IPPB6/4510-115/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1999-2006 oraz możliwość korzystania z tego prawa w trakcie roku podatkowego 2015, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych
IPPB6/4510-115/15-2/AZinterpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. dywidendy
  3. podatek
  4. przedawnienie
  5. przychód
  6. płatnik
  7. spółki
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do odliczenia podatku od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1999-2006 oraz możliwość korzystania z tego prawa w trakcie roku podatkowego 2015, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do odliczenia podatku od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1999-2006 oraz możliwość korzystania z tego prawa w trakcie roku podatkowego 2015, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka w latach 1999-2006 otrzymywała dywidendy. Dywidendy wypłacone były przez spółki, z siedzibą w Polsce, w których Wnioskodawca posiadał udziały.

Przy wypłacie dywidendy zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, płatnik pobrał od nich podatek. Wnioskodawca nigdy nie skorzystał z prawa do obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych o podatek potrącony przy wypłacie dywidendy z uwagi na brak wystarczających dochodów lub wykazany dochód był obniżony o wysokość strat poniesionych w latach ubiegłych. Kwoty pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zostały ujęte w deklaracjach podatkowych składanych za okres 1999-2006.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok bieżący tj. 2015 (i lata następne) o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1999-2006...
  2. Czy Spółka może dokonać obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1999-2006 już w trakcie roku podatkowego 2015, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Prawo do odliczenia podatku z tytułu dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapłaconego w latach 1999-2006 może być realizowane bez ograniczeń czasowych. Uchylony art. 23 updop wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2006 r. nie zawierał ograniczenia w tym zakresie, a prawo do odliczenia Spółka nabyła w okresie obowiązywania tego przepisu.

Ad. 2

Można dokonać obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1999-2006 już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1

W stanie prawnym sprzed 1 stycznia 2007 r. dywidendy wypłacane przez polskie spółki innym polskim podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych w każdym przypadku opodatkowane były podatkiem dochodowym. Jego wysokość wynosiła 19% kwoty przychodu, a podatek był pobierany przez spółkę wypłacającą dywidendę w dniu dokonania wypłaty - art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Jednocześnie przepis art. 23 updop umożliwiał odliczenie pobranego przez płatnika podatku od dywidend od podatku dochodowego wynikającego z innych dochodów spółki. Zgodnie, bowiem z art. 23 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19. Stosownie zaś do art. 23 ust. 2 w razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1 kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie, odlicza się w następnych latach podatkowych.

Treść przywołanego przepisu była następująca:

Art. 23 ust. 1. Kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19. W razie braku możliwości odliczenia, o którym mowa w ust. 1 kwotę podatku, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie, odlicza się w następnych latach podatkowych”.

Z powyższego wynika, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r. podatnik opodatkowany według ogólnych zasad (według stawki), który osiągał również dochody z dywidend od polskich spółek, mógł bez jakichkolwiek warunków, pomniejszyć kwotę podatku obliczonego według stawki o kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. na podstawie art. 1 ust. 23 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie updop (Dz. U. z 2006 r. Nr 217 poz. 1589) uchylono art. 23 ustawy oraz na podstawie art. 1 ust. 22 ww. ustawy wprowadzono zmiany w art. 22 ustawy. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2007 r. Nowe przepisy wprowadziły rozwiązanie polegające na stosowaniu zwolnień od podatku z tytułu dywidend wypłaconych przez polskie spółki, przy obowiązku spełnienia określonych warunków przez spółki otrzymujące dywidendy (art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Jednocześnie w przepisach przejściowych (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.) ustawodawca postanowił, że polscy podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczeń określone w art. 23 updop w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.:

Art. 7 ust.1: Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczeń określone w art. 23 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., zachowują to prawo w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r. ”.

Na mocy powyższego przepisu podatek od dywidend wypłaconych przez spółkę z siedzibą w Polsce i otrzymanej przez Wnioskodawcę w latach 1999-2006 r. będzie podlegał odliczeniu dopiero wtedy, gdy taka możliwość się pojawi - czyli dopiero wtedy, gdy Wnioskodawca wykaże kwotę podatku do zapłacenia. Przepis art. 23 updop oraz ustawa ją zmieniająca od dnia 1 stycznia 2007 r. nie wprowadzały żadnego ograniczenia co do czasu oczekiwania na możliwość odliczenia. Tym samym Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia pobranego od dywidendy podatku dopiero wówczas, gdy pojawi się podatek do zapłaty. Oznacza to, że jeśli w bieżącym roku podatkowym Wnioskodawca osiągnie przychód do opodatkowania to na podstawie ww. przepisów ma prawo do odliczenia od tego podatku pobranego w latach 1999-2006 przy wypłacie dywidend.

Potwierdzenie tego poglądu znajdujemy chociażby w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB3/423-398/10-2/GJ), interpretacji indywidualnej z dnia 05 kwietnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-52/12-2/DG), w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 września 2013 r. (sygn. IBPBII/2/423-26/13/AK), gdzie organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy i uznał, że „polscy podatnicy uzyskujący od polskich spółek dywidendy, którzy przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymali dywidendy i tym samym w trybie art. 23 ustawy nabyli prawo do odliczenia podatku pobranego przez płatnika, zachowują aż do wyczerpania to prawo, w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Jednocześnie brak jest podstaw do twierdzenia, że zastosowanie znajdą tu przepisy ogólne w zakresie przedawnienia, gdyż ich istota odnosi się do zobowiązań podatkowych. W przedmiotowej sprawie mamy natomiast do czynienia z odliczeniem podatku pobranego przez płatnika, który Wnioskodawca jest uprawniony odliczyć również w latach następnych. Tym samym, w tej sytuacji nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych. Potwierdził to Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w postanowieniu z dnia 2 kwietnia 2007 r. (sygn. DP/423-0010/07/AK), gdzie przywołane zostało następujące stanowisko organu: „Jednocześnie w sytuacji ponoszenia strat podatkowych za kolejne lata podatkowe wobec braku możliwości odliczenia kwoty pobranego wcześniej przez płatnika podatku od dywidendy, Spółka może go odliczyć w latach następnych. Przy czym prawo do takiego odliczenia nie jest ograniczone w czasie, czyli Podatnik ma prawo odliczyć podatek nawet po upływie 5 lat od daty od jego uiszczenia”.

Tym samym, należy uznać, że Spółka uzyskując w latach 1999-2006 dywidendy, od których pobierany był przez spółkę wypłacającą podatek, nabyła prawo do odliczenia tego podatku od podatku dochodowego z innych dochodów. Ponieważ, z uwagi na niewystarczający podatek z innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie odliczyła pobranego podatku od dywidend, nabyła prawo do jego odliczania w następnych latach aż do jego wyczerpania.

Ad. 2

Zgodnie z art. 23. ust. 1 updop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 1. updop podatek (...) wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 updop albo art. 7a ust. 1 updop po dokonanych odliczeniach.

Stosownie do art. 7 ust. 1 updop przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 25 ust. 1 updop podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Podsumowując, w oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że Spółka może dokonać obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych o zryczałtowany podatek dochodowy pobrany przez płatnika od dywidend otrzymanych przez Spółkę wiatach 1999-2006 już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych, począwszy od dowolnego miesiąca roku podatkowego, w którym wykaże kwotę podatku do zapłacenia.

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca uważa, że stanowisko własne przedstawione w niniejszym wniosku, jest zgodne ze stanem prawnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku od dywidend otrzymanych przez Spółkę w latach 1999-2006 oraz możliwość korzystania z tego prawa w trakcie roku podatkowego 2015, przy obliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.