ITPP2/443-450/13/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu 14 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 16 lipca 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 16 lipca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „....”.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od dwóch lat organizuje Pani cykliczne spotkania poświęcone rękodziełu. Zajmuje się Pani między innymi ceramiką. Rzeczy do wypału wozi (dwukrotnie) do zaprzyjaźnionego ceramika odległego o 60 km. Wiele rzeczy w trakcie transportu ulega zniszczeniu. Działania, które Pani inicjuje, służą aktywizacji lokalnej społeczności. Spotkania mają charakter hobbistyczny, rekreacyjny. Przedmioty, które powstają na zajęciach, nie są sprzedawane, czasami są pokazywane na organizowanych wystawach (...).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (...) ogłosiło nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013. Chce się Pani ubiegać o dofinansowanie na wyposażenie pracowni ceramicznej w ramach realizacji projektu pt. „....”. Zakup niektórych narzędzi i pieca elektrycznego komorowego do istniejącej pracowni bardzo ułatwi działalność. Koszty kwalifikowane operacji to 18.453,15 zł, z czego 1.584 to podatek od towarów i usług. Dla Pani, jako osoby pozostającej na emeryturze, to duża suma.

W związku z powyższym, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie:

Czy może Pani odzyskać podatek od towarów i usług w związku z zakupami, które będą poniesione na wyposażenie pracowni ceramicznej, w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku z uwagi na fakt, że nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Stwierdziła Pani, że nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie pieca do wypału ceramiki, jak i innych przedmiotów stanowiących wyposażenie pracowni ceramicznej, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Dodała, że nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, gdyż dofinansowanie, o które się ubiega, nie stanowi środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.