ILPB3/4510-1-552/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.
ILPB3/4510-1-552/15-4/KSinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. nadwyżka podatku naliczonego
  3. podatek
  4. przychód
  5. zwrot podatku
  6. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 17 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą z zakresu produkcji lakierów (PKD 20.30.Z). W związku ze specyfiką działalności gospodarczej, Spółka wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o dofinansowanie projektu z zakresu utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Złożony przez Spółkę wniosek dotyczy dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Zakup i montaż systemu wentylacji ogólnej i miejscowej awaryjnej w celu zminimalizowania działania substancji niebezpiecznych”. W dniu 5 października 2015 r. Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę w kwestii dofinansowania projektu. Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 559 711,87 zł brutto z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże Spółce kwotę 280 400,00 zł czyli 50,09% całkowitych kosztów projektu brutto. Zgodnie z umową z Zakładem przekazanie Spółce środków finansowych odbywa się w dwóch transzach: I transza w wysokości 140 200,00 zł, wypłacona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i II transza wypłacana po odbiorze projektu, w wysokości różnicy pomiędzy wysokością kwoty dofinansowania a wypłaconą w I transzy kwotą, zostanie przekazana w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru projektu. Projekt składa się z dwóch etapów: Zakupu i instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz zakupu i instalacji wentylacji miejscowej awaryjnej.

Przyznane dofinansowanie dotyczy kwoty wydatków na projekt (zakładanych kosztów projektu) brutto i jako kwota wydatków (kosztów projektu) brutto zostanie rozliczone w oparciu o dołączone do rozliczenia faktury. W związku z faktem, iż projekt jest częściowo finansowany z środków otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Spółka powzięła szereg wątpliwości odnośnie zwrotu podatku VAT od środków sfinansowanych przyznanym dofinansowaniem. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i planuje skorzystać z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup i instalację systemów wentylacji. Odliczony podatek naliczony z faktur pokrytych dofinansowaniem nie podlega zwrotowi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, taki obowiązek nie wynika ani z podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowy, ani z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Tym samym, odliczony podatek VAT stanowi własność Spółki i może ona nim swobodnie dysponować.

Pismem stanowiącym uzupełnienie wniosku Spółka doprecyzowała, że Wnioskodawca zalicza wydatki na nabycie towarów i usług, których dotyczy dotacja do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto. Podatek od towarów i usług jest odliczany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy odliczony podatek od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odliczony podatek od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem z ZUS stanowi przychód Spółki podlegający opodatkowaniu. Jak wynika z informacji przekazanych Spółce przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznane dofinansowanie dotyczy kwoty wydatków brutto i w kwocie brutto ma zostać rozliczone. Obowiązek zwrotu odliczonego podatku naliczonego z faktur pokrytych dofinansowaniem nie wynika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, czy też zawartej z ZUS umowy. Tym samym, Spółka nie ma obowiązku zwrotu odliczonego podatku, co znaczy, iż kwota ta pozostaje do dyspozycji Spółki. Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Zwrot VAT nie został przez Ustawodawcę wymieniony wśród przychodów wyłączonych z opodatkowania, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, tym samym osiągnięte przychody powinny zostać doliczone do pozostałych przychodów Spółki podlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o dofinansowanie projektu z zakresu utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Złożony przez Spółkę wniosek dotyczy dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Zakup i montaż systemu wentylacji ogólnej i miejscowej awaryjnej w celu zminimalizowania działania substancji niebezpiecznych”. W dniu 5 października 2015 r. Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę w kwestii dofinansowania projektu. Zgodnie z umową planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 559 711,87 zł brutto z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże Spółce kwotę 280 400,00 zł czyli 50,09% całkowitych kosztów projektu brutto. Zgodnie z umową z Zakładem przekazanie Spółce środków finansowych odbywa się w dwóch transzach. Przyznane dofinansowanie dotyczy kwoty wydatków na projekt (zakładanych kosztów projektu) brutto i jako kwota wydatków (kosztów projektu) brutto zostanie rozliczone w oparciu o dołączone do rozliczenia faktury. Odliczony podatek naliczony z faktur pokrytych dofinansowaniem nie podlega zwrotowi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym, odliczony podatek VAT stanowi własność Spółki i może ona nim swobodnie dysponować.

Zapytaniem Wnioskodawcy objęta jest kwestia określenia, czy odliczony podatek od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 ww. ustawy, wymienione zostały jednak rodzaje przychodów, określono moment ich powstania, jak i enumeratywnie wskazano wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Katalog przychodów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych, wymieniony został natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6 wyżej powołanej ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 10 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług.

Z treści wyżej wymienionych przepisów wynika, że zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty, co do zasady, nie stanowią przychodu, o ile nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przychodu nie stanowi również zwrócona na podstawie odrębnych przepisów różnica podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Jeżeli zatem Spółka nie ujęła w koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem, nie ma obowiązku zaliczyć do przychodów podatkowych odliczonego podatku naliczonego.

Odnosząc się zatem do kwestii zaliczenia odliczonego podatek od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem do przychodów Spółki należy stwierdzić, że nie stanowi on przychodu podatkowego Spółki. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Podsumowując, odliczony podatek od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem nie jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie nadmienia się, że wniosek Spółki w zakresie podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.