniczenia w możliwości rozliczenia straty przez podatkową grupę kapitałową. Zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 Ustawy CIT, straty poniesionej przez podatkową grupę kapitałową nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania Umowy lub po utracie statusu PGK. Natomiast w myśl ust. 3 tego artykułu, z dochodu podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy. Z przytoczonej regulacji wprost wynika zatem, że po utworzeniu i zarejestrowaniu PGK (w której skład wejdzie Wnioskodawca), PGK jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, nie będzie uprawniona do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem PGK. Jednocześnie należy podkreślić, że żaden przepis Ustawy CIT nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej do rozliczenia – po wystąpieniu podatnika z podatkowej grupy kapitałowej z jakiekolwiek powodu – strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem PGK.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy przeprowadzenie transakcji Zbycia przez spółkę wchodzącą w skład PGK nie spowoduje utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK
Fragment:
PGK nie może również zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej podatkowej grupy kapitałowej, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK ww. spółek możliwe jest po upływie roku podatkowego tych spółek, następującego po roku podatkowym, w którym uprzednio funkcjonująca podatkowa grupa kapitałowa utraciła swój status. Przez przeprowadzenia transakcji Zbycia, nie dojdzie do sytuacji, w której w składzie PGK mogłaby się pojawić kolejna spółka. Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o CIT Zgodnie z zapisami ustawy o CIT, po utworzeniu PGK, podmioty ją tworzące nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać gdyby wymienione powiązania nie istniały. Wnioskodawca prowadzi politykę podatkową, zgodnie z którą w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje zasady ustalania cen na poziomie odpowiadającym warunkom rynkowym.
2017
12
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.