0115-KDIT1-3.4012.581.2018.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2018 r. (data wpływu 7 września 2018 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 września 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn.: „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina, która jest czynnym podatnikiem podatku VAT stanowi jednostkę samorządu terytorialnego, powołaną dla realizacji celów statutowych i do celów organizacji życia publicznego. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadania własne Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) obejmują m.in. sprawy gospodarki nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (w tym świetlic wiejskich).

Gmina złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji na realizację projektu inwestycyjnego pt. „...” - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 7. „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie 7.4.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w R. D. na świetlicę wiejską, która ma być wykorzystywana wyłącznie do zadań o charakterze publicznym, świetlica ta nie będzie wynajmowana na podstawie umów cywilnoprawnych do celów prywatnych mieszkańców i innych podmiotów. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego budynku remizy OSP, dostosowując go do aktualnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, BHP i higieniczno-sanitarnych oraz zmieniając jego sposób użytkowania. Budynek docelowo będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej, niewielka część budynku będzie przeznaczona na potrzeby OSP. W ramach inwestycji nie przewiduje się stawiania nowych budynków, inwestycja obejmie także budowę miejsca do gromadzenia odpadów stałych oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego, a także miejsc postojowych.

Po dokonanej przebudowie Gmina zamierza udostępniać świetlicę mieszkańcom bez odpłatności, ponieważ udostępnianie budynków świetlic wiejskich Gmina postrzega jako element zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców. Nowo powstała świetlica będzie służyła do organizacji spotkań związanych ze sprawami publicznymi, zebrań sołeckich, do organizacji wyborów, a także do spotkań o charakterze kulturalnym.

Na realizację tego projektu przewidziane są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie tzw. wydatki kwalifikowane tj. wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1737). Zgodnie z tym rozporządzeniem „zapłacony podatek VAT może zostać uznany za wydatek kwalifikowany wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT”.

Z uwagi na to, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony może powstać w trakcie realizacji projektu, ale też po jego zakończeniu, Gmina została zobowiązana do dołączenia do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, w którym Gmina oświadczyła, iż:

  • w chwili składania wniosku o dofinansowanie Gmina nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT (fakt ten decyduje o kwalifikowalności podatku VAT), oraz
  • zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez beneficjenta.

W celu potwierdzenia wiarygodności przedstawionego oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, regulamin zobowiązuje Wnioskodawcę, do dostarczenia indywidualnej interpretacji właściwej Izby Skarbowej potwierdzającej brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w ramach realizowanego Projektu. Istotne znaczenie dla oceny potrącalności podatku VAT ma okoliczność, iż nowo powstały budynek świetlicy wiejskiej będący przedmiotem inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych będzie wykorzystywany do realizacji zadań własnych Gminy. Udostępnianie budynku świetlicy wiejskiej będącej przedmiotem inwestycji nie będzie miało charakteru komercyjnego, gdyż Gmina nie zamierza prowadzić żadnych działań marketingowych mających na celu zwiększenie częstotliwości udostępniania budynku świetlicy osobom prywatnym, a głównym celem budowy owej świetlicy jest realizacja zadań własnych Gminy o charakterze niekomercyjnym. Ewentualne udostępnianie świetlicy mieszkańcom dla celów prywatnych odbywać się będzie nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych wydatków na inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych, polegającą na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w R. D. na świetlicę wiejską?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z przepisu cytowanego artykułu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem jednoczesnego spełnienia następujących warunków:

  • podmiot ubiegający się o odliczenie jest podatnikiem podatku VAT,
  • zakupione przez podatnika towary i usługi wykorzystywane są przez tego podatnika do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina nie widzi związku ponoszonych wydatków na realizację projektu inwestycyjnego pt. „...”, finansowanego ze środków unijnych z czynnościami opodatkowanymi. Świetlica ta będąca budynkiem użyteczności publicznej, ma bowiem służyć zaspokojeniu wyłącznie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy. Budynek świetlicy wiejskiej będzie wykorzystywany do celów realizacji zadań własnych związanych z organizacją zebrań, wyborów i innych wydarzeń związanych ze sprawami o znaczeniu lokalnym. Gmina nie będzie pobierać dodatkowego wynagrodzenia za udostępnianie budynku.

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie uznaje się natomiast za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Gmina realizując projekt współfinansowany ze środków unijnych realizuje swoje zadania publiczne dążąc do zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności wiejskiej zamieszkałej na jej terenie. W odniesieniu do powyższej inwestycji, Gmina nie występuje w roli podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z wyjaśnieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 listopada 2015 r. (sygn. IBPP3/4512-596/15/MN) „w zakresie realizacji zadań własnych wykonywanych w oparciu o reżim publicznoprawny Gmina nie jest uznawana za podatnika (co wynika z art. 15 ust. 6 ustawy), tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy”.

Podobne stanowisko zostało przyjęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn. ITPP2/443-1185a/13/PS), w której organ uznał, iż „Budowa i utrzymanie świetlic oraz umożliwienie ich wykorzystywania na zbiorowe potrzeby wspólnoty (np. zebrania wiejskie) należy do zadań własnych Gminy, która w tym zakresie nie działa w charakterze podatnika (...) Głównym celem inwestycji była bowiem realizacja zadań własnych”. Także w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2018 r. (0112- KDIL4.4012.573.2017.2.EB) organ podatkowy stwierdził, iż „Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny”.

Prowadzenie i udostępnianie świetlicy wiejskiej nie będzie miało charakteru komercyjnego. Gmina nie będzie pobierać dodatkowego wynagrodzenia za udostępnianie budynku i tym samym nie wystąpi tu sprzedaż generująca podatek VAT należny. Budynek ma służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Dlatego też, zdaniem Gminy, zadanie polegające na przebudowie budynku OSP na świetlicę będzie należało do zadań własnych Gminy, do której została powołana zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

Z uwagi na powyższe, zdaniem Gminy, nie będzie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT z tytułu poniesionych wydatków na inwestycję współfinansowaną ze środków unijnych, polegającą na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w R. D. na świetlicę wiejską.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.