IPPB4/415-433/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczenia rodzinnego otrzymywanego z USA
IPPB4/415-433/14-4/JKinterpretacja indywidualna
  1. Stany Zjednoczone
  2. czek
  3. podatek
  4. zaliczka
  5. świadczenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 29 maja 2014 r., uzupełnione pismem z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data nadania 19 sierpnia 2014 r., data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 8 sierpnia 2014 r. Nr IPPB4/415-433/14-2/JK (data nadania 8 sierpnia 2014 r., data doręczenia 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 8 sierpnia 2014 r. Nr IPPB4/415-433/14-2/JK (data nadania 8 sierpnia 2014 r., data doręczenia 18 sierpnia 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia pismem z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data nadania 19 sierpnia 2014 r., data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni, na podstawie decyzji z 20 stycznia 2014 r. otrzymała od Social Security Administration – Urząd Ubezpieczeń Społecznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki decyzję przyznającą jej synowi S. R. C. „childs benefits” - świadczenie rodzinne z wyrównaniem należnym od czerwca 2012 r. Świadczenie to zostało przyznane synowi w związku z tym, że jego ojciec jest obywatelem USA uprawnionym do pobierania świadczeń Ubezpieczenia Społecznego – emerytury. Syn ma podwójne obywatelstwo; polskie i amerykańskie. Wnioskodawczyni jako osoba reprezentująca odbiorcę świadczeń (syna) jest zobowiązana przeznaczać otrzymane świadczenia wyłącznie na potrzeby dziecka (wyżywienia, mieszkanie, odzież, opieka zdrowotna, szkoła, wydatki na rekreację itp.). Ewentualną nadwyżkę powinna lokować na oszczędnościowym rachunku bankowym dziecka lub w papierach wartościowych (U. S. Saving Bonds – Amerykańskie Obligacje Oszczędnościowe).

Zarówno Wnioskodawczyni, jak i jej syn mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. W związku z przyznanym świadczeniem Wnioskodawczyni otrzymała w lutym 2014 r, kwotę 15.248 $ z tytułu świadczenia należnego za okres od czerwca 2012 r. do grudnia 2013 r. i zgodnie z decyzją, począwszy od stycznia 2014 r. co miesiąc otrzymuje kwotę 818 $. Świadczenia te są jej przesyłane pocztą w formie czeków, które realizuje w polskim banku. Bank wypłacając jej pieniądze nie dokonuje potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawczyni otrzymała również informację z Ambasady USA w Polsce, że od przyznanych dziecku amerykańskich świadczeń dziecięcych wypłacanych przez Social Security Administration nie jest potrącany amerykański federalny podatek dochodowy z uwagi na amerykańskie obywatelstwo dziecka. Świadczenie to przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia lub w sytuacji gdy kontynuuje ono naukę w szkole, (np. w technikum, nie dotyczy studiów) wówczas do 19 roku życia najpóźniej.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawczyni poinformowała, że świadczenia „childs benefits”, które otrzymuje Wnioskodawczyni na swojego syna S. R. C. zostały otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z polskojęzycznym informatorem zamieszczonym na stronie Social Security Administration świadczenia dla dzieci (childs benefits) przyznawane są na dziecko, które ma niepełnosprawnego rodzica (rodziców) lub rodzica (rodziców) będących na emeryturze i uprawnionych do świadczeń Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie to odpowiada więc zasiłkowi rodzinnemu, przyznanemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.). Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka (art. 4 ust. 1 ustawy). Taką też rolę pełni „childs benefits”, które otrzymuje Wnioskodawczyni na swoje dziecko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy świadczenia, które otrzymuje dziecko Wnioskodawczyni („child’s benefits”) podlega opodatkowaniu w Polsce...
  2. Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest twierdząca, to czy bank realizujący czek powinien potrącać zaliczkę na podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenia „child’s benefit” są świadczeniem rodzinnym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym i tym samym korzystają ze zwolnienia od podatku. W związku z tym bank nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczki na podatek od tych świadczeń.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361), obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Stosownie do art. 5 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Z uwagi na to, że dochód w postaci świadczeń rodzinnych nie jest odrębnie uregulowany w innych postanowieniach polsko – amerykańskiej umowy, należy uznać, że świadczenia te wypłacane z USA będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 umowy.

W Polsce podwójnego opodatkowania dochodów unika się na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 polsko – amerykańskiej umowy. W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów (art. 7 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 8 (w brzmieniu obowiązującym do 14 maja 2014 r.) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Z dniem 15 maja 2014 r. zakres zwolnienia uległ rozszerzeniu o zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenia wskazane we wniosku otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jednakże w sytuacji, gdy świadczenie rodzinne otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki zostało przyznane na podstawie przepisów tam obowiązujących, wówczas w Polsce świadczenie to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w Konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że świadczenie „childs benefits”, które otrzymuje syn Wnioskodawczyni jest odpowiednikiem świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, zgodnie z art. 4 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (tekst pierwotny Dz. U. z 2009 r., Nr 46, poz. 374) osoba podlegająca przepisom jednego lub obu umawiających się państw, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Strony, jest traktowana na równi z obywatelami drugiej Strony przy stosowaniu przepisów prawa drugiej Strony, dotyczących nabycia prawa do świadczeń lub ich wypłaty.

Jeżeli więc świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie polskich przepisów są wolne od podatku to tym samym należy uznać, że świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie przepisów amerykańskich również korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Powyższe stanowisko potwierdza również interpretacja indywidualna Ministra Finansów Nr ITPB2/415-252/12/ENB z dnia 14 czerwca 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Odnośnie pytania Nr 2, Wnioskodawczyni uważa, że skoro świadczenie „childs benefits” przyznane jej synowi jest w Polsce zwolnione z podatku to tym samym bank realizujący czek nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej, wskazać należy, że rozstrzygnięcie w niej zawarte nie jest wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o je j wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.