IPPB5/4510-649/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy dokonując zapłaty za w/w faktury Spółka obowiązana była/będzie do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-649/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. nierezydent
  2. podatek
  3. usługi konsultingowe
  4. źródło
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług konsultingowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu świadczonych usług konsultingowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

A. (Polska) Sp. z o.o. dalej („Spółka”) jest wyłącznym importerem i dystrybutorem na obszarze Polski markowej bielizny opatrzonej znakiem towarowym „A.”. Dystrybucja produktów odbywa się zarówno poprzez własne sklepy Spółki jak i poprzez sklepy obce. W ramach działań, mających na celu zwiększenie obrotów, Spółka podejmuje różnorodne działania wspierające sprzedaż.

W ramach wspierania sprzedaży Spółka zamówiła od podmiotu będącego osobą prawną, mającego siedzibę w Hongkongu, wykonanie na jej rzecz usług konsultingowych. Z tytułu w/w zamówienia podmiot ten wystawił na rzecz Spółki następujące faktury:

  1. - za przygotowanie pisemnych wytycznych dla regionu, mających za przedmiot procedurę otwierania nowych sklepów z uwzględnieniem zasad obowiązujących w grupie kapitałowej. Raport ma charakter unikatowy i nie może być w praktyce wykorzystany w innej grupie kapitałowej, z uwagi na jego specyfikę.
  2. - za koszty podróży dotyczące w/w projektu.
  3. - za opracowanie koncepcji sklepu (m. in. układu/wystroju i ułożenia w nim towaru) dla sklepów małych.
  4. - za odwiedzenie sklepów w danych regionach i przygotowanie raportu dotyczącego zmian wystroju/koncepcji sklepów.
  5. - za opracowanie koncepcji dotyczącej prezentacji w sklepach jednej z linii produktów wszystkie faktury, za wyjątkiem 1, zostały przez Spółkę zapłacone.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonując zapłaty za w/w faktury Spółka obowiązana była/będzie do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt . 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt . 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych pobierać należy przy wypłatach dokonywanych na rzecz nierezydentów z tytułu nabywanych od nich świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt . 1 ustawy, podatek taki powinien również być pobierany w przypadku wypłat z tytułu z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Właściwą stawką podatku jest stawka 20%, z tym, że w przypadku istnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską a krajem rezydencji podatkowej beneficjanta płatności, w przypadku przedstawienia przez niego certyfikatu rezydencji podatkowej pierwszeństwo w zakresie obowiązku pobrania podatku mają postanowienia takiej umowy (art.21 ust.2 ).

Zadaniem Spółki wystawione faktury dotyczą świadczeń objętych zakresem regulacji art. 21 ust. 1 pkt . 1 i 2a. Są to bowiem usługi doradcze, w których doszukać się można również elementów prawa autorskich oraz know-how.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotu z Hongkongu nie mają zastosowania przepisy umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65 ze zm.). Powyższe potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07, publ. LEX nr 15217, w której stwierdził:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam, ze postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U z 1989 r., Nr 13, poz. 65; dalej umowa polsko-chińska) nie mają zastosowania do Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej - Hong Kongu. Artykuł 1 umowy polsko-chińskiej stanowi, iż dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) umowy polsko-chińskiej określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają odpowiednio Polskę lub Chiny Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. b) umowy polsko-chińskiej pojęcie Chiny oznacza Chińską Republikę Ludową; użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

Pismem z dnia 16 października 2007 r. znak: 2007-10-IN-T04, przekazanym zgodnie z procedurą wymiany informacji, regulowaną w art. 26 ust. 1 umowy polsko-chińskiej, władze chińskie potwierdziły, że postanowienia umowy polsko-chińskiej nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.”

W związku z powyższym w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych przez usługodawcę zastosowanie mają przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podmiot ten podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągnął na jej terytorium.

W efekcie na Spółce, jako płatniku, ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat dokonywanych w oparciu o wszystkie opisane w niniejszym wniosku faktury, wg stawki 20%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.