0115-KDIT1-3.4012.766.2018.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2018 r. (data wpływu 16 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Lokalna Grupa Działania realizuje operację pt. „...” w ramach poddziałania „Przygotowanie realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym L. poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki ... na rzece ...

Projekt jest realizowany w partnerstwie 7 Lokalnych Grup Działania:

LGD „A”,

LGD „B”,

LGD „C”,

LGD „D”,

LGD „E”,

LGD „F”,

LGD „G”.

Liderem projektu jest LGD „A”, pozostałe grupy, w tym LGD „B” są partnerami projektu. Lider i partnerzy wspólnie odpowiadają za prawidłową realizację projektu, każdy na swoim obszarze w ramach własnego budżetu.

Do zadań lidera należy monitorowanie i kontrola terminowości realizacji projektu, zgodnie z założonym harmonogramem.

Obowiązkiem partnerów w tym LGD „B” jest opracowanie materiałów promujących turystykę ... - opracowanie przewodnika turystycznego dla ... dostępnego w języku polskim i angielskim oraz aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.... dodatkowo w ramach projektu LGD „B” wykona ulotkę promocyjną, film promocyjny i audycję radiową oraz zorganizuje imprezę promującą turystykę ... na rzece ..., a także wyposaży miejsce wypoczynkowe dla ... w K. (m.in. w hamaki, stoły, stoliki i leżaki).

Każdy partner projektu posiada odrębny budżet. Partnerzy nie przekazują żadnych środków finansowych na rzecz lidera lub innego partnera projektu.

Nie ma jednego właściciela efektów realizacji projektu. Każdy z partnerów będzie właścicielem efektów projektu, w części realizowanej na swoim obszarze.

Efekty realizacji projektu nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Wszyscy partnerzy projektu wnioskowali o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, które nie może stanowić więcej niż 36,37% kwoty pomocy. Środki finansowe z wyprzedzającego finansowania wpływają na konta poszczególnych partnerów.

Po zakończeniu realizacji operacji lider składa wniosek o płatność do instytucji wdrażającej, sporządzony na podstawie wydatków poniesionych przez partnerów. Na podstawie wniosku o płatność odbywa się refundacja pozostałej kwoty pomocy na konta poszczególnych partnerów.

LGD „B” nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu wystawiane są na poszczególnych partnerów projektu w tym LGD „B” w części odpowiadającej zadaniom realizowanym przez LGD. Zakupione przez LGD w ramach projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności objęte projektem są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. LGD „B” nie świadczy żadnych usług odpłatnych i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pt. „...” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 15, art. 86, art. 87 i art. 88 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) LGD nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupione przez LGD w ramach projektu towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Czynności objęte projektem są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. LGD nie świadczy żadnych usług odpłatnych i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym realizując operację pt. „...” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do brzmienia art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Lokalnej Grupie Działania nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w ramach realizacji przedmiotowego projektu, ponieważ – jak wskazuje treść wniosku – nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a zakupione towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.