0114-KDIP1-3.4012.356.2018.2.ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją „Przebudowa świetlicy wiejskiej” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją „Przebudowa świetlicy wiejskiej”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną, jako czynny podatnik VAT. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy na operację „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa świetlicy wiejskiej” (budynek jest własnością Gminy), polegająca na wymianie dachu, robotach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i mikro instalacji fotowoltaicznej.

Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 229,98 m. kw., powierzchnia użytkowa 192,64 m. kw., kubatura budynku 568,29 m. kw. W budynku zlokalizowane są pomieszczenia związane z działalnością oświatowo-kulturalną.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.

Układ ścian nośnych - podłużny, stan techniczny dobry.

Fundamenty - ławy betonowe, stan techniczny dobry.

Ściany:

 • Zewnętrzne - z cegły kratówki grubości 45 cm, stan techniczny dobry,
 • wewnętrzne konstrukcyjne - z cegły pełnej grubości 25 cm, stan techniczny dobry,
 • wewnętrzne działowe - grubości 12 cm z gazobetonu, stan techniczny dobry.

Dach:

 • Konstrukcje dachu stanowią wiązary dachowe drewniane stan techniczny niedostateczny ze względu na znaczną erozję biologiczną drewna. Pokrycie połaci dachowej płytami azbestocementowymi - płyty do utylizacji w trakcie demontażu konstrukcji dachu.

Stolarka okienna z PCV - stan techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa – drewniana - do wymiany występują liczne ubytki stolarki.

Posadzka:

 • cementowa zatarta na ostro - stan techniczny dostateczny.

Ściany zewnętrzne, pokryte tynkiem cementowo-wapniowym.

Planowana inwestycja obejmuje następujący zakres robót:

 • rozebranie i utylizacja pokrycia połaci dachu z płyt azbestocementowych,
 • rozebranie konstrukcji drewnianej dachu,
 • wykonanie wieńca żelbetowego na ścianach zewnętrznych z betonu C16/20 o wymiarach 25x25 cm, zbrojenie prętami, 4 x fi 12 mm, strzemiona ze stali fi 6 co 20 cm,
 • od strony działki nr ew. 15 wymurować ogniomur z cegły pełnej ceramicznej gr. 25 cm, wysokość 30 cm ponad połać dachu,
 • pokrycie blachodachówka,
 • łaty, kontrałaty,
 • folia paroprzepuszczalna,
 • konstrukcja wiązar kratowy trójkątny drewniany o wymiarach: pas dolny - 140 mm, pas górny - 160 mm, krzyźulce - 80 mm,
 • rozstaw wiązarów: 1000 mm,
 • wełna mineralna 20 cm,
 • paroizolacja,
 • sufit płytowy na ruszcie systemowym np. typu Amstrong,
 • nad wejściem głównym zamontować daszek z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej,
 • rynny systemowe fi 150 mm z blachy ocynkowanej powlekanej,
 • rynny spustowe fi 125 mm z blachy ocynkowanej powlekanej,
 • obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 5,5 mm,
 • podsufitka dachowa z paneli PCV z kratami wentylacyjnymi,
 • montaż wywietrznika dachowego grawitacyjnego PP fi 200,
 • drewno zaimpregnować środkiem ognioochronnym, grzybobójczym i pleśniobójczym.

Całkowita wartość przebudowy świetlicy wiejskiej planowana jest na kwotę 290 308,45 zł, podatek VAT 54 285,32 zł.

W związku z wymogiem składania interpretacji indywidualnej wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina zwraca się o jej wydanie we wskazanym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przebudową świetlicy wiejskiej Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy od podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczania podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilonoprawnych

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Realizowane zadanie jest zadaniem własnym Gminy, gdyż dotyczy obszaru działania Gminy w zakresie kultury, utrzymania obiektu gminnego tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, współpracy z organizacjami społecznymi. Budynek świetlicy po wykonaniu remontu zostanie udostępniony społeczności nieodpłatnie i nie będzie generował dochodów Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Gmina nie spełnia przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ nabyte w ramach realizacji projektu usługi będą służyły wykonywanym przez gminę czynnościom nieopodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Z opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną, jako czynny podatnik VAT. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy na operację „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa świetlicy wiejskiej” (budynek jest własnością Gminy), polegająca na wymianie dachu, robotach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i mikro instalacji fotowoltaicznej.

Wnioskodawca wskazał też we wniosku, że realizowane zadanie jest zadaniem własnym Gminy, gdyż dotyczy obszaru działania Gminy w zakresie kultury, utrzymania obiektu gminnego tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, współpracy z organizacjami społecznymi. Budynek świetlicy po wykonaniu remontu zostanie udostępniony społeczności nieodpłatnie i nie będzie generował dochodów Gminy. Nabyte w ramach realizacji projektu usługi będą służyły wykonywanym przez gminę czynnościom nieopodatkowanym.

Wątpliwości Gminy dotyczą ustalenia, czy w związku z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości K Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Należy w tym miejscu przywołać też zapisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), gdzie w art. 2 ust. 1 ustawy wskazuje się, że Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9, 15, 17, 18 i 20 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • (pkt 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • (pkt 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • (pkt 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • (pkt 18) promocji Gminy;
 • (pkt 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując przedmiotowe zadanie (inwestycja „Przebudowa świetlicy wiejskiej”), nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, ponieważ efekty realizacji tego zadania będą wykonywane przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Efekty przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości K, nie będą wykorzystywane przez Gminę do działalności o charakterze gospodarczym, i nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że Realizowane zadanie jest zadaniem własnym Gminy, gdyż dotyczy obszaru działania Gminy w zakresie kultury, utrzymania obiektu gminnego, tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, współpracy z organizacjami społecznymi. Budynek świetlicy po wykonaniu remontu zostanie udostępniony społeczności nieodpłatnie i nie będzie generował dochodów Gminy. Przy czym nabyte w ramach realizacji projektu usługi będą służyły wykonywanym przez gminę czynnościom nieopodatkowanym.

W konsekwencji, mając na uwadze przywołane przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację inwestycji „Przebudowa świetlicy wiejskiej”, dokonywanej w ramach zadań własnych Gminy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bo-Biała.