IPPP2/443-1238/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur lub innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.
IPPP2/443-1238/14-2/MTinterpretacja indywidualna
  1. podatek
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. zwrot
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur lub innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur lub innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2014 roku Wnioskodawczyni złożyła do lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (Małe Projekty). Celem operacji było rozwijanie aktywności społecznej poprzez promocję i organizację aktywnego stylu życia oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu LGD. Operacja polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez aktywne kobiety wiejskie, w okresie wakacyjnym dwóch turnusów jednotygodniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu objętego lokalną strategią rozwoju. Operacja wpłynęła na integrację mieszkańców oraz zagospodarowanie spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach.

Projekt obejmował: zakup towarów i usług niezbędnych do zorganizowania półkolonii dla dzieci i młodzieży z udziałem wielu osób w różnym wieku.

Projekt został zaakceptowany i zrealizowany z końcem sierpnia 2014 r. W trakcie przygotowywania wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wnioskodawczyni uzyskała informację, że w razie zadeklarowania podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego obowiązkiem beneficjenta jest dostarczenie jako załącznika do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji ws. możliwości odzyskania podatku VAT.

Jako osoba fizyczna Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur lub innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej... (działanie 414 PROW 2007/2013)

Zdaniem Wnioskodawczyni realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawczyni stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe Wnioskodawczyni nie będzie mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jako osoba realizująca projekt Wnioskodawczyni nadal nie będzie miała obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 Ustawy prawo do obniżenia przez podatnika podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro zatem jako osoba fizyczna Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności opodatkowanych, to nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT.

Stosownie do ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Jak wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o te różnice kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w 2014 roku Wnioskodawczyni złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (Małe Projekty). Tytuł projektu: „Wakacyjna przygoda”. Celem operacji było rozwijanie aktywności społecznej poprzez promocję i organizację aktywnego stylu życia oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu LGD. Operacja polegała na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez aktywne kobiety wiejskie, w okresie wakacyjnym dwóch turnusów jednotygodniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu objętego lokalną strategią rozwoju. Operacja wpłynęła na integrację mieszkańców oraz zagospodarowanie spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach.

Projekt obejmował: zakup towarów i usług niezbędnych do zorganizowania półkolonii dla dzieci i młodzieży z udziałem wielu osób w różnym wieku. Projekt został zaakceptowany i zrealizowany z końcem sierpnia 2014 r. Jako osoba fizyczna Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza odliczenie podatku w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W niniejszych okolicznościach podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki z tytułu realizacji projektu, którego celem było rozwijanie aktywności społecznej poprzez promocję i organizację aktywnego stylu życia oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu LGD, nie zostanie spełniony. Jak wynika z wniosku Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, nie składa deklaracji VAT-7 oraz nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT wobec czego przesłanki określone w art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 ustawy o VAT nie zostały spełnione.

Zatem Wnioskodawczyni nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur lub innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu Y sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ponieważ Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z zrealizowanym projektem nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawczyni w tak przedstawionym stanie faktycznym należy uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanej przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.