ILPB3/4510-1-547/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pomniejszenie podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur VAT dotyczących towarów i usług nabytych przez Spółkę ze środków uzyskanych z dotacji, będzie skutkować powstaniem u Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty podatku naliczonego VAT.
ILPB3/4510-1-547/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. nadwyżka podatku naliczonego
 3. podatek
 4. przychód
 5. zwrot podatku
 6. zwrot podatku od towarów i usług
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – reprezentowanej przez pełnomocnika – przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pomniejszenie podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur VAT dotyczących towarów i usług nabytych przez Spółkę ze środków uzyskanych z dotacji, będzie skutkować powstaniem u Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty podatku naliczonego VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy pomniejszenie podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur VAT dotyczących towarów i usług nabytych przez Spółkę ze środków uzyskanych z dotacji, będzie skutkować powstaniem u Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty podatku naliczonego VAT.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), rozliczającym się w okresach miesięcznych. Spółka jest producentem systemów profili okiennych i drzwiowych z PVC oraz materiałów kompozytowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako ZUS) w ramach poprawy warunków BHP prowadzi program dofinansowania prowadzonych przez płatników składek działań skierowanych na utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Program poprawy warunków BHP prowadzony jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

 1. projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektów bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 2. projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 3. projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został różnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

W dniu 6 października 2015 r. Spółka zawarła z ZUS umowę dotyczącą dofinansowania projektu pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie Sp. z o.o.”. Zgodnie z zawartą umową ZUS, działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przekaże Spółce kwotę dofinansowania w wysokości 154 325,07 zł (słownie: stopięćdziesiątczterytysiącetrzystadwadzieściapięćzłotych 07/100), co stanowi 50% całkowitych kosztów ww. projektu. Planowany całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi 257 208,45 zł (brutto).

Kwota dofinansowania, o której mowa powyżej zostanie przekazana przez ZUS na rachunek bankowy Spółki w dwóch transzach, tj.:

 • I transza w wysokości 77 162,53 zł (brutto) jest wypłacana w terminie 14 dni od daty zawarcia ww. Umowy;
 • II transza w wysokości różnicy pomiędzy pełną kwotą dofinansowania a wypłaconą kwotą I transzy, zostanie przekazana Spółce w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru ww. projektu.

W przypadku, gdy faktycznie poniesiony koszt realizacji projektu będzie niższy od planowanego całkowitego kosztu jego realizacji, wówczas II transza dofinansowania zostanie odpowiednio pomniejszona.

Kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Spółka ma zamiar przeznaczyć otrzymane z ZUS dofinansowanie na zakup towarów (w tym środków trwałych) oraz usług mających na celu poprawę warunków BHP w zakładzie pracy Spółki, a dotyczących m.in. zakupu i instalacji systemu wentylacji w halach produkcyjnych Spółki (hala pakowania oraz hala okleinowania).

Ww. towary i usługi będą nabywane od podmiotów zewnętrznych, które z tego tytułu będą wystawiać na Spółkę faktury VAT, w których będzie wykazany również podatek VAT. Spółka zamierza dokonać obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT wynikający z faktur VAT wystawionych przez dostawców ww. towarów i usług.

W momencie złożenia niniejszego wniosku projekt pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa higieny pracy osób zatrudnionych w firmie Sp. z o.o.” jest w trakcie realizacji, a Spółka nie dokonała odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu faktur wystawionych przez dostawców towarów i usług, którzy mają wykonać prace związane z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pomniejszenie podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur VAT dotyczących towarów i usług nabytych przez Spółkę ze środków uzyskanych z dotacji, będzie skutkować powstaniem u Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty ww. podatku naliczonego VAT... - (zdarzenie przyszłe).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.Dz.U.2014.851 ze zm.), do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 14 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

W myśl z art. 16 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie podlega zaliczeniu (co do zasady) wartość podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zgodnie z zawartą Umową Spółka otrzyma dotację w ramach programu poprawy warunków BHP - prowadzony jest na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy, środki finansowe dostępne w ramach programu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, określane są corocznie w ustawie budżetowej w wysokości określonej w tym przepisie. Dotacja pochodzi zatem ze środków budżetu państwa i wypłacona będzie przez ZUS.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, iż kwota wypłaconej dotacji będzie stanowić dla Spółki przychód zwolniony spod opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy (jako dotacja otrzymana z budżetu państwa). Jednocześnie podkreślić należy, że kwota dofinansowania jest kwotą brutto, a zatem pokrywa również część ceny zakupionych towarów i usług przypadającą na wartość podatku od towarów i usług (VAT).

Spółka, jako podatnik VAT czynny, zamierza dokonać odliczenia od podatku należnego VAT kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez dostawców towarów i usług związanych z realizacją programu, na który Spółka otrzyma dofinansowanie określone w umowie zawartej w ZUS. W przypadku, gdy wartość podatku naliczonego VAT będzie przekraczać kwotę podatku należnego VAT, to ww. różnica zostanie zaliczona na następne okresy rozliczeniowe, albo Spółka wniesie o zwrot tej różnicy zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o VAT. Jednocześnie należy zauważyć, że z uwagi na fakt, że ww. podatek naliczony VAT podlega odliczeniu od podatku należnego VAT (również w części pokrytej środkami uzyskanymi z dotacji), to na mocy art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwota podatku naliczonego VAT nie podlega zaliczeniu przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów.

W opinii Spółki, odliczenie podatku naliczonego VAT w zakresie w jakim kwota odliczenia dotyczy towarów i usług sfinansowanych ze środków uzyskanych z dotacji nie będzie skutkować powstaniem u Spółki obowiązku podatkowego w VAT ponieważ:

 • kwota dofinansowania podlegająca zwolnieniu spod opodatkowania jest kwotą brutto, a zatem obejmuje również wartość podatku od towarów i usług (VAT);
 • wydatki na nabycie towarów i usług związanych z programem poprawy warunków BHP, którego dotyczy dotacja, mogą zostać zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w kwocie netto - do kosztów uzyskania przychodów (co do zasady) nie podlega zaliczeniu wartość podatku VAT;
 • pełna kwota dotacji zostanie przelana na rachunek bankowy Spółki;
 • zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy, do przychodów nie zalicza się zwrotu wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów - wartość podatku naliczonego VAT stanowi wydatek poniesiony przez Spółkę (zapłata na rzecz sprzedawcy towarów lub usług), który nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 46);
 • art. 12 ust. 4 pkt 6a ww. ustawy nie zawiera ograniczenia do wydatków pochodzących ze środków własnych podatnika (np. przepis nie zawiera wyłączenia w zakresie wydatków dofinansowanych kwotą uzyskanej dotacji);
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przepisu, na podstawie którego odliczenie podatku naliczonego VAT skutkowałoby jednocześnie powstaniem u podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych (do podatku VAT odnoszą się jedynie art. 12 ust. 1 pkt 4f i 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które jednak nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sytuacji);
 • art. 12 ust. 4 pkt 10 ww. ustawy stanowi, że nie stanowi przychodu zwrócona różnica podatku od towarów i usług, a zatem zgodnie z regułą wnioskowania argumentu a maiori ad minus, jeżeli przychodu nie stanowi zwrócona różnica podatku od towarów i usług, to tym bardziej przychodu nie będzie stanowić obniżenie podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego.

W przypadku, gdyby stwierdzone zostało, że art. 12 ust. 4 pkt 6a ww. ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sytuacji, to z ostrożności Spółka wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy, do przychodów podlegających opodatkowaniu nie zalicza się otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa. Nabycie towarów i usług, o których mowa w stanie faktycznym wniosku, zostanie w części sfinansowane ze środków dotacji, którą Spółka otrzyma na podstawie umowy zawartej z ZUS. Przepis art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy znajdzie zatem również zastosowanie w przedmiotowej sytuacji.

Biorąc pod uwagę powyższe kwota dotacji przypadająca na wartość podatku naliczonego VAT, o który Spółka dokona pomniejszenia podatku należnego VAT, nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka w dniu 6 października 2015 r. zawarła z ZUS umowę dotyczącą dofinansowania projektu pt.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie Sp. z o.o.”. Kwoty dofinansowania przekazane w dwóch transzach są kwotami brutto. Spółka wskazała, że ma zamiar przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na zakup towarów (w tym środków trwałych) oraz usług mających na celu poprawę warunków BHP w zakładzie pracy, a dotyczących m.in. zakupu i instalacji systemu wentylacji w halach produkcyjnych (hala pakowania oraz hala okleinowania). Towary i usługi będą nabywane od podmiotów zewnętrznych, udokumentowane fakturami VAT, w których będzie wykazany również podatek VAT. Spółka zamierza dokonać obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony VAT wynikający z faktur VAT wystawionych przez dostawców ww. towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku, gdy wartość podatku naliczonego VAT będzie przekraczać kwotę podatku należnego VAT, to różnica zostanie zaliczona na następne okresy rozliczeniowe, albo Spółka wystąpi o zwrot tej różnicy zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o VAT.

Zapytaniem Wnioskodawcy objęta jest kwestia określenia, czy pomniejszenie podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur VAT dotyczących towarów i usług nabytych przez Spółkę ze środków uzyskanych z dotacji, będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty ww. podatku naliczonego VAT.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 ww. ustawy, wymienione zostały jednak rodzaje przychodów, określono moment ich powstania, jak i enumeratywnie wskazano wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Katalog przychodów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych, wymieniony został natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6 wyżej powołanej ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 10 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług.

Z treści wyżej wymienionych przepisów wynika, że zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty, co do zasady, nie stanowią przychodu, o ile nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przychodu nie stanowi również zwrócona na podstawie odrębnych przepisów różnica podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony:

 • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Przedstawiając własne stanowisko, Spółka wskazała, że na mocy art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwota podatku naliczonego VAT nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem Spółka nie ujęła w koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług z faktur pokrytych dofinansowaniem, nie ma obowiązku zaliczyć do przychodów podatkowych odliczonego podatku naliczonego.

Podsumowując, pomniejszenie podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur VAT dotyczących towarów i usług nabytych przez Spółkę ze środków uzyskanych z dotacji, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości kwoty podatku naliczonego VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Jednakże zauważyć należy, że z treści uzasadnienia swojego stanowiska w sprawie oraz ze wskazanych we wniosku przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej (część E, poz. 61) wynika, że kwestią niniejszego zapytania są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem przyjęto, że sformułowanie: „(...) odliczenie podatku naliczonego VAT w zakresie w jakim kwota odliczenia dotyczy towarów i usług sfinansowanych ze środków uzyskanych z dotacji nie będzie skutkować powstaniem u Spółki obowiązku podatkowego w VAT (...)” jest oczywistą omyłką pisarską.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.