IPTPP1/4512-68/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z przyznanym ze środków PROW dofinansowaniem na realizację operacji pn. „...” i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami, Klubowi Sportowemu w P. przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2015 r. (data wpływu 04 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub Sportowy w P. jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednym z głównych celów działalności Klubu jest prowadzenie sekcji i szkoleń sportowych, organizacja różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych oraz propagowanie rozwoju kultury fizycznej.

W grudniu 2014 roku Klub Sportowy w P. podpisał umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa na realizację operacji pn. „...” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie na zrealizowanie projektu obejmuje również pokrycie kosztów podatku VAT.

W ramach projektu zaplanowano:

  • zakup produktów żywnościowych,
  • wynagrodzenie sędziów,
  • obsługę medyczną,
  • zakup plakatów, ulotek, banerów, folderu,
  • zakup pucharów,
  • zakup medali,
  • zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczestników,
  • zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników w drużynach,
  • zakup dyplomów, gadżetów,
  • całodzienny blok artystyczny - animacje dla dzieci, iluzjonista, występy artystyczne, zabawa z DJ-em oraz ognisko.

Ponadto w ramach wkładu własnego niepieniężnego członkowie Klubu będą świadczyć nieodpłatną pracę w zakresie: przygotowanie turnieju, przygotowanie wyżywienia, rejestracje drużyn i zawodników, prowadzenie dokumentacji turniejowej, dokumentowanie przebiegu turnieju.

Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich mieszkańców gminy P. Głównym celem operacji jest podniesienie jakości życia i rozwijanie aktywności mieszkańców gminy P. poprzez umożliwienie aktywnego trybu życia podczas Ligii Piłki Nożnej.

Żadne z działań zaplanowanych w ramach projektu nie będzie generowało dochodu. Źródłem przychodów Klubu Sportowego w P. są składki członkowskie od osób fizycznych, darowizny, dotacje oraz dofinansowanie, aktualnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na Klub Sportowy w P.

Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Klub Sportowy w P. nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przyznanym ze środków PROW dofinansowaniem na realizację operacji pn. „...” i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami, Klubowi Sportowemu w P. przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Klub Sportowy w P. nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku, nie posiada bowiem statusu płatnika zgodnie z art. 15 i następnymi ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Klubowi Sportowemu w P. nie przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. W grudniu 2014 roku Klub Sportowy podpisał umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa na realizację operacji pn. „...” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu zaplanowano: zakup produktów żywnościowych, wynagrodzenie sędziów, obsługę medyczną, zakup plakatów, ulotek, banerów, folderu, zakup pucharów, zakup medali, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczestników, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników w drużynach, zakup dyplomów, gadżetów, całodzienny blok artystyczny - animacje dla dzieci, iluzjonista, występy artystyczne, zabawa z DJ-em oraz ognisko. Ponadto w ramach wkładu własnego niepieniężnego członkowie Klubu będą świadczyć nieodpłatną pracę w zakresie: przygotowanie turnieju, przygotowanie wyżywienia, rejestracje drużyn i zawodników, prowadzenie dokumentacji turniejowej, dokumentowanie przebiegu turnieju. Przedsięwzięcie jest skierowane do wszystkich mieszkańców gminy P. Głównym celem operacji jest podniesienie jakości życia i rozwijanie aktywności mieszkańców gminy P. poprzez umożliwienie aktywnego trybu życia podczas Ligii Piłki Nożnej. Żadne z działań zaplanowanych w ramach projektu nie będzie generowało dochodu. Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na Wnioskodawcę. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Klub Sportowy nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji działania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Zainteresowany nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Podkreślenia wymaga, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zaistniałego stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.