ITPP3/4512-519/15/BJ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców.
ITPP3/4512-519/15/BJinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. podatek
  3. transport
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto X zamierza realizować od 2016 r. inwestycję pn.:„XXXXX”. Inwestycja przewidziana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podmiotem realizującym inwestycję w imieniu Miasta będzie jednostka organizacyjna Miasta - X w X (Z.). Z. jest jednocześnie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług (VAT). Wszelkie faktury związane z realizacją inwestycji wystawiane będą na X i X w X.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewiduje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu w obu kierunkach na całym odcinku. Dodatkowo na odcinku od ulicy S do ulicy F w kierunku centrum miasta projektowany jest trzeci pas ruchu przeznaczony jedynie dla autobusów komunikacji publicznej - tzw. buss-pas.

W związku z taką rozbudową jezdni konieczna jest również przebudowa wszystkich skrzyżowań z ulicami poprzecznymi. Dokumentacją projektową objęte zostały również odcinki ulic poprzecznych, których przebudowa okazała się niezbędna ze względu na projektowane zmiany w układzie drogowym. Przebudowie ulegną między innymi fragmenty ulic: C., Ł, Z, W, P, S, K, P, P, F, O, Z, F. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej przyległych posesji oraz w celu powiązania z drogami publicznymi ulic, które zostaną odcięte od ulicy G projektowane są również w wybranych lokalizacjach drogi serwisowe, równoległe do ulicy G.

Przedmiotowa inwestycja zakłada także budowę nowych przystanków autobusowych, chodników, dróg dla rowerów, bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ulicę G (przy ulicach: K, K, F, F), przebudowę mostu na strudze F. oraz budowę ekranów akustycznych w rejonie zabudowy mieszkaniowej osiedli O: G i C.

W ramach inwestycji powstanie następująca infrastruktura dla transportu publicznego:

  • zatoki autobusowe na ul. G, K i F,
  • buss-pas - od ul. S do ul. F,
  • przystanki autobusowe wyposażone we wiaty przystankowe,
  • infrastruktura teletechniczna w postaci tablic przystankowych jako Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) dla komunikacji publicznej.

Z. został powołany uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia Zarządu ... i nadania Statutu, zastąpionej uchwałą Nr ... Rady Miasta z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – X w XX - w jednostkę budżetową zmienianą uchwałami: ... Rady Miasta X z dnia 23 marca 2011 r. i ... Rady Miasta z dnia 3 października 2012 r.

Statut Zarządu określa szczegółowo powierzone zadania. Jednym z nich jest wykonywanie przez Z. zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (§ 3 ust 3 Statutu). Z. wykonuje zatem czynności związane z organizowaniem i zarządzaniem lokalnym transportem zbiorowym, a polegać one będą przy opisanym powyżej zadaniu na ponoszeniu przez Z. jako organizatora lokalnego transportu zbiorowego w X, wydatków m.in. na: budowę zatok autobusowych, buss-pasów, przystanków autobusowych, infrastruktury teletechnicznej (ITS) dla komunikacji publicznej. Z. na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma możliwość zwrotu podatku VAT naliczonego jedynie od faktur dokumentujących wydatki związane z organizowaniem i zarządzaniem lokalnym transportem zbiorowym na terenie Miasta. Właścicielem wybudowanej w ramach inwestycji infrastruktury drogowej będzie Miasto X. Z., w ramach swoich statutowych zadań, będzie powstałą infrastrukturę utrzymywał i zarządzał nią, bezpośrednio finansując wszystkie te zadania. W obrocie gospodarczym Z. wielokrotnie realizuje inwestycje drogowe, w każdym przypadku działając na rzecz Miasta i przysparzając majątek Miastu, samodzielnie występując jako zamawiający w ramach zamówień publicznych oraz jako nabywca zamawianych na rzecz Miasta robót budowlanych, dostaw i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w opisanym wyżej zadaniu Z. przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wynikający z faktur od wykonawców opisanej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), ma możliwość zwrotu podatku VAT naliczonego od faktur dokumentujących wydatki związane z organizowaniem i zarządzaniem lokalnym transportem zbiorowym, ponieważ usługi transportu miejskiego i podmiejskiego są opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, w powiązaniu z poz. 155 załącznika nr 3 ustawy (PKWiU 49.31.21) - obecnie 8% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016r. z zastrzeżeniem art. 146 f ustawy stawka podatku wynosi 8% - zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy). Elementy zadania dające prawo do odliczenia podatku naliczonego to: budowa zatok autobusowych, przystanków autobusowych, wiat przystankowych, buss-pasa, urządzeń Inteligentnych Systemów Transportowych (wyświetlających godziny odjazdów autobusów) zlokalizowanych na przystankach komunikacji publicznej. Od pozostałych elementów inwestycji, wskazanych w poz. 68 wniosku ORD-IN, nie przysługuje Z. prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Reasumując, niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określone odmienne zdarzenie, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.