IBPP4/4513-7/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
- zwolnienie z podatku akcyzowego względem nabytego i sprzedanego poza terytorium kraju ambulansu;
- obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego na terytorium Polski przez nabywcę ambulansu, który dokonuje jego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania - na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy – zwolnienia z podatku akcyzowego względem nabytego i sprzedanego poza terytorium kraju ambulansu,
 • prawidłowe – w zakresie obowiązku rozliczenia podatku akcyzowego na terytorium Polski przez nabywcę ambulansu, który dokonuje jego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia, na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy, zwolnienia z opodatkowania samochodów typu ambulans nabytych i sprzedanych poza terytorium kraju.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nosi się z zamiarem zakupu poza granicami Polski samochodu typu: ambulans o jakim mowa w art. 110a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym spełniający warunki wskazane w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (zwany dalej: „ambulans”). Ambulans zostanie przez podatnika zakupiony w Niemczech. Następnie przed sprowadzeniem tego ambulansu na teren Polski zostanie on sprzedany podmiotowi leczniczemu o jakim mowa w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Ten podmiot we własnym imieniu i na własną rzecz sprowadzi ten ambulans na teren Polski. Podatnik jest podatnikiem VAT czynnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym wystąpi zwolnienie od podatku akcyzowego na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie od podatku akcyzowego wskazane w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wystąpi. Przepis ten statuuje zwolnienie o mieszanym charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Z tym, że aspekt podmiotowy ma charakter funkcjonalny a nie stricte podmiotowy. Ustawodawca zwalnia od podatku akcyzowego zakup ambulansu jeżeli jest on przeznaczony do działalności leczniczej prowadzonej przez podmioty lecznicze wskazane w tym przepisie. Ustawodawca nie zwalnia nabycia ambulansu przez te podmioty ale zwalnia od akcyzy ambulans, który jest przeznaczony do działalności leczniczej, którą wykonywać będą podmioty lecznicze. Tak więc pierwotny nabywca jest nieistotny. Jeżeli nabywany ambulans jest towarem handlowym dla nabywcy, który go nabywa celem dalszej odsprzedaży to nabywca taki korzysta ze zwolnienia od akcyzy jeżeli przeznaczeniem zakupu tego towaru handlowego jest jego dalsza sprzedaż dla podmiotów leczniczych. Gdyby w przyszłości nie zrealizowała takiej sprzedaży na rzecz takiego podmiotu leczniczego wskazanego w art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym to wtedy miałby zaległość podatkową w podatku akcyzowym od takiego ambulansu. Tak długo jak długo nie sprzeda takiego ambulansu nie ma podstaw do obciążania podatnika podatkiem akcyzowym albowiem dopiero z chwilą dokonania sprzedaży można zweryfikować czy spełniły się przesłanki określone w przepisie art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dodatkowo należy podnieść, że w opisanym stanie faktycznym przyszłym sprowadzającym ambulans na teren Polski będzie już podmiot leczniczy - a więc to na nim co do zasady w takim stanie faktycznym będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku akcyzowego a nie na podatniku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania - na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy – zwolnienia z podatku akcyzowego względem nabytego i sprzedanego poza terytorium kraju ambulansu,
 • prawidłowe – w zakresie obowiązku rozliczenia podatku akcyzowego na terytorium Polski przez nabywcę ambulansu, który dokonuje jego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752), ustawa określa opodatkowanie podatkiem zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Z kolei nabycie wewnątrzwspólnotowe – stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy – to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W myśl art. 100 ust. 4 omawianej ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z powyższych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, które należy rozumieć jako czynność polegająca na przemieszczeniu samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Nabycie wewnątrzwspólnotowe stanowi więc samo fizyczne przemieszczenie samochodów osobowych na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem:

 1. przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło przed przemieszczeniem samochodu na terytorium kraju;
 2. nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel - jeżeli nabycie prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel nastąpiło po przemieszczeniu samochodu osobowego na terytorium kraju;
 3. złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Na mocy art. 102 ust. 1 ustawy, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania w przypadku samochodu osobowego jest:

 1. kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego;
 2. kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 2 pkt 3, podstawą opodatkowania jest średnia wartość rynkowa samochodu osobowego pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy;
 3. wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu tego samochodu, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

Jednakże podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż zgodnie z brzemieniem art. 104 ust. 6a ustawy, w przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.

Ponadto ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 18) wprowadzono art. 110a ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ambulansów drogowych:

 1. typu B - ambulans ratunkowy;
 2. typu C - ruchoma jednostka intensywnej opieki (art. 110a ust. 2 ustawy).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć samochód typu ambulans o jakim mowa w art. 110a ust. 2 ustawy. Ambulans zostanie zakupiony w Niemczech. Następnie przed sprowadzeniem tego ambulansu na terytorium Polski zostanie on przez Wnioskodawcę sprzedany podmiotowi leczniczemu o jakim mowa w art. 110a ust. 1 ustawy. Nabywca natomiast we własnym imieniu i na własną rzecz dokona przemieszczenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Stosownie do powyższego, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że podatek akcyzowy ma charakter terytorialny tzn. nakładany jest na terytorium państwa członkowskiego na którym dokonano czynności lub wystąpiły stany faktyczne podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Ma to swoje odzwierciedlenie w powołanych wyżej przepisach dotyczących opodatkowania akcyzą na terytorium Polski samochodów osobowych. Przepisy te nie przewidują opodatkowania samochodów osobowych w przypadku nabycia i sprzedaży poza terytorium kraju Tym samym dopóki samochód osobowy znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu jego nabycia i sprzedaży nie powstaje. Nabycie samochodu osobowego poza terytorium kraju jak i jego sprzedaż poza terytorium kraju nie jest przedmiotem opodatkowania krajowym podatkiem akcyzowym.

Powyższe zatem oznacza, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nabycie i sprzedaż przez Wnioskodawcę ambulansu nie może być objęta zwolnieniem z akcyzy na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy, gdyż jak wskazano wyżej czynności te dokonane poza terytorium kraju w ogóle nie są objęte zakresem ustawy o podatku akcyzowym (nie podlegają opodatkowaniu akcyzą na terytorium kraju).

Stosownie do powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania - względem nabytego przez niego i sprzedanego przez niego poza terytorium kraju ambulansu - zwolnienia z akcyzy w oparciu o art. 110 a ust. 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę własne stanowisko w zakresie rozliczenia podatku akcyzowego Organ chciałby zaznaczyć, że mimo, iż stanowisko Wnioskodawcy - w zakresie zastosowania przy nabyciu i sprzedaży poza terytorium kraju ambulansu zwolnienia z akcyzy w oparciu o art. 110a ust. 1 ustawy - jest nieprawidłowe, to należy podzielić pogląd Wnioskodawcy, że w sytuacji gdy nabywca ambulansu dokona jego przemieszczenia na terytorium Polski, to podmiot ten, a nie Wnioskodawca, będzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za:

 • nieprawidłowe – w zakresie zastosowania -na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy – zwolnienia z podatku akcyzowego względem nabytego i sprzedanego poza terytorium kraju ambulansu,
 • prawidłowe – w zakresie obowiązku rozliczenia podatku akcyzowego na terytorium Polski przez nabywcę ambulansu, który dokonuje jego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.