Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Podatkowa grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatkowa grupa kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką przejmowaną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej; podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy CIT, w wysokości co najmniej 3%. Skutki dokonaniu podziału przez wydzielenie na gruncie KSH Jednym z przewidzianych przez ustawę sposobów dokonania podziału jest podział przez wydzielenie polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej. W konsekwencji podziału wspólnicy spółki dzielonej otrzymują udziały bądź akcje spółki przejmującej (za wyjątkiem sytuacji, w której 100% wspólnikiem spółki dzielonej jest spółka przejmująca), zaś kapitał zakładowy spółki dzielonej może ulec obniżeniu. Spółka przejmująca będzie kontynuować działalność spółki dzielonej w ramach przydzielonego jej majątku spółki dzielonej. Spółka dzielona, w efekcie transakcji podziału, nie zostanie wykreślona z rejestru i będzie mogła kontynuować działalność w ramach majątku pozostałego w spółce. Reorganizacja PGK w świetle przesłanek utraty statusu podatniku przez podatkowa grupę kapitałową Przesłanki utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową zostały enumeratywnie wymienione w przepisach ustawy CIT.
2017
26
cze

Istota:
Możliwość rozliczenia straty w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych przed/po okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
Fragment:
Dla poszczególnych spółek tworzących grupę. dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu. w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że dla spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową rok podatkowy kończy się w dniu poprzedzającym początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez grupę. Natomiast kolejny rok podatkowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upływu okresu obowiązywania umowy lub utraty przez grupę statusu podatkowej grupy kapitałowej. Oznacza to, że w czasie trwania PGK to nie Wnioskodawca, lecz PGK będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT) w okresie funkcjonowania PGK będą biegły wyłącznie lata podatkowe PGK. Nie będą natomiast biegły lata podatkowe Wnioskodawcy. Wszak nie można najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych utożsamiać z latami podatkowymi różnych podatników, tj. Wnioskodawcy i PGK (które będą odrębnymi podatnikami CIT). Lata podatkowe przypadające na czas trwania podatkowej grupy kapitałowej (jako odrębnego podmiotu) nie powinny być wliczane przez Spółkę do „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.
2017
22
cze

Istota:
Możliwość rozliczenia straty w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych przed/po okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej.
Fragment:
Dla poszczególnych spółek tworzących grupę. dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek; dzień następujący po dniu. w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że dla spółki tworzącej podatkową grupę kapitałową rok podatkowy kończy się w dniu poprzedzającym początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez grupę. Natomiast kolejny rok podatkowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upływu okresu obowiązywania umowy lub utraty przez grupę statusu podatkowej grupy kapitałowej. Oznacza to, że w czasie trwania PGK to nie Wnioskodawca, lecz PGK będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT) w okresie funkcjonowania PGK będą biegły wyłącznie lata podatkowe PGK. Nie będą natomiast biegły lata podatkowe Wnioskodawcy. Wszak nie można najbliższych kolejno po sobie następujących lat podatkowych utożsamiać Z latami podatkowymi różnych podatników, tj. Wnioskodawcy i PGK (które będą odrębnymi podatnikami CIT). Lata podatkowe przypadające na czas trwania podatkowej grupy kapitałowej (jako odrębnego podmiotu) nie powinny być wliczane przez Spółkę do „najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.
2017
22
cze

Istota:
Czy Spółka i Spółki zależne mogą utworzyć PGK nie naruszając warunku niekorzystania ze zwolnień z CIT na podstawie innych ustaw, wynikającego z art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT, w sytuacji kiedy w ramach szeroko pojętej aktywności gospodarczej, oprócz działalności podlegającej przepisom ustawy o CIT, prowadzą również działalność rolniczą wyłączoną z opodatkowania CIT?
Fragment:
Spółka nadal będzie prowadzić działalność rolniczą, w ramach której będzie otrzymywać wsparcie finansowe, nie będzie to miało wpływu na istnienie i funkcjonowanie PGK. ” Dodatkowo, organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika, z którego wynika, że „ Przywołana regulacja wskazuje, iż spółka wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej nie może korzystać ze zwolnień w podatku dochodowym przewidzianych na podstawie innych, niż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaw. Literalna wykładania nakazuje zatem uznać, iż korzystanie przez uczestnika podatkowej grupy kapitałowej ze zwolnień podatkowych przewidzianych w samej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie skutkuje naruszeniem warunków funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. Ustawodawca w sposób jasny i precyzyjny wskazał bowiem, iż tylko korzystanie ze zwolnień w podatku dochodowym na podstawie innych ustaw niż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych skutkuje utratą prawa do bycia podatnikiem przez podatkową grupę kapitałową. ” Na konieczność dokonywania literalnej wykładni, art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o CIT wskazuje również orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku NSA o sygn. II FSK 1353/12 z dnia 7 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny, analizując możliwość funkcjonowania w PGK podmiotu mającego zamiar korzystać ze zwolnienia dochodów osiągniętych na terenie i w związku z działalnością prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej, stwierdził że przepis art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych mówiący o zwolnieniu z opodatkowania, jest przepisem odsyłającym do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
2017
15
cze

Istota:
W którym momencie Wnioskodawca utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?
Fragment:
Na podstawie art. 7a ust. 1 updop, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. Z treści tego przepisu wynika, że każda ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej podlega przepisom updop. Wszystkie elementy składowe dochodu służące obliczaniu wysokości podatku określa się najpierw na poziomie poszczególnych, wchodzących w skład grupy spółek, a następnie tak ustalone dochody lub straty sumuje się na poziomie całej podatkowej grupy kapitałowej. Wymogi, jakie kumulatywnie musi spełniać podatkowa grupa kapitałowa, aby posiadać status podatnika na gruncie omawianej ustawy zostały określone w art. 1a ust. 2 updop. W myśl art. 1a ust. 2 updop, podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z (...)
2017
9
cze

Istota:
Czy w przypadku ewentualnej utraty przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spowodowanej naruszeniem ustawowych warunków istnienia PGK, o których mowa w art. la ust. 2 ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty dokonywanych rozliczeń za okres funkcjonowania PGK?
Fragment:
Status podatkowej grupy kapitałowej na gruncie ustawy o CIT. Na wstępie Wnioskodawca wskazał, że podstawę prawną funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej stanowi art. la ustawy o CIT. Zgodnie z brzmieniem art. la ust. 1 ustawy o CIT podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „ podatkowymi grupami kapitałowymi ”. Należy ponadto zauważyć, że podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie warunki enumeratywnie wymienione w art. la ust. 2 pkt 1-4 ustawy o CIT. W celu zachowania statusu podatnika podatkowa grupa kapitałowa musi m.in. spełnić warunek, o którym mowa w art. la ust. 2 pkt 3 lit. b. Zgodnie z treścią powołanego przepisu podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem jeżeli po utworzeniu grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej. Z kolei przepis art. 11 ustawy o CIT, reguluje sytuacje, w których w wyniku określonych tam powiązań zostaną między podmiotami ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2017 r. (data wpływu 17 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. P. Spółka Akcyjna (dalej: „ P. ” lub „ Spółka ”), spółka dominująca w Grupie Kapitałowej P. (dalej: „ GK P. ”) utworzyła wraz ze spółkami zależnymi: O. Sp. z o.o., T. S.A., M. Sp. z o.o., G. Sp. z o.o., S. sp. z o.o., V. sp. z o.o., D. sp. z o.o., C. S.A., W. Sp. z o.o., F. Sp. z o.o. (dalej: „ spółki zależne ”) Podatkową Grupę Kapitałową (dalej: „ PGK ”) w rozumieniu art. 1a ustawy o CIT. PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 19 września 2016 r. (dalej: „ umowa PGK ”) i zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego decyzją z dnia 23 listopada 2016 r. Zgodnie z umową PGK, spółką dominującą w ramach PGK jest P..
2017
6
cze

Istota:
W zakresie ustalenia okresu rozliczenia straty podatkowej Wnioskodawcy poniesionej przed zawiązaniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, której zamierza być członkiem
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej lub po utracie przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zachowa prawo do rozliczenia swoich strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej. Jednocześnie, dla potrzeb rozliczania strat przez Spółkę, przez "najbliższe kolejno po sobie następujące lata podatkowe" w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 5 ww. ustawy należy rozumieć rok podatkowy Spółki bezpośrednio poprzedzający początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową (lub ewentualnie lata wcześniejsze) oraz rok podatkowy Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym upłynie okres obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej lub w którym podatkowa grupa kapitałowa utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych ”). w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r., znak IPPB5/4510-757/15-2/AK . w której Dyrektor IS uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „ nierozliczone Straty poniesione przez Spółkę przed utworzeniem PGK będą mogły być skompensowane z dochodem P. osiągniętym po zakończeniu okresu, na który ustanowiono PGK, ewentualnie po utracie przez PGK statusu podatnika podatku CIT (tj.
2017
18
maj

Istota:
Czy w związku z planowanym przedłużeniem okresu funkcjonowania PGK oraz zawarciem nowej Umowy, Wnioskodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do płacenia uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości miesięcznej 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego przez PGK w roku poprzedzającym dany rok podatkowy?
Fragment:
(...) podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „ umową ”, została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego, po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a-c, a ponadto: nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej, podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%. Ponadto, w myśl art. 1a ust. 3 updop, umowa musi zawierać co najmniej: wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego, informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek, określenie czasu trwania umowy, wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej, określenie przyjętego roku podatkowego.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie możliwości rozliczenia straty podatkowej powstałej przed utworzeniem PGK
Fragment:
IBPB-1-3/4510-550/15/MO ), który uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy: „(...) będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, przy czym dla potrzeb rozliczenia straty przez Spółkę po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez Podatkową Grupę Kapitałową, przez „ najbliższe kolejno po sobie następujące lata podatkowe ”, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, należy rozumieć rok podatkowy Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym upłynie okres obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, lub w którym Podatkowa Grupa Kapitałowa utraci status podatkowej grupy kapitałowej”. Analogiczne stanowisko podatników zostało potwierdzone przez organy podatkowe m.in. w następujących indywidualnych interpretacjach podatkowych: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4510-49/16/BK ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2015 r., sygn. IPPB5/4510-983/15-2/BC ; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 października 2015 r., sygn.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.