2461-IBPB-2-2.4511.831.2016.1.HS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązek poboru 70% podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2016 r. (data otrzymania 29 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru 70% podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru 70% podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej X. S.A. jako Spółka, w której X. S.A. posiada 0,11% akcji, ale większościowy akcjonariusz Wnioskodawcy (Spółka dominująca w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) kontrolowany jest przez X. S.A. jako podmiot dominujący. Natomiast Spółka X. S.A. – jako podmiot dominujący najwyższego szczebla w Grupie Kapitałowej – kontrolowany jest przez Skarb Państwa – odpowiedniego Ministra. W tym stanie rzeczy wobec rozwiązania umowy o pracę z członkami zarządu Spółki (Wnioskodawcy) Wnioskodawca jest zobligowany do wypłaty odprawy w wysokości

6-krotności miesięcznego wynagrodzenia pobieranego przez danego członka zarządu. Taki stan rzeczy – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zobowiązuje Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego do pobrania od części tej odprawy podatku w wymiarze 70% wartości wynagrodzenia przewyższającego 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia danego członka zarządu. W Spółce Skarb Państwa pośrednio posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla Spółki będącej Wnioskodawcą, w której Skarb Państwa pośrednio posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu, prawidłowe jest zastosowanie stawki podatkowej w wysokości 70%?

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on ustawowe (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kryteria spółki, w której Skarb Państwa posiada pośrednio większość głosów na Walnym Zgromadzeniu i dlatego jest zobowiązany do pobrania podatku w wysokości 70% od wartości wynagrodzenia z tytułu odprawy przekraczającego 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia członka zarządu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy – osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Jednakże – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu określonych w umowie o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowie o świadczenie usług zarządzania zawartej ze spółką, o której mowa w pkt 15, odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w części, w której ich wysokość przekracza trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, lub umowy o świadczenie usług zarządzania wiążącej go ze spółką – w wysokości 70% należnej odprawy lub odszkodowania.

Z kolei art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że – od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, jeżeli zobowiązaną do zapłaty odszkodowania jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami, w części, w której wysokość odszkodowania przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania – w wysokości 70% tej części należnego odszkodowania.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30 ust. 3 cytowanej ustawy).

Wskazać również należy, że stosownie do art. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1992 ze zm.) przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Aby miały zastosowanie przepisy art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna musi dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Przy czym, podkreślić należy, że sformułowanie użyte w art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazuje pewne podobieństwo do konstrukcji przyjętej na gruncie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.), gdzie za spółkę dominującą uznaje się Spółkę gdy dysponuje ona bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, albo użytkownik bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), a także na podstawie porozumień z innymi osobami (art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) Kodeksu spółek handlowych).

W piśmiennictwie wskazuje się, że ww. przepis nie wiąże stosunku dominacji z posiadanym przez wspólnika (akcjonariusza) udziałem w kapitale danej spółki, tylko z liczbą głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) innej spółki. Chodzi więc o faktyczną władzę nad spółką.

Nie budzi też wątpliwości, że na potrzeby ustalenia, czy spółka dysponuje większością głosów w rozumieniu omawianego przepisu k.s.h. bierze się pod uwagę zarówno „własne” głosy spółki na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) innej spółki (większość „bezpośrednia”), ale także głosy innych osób (nie tylko innych wspólników czy akcjonariuszy tej innej spółki, ale również osób trzecich), którymi spółka dysponuje na podstawie porozumień z tymi osobami (większość „pośrednia”).

W ocenie Organu na potrzeby użytego w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcia „większości głosów” należy przede wszystkim dokonać jego analizy przez pryzmat występujących w Spółce relacji. Intencją ustawodawcy było szerokie rozumienie hipotezy normy prawnej z art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16, która obejmować ma spółki z udziałem Skarbu Państwa.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku wskazano, że Wnioskodawca wchodzi w skład Grupy Kapitałowej X. S.A. jako Spółka, w której X. S.A. posiada 0,11% akcji, ale większościowy akcjonariusz Wnioskodawcy (Spółka dominująca w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) kontrolowany jest przez X. S.A. jako podmiot dominujący. Natomiast Spółka X. S.A. – jako podmiot dominujący najwyższego szczebla w Grupie Kapitałowej – kontrolowany jest przez Skarb Państwa – odpowiedniego Ministra.

Zatem skoro Skarb Państwa pośrednio posiada większość głosów na Walnym Zgromadzeniu, to Wnioskodawca jest spółką, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy. Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że z uwagi na fakt, iż Skarb Państwa dysponuje pośrednio większością głosów na Walnym Zgromadzeniu, na Spółce (Wnioskodawcy) ciąży obowiązek zastosowania do wypłacanej odprawy zasad opodatkowania określonych w art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia 70% zryczałtowanego podatku dochodowego od tej części odprawy, która przekracza 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia członka zarządu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.