0115-KDIT1-2.4012.14.2017.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2017 r. (data wpływu 8 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy K. ubiega się o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „...

Operacja pod nazwą „...” ma na celu udostępnianie mieszkańcom wsi infrastruktury społeczno-kulturalnej umożliwiającej rozwój różnorodnych form aktywności lokalnej oraz stworzenie 1 miejsca pracy. Wnioskodawcą operacji jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy K. będące organizacją pozarządową, zarejestrowaną w KRS, która prowadzi działalność społeczną na terenie Gminy. Wybudowanie obiektu sali wiejskiej umożliwi kreowanie oraz organizowanie różnorodnych form aktywności przy wykorzystaniu obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne. Realizacja wszystkich działań umożliwi stworzenie obiektu, w którym działania związane z aktywizacją i wsparciem społeczności lokalnej prowadzić będzie animator kultury. Dzięki wybudowanej sali, animator będzie kreował i organizował różnego rodzaju formy życia społecznego przy wykorzystaniu zasobów w postaci aktywnych mieszkańców i ich pomysłów oraz potrzeb przy współpracy z innym podmiotami na terenie Gminy.

Realizacja operacji przyczyni się do zaspokojenia potrzeb zdiagnozowanych poprzez zebrania wiejskie oraz spotkania nieformalne społeczności lokalnej. Projekt ma służyć pobudzeniu aktywności, tj. zwiększeniu wykorzystania własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania własnych problemów związanych z rozwojem różnych form aktywności społeczno-kulturalnej.

Realizacja projektu nie generuje żadnych dochodów. W związku z realizacją zadania Stowarzyszenie nie będzie pobierać żadnych opłat z tytułu wykorzystywania wybudowanej infrastruktury społecznej o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym, gdyż będzie ona ogólnodostępna dla ogółu społeczeństwa, mieszkańców Gminy, a przede wszystkim zaplanowanych odbiorców docelowych. Powstała infrastruktura stanowić będzie własność Stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W związku z powyższym uważamy, iż Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, który zostanie zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawcę świadczącego usługi w postaci prac budowlanych związanych z realizacją zadania. Ponadto pragniemy nadmienić, iż Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku, który został naliczony.

Stowarzyszenie stwierdza, iż podatek, który zostanie naliczony i ujęty w dokumentach potwierdzających realizację zadania nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek, który zostanie naliczony i zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawcę świadczącego usługi w postaci prac budowlanych związanych z realizacją zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż podatek naliczony przez potencjalnego wykonawcę wyżej wymienionej operacji stanowi koszt projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.