ILPB2/415-333/13-4/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wydatkowanie w całości przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nr 1 zwolni od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, całość dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nr 1?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2013 r. (data wpływu 4 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu pisma do tut. Organu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14f § 1 oraz art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. nr ILPB2/415-333/13-2/WM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 14 czerwca 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 17 czerwca 2013 r.), zaś w dniu 21 marca 2013 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W celu realizacji potrzeb mieszkaniowych, dnia 7 maja 2009 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zakupiła udział wynoszący 1/2 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Na przedmiotową nieruchomość poniesione zostały nakłady zwiększające jej wartość.

Opisana wyżej niezabudowana nieruchomość gruntowa uległa podziałowi na dwie działki gruntu o tożsamej powierzchni.

W wyniku dokonanego podziału dnia 30 marca 2011 r. zniesiona została współwłasność rzeczonej nieruchomości w ten sposób, że Zainteresowana oraz Jej małżonek stali się wyłącznymi właścicielami jednej z wydzielonych działek, tj. nieruchomości nr 1. Powyższe zniesienie nastąpiło bez spłat i dopłat.

Następnie, dnia 30 grudnia 2009 r., w celu realizacji potrzeb mieszkaniowych oraz powiększenia powierzchni dotychczas posiadanej nieruchomości, Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zakupili niezabudowaną nieruchomość gruntową, bezpośrednio przylegającą do nieruchomości nr 1, tj. nieruchomość nr 2.

Ze względu na zmianę planów życiowych, dnia 30 maja 2011 r., jednym aktem notarialnym, małżonkowie odpłatnie zbyli nieruchomość nr 1 i 2.

Z tytułu zbycia nieruchomości nr 1 małżonkowie osiągnęli dochód, bowiem przychód ze sprzedaży przekroczył koszty jego uzyskania. Natomiast przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości nr 2 odpowiadał kosztom jego uzyskania, zatem dochód nie wystąpił.

Jako że w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, po sprzedaży rzeczonych nieruchomości, w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r., zarówno małżonek, jak i Zainteresowana złożyli we właściwym dla nich urzędzie skarbowym deklarację PIT-39. W złożonych deklaracjach każde z nich wykazało 50% przychodu oraz 50% kosztów uzyskania przychodu. Przy czym, z uwagi na konstrukcję deklaracji PIT-39, w poz. 20 (przychód) wykazano sumę przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nr 1 i 2. W analogiczny sposób małżonkowie postąpili przypadku poz. 21 (koszty uzyskania przychodu) wykazując w niej sumę kosztów nabycia nieruchomości nr 1 i 2.

Sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. Przychody ze zbycia nieruchomości, z której uzyskano dochód, do dnia 31 grudnia 2013 r. małżonkowie zamierzają przeznaczyć na tzw. cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, iż wartość nieruchomości nabytej w wyniku dokonanego dnia 30 marca 2011 r. zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługiwał Zainteresowanej we współwłasności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatkowanie w całości przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nr 1 zwolni od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, całość dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nr 1...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 361), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pól roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w dniu 30 maja 2011 r. małżonkowie sprzedali nieruchomości nr 1 i 2, które nabyli w roku 2009. Stosownie do powyższego, z uwagi na fakt, iż nabycie nieruchomości przedmiotowych nieruchomości miało miejsce w 2009 r. przychód uzyskany z ich sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, maja zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak, w myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 wykazać:

  1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
  2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia – w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw – w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

Jeżeli zatem Wnioskodawczyni przeznaczy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości nr 1 na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w powoływanych powyżej przepisach w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku fizycznych. W konsekwencji nie będzie Ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji niewydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w powoływanych powyżej przepisach w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Zainteresowana będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że wykazany przez Wnioskodawczynię w zeznaniu PIT-39 dochód ze sprzedaży nieruchomości nr 1, nabytej w 2009 r., może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w całości, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nr 1 zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Zainteresowanej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.