IPPB5/423-743/14-5/MK | Interpretacja indywidualna

Spółka powzięła wątpliwość czy powinna jako płatnik pobrać, w dniu dokonania wypłaty należności z tytułu umowy licencyjnej, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat?
IPPB5/423-743/14-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. należności licencyjne
 3. podatek
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 6 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu należności licencyjnych (rozwiązań technologicznych w procesie produkcji oraz sprzedaży) – jest prawidłowe,
 • ustalenia wysokości potrącanego podatku u źródła od wypłacanych należności licencyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu należności licencyjnych (rozwiązań technologicznych w procesie produkcji oraz sprzedaży),
 • ustalenia wysokości potrącanego podatku u źródła od wypłacanych należności licencyjnych.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zawarła w dniu 18 marca 2014 r. umowę licencyjną z amerykańską spółką C. z siedzibą w Maryville (USA). Przedmiotem umowy jest udzielenie przez spółkę amerykańską spółce polskiej licencji na sprzedaż termostatów. Ustalono opłatę licencyjną wynoszącą 7% od dokonanej sprzedaży. Ustalono że rozliczenia będą dokonywane na bazie miesięcznej, kwartalnej lub rocznej w oparciu o uzgodnienia stron. Dopuszczono możliwość kompensaty.

Spółka powzięła wątpliwość czy powinna jako płatnik pobrać, w dniu dokonania wypłaty należności z tytułu umowy licencyjnej, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zdaniem pytającej Spółki ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. oraz Konwencja RP-USA z 13 lutego 2013 r. przewidują, iż należności licencyjne wypłacane przez spółkę polską spółce amerykańskiej powinny zostać opodatkowane w Polsce w trybie art. 13 ust. 2 Konwencji, i w związku z tym Spółka polska dokonująca wypłaty należności licencyjnych jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że zawartą pomiędzy Sp. z o.o. a C. umową licencyjną Licencjodawca (C. - spółka z USA) udzielił licencji na wykorzystanie własnych rozwiązań technologicznych wynikających z zarejestrowanych patentów w procesie produkcji termostatów przez Licencjobiorcę ( Sp. z o.o.). Od wyprodukowanych i sprzedanych termostatów Licencjobiorca jest obowiązany płacić opłaty licencyjne w wysokości 7% miesięcznej wykonanej sprzedaży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Spółka powzięła wątpliwość czy powinna jako płatnik pobrać, w dniu dokonania wypłaty należności z tytułu umowy licencyjnej, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat...

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. oraz Konwencja RP-USA z 13 lutego 2013 r. przewidują, iż należności licencyjne wypłacane przez spółkę polską spółce amerykańskiej powinny zostać opodatkowane w Polsce w trybie art. 13 ust. 2 Konwencji, i w związku z tym Spółka polska dokonująca wypłaty należności licencyjnych jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat.

Artykuł 21 ust. 1 polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. tj. z dnia 9 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 397) stanowi, iż podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), ustala się w wysokości 20% przychodów. Jednocześnie ustęp 2 wskazanego artykułu stanowi, że przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z kolei w myśl art. 26 ust. 1 wskazanej ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji z 13 lutego 2013 r. podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Art. 13 Konwencji w ust. 1 mówi, że należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże zgodnie z ust. 2 takie należności mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli rzeczywisty beneficjent należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty należności licencyjnych brutto.

W ocenie Spółki art. 13 Konwencji RP-USA w połączeniu z polską ustawą podatkową wskazują, iż należności takie powinny być opodatkowane w państwie w którym powstają, i po spełnieniu warunków z art. 13 ustęp 2 podatek nie może przekroczyć 5%. Oczywiście warunkiem koniecznym skorzystania z możliwości przewidzianych Konwencją jest uzyskanie od podatnika certyfikatu rezydencji. Celem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zapłata podatku tylko w jednym umawiającym się państwie pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu należności licencyjnych (rozwiązań technologicznych w procesie produkcji oraz sprzedaży) – jest prawidłowe,
 • ustalenia wysokości potrącanego podatku u źródła od wypłacanych należności licencyjnych – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej jako „updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ograniczony obowiązek podatkowy.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujący na terytorium Polski przychody z należności za udostępnienie tajemnicy procesu produkcyjnego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 20% od tych przychodów. Wskazany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska (art. 21 ust. 2 updop).

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zawarła umowę licencyjną z amerykańską spółką C. z siedzibą w Maryville (USA). Na podstawie tej umowy spółkę amerykańska udzieliła licencji na sprzedaż oraz wykorzystanie własnych rozwiązań technologicznych wynikających z zarejestrowanych patentów w procesie produkcji termostatów przez Wnioskodawcę. Od wyprodukowanych i sprzedanych termostatów Wnioskodawca jest obowiązany płacić opłaty licencyjne w wysokości 7% miesięcznej wykonanej sprzedaży.

W rozpatrywanej sprawie znajdą więc zastosowanie przepisy umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. nr 31, poz. 178 dalej: umowa o unikaniu podwójnego opodatkowani lub UPO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 UPO należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże należności licencyjne mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto (art. 13 ust. 2 UPO).

Jednakże, zastosowanie stawki podatku określonej w UPO jest możliwe jedynie pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika (dla celów podatkowych), w formie wystawionego dla podatnika przez odpowiednie organy państwowe certyfikatu rezydencji (art. 26 ust. 1 updop).

Określenie „należności licencyjne”, zgodnie z art. 13 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza:

 1. wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz
 2. zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.

Z powyższych regulacji wynika wprost, że zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych ( art. 21 ust. 1 pkt 1) jak również postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polska a Stanami Zjednoczonymi (art. 13 ust. 3) przewidują, że w przypadku należności, które są związane z użytkowaniem lub prawem do użytkowania tajemnicy procesu produkcyjnego/technologii produkcyjnej i w związku z tym osiąganiem dochodów, podlegają opodatkowaniu w państwie źródła.

Podsumowując, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku dokonywania płatności na rzecz kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych z tytułu umowy licencyjnej na sprzedaż oraz wykorzystanie własnych rozwiązań technologicznych przez Wnioskodawcę w procesie produkcji termostatów, zobowiązany jest potrącać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych, ponieważ należności w związku z którymi dokonywana jest płatność na rzecz kontrahenta mieszczą się w katalogu należności licencyjnych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 13 ust. 2 UPO.

Ponadto, wskazać należy, że konwencja z dnia 13 lutego 2013 r. między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu nie weszła w życie do dnia zaistnienia stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Tym samym w niniejszej sprawie należy stosować przepisy umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. nr 31, poz. 178).

W związku z powyższym, należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wysokości potrącanego podatku u źródła od wypłacanych ww. należności, tj. w wysokości 5% kwoty należności licencyjnych brutto, ponieważ na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2, 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 updop Wnioskodawca powinien potrącać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu dokonywanych ww. płatności w wysokości określonej w art. 13 ust. 2 UPO (obowiązującej), tj. 10% kwoty wypłacanych należności brutto (pod warunkiem posiadania odpowiedniego certyfikatu rezydencji podatkowej).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.