IPTPP1/4512-267/15-6/MSu | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona ... i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności”
IPTPP1/4512-267/15-6/MSuinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. odzyskanie
 3. podatek
 4. podatnik
 5. zadania
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), oraz w dniu 03 lipca 2015r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „.....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 18 czerwca 2015 r. w zakresie doprecyzowania przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz w dniu 03 lipca 2015r. o podpis osoby upoważnionej na uzupełnieniu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Województwo .... wspólnie z Muzeum Wsi .... w ...., Teatrem .... w .... i Filharmonią .... im. .... w ... ubiegają się o dofinansowanie projektu „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 „.....”.

Realizacja omawianego projektu przyczyni się do poszerzenia świadomości społecznej na temat bioróżnorodności ponieważ działalność w zakresie edukacji ekologicznej kształtuje prawidłowe postawy w zakresie ochrony środowiska. Efektem projektu będzie skuteczna ochrona przyrody, która wymaga aktywnych i efektywnych działań edukacyjno - informacyjnych promujących postawy społeczne sprzyjające zahamowaniu wymieraniagatunków. W związku z tym zaplanowano szeroko zakrojoną kampanię podnoszącą świadomośćspołeczną w tym zakresie.

Zadaniem lidera jest: zarządzanie i koordynacja działań projektu, prowadzenie warsztatów i lekcji edukacyjnych z bioróżnorodności, prowadzenie koncertów symfonicznych na terenie Województwa .....

Zadaniem partnerów jest: realizacja i organizacja warsztatów edukacyjnych, kampania promocyjna, organizacja konkursów, wystaw, prezentacja spektakli teatralnych w Województwie ..... W tym Województwo ....: organizacje konkursów fotograficznych, promocja projektu, promocja pikniku ekologicznego, opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych, produkcja filmu dot. .....

Środki z dofinansowania unijnego będą wpływać na konto bankowe lidera projektu, a następnie będą przelewane na konta partnerów.

Wyżej wymieniony projekt jest związany z bieżącą działalnością Województwa ...... Województwo ..... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże towary i usługi nabywane w ramach projektu nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Województwa .... i będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Projekt będzie realizowany na potrzeby Województwa ..... do wykonywania zadań publicznych.

Wnioskodawca podkreślił, że czynności dokonywane w ramach ww. projektu wykonywane są w ramach realizowanych zadań publicznych nałożonych przepisami prawa (ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa Dz. U. 2013, poz. 596 - art. 11, ust. 2 pkt 7 i 8 oraz art. 14 ust. 1) na UMWO oraz nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Instytucja zarządzająca RPO WO 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu.

Wnioskodawcą w sprawie z wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej jest Województwo .... Liderem Projektu jest Filharmonia ... im. ...

Zakres Partnerów i Lidera:

 1. Filharmonia .... im. ...: Lider
  • imprezy plenerowe w Muzeum Wsi ...,
  • spektakl edukacyjno- ekologiczny pt. „...”,
  • warsztaty ekologiczne w Filharmonii pt. „...”,.
  • bieg terenowy pt. „....”,
  • przygotowanie dokumentacji projektu,
  • obsługa merytoryczna projektu,
 2. Województwo ... : Partner
  • imprezy plenerowe w Muzeum Wsi ...,
  • organizacja konkursu fotograficznego pt. „....”,
  • organizacja konkursu na najpiękniejsze, kwietne, tradycyjne zagospodarowanie ogrodów przydomowych na terenach wiejskich,
  • produkcja filmu promocyjnego pt. „ ....”,
  • materiały edukacyjne i informacyjne związane z projektem,
  • promocja Projektu,
  • obsługa merytoryczna projektu,
 3. Muzeum Wsi ....: Partner
  • modernizacja - rewitalizacja i remont 3 obiektów zabytkowych w Muzeum Wsi .... w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej,
  • inwentaryzacja oraz opracowanie koncepcji modelowego zagospodarowania zieleni,
  • stworzenie wzorcowych form zagospodarowania terenów zielonych tradycyjnej wsi ...,
  • imprezy plenerowe w Muzeum Wsi ...,
  • warsztaty/zajęcia ekologiczne w Muzeum Wsi ...., - organizacja konkursu na najpiękniejsze, kwietne, tradycyjne zagospodarowanie ogrodów przydomowych na terenach wiejskich,
  • opracowanie i wydanie po konkursowego albumu,
  • warsztaty/zajęcia edukacyjne dla mieszkańców 5 wybranych wsi w województwie ... znajdujących się na obszarze Natura 2000,
  • obsługa merytoryczna projektu
 4. Teatr im. ...: Partner
  • montaż windy/platform w Teatrze im. ... w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • imprezy plenerowe w Muzeum Wsi ....,
  • spektakl edukacyjno- ekologiczny pt. „...”,
  • obsługa merytoryczna projektu

Każdy z Partnerów realizuje w swojej części operację oraz dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami jako nabywca w zakresie swojej części. Wnioskodawca interpretacji indywidulanej czyli Województwo ... zabezpiecza wkład własny dla Filharmonii ... im. ..., Teatru im. .., Muzeum Wsi ... oraz dla Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki- Województwo .... Jest to wkład własny do Projektu w postaci 15%. Prowadzone działania będą skierowane do osób chcących wziąć udział w Projekcie: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Warsztaty, wystawy, koncerty, lekcje edukacyjne będą prowadzone nieodpłatnie. Po zakończeniu zadań mienie, które powstanie nie będzie generowało dla Wnioskodawcy - Województwa .... obrotu podatkowego VAT oraz nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu „....” - Województwo .... będzie miało możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy, Województwo ... nie ma możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości naliczonego w trakcie realizacji projektu „...” podatku VAT.

Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z faktu, iż realizowany projekt nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy a więc w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT, a w związku z tym nie ma możliwości jego odliczenia. Wymieniony w części G pkt 68 stan faktyczny jest związany z bieżącą działalnością Wnioskodawcy. Dlatego też nie ma możliwości odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony. Wnioskodawca wskazał, iż towary i usługi nabywane w ramach projektu nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Województwa ... i będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po zakończeniu zadań mienie, które powstanie nie będzie generowało dla Wnioskodawcy - Województwa .... obrotu podatkowego VAT oraz nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT. Przedmiotowy projekt będzie realizowany na potrzeby Wnioskodawcy, do wykonywania zadań publicznych, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 7 i 8 oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa. Zatem, skoro efekty przedmiotowej inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia w całości lub części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ towary i usługi nabywane w ramach projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku i własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.