0115-KDIT1-3.4012.267.2018.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm. ), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 22 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 20 czerwca 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 czerwca 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Samorząd Powiatu działa na podstawie:

  • ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.);
  • uchwały Nr ... Rady Powiatu z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu (Dz. Urz. Woj. z 1999 r. ...).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy, powiat wykonuje również określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym oraz zadania z zakresu administracji rządowej. Powiat jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 24 lipca 2017 roku, Powiat jako Beneficjent, złożył do Lokalnej Grupy Działania projekt pt. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 objętych Osią Priorytetową VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Realizatorem powyższego zadania będzie Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna powiatu. Celem planowanego przedsięwzięcia jest ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego obszaru LSR oraz nadanie nowych, turystycznych i kulturalnych funkcji ww. zabytkowi poprzez budowę Miejsca Obsługi Rowerzysty (MOR) oraz zakup infrastruktury plenerowej w zespole parkowo-pałacowym. W zakresie MOR zaprojektowano samoobsługową stację rowerowo-narzędziową, stojaki rowerowe-ukształtne, miejsce odpoczynku składające się z wiaty, stolika, 3 ławek i kosza na śmieci. Poza budową MOR, na skwerze wokół pomnika (ostatniego właściciela D.) zostanie odnowiona część rekreacyjna - utwardzenie ciągu pieszego kostką kamienną. Ponadto Wnioskodawca planuje nasadzić roślinność spójną z koncepcją istniejącego zabytkowego obszaru. Dzięki przedsięwzięciu powstanie zagospodarowany, ogólnodostępny teren rekreacyjny z nową funkcją turystyczno-kulturalną-MOR oraz infrastrukturą plenerową.

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnych. Mając powyższe na uwadze oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Powiat polegające na budowie miejsca obsługi rowerzysty w D. nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż inwestycja ta po jej zakończeniu będzie własnością Powiatu i nie będzie generowała przychodów. Realizacja inwestycji związana jest z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat został powołany.

Planowany budżet projektu wynosi 125.383,85 zł, w tym 121.362,85 zł to wydatki kwalifikowalne. Wartość podatku VAT w projekcie wynosi 22.693,86 zł, a wkład własny Powiatu - 24.045,88 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania i realizacji operacji efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu pn. „...”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług o nr NIP: 8442081910, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat wykonuje również określone ustawami zadania o charakterze ponadgminnym oraz zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ww. ustawy. W oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. Powyższy warunek określony oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Celem planowanego przedsięwzięcia jest ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego obszaru LSR oraz nadanie nowych, turystycznych i kulturalnych funkcji ww. zabytkowi poprzez budowę Miejsca Obsługi Rowerzysty (MOR) oraz zakup infrastruktury plenerowej w zespole parkowo- pałacowym. W zakresie MOR zaprojektowano samoobsługową stację rowerowo-narzędziową, stojaki rowerowe-ukształtne, miejsce odpoczynku składające się z wiaty, stolika, 3 ławek oraz kosza na śmieci. Poza budową MOR, na skwerze wokół pomnika (ostatniego właściciela D.) zostanie odnowiona część rekreacyjna - utwardzenie ciągu pieszego kostką kamienną. Ponadto Wnioskodawca planuje nasadzić roślinność spójną z koncepcją istniejącego zabytkowego obszaru. Dzięki przedsięwzięciu powstanie zagospodarowany, ogólnodostępny teren rekreacyjny z nową funkcją turystyczno-kulturalną-MOR oraz infrastrukturą plenerową.

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnych. Mając powyższe na uwadze oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Powiat polegające na budowie miejsca obsługi rowerzysty w D. nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż inwestycja ta po jej zakończeniu będzie własnością Powiatu i nie będzie generowała przychodów. Realizacja inwestycji związana jest z wykonywaniem zadań publicznych, nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Powiat został powołany. Wobec powyższego podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za wydatek kwalifikowalny, ponieważ Beneficjent nie ma żadnej potencjalnej, prawnej możliwości jego odzyskania.

Planowany budżet projektu wynosi 125.383,85 zł, w tym 121.362,85 zł to wydatki kwalifikowalne. Wartość podatku VAT w projekcie wynosi 22.693,86 zł, a wkład własny Powiatu - 24.045,88 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania i realizacji operacji efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu, o którym mowa we wniosku, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Nie będzie również przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.