IBPB-1-3/4510-762/15/JKT | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją?
IBPB-1-3/4510-762/15/JKTinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. pobór podatku
 3. podatek
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, w jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością), podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy będzie spółka kapitałowa (spółka akcyjna), podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania (dalej: „Udziałowiec”).

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości, w celu m.in. uproszczenia struktury własnościowej grupy, zminimalizowania ryzyk biznesowych oraz ograniczenia kosztów funkcjonowania, prawdopodobnie Udziałowiec podejmie decyzję o likwidacji Wnioskodawcy. Likwidacja nie nastąpi przed upływem okresu 2 lat od dnia, w którym Wnioskodawca stał się własnością Udziałowca.

Wnioskodawca prowadzić będzie działalność w branży nieruchomościowej (wynajem nieruchomości) oraz będzie wspólnikiem spółek osobowych zarządzających bezpośrednio majątkiem złożonym z nieruchomości. W przypadku decyzji o likwidacji Wnioskodawcy, spółki osobowe zostaną zlikwidowane (lub rozwiązane) przed likwidacją Wnioskodawcy (po spełnieniu swoich celów biznesowych).

W związku z rozważaną likwidacją Wnioskodawcy, cały jego majątek zostanie przekazany do Udziałowca (jedynego udziałowca). Na przedmiotowy majątek mogą składać się w szczególności wierzytelności pożyczkowe Wnioskodawcy (w tym wynikające z pożyczek udzielonych pierwotnie przez spółki osobowe, których wspólnikiem będzie Wnioskodawca i które to spółki osobowe następnie będą zlikwidowane/rozwiązane), środki pieniężne, ewentualnie inne aktywa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jakiej wysokości Wnioskodawca, jako płatnik, powinien naliczyć i pobrać podatek dochodowy w związku z planowanym wydaniem majątku na rzecz Udziałowca w związku z jego likwidacją... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z likwidacją i przekazaniem pozostałego majątku Udziałowcowi, Wnioskodawca nie będzie jako płatnik zobowiązany do pobrania PDOP i odprowadzenia go do urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym odo osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Natomiast, na podstawie art. 22 ust. 4 UPDOP, zwalnia się jednak od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 • spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkowo, w myśl art. 22 ust. 4a UPDOP zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Natomiast, na podstawie art. 22 ust. 4b ww. ustawy, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zaprezentowane na wstępie zdarzenie przyszłe, spełnione zostaną wymogi określone w art. 22 ust. 4 pkt 1-4 UPDOP, dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego majątku wydanego Udziałowcowi w ramach likwidacji Wnioskodawcy.

Jak wskazano wyżej, Udziałowiec jest spółką akcyjną mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegającą w Polsce podatkowi dochodowemu od całości swych dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania, przy czym nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

Udziałowiec, zgodnie z obecnymi przewidywaniami posiadał będzie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata, bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy (faktycznie będzie jedynym udziałowcem), a posiadanie to wynikać będzie z tytułu własności. Przy czym warunki te spełnione będą, zgodnie z planami stron zaangażowanych, na dzień przeniesienia majątku na rzecz Udziałowca w związku z likwidacją Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, mając na względzie zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydanie majątku w związku z jego likwidacją zwolnione będzie z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek nieprzerwanego posiadania udziałów Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 10% w okresie min. dwóch lat, o którym mowa w art. 22 ust. 4a w związku z art. 22 ust. 4b UPDOP.

Powyższą konkluzje potwierdził w indywidualnych interpretacjach podatkowych:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2014 r., sygn. IPPB3/423-981/13-2/DP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1126/14/MO.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionego we wniosku pytania oznaczonego nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.