Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatkowa grupa kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkowych grup kapitałowych
Fragment:
W analizowanej sprawie kluczowe znaczenie ma treść art. 11 ust. 8 pkt 1 znowelizowanej ustawy o CIT, zgodnie z którą przepisy ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Zdaniem strony, w przepisie tym, ustawodawca w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości wyłączył stosowanie regulacji dotyczących podmiotów powiązanych w odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej podatkowej grupy kapitałowej. Tym samym zarówno podatkowa grupa kapitałowa, jak i poszczególni członkowie tej grupy nie będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w stosunku do transakcji realizowanych pomiędzy poszczególnymi członkami podatkowej grupy kapitałowej. W opinii Spółki brak obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do transakcji realizowanych pomiędzy poszczególnymi członkami podatkowej grupy kapitałowej wynika również z treści przepisu ustalającego obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Z art. 9a ust. 1 znowelizowanej ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że do sporządzenia dokumentacji podatkowej zobowiązani są podatnicy. Tymczasem, w momencie uzyskania statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową, spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej tracą status osobnych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
22
lut

Istota:
Czy połączenie Spółki ze Spółką przejmowaną będzie stanowić dla Wnioskodawcy czynność neutralną na gruncie art. 10 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o CIT?
Fragment:
W tym przypadku intencją ustawodawcy jest opodatkowanie spółki przejmującej, w przypadku gdy wartość przejętego przez nią majątku spółki przejmującej jest wyższa od kosztów uzyskania przychodów obliczonych zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. W opisywanym zaś w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, planowane jest połączenie spółek kapitałowych (Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej) poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Wnioskodawcę. Połączenie to polegać będzie na przeniesieniu na Wnioskodawcę całego majątku Spółki Przejmowanej. Oba podmioty są rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej dla celów podatków dochodowych. Co więcej, Wnioskodawca posiadać będzie na dzień połączenia 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki kapitałowej. Tym samym jego udział w kapitale zakładowym Spółki kapitałowej przekroczy 10%. W konsekwencji Wnioskodawca nie rozpozna dochodu (przychodu) na dzień połączenia przez przejęcie Spółki kapitałowej. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe. Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r. (sygn.
2017
14
lut

Istota:
W zakresie obowiązku uwzględnienia przepływów finansowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego w ramach PGK przy ustalania dochodu lub straty podatkowej zarówno w czasie, gdy PGK będzie posiadało status podatnika, jak i po utracie tego statusu
Fragment:
Ponadto, należy dodać, że przepisy updop nie zawierają jakichkolwiek szczegółowych regulacji dotyczących rozliczania pdop, należnego od podatkowej grupy kapitałowej, w przypadku wygaśnięcia Umowy PGK/rozwiązania Umowy PGK/utraty przez PGK statusu podatnika pdop. Oznacza to, że w tym zakresie znajdą zastosowanie ogólne reguły dotyczące funkcjonowania PGK. Zgodnie z art. 1a ust. 7 updop podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową. W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z Umową PGK spółką reprezentującą PGK będzie X, to właśnie na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego należnego od PGK za rok podatkowy, w którym dojdzie do wygaśnięcia Umowy PGK/rozwiązania Umowy PGK/utraty przez PGK statusu pdop. Co więcej, na Wnioskodawcy, jako na podmiocie reprezentującym PGK w zakresie obowiązków wynikających z updop, ciążyć będzie obowiązek złożenia zeznania rocznego, przewidziany w art. 27 ust. 1 updop. Tym samym, to Wnioskodawca powinien złożyć zeznanie o wysokości dochodu (straty) PGK osiągniętego w roku podatkowym, w którym dojdzie do wygaśnięcia Umowy PGK lub utraty przez PGK statusu pdop. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 listopada 2015 r. (sygn.
2017
1
lut

Istota:
Ustalenie czy Spółka korzystająca ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej, brak utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową w związku z rozpoczęciem przez Spółkę, wchodzącą w jej skład, działalności gospodarczej na terenie SSE i korzystaniem z tego tytułu ze zwolnienia z opodatkowania
Fragment:
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną Nr IPPB5/423-836/11-4/AM stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.), odnośnie: ustalenia czy Spółka korzystająca ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej - jest nieprawidłowe, braku utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową w związku z rozpoczęciem przez Spółkę, wchodzącą w jej skład, działalności gospodarczej na terenie SSE i korzystaniem z tego tytułu ze zwolnienia z opodatkowania - jest nieprawidłowe. W przedmiotowej interpretacji tut. Organ stwierdził, iż Spółka korzystająca ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE nie może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej zgodnie z art. 1a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie uzyskanie przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE i korzystaniu ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy po zawiązaniu podatkowej grupy kapitałowej będzie stanowiło naruszenie warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 1a ust. 10 ustawy. Interpretację Nr IPPB5/423-836/11-4/AM z dnia 29 listopada 2011 r. doręczono w dniu 2 grudnia 2011 r. W związku z powyższym rozstrzygnięciem Strona na mocy art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
31
sty

Istota:
Interpretacja dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uczestniczenia Spółki w podatkowej grupie kapitałowej.
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej; podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. Natomiast stosownie do art. 1a ust. 3 ustawy o CIT, umowa PGK musi zawierać co najmniej: wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego; informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek; określenie czasu trwania umowy; wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej; określenie przyjętego roku podatkowego. W myśl art. 1a ust. 4 ustawy o CIT, umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej.
2016
15
gru

Istota:
Niestosowanie, do transakcji we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy spółkami tworzącymi PGK, art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 14 updop skutkowałoby de facto zniekształcaniem dochodów (strat) obliczanych przez poszczególne spółki tworzące PGK, w celu dokonania rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę określoną jako podatnika tego podatku dochodowego PGK, w porównaniu do innych podatników również ustalających dochody/straty podatkowe w oparciu o art. 7 updop, do którego wprost odwołuje się art. 7a updop.
Fragment:
SA. regulacja taka jest naturalną konsekwencją utworzenia na gruncie przepisów updop specyficznej instytucji podatnika, jaką jest podatkowa grupa kapitałowa. Skutkiem powstania podatkowej grupy kapitałowej jest utrata podmiotowości w podatku dochodowym od osób prawnych przez spółki, które zawarły umowę podatkowej grupy kapitałowej. Wyrazem tej reguły jest art. 7a ust. 1 updop, zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania w podatkowej grupie kapitałowej jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Skoro zatem podatnikiem jest podatkowa grupa kapitałowa jako całość, to wzajemne transakcje pomiędzy spółkami, wchodzącymi w jej skład -powinny pozostać neutralne dla celów podatkowych, tj. nie powinny wpływać na wysokość dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania dla podatkowej grupy kapitałowej (w każdym przypadku przychodowi jednej ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej będzie odpowiadał bowiem koszt uzyskania przychodu u drugiej). Stosowanie jakichkolwiek przepisów umożliwiających weryfikację cen stosowanych w transakcjach pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej, w szczególności art. 11, art. 14 czy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, spowodowałoby bezprzedmiotowość regulacji zawartej w art. 11 ust. 8 updop.
2016
10
gru

Istota:
Nie można podzielić stanowiska PGK, co do istnienia w updop systemowego rozwiązania odnoszącego się do rozliczeń podatkowych PGK, a opierającego się na neutralności w kosztach i przychodach spółek tworzących taką grupę. Gdyby bowiem taką neutralność ustawodawca chciał faktycznie zachować, zrezygnowałby w ogóle z podatkowego rozliczania transakcji dokonywanych wewnątrz grupy, tj. między spółkami tworzącymi PGK. Skoro takie rozwiązanie nie zostało przyjęte, ale dochód podatkowy PGK ustala się na poziomie sumy jednostkowych dochodów i strat (ustalanych zgodnie z ustawą) poszczególnych spółek tworzących PGK to stanowisko PGK w tym zakresie, nie znajduje uzasadnienia na gruncie updop. W świetle przedstawionych wyjaśnień nie ma uzasadnienia do uznania za prawidłowe stanowiska PGK, dotyczącego niestosowania do transakcji pomiędzy uczestnikami podatkowej grupy kapitałowej regulacji art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 5a i art. 14 updop.
Fragment:
Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1 -3 updop Sposób rozliczenia podatku dochodowego podatkowej grupy kapitałowej wskazuje, iż musi być ono dokonane na podstawie sumy jednostkowych rozliczeń podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy. Oznacza to, że prawidłowo obliczona podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatkowej grupy kapitałowej – przez wskazaną w umowie dotyczącej utworzenia podatkowej grupy kapitałowej spółkę – powinna stanowić sumę podatkowych dochodów/strat wypracowanych/poniesionych przez uczestników grupy. Elementy sumy dochodów/strat obliczonej przez wyznaczoną przez PGK spółkę każda ze spółek wchodząca w skład grupy ustala odrębnie zgodnie z updop. Należy mieć także na uwadze, że oprócz art. 1a i art. 7a updop do podatkowej grupy kapitałowej wprost odnoszą się, m.in. przepisy: art. 8 ust. 7 updop, dotyczące określenia roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, art. 11 ust. 8 updop, dotyczące wyłączenia podatkowej grupy kapitałowej spod obowiązku określania w niej dochodów w drodze oszacowania, w zakresie świadczeń między spółkami tworzącymi PGK o ile na warunki transakcji mają wpływ istniejące powiązania, art. 16 ust. 1 pkt 14 updop, dotyczące uznania za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.
2016
10
gru

Istota:
Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?
Fragment:
Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie spółki spoza podatkowej grupy kapitałowej przez spółkę należąca do podatkowej grupy kapitałowej - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie spółki spoza podatkowej grupy kapitałowej przez spółkę należąca do podatkowej grupy kapitałowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka S.A. (dalej „ Bank ”) oraz inne spółki zależne Banku utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową (dalej „ PGK ” lub „ Wnioskodawca ”) w rozumieniu art. 1a ustawy o PDOP na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (dalej „ Umowa PGK ”), która została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z umową PGK: PGK została utworzona na okres trzech kolejnych lat podatkowych, tj. od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. włącznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, jeżeli nastąpi to przed dniem 31 grudnia 2016 r., w ramach PGK, Bank jest spółką dominującą w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy o PDOP oraz został wyznaczony jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie ustalenia okresu rozliczenia straty podatkowej Wnioskodawcy po rozwiązaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, której Spółka zamierza być członkiem
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej lub po utracie przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zachowa prawo do rozliczenia swoich strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej. Jednocześnie, dla potrzeb rozliczania strat przez Spółkę, przez "najbliższe kolejno po sobie następujące lata podatkowe" w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 ww. ustawy należy rozumieć rok podatkowy Spółki bezpośrednio poprzedzający początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową (lub ewentualnie lata wcześniejsze) oraz rok podatkowy Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym upłynie okres obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej lub w którym podatkowa grupa kapitałowa utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ”. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r., znak IPPB5/4510-757/15-2/AK , w której Dyrektor IS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ nierozliczone Straty poniesione przez Spółkę przed utworzeniem PGK będą mogły być skompensowane z dochodem P. osiągniętym po zakończeniu okresu, na który ustanowiono PGK, ewentualnie po utracie przez PGK statusu podatnika podatku CIT (tj.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie możliwości przystąpienia do nowej podatkowej grupy kapitałowej w przypadku utraty statusu podatnika przez poprzednią podatkową grupę kapitałową po rozpoczęciu pierwszego roku podatkowego PGK wskutek naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie określenia, czy, jeśli w okresie po złożeniu Umowy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, ale jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku podatkowego PGK, dojdzie do naruszenia warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie znajdą zastosowania ograniczenia przewidziane art. 1a ust. 13 ww. ustawy, wobec czego Wnioskodawca będzie mógł przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej przed upływem swojego roku podatkowego następującego po roku, w którym PGK utraci prawo do uznania jej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
W celu zilustrowania powyższej zaprezentowanego rozumienia przepisów updop, Wnioskodawca przedstawił jako przykład poniższej opisaną sytuację: umowa o podatkowej grupie kapitałowej stanowi, że rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy podatkowej grupy kapitałowej trwa od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r., rok podatkowy spółki (przed jej przystąpieniem do podatkowej grupy kapitałowej) jest ustalony jako równy rokowi kalendarzowemu, 31 maja 2017 r. podatkowa grupa kapitałowa traci prawo do uznania jej za podatnika pdop, z uwagi na naruszenie warunków, o których mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 updop, 31 maja 2017 r. jest zatem ostatnim dniem roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej, pierwszym dniem roku podatkowego spółki, która tworzyła podatkową grupę kapitałową, jest 1 czerwca 2017 r., a ostatnim - 31 grudnia 2017 r. W takiej sytuacji, spółka przedstawiona w przykładzie może przystąpić do innej podatkowej grupy kapitałowej po upływie jej roku podatkowego następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika pdop, tj. spółka może być członkiem innej podatkowej grupy kapitałowej, której rok podatkowy zaczynałby się najwcześniej od 1 stycznia 2018 r. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, (...)
2016
5
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.