IPPP2/443-978/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług
IPPP2/443-978/14-4/MTinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. podatek
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. zwrot
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy– przedstawione we wniosku z 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 18 listopada 2014 r. o nr IPPP2/443-978/14-2/MT, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-978/14-2/MT z dnia 18 listopada 2014 r. (skutecznie doręczone 25 listopada 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie w oparciu o ogłoszony nabór wniosków podjęło w m-cu Styczniu 2013 r. starania o dofinansowanie ze środków unijnych operacji. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013, złożony został do Lokalnej Grupy w dniu 21 stycznia 2013 r. Umowę przyznania pomocy nr 00084-6930-UM0740169/13 podpisano z Samorządem w Z w dniu 31 października 2013 r. Planowany termin zakończenia realizacji operacji określono na dzień 30 kwietnia 2014 r. W dniu tym upływa termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. W zapisach umowy oraz integralnej jej części, jaką stanowi zestawienie rzeczowo finansowe operacji przyjęto, że koszt kwalifikowany operacji, od której to wartości ustalono kwotę pomocy, stanowi całkowity koszt operacji, łącznie z podatkiem VAT. Stowarzyszenie złożyło w przedmiotowej sprawie załącznik nr 17a do wniosku o przyznanie pomocy - „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych”, oświadczając, że nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu: art. 86 ust. 1 i art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054, z późn. zmianami).

W wyniku realizacji operacji zakupiono w miesiącu wrześniu 2014 r. zgodnie z zawartą umową 24 sztuki strojów ludowych dla członków zespołu Ludowego. Celem operacji jest stworzenie warunków do zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi poprzez kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Zespół Ludowy stanowi dobro wsi, rozsławia jej bogactwo kulturowe. Za występy stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat, nie zarobkuje. Zarówno członkowie zespołu ludowego, jak i wieś czerpią satysfakcję z jej działalności. Zakupione stroje ludowe są własnością Stowarzyszenia. Wnioskodawca nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu czynności. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi - wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnym środowisku, integrowanie mieszkańców. Stowarzyszenie złożyło w dniu 30 września 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność dotyczący przedmiotowej operacji, ubiegając się o zaliczenie w całości uiszczonego, podczas zakupu, strojów galowych, podatku, od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, co oznaczałoby, że również od tej kwoty przysługiwałoby naliczenie pomocy. Całkowity koszt operacji według faktury wystawionej przez wykonawcę wyniósł 19 925,60 zł, w tym podatek VAT 3725,93 zł.

Stowarzyszenie ubiegając się o refundację należnej w oparciu o zapisy umowy kwoty, w wysokości 80% poniesionych kosztów całkowitych operacji zobligowane jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność załącznika, jakim jest interpretacja indywidualna dotycząca podatku VAT. Potrzeba uzyskania tego dokumentu jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że efekty operacji pn. „Zakup stroi ludowych” wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, W ramach realizowanej ww. operacji faktura dokumentująca poniesione wydatki w ramach jej realizacji wystawiona była na 19 925,60.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Stowarzyszenie nie posiada możliwości do odzyskania uiszczonego podatku VAT, jak również prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji pn.: „Zakup stroi ludowych”, współfinansowanej ze środków unijnych, w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013, w sytuacji, gdy Stowarzyszenie ubiegać się będzie o refundację poniesionych kosztów operacji „Zakup stroi ludowych”...

Zdaniem Wnioskodawcy Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, a w związku z tym realizując powyższą operację nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami).

Wnioskodawca nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności, prowadzi nieodpłatnie, niepodlegającą opodatkowaniu działalność społeczną na rzecz ogółu mieszkańców i na rzecz rozwoju wsi, wobec czego nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego, nie spełnia warunków umożliwiających mu skorzystanie z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie może również odzyskać uiszczonego podatku VAT.

Art. 86 ust. 1 w nawiązaniu do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zmianami).

Nabyte przez Stowarzyszenie towary zgodnie z założonym celem operacji pn.: „Zakup stroi ludowych”, współfinansowanej ze środków Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów objętego PROW na lata 2007-2013 nigdy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Służyć będą nieodpłatnie członkom Stowarzyszenia w czasie występów, będą własnością Stowarzyszenia.

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1064 z póź. zmianami).

Operacja pn „Zakup stroi ludowych” nie jest związana na żadnym z etapów realizacji, ani też po zakończeniu zadania z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakupione towary będą służyły zachowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi, kultywowaniu miejscowych tradycji i zwyczajów.

Stowarzyszenie nie mając możliwości odzyskania uiszczonego przy zakupie strojów ludowych podatku VAT zalicza go podczas rozliczenia operacji i wystąpienia z wnioskiem o płatność ostateczną do kosztów kwalifikowanych, od których to naliczona zostanie pomoc unijna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o VAT podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie w styczniu 2013 r. podjęło starania o dofinansowanie ze środków unijnych operacji pn.: „Zakup stroi ludowych”. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, objętego PROW na lata 2007-2013, złożony został do Lokalnej Grupy Działania w dniu 21 stycznia 2013 r. Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 31 października 2013 r., a planowany termin zakończenia realizacji operacji określono na dzień 30 kwietnia 2014 r., w którym upływa termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. W zapisach umowy oraz integralnej jej części, jaką stanowi zestawienie rzeczowo finansowe operacji przyjęto, że koszt kwalifikowany operacji, od której to wartości ustalono kwotę pomocy, stanowi całkowity koszt operacji, łącznie z podatkiem VAT. W wyniku realizacji operacji zakupiono we wrześniu 2014 r. zgodnie z zawartą umową 24 sztuki strojów ludowych dla członków zespołu Ludowego. Celem operacji jest stworzenie warunków do zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi poprzez kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów. Za występy stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat, nie zarobkuje, a członkowie zespołu ludowego oraz wieś czerpią satysfakcję z jej działalności. Zakupione stroje ludowe są własnością Stowarzyszenia. Wnioskodawca nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu czynności. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wsi i demokracji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnym środowisku, integrowanie mieszkańców. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że efekty operacji pn. „Zakup stroi ludowych” wykorzystywane są do czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie podatku w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki z tytułu realizowanej operacji nie zostanie spełniony. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca nie dokonuje żadnych podlegających opodatkowaniu czynności, ani nie prowadzi działalności gospodarczej, wobec czego nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ponadto nabyte przez Stowarzyszenie towary zgodnie z założonym celem operacji nigdy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a jedynie służyć będą nieodpłatnie członkom Stowarzyszenia.

Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku, jak również prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, wynikającego z faktury wystawionej w związku z realizacją operacji pn.: „Zakup stroi ludowych”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z zrealizowanym projektem nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.