ITPP1/443-552/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dostawa nieruchomości.
ITPP1/443-552/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. podatek
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu 20 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku zbycia działki nr geod. ....– jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku zbycia działek nr geod. ...i .... – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2014 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza dokonać sprzedaży następujących działek:

 1. nr geod......,
 2. nr geod.....,
 3. nr geod......

Działka nr geod. ....o pow. ....m2 położona w obrębie wsi ..... posiada urządzoną księgę wieczystą nr...... Na działce znajdują się fundamenty, fragmenty ścian po budynku gospodarczym oraz studnia z kręgów betonowych. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy prawo budowlane, nie stanowią budynków. Teren działki nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano do chwili obecnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowa działka przejęta została na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w ......nr ....z dnia......, nr ......z dnia......, z wyłączeniem budynków. Na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w .....z dnia .......działka stanowi własność Gminy. Gmina nie ponosiła kosztów na remonty budynków i budowli. Działka pomimo, że przejęta została na rzecz Skarbu Państwa z wyłączeniem budynków przed ....nie może być nieodpłatnie nadana na własność na podstawie art. 6 ustawy z 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych. Fundamenty i fragmenty ścian według rzeczoznawcy majątkowego nadają się jedynie do uprzątnięcia. Nie została określona ich wartość, zaś do określenia wartości gruntu ze względu na konieczność uprzątnięcia działki zastosował współczynnik 0,9.

Działka nr geod. ...o pow. 1...... położona jest w obrębie wsi N., stanowi współwłasność Gminy w udziale 1/2 i osoby fizycznej w udziale 2/3. Posiada urządzoną księgę wieczystą nr....... Na działce zlokalizowana jest wiata i dwa budynki gospodarcze drewniane niezwiązane trwale z gruntem, zatem zgodnie z art. 3 ustawy prawo budowlane nie stanowiące budynków. Działka jest ogrodzona płotem drewnianym na podmurówce. Płot jest urządzeniem budowlanym, zaś fundamenty są budowlą. Prawa do nakładów na działce w całości przysługują osobie fizycznej. Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedaż nieruchomości, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nastąpi na rzecz współwłaściciela. W związku z tym, że prawa do nakładów w całości przysługują współwłaścicielowi, nie była ona przedmiotem wyceny. Nabywca uiści tylko cenę gruntu (udziału 1/3 w gruncie).

Działka nr geod. ...o pow. 3..... położona jest w obrębie wsi N., stanowi współwłasność Gminy w udziale1/2 i osoby fizycznej w udziale 2/3. Posiada urządzoną księgę wieczystą nr...... Działka jest ogrodzona płotem drewnianym na podmurówce. Płot jest urządzeniem budowlanym, zaś fundamenty są budowlą. Prawa do nakładów na przedmiotowej działce w całości przysługują osobie fizycznej. Teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz współwłaściciela. Prawa do nakładów w całości przysługują współwłaścicielowi, nie były przedmiotem wyceny. Nabywca uiści tylko cenę gruntu (udziału 1/3 w gruncie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawa ww. działek powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa działek nr ......podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT - tj. teren niezabudowany nieobjęty planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za

prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku zbycia działki nr geod. ....

nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku zbycia działek nr geod......

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z poźn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zawartego w przytoczonym przepisie wyrażenia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nie należy utożsamiać z prawem własności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, definiując wyrażenie „dostawa towarów”, akcentuje „własność ekonomiczną” funkcjonującą w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego, regulujących przeniesienie prawa własności. W orzeczeniu C-320/88 Staatssecretaris van Financien v. Shipping and Forwarding Safe B.V. TSUE wyraził pogląd, że „wyrażenie dostawa towarów w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym” (pkt 1), jednak jednocześnie zastrzegł, że „zadaniem sądu krajowego jest określenie w każdym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy, miało miejsce” (pkt 2).

W myśl art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ((Dz. U. z 2014 r., poz. 121), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Zgodnie z brzmieniem art. 47 § 1 Kodeksu, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

W myśl zapisów art. 29a z ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., nadanym art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak - w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy - zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Z treści art. 2 pkt 33 ustawy wynika, iż przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że w przypadku sprzedaży działki o nr geod. ...- jak słusznie zauważono - zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, przy założeniu, że faktycznie stanowi ona teren niezabudowany (tj. naniesienia przeznaczone do rozbiórki nie stanowią budynków lub budowli w rozumieniu ustawy Prawo budowlane). Natomiast w przypadku sprzedaży działek gruntu o nr geod. ...i nr geod. ...przedmiotem sprzedaży będzie sam grunt, ponieważ naniesienia należą do współwłaścicieli - osób fizycznych. Jednak wbrew stanowisku zawartemu we wniosku, dostawa ta nie będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie wskazanego przez Gminę art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ jest to grunt zabudowany budowlami (jak wskazano na działkach znajdują się fundamenty stanowiące budowle), a więc nie stanowi terenu niezabudowanego, innego niż tereny budowlane. W konsekwencji, jego dostawa będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawki podatku.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białymstoku, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.