ITPP1/4512-543/15-4/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż losu-zdrapki jest objęta podatkiem VAT?
ITPP1/4512-543/15-4/AJinterpretacja indywidualna
 1. gry
 2. loterie
 3. podatek
 4. podatnik
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności sprzedaży losów (zdrapek) uprawniających do wzięcia udziału w loterii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 16 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. zwolnienia od podatku czynności sprzedaży losów (zdrapek) uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

We wniosku i uzupełnieniu do niego przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – Stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest: krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, a w szczególności młodzieży oraz tworzenie możliwości najlepszych warunków dla uprawiania sportu, stosownie do zaistniałych warunków i społecznych potrzeb. Działalność statutowa Stowarzyszenia nie jest działalnością gospodarczą i prowadzona jest nieodpłatnie. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. W roku 2015 chce zorganizować loterię fantową. Loteria ta będzie organizowana na terenie sklepów w .... Sklepy nie należą do Stowarzyszenia (są niepowiązanymi ze stowarzyszeniem podmiotami gospodarczymi). Loteria obejmuje sprzedaż losów-zdrapek uprawniających do wzięcia udziału w loterii. Cena jednego losu ma wynosić 2 złote. Stowarzyszenie przewiduje sprzedaż 95.000 sztuk losów. Losy wydrukowane są w formie papierowej. Na losach (pod zdrapką) znajduje się informacja o wygranej lub jej braku. Nagrodami w loterii są losy przedmiotowej loterii fantowej i inne fanty o łącznej wartości 57.000 złotych brutto (30% wartości losów).

Należy nadmienić, że loterie fantowe podlegają podatkowi od gier i wymagane jest zgłoszenie loterii fantowej do Urzędu Celnego.

W celu zapewnienia prawidłowości loterii Stowarzyszenie chce powołać Pełnomocnika, który będzie posiadał kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego przebiegu loterii. Pełnomocnik przygotuje niezbędną dokumentację (zawiadomienia) do Urzędu Celnego, sporządzi regulamin, zajmie się produkcją losów oraz dostarczeniem ich do punktów sprzedaży, wydaniem nagród. Losy będą sprzedawane w sklepach oraz za pośrednictwem wolontariuszy. W przypadku sprzedaży losów w sklepach przychód ze sprzedaży będzie ewidencjonowany za pomocą kas fiskalnych sklepów. Następnie cały przychód zostanie przekazany ze sklepów za pośrednictwem konta Pełnomocnika na konto Stowarzyszenia. W przypadku sprzedaży losów za pośrednictwem wolontariuszy sprzedaż losów nie będzie ewidencjonowana, a cały przychód zostanie wpłacony za pośrednictwem konta Pełnomocnika na konto Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie z osiągniętego przychodu w pierwszej kolejności pokryje podatek od gier, koszty zakup nagród, koszt produkcji i dystrybucji losów zdrapek, koszty obsługi uczestników loterii oraz punktów sprzedaży losów, koszty reklamy, a osiągnięty dochód przeznaczy na działalność statutową.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie, oznaczone nr 1:

Czy sprzedaż losu-zdrapki jest objęta podatkiem VAT...

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca wskazał, że po korzystnych zmianach w ustawie o grach hazardowych postanowił zorganizować loterię fantową. Loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe (art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych). Z przeprowadzonej loterii fantowej Stowarzyszenie nie uzyskuje żadnego zysku, ponieważ całą sumę uzyskaną ze sprzedaży losów (po opłaceniu kosztów uzyskania przychodu) przekaże na wsparcie społecznie użytecznego celu. Wnioskodawca znalazł już sieć sklepów, która gotowa jest przeprowadzić sprzedaż losów przedmiotowej loterii fantowej w placówkach handlowych tej sieci handlowej. Wnioskodawca zakupi losy oraz przekaże je do sklepu. Przekazanie losów nastąpi na podstawie protokołu na którym będzie wyszczególniona ilość losów i ich wartość. „Sprzedaż losów nie będzie podlegała podatkowi VAT”. W myśl art. 71 ust. la ustawy o grach hazardowych, Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od gier losowych.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż losów uprawniających do udziału w loterii jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, a podatnik (organizator – Wnioskodawca) nie podlega obowiązkowi odprowadzenia VAT należnego z tytułu tej sprzedaży. Na takie stanowisko Wnioskodawcy wpływa interpretacja indywidualna z dnia 19 sierpnia 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP3/443-301/14/AT na temat „Opodatkowania czynności sprzedaży losów uprawniających do udziału w loterii fantowej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (ust. 2 tego artykułu).

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

W przepisie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612) wskazano, że grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to (...) loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Na podstawie art. 71 ust. 1 omawianej ustawy, podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w zakresie gier hazardowych na podstawie udzielonej koncesji lub zezwolenia, podmioty urządzające gry objęte monopolem państwa oraz uczestnicy turnieju gry pokera.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z wniosku – organizowana loteria fantowa podlega opodatkowaniu podatkiem od gier, to pod warunkiem, że Wnioskodawca będzie faktycznie działał w charakterze podatnika podatku od gier w rozumieniu powołanego wcześniej art. 71 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, prowadzącego działalność opodatkowaną tym podatkiem, to na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, działalność w zakresie loterii fantowej objęta będzie zwolnieniem od podatku, zgodnie z powołanym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że losy-zdrapki sprzedawane w ramach organizowanej loterii fantowej będą objęte zwolnieniem na podstawie ww. przepisu.

Należy zaznaczyć się, że tutejszy organ nie jest uprawniony do oceny kwestii, czy organizowana przez Wnioskodawcę loteria fantowa wyczerpuje znamiona gry losowej, o której mowa w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o grach hazardowych, dlatego też interpretacji udzielono przy takim założeniu, zgodnie ze wskazaniami Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że w zakresie pytań oznaczonych w uzupełnieniu z dnia 16 lipca 2015 r. nr 2 i 3, tutejszy organ wydał postanowienie znak ITPP1/4512-543/15-5/AJ.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.