Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatkowa grupa kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy po upływie okresu obowiązywania Umowy PKG / rozwiązaniu Umowy PGK / utracie przez PGK statusu podatnika pdop, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem PGK i w konsekwencji w jaki sposób należy ustalić okres „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych” w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 updop?
Fragment:
IBPB-1-3/4510-550/15/MO ), który uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „(...) będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu fatach podatkowych zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, przy czym dla potrzeb rozliczenia straty przez Spółkę po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez Podatkową Grupę Kapitałową, przez „ najbliższe kolejno po sobie następujące łata podatkowe ”, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, należy rozumieć rok podatkowy Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym upłynie okres obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, lub w którym Podatkowa Grupa Kapitałowa utraci status podatkowej grupy kapitałowej”, Analogiczne stanowisko podatników zostało potwierdzone m.in. w następujących indywidualnych interpretacjach podatkowych: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-49/16/BK ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2015 r., sygn. IPPB5/4510-983/15-2/BC ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 października 2015 r., sygn.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych rozwiązania Umowy przez Spółkę dominującą i Spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 1a ust. 10 updop, w razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12 updop, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej. Przepisy updop nie odnoszą się zatem wprost do skutku rozwiązania umowy podatkowej grupy kapitałowej poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego. Zdaniem Wnioskodawcy, w takiej sytuacji bez wątpienia dochodzi do utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, gdyż nie będzie spełniona przesłanka z art. 1a ust. 2 pkt 2 updop. Dojdzie bowiem do rozwiązania umowy oraz nie spełnienia wymogu by „ spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej (...) ”. Brak obowiązywania stosownej umowy powoduje z kolei niemożność kontynuacji istnienia podatkowej grupy kapitałowej. W konsekwencji, zastosowanie powinien znaleźć cytowany powyżej art. 1a ust. 10 updop. Rozwiązanie umowy jest bowiem zmianą w stanie faktycznym i prawnym, zależną od wszystkich stron umowy i narusza warunek uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika pdop (tym warunkiem jest bowiem obowiązywanie umowy, która jednak w wyniku zgodnego oświadczenia stron zostanie rozwiązana).
2016
29
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym PGK X. jest uprawniona do zaliczenia do Kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP kosztów Świadczeń ponoszonych na rzecz Pracowników zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego?
Fragment:
Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej, a więc na jego rzecz powinien być uiszczany podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. la ust. 5 ustawy o PDOP, naczelnik właściwego urzędu skarbowego dokonuje rejestracji umowy w formie decyzji lub odmawia zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. la ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4 ustawy o PDOP. Z chwilą zarejestrowania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej i spełnieniu określonych w przepisach warunków powstaje nowy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, co skutkuje jednocześnie tym, że spółki tworzące grupę przestają być samodzielnymi podatnikami tego podatku. Wreszcie zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o PDOP w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ustawy o PDOP.
2016
29
lis

Istota:
Czy dla celów kalkulacji udziału dochodów PGK w przychodach PGK, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy posłużyć się kwotą wszystkich dochodów osiągniętych w danym roku przez PGK (w tym dochodów wolnych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz kwotę wszystkich przychodów osiągniętych przez PGK w tym roku, w tym przychodów pochodzących ze źródeł przychodów, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem albo są wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, w jaki sposób (uwzględniając jakie przychody i koszty) należy dokonać kalkulacji, o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Przepis ten ustala tzw. „ warunek rentowności ”, zwany również „ warunkiem dochodowości ”, którego konstrukcja polega na tym, że podatkowa grupa kapitałowa musi mieć dochodowość (mierzoną stosunkiem dochodu do przychodu) nie mniejszą niż 3% Na podstawie art. 7a ust. 1 ww. ustawy, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, wynosi 19% podstawy opodatkowania. Innymi słowy, podstawę opodatkowania podatkowych grup kapitałowych (dochód) stanowi nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę kapitałową nad sumą ich strat. Różnica sposobu określania dochodu w podatkowych grupach kapitałowych i dochodu na zasadach ogólnych sprowadza się do tego, że u osoby prawnej dochód stanowi różnica przychodów i kosztów podatkowych, zaś w podatkowej grupie kapitałowej zestawia się nie przychody i koszty wszystkich spółek, lecz ich dochody i straty.
2016
29
lis

Istota:
Możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową.
Fragment:
Oczywistym jest też, że termin „ rok ” użyty w art. la ust. 13 Ustawy o CIT, odnosi się do roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, a nie jakiegokolwiek innego roku podatkowego, przykładowo roku podatkowego spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej. W świetle art. la ust. 10 Ustawy o CIT inne rozumienie sformułowania „ rok ” użytego w tym przepisie byłoby nieuzasadnione. Nie ulega bowiem wątpliwości, że - jak wskazał NSA w wyroku z 1 września 2011 r. sygn. akt II FSK 491/10 - w okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej spółki wchodzące w skład grupy przestają, dla potrzeb podatku CIT, istnieć jako odrębni podatnicy. Dzień, „ w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika ” należy jeszcze do roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej i jednocześnie wyznacza ostatni dzień roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej. Powyższe stanowisko potwierdzają również m.in.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2008 r. Znak: ITPB3/423-268a/08/MT , zgodnie z którą datą zakończenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej będzie dzień, w którym nastąpi zbycie akcji Banku przez "G." Sp. z o.o. (Posiadanie przez spółkę dominującą bezpośredniego 95% udziału w kapitale zakładowym spółek zależnych jest bowiem niezbędnym warunkiem istnienia podatkowej grupy kapitałowej, natomiast zbycie akcji Banku spowoduje spadek wielkości udziałów poniżej tego limitu.), lub dojdzie do połączenia Banku z innym bankiem, wskutek czego ustanie byt prawny Wnioskodawcy, a "G".
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową.
Fragment:
Oczywistym jest też, że termin „ rok ” użyty w art. la ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, a nie jakiegokolwiek innego roku podatkowego, przykładowo roku podatkowego spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej. W świetle art. la ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inne rozumienie sformułowania „ rok ” użytego w tym przepisie byłoby nieuzasadnione. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż - jak wskazał NSA w wyroku z dnia 1 września 2011 r. (sygn. II FSK 491/10) - w okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej spółki wchodzące w skład grupy przestają, dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, istnieć jako odrębni podatnicy. Dzień, „ w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika ” należy jeszcze do roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej i jednocześnie wyznacza ostatni dzień roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej. Powyższe stanowisko potwierdzają również m.in.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 4 sierpnia 2008 r. (sygn. ITPB3/423-268a/08/MT ), zgodnie z którą "datą zakończenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej będzie dzień, w którym nastąpi zbycie akcji Banku przez "G." Sp. z o.o.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku wcześniejszej utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową.
Fragment:
Oczywistym jest też, że termin „ rok ” użyty w art. la ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się do roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, a nie jakiegokolwiek innego roku podatkowego, przykładowo roku podatkowego spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej. W świetle art. la ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inne rozumienie sformułowania „ rok ” użytego w tym przepisie byłoby nieuzasadnione. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż - jak wskazał NSA w wyroku z dnia 1 września 2011 r. (sygn. II FSK 491/10) - w okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej spółki wchodzące w skład grupy przestają, dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, istnieć jako odrębni podatnicy. Dzień, „ w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika ” należy jeszcze do roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej i jednocześnie wyznacza ostatni dzień roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej. Powyższe stanowisko potwierdzają również m.in.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 4 sierpnia 2008 r. (sygn. ITPB3/423-268a/08/MT ), zgodnie z którą "datą zakończenia roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej będzie dzień, w którym nastąpi zbycie akcji Banku przez "G." Sp. z o.o.
2016
3
sie

Istota:
Uprawnienia do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej, podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. Stosownie do art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, umowa musi zawierać co najmniej wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Treść art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje natomiast, że podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje utworzenie wraz z podmiotami powiązanymi lub podmiotem powiązanym podatkowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca wskazał również, że on sam oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład PGK będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące powstania PGK. Wnioskodawca będzie spółką dominującą i jednocześnie spółką reprezentującą PGK.
2016
23
cze

Istota:
Uprawnienia do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej, podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. Stosownie do art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, umowa musi zawierać co najmniej wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Treść art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje natomiast, że podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje utworzenie wraz z podmiotami powiązanymi lub podmiotem powiązanym podatkowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca wskazał również, że on sam oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład PGK będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące powstania PGK. Wnioskodawca będzie spółką dominującą i jednocześnie spółką reprezentującą PGK.
2016
23
cze

Istota:
Uprawnienia do wyboru, w pierwszym roku podatkowym działalności podatkowej grupy kapitałowej, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej, podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. Stosownie do art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, umowa musi zawierać co najmniej wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Treść art. 1a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje natomiast, że podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje utworzenie wraz z podmiotami powiązanymi lub podmiotem powiązanym podatkowej grupy kapitałowej. Wnioskodawca wskazał również, że on sam oraz pozostałe podmioty wchodzące w skład PGK będą spełniać wszystkie wymagania dotyczące powstania PGK. Wnioskodawca będzie spółką dominującą i jednocześnie spółką reprezentującą PGK.
2016
23
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.