IPPB3/4510-169/15-2/GJ | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług.
IPPB3/4510-169/15-2/GJinterpretacja indywidualna
 1. czynsz
 2. koszt
 3. nabycie
 4. najem
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. podatek
 7. rata leasingowa
 8. samochód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe
 1. Głównym przedmiotem działalności Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką) jest działalność w zakresie usług marketingowych i promocyjnych produktów farmaceutycznych świadczonych na zlecenie firm farmaceutycznych.
 2. W celu prawidłowego świadczenia wymienionych powyżej usług Spółka musi udostępniać swoim pracownikom samochody służbowe. W tym celu Spółka najczęściej wynajmuje lub leasinguje samochody osobowe. Część samochodów stanowi również własność Spółki i jest jej środkami trwałymi.
 3. Samochody będące w posiadaniu Spółki (wynajmowane, leasingowane, własne) są pojazdami samochodowymi w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 ze zm.), jak również spełniają definicję samochodów osobowych zawartą w art. 4a pkt 9a ustawy o CIT.
 4. Samochody będące w posiadaniu Spółki są wykorzystywane w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Samochody te wykorzystywane są przez pracowników Spółki w ramach wykonywanych obowiązków służbowych (przykładowo takich jak dojazdy do klientów, przejazdy na spotkania przedstawicieli handlowych, przejazdy do urzędów i czy załatwianie innych spraw Spółki wymagających użycia samochodu).
 5. W przypadku części pracowników, którzy do tej pory wykorzystywali samochody wyłącznie do celów służbowych, Spółka wprowadza możliwość korzystania przez nich z tych samochodów także do celów prywatnych - wykorzystanie samochodów do celów prywatnych możliwe jest wyłącznie poza godzinami pracy i pod warunkiem, że samochód nie jest potrzeby Spółce w tym czasie do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z umożliwieniem pracownikom korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych Spółka będzie doliczała tym pracownikom dodatkowy przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (teks jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 361 ze zm,). Celem Spółki jest, aby możliwość korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych była dodatkowym (niepieniężnym) elementem wynagrodzenia pracowników, które ma stanowić dodatkowy czynnik motywujący pracowników do pracy i w jeszcze większym stopniu wiązać pracowników ze Spółką. Spółka obserwuje bowiem wśród konkurencji, że przyznanie pracownikom uprawnienia do korzystania z samochodów służbowych na cele prywatne poza godzinami pracy jest coraz powszechniej stosowanym pozapłacowym składnikiem wynagrodzenia pracowników, który jest pozytywnie odbierany przez pracowników. Tak więc Spółka również w ten sam sposób chce motywować swoich pracowników do pracy na jej rzecz.
 6. Spółka - w związku z wynajmem lub leasingiem - płaci czynsz, który zawiera, oprócz kwoty netto, także podatek od towarów i usług, identycznie, Spółka nabywając samochody płaci określone ze sprzedawcą wynagrodzenie, które również zawiera w sobie podatek od towarów i usług.
 7. W związku z eksploatacją samochodów służbowych (zarówno wynajmowanych, leasingowanych, jak i własnych) Spółka ponosi określone koszty, takie jak koszty paliwa i płynów eksploatacyjnych, koszty części zamiennych i ich wymiany, etc.
 8. W przypadku samochodów użytkowanych na podstawie umów, które nie spełniają warunków do uznania ich za umowy leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17b ustawy o CIT Spółka prowadzi jednak ewidencję przebiegu pojazdu (tzw. „kilometrówka”), o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy o CIT.W ramach limitu, który wynika z kilometrówki Spółka rozlicza wydatki związane z używaniem wynajmowanych samochodów do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.
 9. W stosunku do samochodów opisanych w niniejszym wniosku Spółka nie zgłosiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego zamiaru odliczania 100% naliczonego podatku od towarów i usług (Spółka nie złożyła więc formularza VAT-26). W związku z tym Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Ponadto, konstrukcja tych samochodów nie wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą ani też nie powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W związku z tym Spółka odlicza jedynie 50% podatku VAT związanego z nabywanymi, wynajmowanymi lub leasingowanymi samochodami, w tym również podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami wykorzystywanymi z eksploatacją opisanych powyżej samochodów (Spółka nie odlicza podatku naliczonego strukturą).

Wyjątek stanowi jedynie paliwo, od którego Spółka nie odlicza obecnie w ogóle podatku, jednak od 1 lipca 2015 roku zamierza również odliczać - zgodnie z przy sługującym jej prawem - 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do opisanych powyżej samochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. czy w przypadku nabycia samochodów osobowych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne także wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT (50% podatku nieodliczonego na gruncie VAT) - pytanie dotyczy istniejącego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego...
 2. czy w przypadku wynajmu lub leasingu samochodów osobowych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT od czynszu najmu lub rat leasingowych (50% podatku nieodliczonego na gruncie VAT) - pytanie dotyczy istniejącego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego...
 3. czy w przypadku nabycia towarów i usług (przykładowo takich jak części zamienne, płynyeksploatacyjne, przeglądy, serwis, etc.) związanych z używaniem i eksploatacją samochodów opisanych w stanie faktycznym (własnych, leasingowanych oraz wynajmowanych), Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT (50% podatku nieodliczonego na gruncie VAT) - pytanie dotyczy istniejącego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego...
 4. czy w przypadku nabycia w okresie do 30 czerwca 2015 roku paliwa do samochodów opisanych w stanie faktycznym, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT w związku z nabyciem paliwa (100% podatku nieodliczonego na gruncie VAT) - pytanie dotyczy istniejącego stanu faktycznego...
 5. czy w przypadku nabycia w okresie od 1 lipca 2015 roku paliwa do samochodów opisanych w stanie faktycznym, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT w związku z nabycie paliwa (100% podatku nieodliczonego na gruncie VAT) - pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. w przypadku nabycia samochodów osobowych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne także wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT - tj. 50% nieodliczonego podatku VAT,
 2. w przypadku wynajmu lub leasingu samochodów osobowych Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT od czynszu najmu lub rat leasingowych - tj. 50% nieodliczonego podatku VAT,
 3. w przypadku nabycia towarów i usług (przykładowo takich jak części zamienne,płyny eksploatacyjne, przeglądy, serwis, etc.) związanych z używaniem i eksploatacją samochodów opisanych w stanie faktycznym, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT - 50% nieodliczonego podatku VAT,
 4. w przypadku nabycia do 30 czerwca 2015 roku paliwa do samochodów opisanych w stanie faktycznym, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT w związku z nabycie paliwa - tj. 100% nieodliczonego podatku VAT,
 5. w przypadku nabycia od 1 lipca 2015 roku paliwa do samochodów opisanych w stanie faktycznym, Spółka ma prawo zaliczać do kosztów podatkowych wartość podatku od towarów i usług, którego nie odliczyła na gruncie podatku VAT w związku z nabycie paliwa - tj. 50% nieodliczonego podatku VAT.

Związek ponoszonych wydatków z przychodami Spółki

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT podatkowym kosztem uzyskania przychodu jest wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł tego przychodu, z wyłączeniem wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Jednocześnie, w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o CIT w przypadku środków trwałych kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej, dokonywane zgodnie z regulacjami art. 16a - 16m ustawy o CIT.
 2. Z powyższej regulacji wynika więc, że kosztem podatkowym Spółki będzie wydatek, który:
  1. został poniesiony przez Spółkę w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł tego przychodu, oraz
  2. nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
 3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej pracownicy Spółki wykorzystują na co dzień samochody służbowe do wykonywania swoich obowiązków. Jak Spółka wspomniała w opisie stanu faktycznego jej główna działalność polega na świadczeniu usług promocyjnych i marketingowych wyrobów farmaceutycznych, które to usługi Spółka świadczy na rzecz firm farmaceutycznych. W celu prawidłowego wykonywania usług na rzecz firm farmaceutycznych pracownicy Spółki odwiedzają apteki, gabinety lekarskie, przychodnie, etc. i prezentują ofertę klientów Spółki, przedstawiają informacje o nowych lekach, ich zastosowaniu, etc. Z uwagi na fakt, iż Spółka świadczy usługi na terytorium całego kraju niezbędnym jest udostępnienie odpowiednich narzędzi jej pracownikom do wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych, w tym właśnie samochodów, które służą im do przemieszczania się pomiędzy aptekami i gabinetami lekarskimi, etc. lub w celu załatwienia innych spraw Spółki.
 4. Istnieje więc bezpośredni związek pomiędzy wydatkami poniesionymi na zakup, wynajem oraz leasing samochodów, a także na zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego użytkowania tych samochodów a przychodami uzyskiwanymi przez Spółkę. Oznacza to również, że warunek związku poniesionych wydatków z przychodami Spółki wynikający z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT w opisanym stanie faktycznym jest spełniony.
 5. Związek pomiędzy wydatkami ponoszonymi w związku z użytkowaniem i eksploatacją samochodów a przychodami Spółki będzie również istniał w sytuacji udostępniania samochodów służbowych pracownikom poza godzinami pracy do celów prywatnych pracowników. Tego rodzaju świadczenie będzie bowiem dodatkowym, niepieniężnym składnikiem wynagrodzenia pracowników, mającym na celu między innymi motywowanie pracowników Spółki i ich związanie ze Spółką. Wynagrodzenia pracownicze - zarówno te pieniężne jak i niepieniężne - stanowią zaś koszt podatkowy Spółki.

VAT od nabywanych samochodów osobowych

 1. Jak wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT wartość środków trwałych nie zalicza się bezpośrednio do kosztów podatkowych, lecz dokonuje się tego poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a -16m ustawy o CIT. Odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów podatkowych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego.
 2. W myśl art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT wartością początkowa środka trwałego jest - w przypadku nabycia prawa własności tego środka trwałego - cena nabycia. Zgodnie zaś z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT „za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Z przytoczonego przepisu wyraźnie wynika, że wartość nieodliczonego podatku od towarów i usług stanowi element wartości początkowej środka trwałego i podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych w drodze dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
 4. Konsekwentnie w celu ustalenia, czy Spółce przysługuje prawo zaliczenia do podstawy amortyzacji podatku VAT, konieczne jest ustalenie, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia tego podatku na gruncie ustawy o VAT.
 5. Kwestie odliczeń podatku od towarów i usług związanego z używaniem i eksploatacją samochodów reguluje z kolei art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi - w oparciu o art. 86a ust. 2 zalicza się między innymi wydatki na nabycie samochodów osobowych.
 6. Na zasadzie wyjątku, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od towarów i usług przysługuje podatnikom, jeżeli:
  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.
   Jak Spółka wskazała w opisie stanu taktycznego używane przez nią samochody osobowe nie spełniają konstrukcyjnych warunków określonych w lit. b), a ponadto Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i zamierza nieodpłatnie udostępnić samochody służbowe pracowników do ich celów prywatnych poza godzinami pracy.
 7. Z wyżej wymienionych powodów Spółce przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku od towarów i usług związanego z nabyciem samochodów osobowych. Skoro więc na gruncie podatku od towarów i usług Spółka może odliczyć jedynie 50% tego podatku związanego z nabyciem samochodów osobowych, to pozostała kwota tego podatku (nieodliczona) wliczana jest do wartości początkowej tego środka transportu i w konsekwencji stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej.

VAT od leasingu (wynajmu) samochodów oraz towarów i usług związanych z używaniem i eksploatacją samochodów

 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodu nie stanowi podatek od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
 2. W oparciu o art. 86a ustawy o VAT Spółce przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% podatku związanego z:
  1. używaniem samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. nabycia usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.
 3. Samochody Spółki - zarówno własne, jak i te użytkowane na podstawie umów najmu lub leasingu - nie spełniają konstrukcyjnych umożliwiających pełne odliczenie, zaś Spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i dodatkowo zamierza nieodpłatnie udostępnić samochody służbowe pracowników do ich celów prywatnych poza godzinami pracy.
 4. W związku z tym Spółce przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% podatku związanego z czynszem najmu lub z ratą leasingu oraz 50% podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami związanymi z używaniem i eksploatacją tych samochodów.
 5. W konsekwencji powyższego 50% podatku od towarów i usług związany z czynszem najmu lub z ratą leasingu oraz 50% podatku od towarów i usług związanego z nabywanymi towarami i usługami związanymi z używaniem i eksploatacją tych samochodów - który zgodnie z powyższymi regulacjami nie podlega odliczeniu - stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o CIT.
 6. Stanowisko takie potwierdzają również znane Spółce interpretacje podatkowe. Przykładowo stanowisko takie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 października 2014 roku (nr IBPBI/2/423-1128/14/CzP), w którym stwierdzono, że „stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych dot. samochodów osobowych wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonego w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie podlega odliczeniu należy uznać za prawidłowe”.

VAT od paliwa

 1. W przypadku podatku od towarów i usług związanych z nabywanym paliwem do samochodów będących w posiadaniu Spółki obowiązujące przepisy przewidują:
  1. brak odliczenia podatku od towarów i usług związanego z nabywanym paliwem - w okresie do dnia 30 czerwca 2015 roku,
  2. odliczenie 50% podatku od towarów i usług związanego z nabywanym paliwem - w okresie od 1 lipca 2015 roku.
 2. Powyższe reguluje art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 312),
 3. Zestawiając powyższe regulacje ustawy o VAT z przepisami dotyczącymi zaliczania do kosztów podatkowych nieodliczonego podatku od towarów i usług należy wskazać, że:
  1. skoro do dnia 30 czerwca 2015 roku Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w ogóle - to podatek ten w całości jest kosztem uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego, oraz
  2. skoro od dnia 1 lipca 2015 roku Spółka będzie miała prawo do odliczenia jedynie 50% podatku od towarów i usług związanego z nabyciem paliwa, to pozostała kwota podatku od towarów i usług (50% tego podatku), której Spółka nie ma prawa odliczyć na gruncie podatku od towarów i usług - będzie kosztem podatkowym Spółki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Konkluzje

 1. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż:
  1. nieodliczona część (50% podatku) podatku od towarów i usług związana z nabyciem samochodów osobowych przez Spółkę wliczana jest do wartości początkowej środka trwałego i jest zaliczana do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne,
  2. nieodliczona część (50% podatku) podatku od towarów i usług związana z ratami leasingowymi, czynszem najmu oraz nabyciem towarów i usług wiązanych z eksploatacją samochodów osobowych będących w posiadaniu Spółki jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów,
  3. nieodliczony podatek (100% do dnia 30 czerwca 2015 roku) oraz część (50% podatku od dnia 1 lipca 2015 roku) podatku od towarów i usług związana z nabytym paliwem do opisanych wyżej samochodów osobowych będących w posiadaniu Spółki jest podatkowym kosztem uzyskania przychodów.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest – jest prawidłowe,

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.