IPTPP1/443-742/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy OSP ma prawo do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zdania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 07 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zdania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zdania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna jest osobą prawną, nieprowadzącą działalności gospodarczej. W 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna złożyła projekt. Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Operacja jest zgodna z następującymi celami ....:

Celem ogólnym 2 - Podnoszenie atrakcyjności obszaru .... poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych,

Celem szczegółowym 2.1 - Podniesienie atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej obszaru objętego .......

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa, remont, modernizacja oraz wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne i społeczno - kulturalne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz budowa i przebudowa obiektów małej architektury. W ramach projektu zaplanowano prace remontowe w następującym zakresie: remont sali, doposażenie zaplecza kuchennego, dzięki czemu nastąpi modernizacja świetlicy wiejskiej w ......

Zakres robót obejmuje:

 • montaż sufitu podwieszanego,
 • czyszczenie i malowanie boazerii,
 • zakup i montaż świetlówek,
 • zakup i montaż klimatyzatora,
 • zakup i montaż kuchni gazowych.

Budynek od kilkudziesięciu lat służy mieszkańcom ........ i okolicznych miejscowości jako miejsce licznych spotkań towarzyskich, zebrań wiejskich jak i zbiórek druhów OSP oraz festynów i zabaw integracyjnych. W lipcu 2013 roku zorganizowany został festyn rodzinny, w którym udział brało ok. 400 osób. Zrealizowanie tego projektu sprawi, że świetlica OSP w ...... stanie się obiektem atrakcyjnym, w którym można przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas, dzięki czemu znacząco poprawi się jakość życia mieszkańców ........... i okolic, zwiększy integracja mieszkańców oraz nastąpi pobudzenie aktywności społeczności lokalnej. Zrealizowanie ww. zakresu operacji przyczyni się do osiągnięcia głównego celu operacji czyli poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

Rezultaty projektu:

 • wzrost atrakcyjności obszaru ......,
 • pobudzenie społeczności lokalnej,
 • integracja społeczności lokalnej,
 • wzrost liczby mieszkańców korzystających z wyremontowanej świetlicy.

Żadne z działań zaplanowanych w ramach projektu nie będzie generowało dochodu. Źródłem przychodów OSP są składki członkowskie od osób fizycznych oraz dofinansowanie aktualnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na zrealizowanie projektu, obejmujące również pokrycie kosztów podatku VAT.

Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na OSP. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przyznanym ze środków PROW dofinansowaniem na realizację zadania i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami, Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Nie posiada bowiem statusu płatnika zgodnie z art. 15 i następnym ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizuje projekt. Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach projektu zaplanowano prace remontowe w następującym zakresie: remont sali, doposażenie zaplecza kuchennego, dzięki czemu nastąpi modernizacja świetlicy wiejskiej.

Zakres robót obejmuje:

 • montaż sufitu podwieszanego,
 • czyszczenie i malowanie boazerii,
 • zakup i montaż świetlówek,
 • zakup i montaż klimatyzatora,
 • zakup i montaż kuchni gazowych.

Zrealizowanie tego projektu sprawi, że świetlica OSP stanie się obiektem atrakcyjnym, w którym można przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas, dzięki czemu znacząco poprawi się jakość życia mieszkańców ....... i okolic, zwiększy integracja mieszkańców oraz nastąpi pobudzenie aktywności społeczności lokalnej.

Faktury związane z realizacją ww. projektu będą wystawione na OSP. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ustawy ust. 4 wyklucza odliczenie w doniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż efekty powstałe w wyniku realizacji zadania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zdania, ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji zadania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.