IBPB-1-3/4510-762/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy będzie spółka kapitałowa (spółka akcyjna), podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania (dalej: „Udziałowiec”).

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości, w celu m.in. uproszczenia struktury własnościowej grupy, zminimalizowania ryzyk biznesowych oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania, prawdopodobnie Udziałowiec podejmie decyzję o likwidacji Wnioskodawcy. Likwidacja nie nastąpi przed upływem okresu 2 lat od dnia, w którym Wnioskodawca stał się własnością Udziałowca.

Wnioskodawca prowadzić będzie działalność w branży nieruchomościowej (wynajem nieruchomości) oraz będzie wspólnikiem spółek osobowych zarządzających bezpośrednio majątkiem złożonym z nieruchomości. W przypadku decyzji o likwidacji Wnioskodawcy, spółki osobowe zostaną zlikwidowane (lub rozwiązane) przed likwidacją Wnioskodawcy (po spełnieniu swoich celów biznesowych).

W związku z rozważaną likwidacją Wnioskodawcy, cały jego majątek zostanie przekazany do Udziałowca (jedynego udziałowca). Na przedmiotowy majątek mogą składać się w szczególności wierzytelności pożyczkowe Wnioskodawcy (w tym wynikające z pożyczek udzielonych pierwotnie przez spółki osobowe, których wspólnikiem będzie Wnioskodawca i które to spółki osobowe następnie będą zlikwidowane/rozwiązane), środki pieniężne, ewentualnie inne aktywa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z likwidacją i przekazaniem pozostałego majątku Udziałowcowi, Wnioskodawca nie będzie jako płatnik zobowiązany do pobrania PDOP i odprowadzenia go do urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym odo osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Natomiast, na podstawie art. 22 ust. 4 UPDOP, zwalnia się jednak od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkowo, w myśl art. 22 ust. 4a UPDOP zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Natomiast, na podstawie art. 22 ust. 4b ww. ustawy, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zaprezentowane na wstępie zdarzenie przyszłe, spełnione zostaną wymogi określone w art. 22 ust. 4 pkt 1-4 UPDOP, dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego majątku wydanego Udziałowcowi w ramach likwidacji Wnioskodawcy.

Jak wskazano wyżej, Udziałowiec jest spółką akcyjną mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegającą w Polsce podatkowi dochodowemu od całości swych dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania, przy czym nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

Udziałowiec, zgodnie z obecnymi przewidywaniami posiadał będzie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata, bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy (faktycznie będzie jedynym udziałowcem), a posiadanie to wynikać będzie z tytułu własności. Przy czym warunki te spełnione będą, zgodnie z planami stron zaangażowanych, na dzień przeniesienia majątku na rzecz Udziałowca w związku z likwidacją Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, mając na względzie zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydanie majątku w związku z jego likwidacją zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek nieprzerwanego posiadania udziałów Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 10% w okresie min. dwóch lat, o którym mowa w art. 22 ust. 4a w związku z art. 22 ust. 4b UPDOP.

Powyższą konkluzje potwierdził w indywidualnych interpretacjach podatkowych:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-981/13-2/DP;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1126/14/MO.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionego we wniosku pytania oznaczonego nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.