3063-ILPP2-1.4512.222.2016.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego (...)".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2016 r. (data wpływu 13 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Gmina będzie realizowała projekt pn.: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego (...)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej.

Przedmiotem inwestycji jest ochrona zdegradowanego zbiornika wodnego i towarzyszącego terenu przyrodniczo-krajobrazowego, który w zamierzeniu stanie się terenem chronionym, eksponowanym przyrodniczo i krajobrazowo. Zakres realizacji inwestycji obejmuje wykonanie szeregu prac modernizacyjnych, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i przestrzennych terenu.

Na obiekcie planuje się:

1) Przeprowadzenie renaturalizacji linii brzegowej w części zachodniej i północnej zbiornika.

Projektowana jest rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych zbiornika, które w przeszłości stanowiły nieckę basenu, stan techniczny wspomnianych elementów betonowych jest zły, dalsze ich użytkowanie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Elementy betonowe do rozbiórki to mury oporowe, wieża do skoków do wody, pale drewniane - pozostałości po pomoście.

W miejscu elementów betonowych zostaną wykonane nowe skarpy z materiałów sypkich, naturalnych (piasek, pospółka), znajdujących się w obrębie terenu, jak również z materiałów dowiezionych (wymiana piasku na terenie planowanej rekreacji ruchowej).

W ramach rewaloryzacji zbiornika, projektuje się przywrócenie pierwotnej i naturalnej funkcji zbiornika, w tym celu należy dokonać wymiany piasku wzdłuż renaturalizowanej linii brzegowej w głąb do głębokości 1,0 m wody, warstwą piasku gr. 30 cm, wraz z wybraniem podłoża z manułem wewnątrz zbiornika. Dla osiągnięcia celu, po dokonaniu rozbiórki elementów betonowych, należy również usunąć dziko rosnące krzewy, drzewa i rośliny. Łączna powierzchnia terenu poddanego renaturalizacji o podłożu piaszczystym to 5.130 m2.

Jedną z pierwszych czynności do wykonania na obiekcie jest wykonanie remontu urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, usunięcie nieczystości ze studni na rowie odprowadzającym wodę do rzeki (...) oraz remont murków oporowych.

Teren wewnątrz zbiornika zostanie wygrodzony pionowo w sposób trwały siatką plastikową mocowaną do drewnianych pali pomostu widokowego na jego długości, czyli około 180 mb i na wysokość 2,503,0 m.

2) Wykonanie ogrodzenia terenu.

Projektuje się ogrodzenie terenu zbiornika wodnego w granicy, po jego obwodzie, celem poprawy bezpieczeństwa i poprawnego zarządzania terenem.

Projektowane ogrodzenie należy wykonać z elementów zgrzewanych, ocynkowanych, na prefabrykowanym cokole betonowym. Łączna długość ogrodzenia zewnętrznego do wykonania wynosi 1.251,5 mb bez bram wjazdowych szerokości 5,0 m szt. 2 oraz bez furtek 1,5 m szt. 3 (od ul. (...), od ul. (...)i od strony (...)).

3) Budowę pomostów widokowych.

Budowa pomostu ma za zadanie wzbogacić możliwości poznawcze i edukacyjne w zakresie obserwacji przyrody oraz układ przestrzenny na przedmiotowym terenie, co poprawi też walory widokowe i użytkowe terenu.

Z poziomu pomostu głównego projektowane jest zejście na poziom przystani kajakowej czy przystani dla rowerów wodnych. Pomost nie będzie wyposażony w żadne instalacje. Budowa pomostów wymaga wcześniejszego wykonania rozbiórki elementów betonowych będących w obrębie kąpieliska oraz wymaga usunięcia istniejących pali drewnianych wystających z wody. Budowa pomostów drewnianych polegać będzie na wykonaniu palowania z pali drewnianych z drewna modrzewiowego lub dębowego, pali o długości 6,6 m i średnicy 0,25 m poziom użytkowy pomostu będzie na poziomie ok. 1,0 m nad średni poziom lustra wody. Pomost posiada długość łączną 172,56 m liczoną w osi pomostu i sięga w głąb kąpieliska około 45,0 m od linii brzegowej.

Szerokość użytkowa pomostów 3,0 m, a miejscami 5,0 m, nawierzchnia drewniana.

Wzdłuż pomostu projektuje się balustrady drewniane wysokości 1,10 m z elementów 12x8 cm pochwyt.

Na wschodnim i zachodnim brzegu akwenu oraz po jego południowej stronie, projektuje się wykonanie pięciu pomostów widokowych. Wszystkie pomosty są usytuowane przy owalnej ścieżce spacerowej w taki sposób, aby stanowiły przystanek. Miejsca połączenia ścieżki z pomostem będą wyposażone w ławkę, kosz na odpady, tablicę informacyjno-edukacyjną. Pomosty będą wykonane w konstrukcji drewnianej i nie będą wyposażone w żadne instalacje.

4) Montaż tablic edukacyjnych, które to mają podnieść walory przyrodnicze terenu i je przybliżyć mieszkańcom i turystom.

5) Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Wykonanie prac poprawiających estetykę, formę oraz funkcję terenu, zakres prac będzie pozwalać osobom niepełnosprawnym poruszać się po terenie i korzystać z dobrodziejstwa tego miejsca. Planowana jest budowa pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów na ciągach komunikacyjnych oraz wykonanie alejki obwodowej z nawierzchni bitumicznej.

6) Odbudowę skarp na rowach melioracyjnych w części południowej.

7) Budowa utwardzonej ścieżki spacerowej.

Ciągi piesze o powierzchni 4.280 m2 wykonane będą w następującej technologii:

  • beton asfaltowy gr. 5 cm,
  • podbudowa z mieszanki bazaltowej lub granitowej 0,31,5 mm gr.10 cm,
  • warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=1,5 MPa – gr.15 cm,
  • zagęszczony grunt rodzimy,
  • uzupełnienie do poziomu nawierzchni - 15 cm warstwą humusu.

Projektuje się przebudowę utwardzeń wewnętrznych w powiązaniu do istniejących zjazdów na teren i wejść. Dodatkowo projektuje się wykonanie nowego wejścia i wjazdu od ul. R i od strony Zajazdu.

8) Montaż elementów małej architektury.

Elementy małej architektury to: wiata rekreacyjna (1 szt.), ławki (29 szt.), kosze na odpady (45 szt.), stojaki na rowery (40 miejsc postojowych), tablice edukacyjne (8 szt.), budki lęgowe dla ptaków (20 szt.).

Wiata rekreacyjna tworzy zacienione miejsce do wypoczynku, jak również jest miejscem schronienia przed opadami, miejscem dla opiekuna obserwującego bawiące się dziecko na zainstalowanych urządzeniach.

Dla ekspozycji występujących gatunków ptaków na terenie i w bezpośredniej okolicy oraz aby prowadzić dokarmianie w okresie zimowym, zaplanowano montaż gniazd lęgowych i karmników w ilości 20 sztuk.

9) Gospodarka drzewostanem.

Ogółem zainwentaryzowano 381 pozycji drzew i krzewów.

Na terenie występuje 51 gatunków drzew i krzewów oraz 6 gatunków iglastych.

Drzewostan w przeciwieństwie do roślinności wodnej wymaga pielęgnacji i nadania charakteru terenom zielonym. Dla poprawy i wzmocnienia atrakcyjności terenu należy wprowadzić naturalistyczne grupy krzewów, a także drzew takich, jak: kalina koralowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna i inne. Działania tego typu w pobliżu zbiornika zdecydowanie poprawią warunki siedliskowe ptaków oraz płazów.

Wykonanie nasadzeń izolacyjnych na terenie obejmuje nasadzenia liniowe żywopłotu do wysokości 2,0 m na długości 222,6 mb, wzdłuż granicy, co ma na celu ograniczenie ewentualnych uciążliwości powstałych na terenie zbiornika wodnego.

10) Wykonanie ekologicznej podczyszczalni na zbiorniku na wysokości wlotu z rowu od strony obwodnicy. Zastosowanie systemu hydrofitowego podczyszczającego wody zasilające zbiornik zapewni ochronę przed potencjalnym napływem zanieczyszczeń, niepożądanym wpływem na stan wody oraz bytującej w niej flory i fauny. Rozwiązanie to jest istotnym narzędziem wspomagającym rozpoczęty w październiku 2015 r. proces rekultywacji akwenu z zastosowaniem Rezonatora Wodnego EOS 2000. Podczyszczający system hydrofitowy składa się z pływających wysp, obsadzonych wybranymi gatunkami roślin, połączonych ze sobą w sposób umożliwiający wzajemne przemieszczanie. Do elementów składowych systemu wyspy pływającej należą:

  • segment pływający,
  • wegetacyjna mata kokosowa obsadzona roślinami,
  • system kotwienia.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. inwestycji, będą wystawiane na Gminę. Realizowany projekt należy do zadań własnych gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446). W ramach projektu zostanie wykonana kompleksowa przebudowa terenu otaczającego zbiornik wodny przy ul. (...). W wyniku realizacji powstaną między innymi: pomosty widokowe, ogrodzenie terenu, tablice edukacyjne, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, utwardzona ścieżka spacerowa, elementy małej architektury, ekologiczna podczyszczalnia na zbiorniku. Z produktów projektu będą mogli korzystać wszyscy. Wykorzystanie jego nie zmieni się - jest i będzie to ogólnodostępny teren rekreacyjny. Gmina nie będzie czerpała z tego tytułu żadnych przychodów, w szczególności nie będzie pobierała żadnych opłat za korzystanie ze zbiornika wodnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT, Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.: nabywcą towarów i usług jest podatnik VAT oraz nabywane towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, pierwsza ze wskazanych przesłanek nie zostanie spełniona, gdyż realizacja przedmiotowego zadania przez Gminę jest dokonywana w ramach reżimu publicznoprawnego i nie będzie związana z czynnościami wykonywanymi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zdaniem Gminy, w analizowanym przypadku, również druga z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona.

Jak Gmina wskazała w opisie sprawy, przedmiotowa infrastruktura, bezpośrednio po oddaniu jej do użytkowania, zostanie przeznaczona do nieodpłatnego korzystania przez lokalną społeczność, będzie ogólnodostępna. W związku z tym, zdaniem Gminy, przedmiotowa infrastruktura nie będzie przez Gminę wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje natomiast, że świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Ponadto, w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jak wskazała w opisie sprawy Gmina, realizacja przedmiotowego zadania należy do zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na względzie powyższy stan prawny oraz fakt, że przedmiotowa infrastruktura będzie służyła realizacji zadań własnych Gminy we wskazanym powyżej zakresie i będzie ogólnodostępna, zdaniem Gminy, powyższe przesłanki zrównania czynności nieodpłatnych z odpłatnym świadczeniem usług nie zostaną spełnione. W konsekwencji, zdaniem Gminy, należy uznać, że przeznaczenie infrastruktury wyłącznie do nieodpłatnego korzystania, na gruncie VAT nie będzie stanowiło podlegającego opodatkowaniu VAT świadczenia usług.

Mając na uwadze powyższe, Gmina stoi na stanowisku, że jako, iż Gmina w zakresie realizowanego zadania nie będzie działała jako podatnik VAT, a poniesione przez Gminę wydatki inwestycyjne związane z przedmiotową infrastrukturą nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, Gmina nie będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od wydatków w ramach projektu.

Stanowisko Gminy zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 4 września 2014 r., sygn. IBPP3/443-788/14/EJ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że: „Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że efekty projektu w postaci przeprowadzenia remontu i niezbędnej modernizacji oznakowania tras rowerowych oraz wyposażenia ścieżek w miejsca przystankowe, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę. Z uwagi zatem na spełnienie przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu”.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 r., sygn. ITPP2/443-255a/14/KT, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że: „Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ - jak wskazano we wniosku - nabyte towary i usługi oraz powstała infrastruktura turystyczna nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług”.

Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie również w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. IBPP3/4512-941/15/BJ wydanej w analogicznej sprawie, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „(...) w sytuacji gdy - jak wyjaśniła Gmina - przystępując do realizacji projektu wykorzystywała i zamierza nadal wykorzystywać przebudowany budynek przedszkola do działalności publicznoprawnej, a ponadto budynek przedszkola jest przeznaczony do realizacji jej zadań ustawowych wynikających z ustawy o systemie oświaty, to Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z jego przebudową”.

Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.) – zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powyższej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina będzie realizowała projekt pn.: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy (...)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dotyczącego Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej. Przedmiotem inwestycji jest ochrona zdegradowanego zbiornika wodnego i towarzyszącego terenu przyrodniczo-krajobrazowego, który w zamierzeniu stanie się terenem chronionym, eksponowanym przyrodniczo i krajobrazowo. Zakres realizacji inwestycji obejmuje wykonanie szeregu prac modernizacyjnych, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i przestrzennych terenu. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. inwestycji, będą wystawiane na Wnioskodawcę. Realizowany projekt należy do zadań własnych gminy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W ramach projektu zostanie wykonana kompleksowa przebudowa terenu otaczającego zbiornik wodny. W wyniku realizacji powstaną między innymi: pomosty widokowe, ogrodzenie terenu, tablice edukacyjne, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, utwardzona ścieżka spacerowa, elementy małej architeklury, ekologiczna podczyszczalnia na zbiorniku. Z produktów projektu będą mogli korzystać wszyscy. Wykorzystanie jego nie zmieni się - jest i będzie to ogólnodostępny teren rekreacyjny. Gmina nie będzie czerpała z tego tytułu żadnych przychodów, w szczególności nie będzie pobierała żadnych opłat za korzystanie ze zbiornika wodnego.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Gminie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego (...)” odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i gmina, wykonując to zadanie, będzie działała jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu gmina bez wątpienia nie będzie mogła być uznana za podatnika, gdyż będzie ona realizować w tym zakresie zadania własne, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina będzie realizowała opisane przedsięwzięcie w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działała w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym, w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym, nabywając towary bądź usługi, nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na wykonanie zadania pn.: „Rewaloryzacja zbiornika wodnego (...)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanej sprawie nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.