0113-KDIPT1-1.4012.833.2018.2.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02 listopada 2018 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Wniosek uzupełniono w dniu 30 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina (dalej jako Gmina) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posiada własny Numer Identyfikacji Podatkowej, który został nadany Gminie decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 8 czerwca 2006 r., zarejestrowanie Gminy jako czynnego podatnika VAT zostało wydane przez ww. Naczelnika w dniu 9 stycznia 2012 r. W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego i kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych - art. 7 ust. 1, pkt 2 i 10 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizując zadania nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym, nie jest uznawana za podatnika podatku VAT - art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Gmina realizuje swoje zadania poprzez jednostki organizacyjne. Gmina rozlicza podatek VAT w sposób scentralizowany, tj. łącznie ze wszystkimi swoimi jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w ... (zakład budżetowy) wykonuje czynności opodatkowane i niepodlegające VAT:

  1. Zadania gminy podlegające ustawie o VAT: sprzedaż wody i ścieków dla mieszkańców, wywóz nieczystości stałych i płynnych od firm - 8%, zakręcenie wody - 23%, instalacja wodomierza - 8% (mieszkalny), - 23% (inny), plombowanie wodomierza - 8%, przebudowa instalacji wodociągowej - 23%, wywóz nieczystości płynnych (domowe) - 8%, udrażnianie kanalizacji - 8%, przyłączenie do sieci wodociągowej - 23%, dzierżawa pojemników na śmieci (osoby fizyczne i firmy) - 23%, wykonanie przyłącza wodociągowego - 23%, zbieranie odpadów segregowanych (...) - 8%, administrowanie targowiskiem miejskim – rezerwacja stanowisk handlowych - 23%.
  2. Zadania gminy poza ustawą o VAT: koszenie trawy, remonty cząstkowe dróg, równanie dróg, czyszczenie rowów przydrożnych, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, wyłapywanie, przetrzymywanie i karmienie bezdomnych zwierząt, montaż koszy, ławek, znaków drogowych (załadunek, przewóz), zabezpieczenie budynku byłej przepompowni w ...., układanie chodnika, zamiatanie ulic, sprzedaż wody i ścieków i wywóz nieczystości stałych dla jednostek Gminy, inkaso opłaty targowej.

Gmina, poza czynnościami niepodlegającymi ustawie o podatku od towarów i usług, wykonuje również czynności opodatkowane i zwolnione z VAT. Gmina poprzez urząd wykonuje m.in.: zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym poza ustawą o VAT: najem lokali mieszkalnych – zwolnione, najem lokali użytkowych - 23%, sprzedaż wody i ścieków najemcom lokali mieszkalnych - 8%, dzierżawa autobusu - 23%, sprzedaż monografii Gminy - 5%, sprzedaż energii cieplnej dla jednostki OSP - 23%, refakturowanie kosztów energii cieplnej, elektrycznej, usług - 23%, wieczyste użytkowanie po 2004r. - 22%, usługi promocyjne (dożynki gminne) - 23%, sprzedaż złomu (sporadycznie) - VAT odwrotne obciążenie, sprzedaż nieruchomości (gruntów) rolnych (sporadycznie) – zwolnione, sprzedaż nieruchomości (gruntów) pozostałych (sporadycznie) - 23%, sprzedaż nieruchomości (gruntów) pozostałych z budynkami używanymi (sporadycznie) – zwolnione. Poza ww. w ramach podatnika – Gmina, wykonywane są jeszcze czynności opodatkowane i zwolnione przez pozostałe jednostki organizacyjne: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ... (jednostka budżetowa): zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, dodatkach mieszkaniowych, o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne), o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - poza ustawą o VAT, usługi opiekuńcze - zwolnione. Szkoła Podstawowa w ... (jednostka budżetowa) - poza ustawą o VAT - zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i sprzedaż obiadów dla MGOPS (dożywianie uczniów), zwolnione - korzystanie z wychowania przedszkolnego, korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego sprzedaż obiadów dla uczniów nauczycieli, wydawanie duplikatów dokumentów, opodatkowane - sprzedaż obiadów dla osób z zewnątrz - 8%, najem lokali użytkowych (sala gimnastyczna, pomieszczenia na sklepik) - 23%. Szkoła Podstawowa w ... (jednostka budżetowa) - zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty - poza ustawą o VAT, najem lokali użytkowych (centrala telefoniczna) - 23%, wydawanie duplikatów dokumentów - zwolnione. Szkoła Podstawowa w ... (jednostka budżetowa) - zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty - poza ustawą o VAT, najem lokali mieszkalnych - zwolnione, najem lokali użytkowych (centrala telefoniczna) - 23%, odsprzedaż energii elektrycznej, energii cieplnej (refaktury) - 23%, odsprzedaż wody - 8%, wydawanie duplikatów dokumentów - zwolnione.

Gmina zrealizowała projekt pn. „...”. W ramach zadania zostały wykonane:

  • w miejscowości ...: urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego, w tym roboty ziemne (odmulenie stawu, plantowanie terenu, siew trawy), plac zabaw,
  • w miejscowości ...: urządzenie placu zabaw, w tym budowa dwóch altan wraz z utwardzeniem z .....

W ramach realizacji operacji utworzono miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowościach ... i .... W wyniku realizacji operacji nastąpi znacząca poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury służącej rekreacji. Efektem realizacji jest budowa dwóch nowych ogólnodostępnych obiektów służących rekreacji. Zakładanymi celami, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji operacji będzie poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD i zwiększenie dostępności do oferty rekreacyjnej. Zakłada się, że dzięki realizacji operacji liczba osób korzystających z obiektów rekreacyjnych zwiększy się o 272 osoby, w tym: 110 osób korzystających z terenu rekreacyjnego w miejscowości ..., 162 osoby korzystające z terenu rekreacyjnego w miejscowości ... (z miejscowości ... oraz ...).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż projekt pn. „...” Gmina realizowała w ramach zadań własnych. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują m.in.: sprawy gminnych, dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego - art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych - art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.).

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...” są wystawione na Nabywcę: Gmina ..., ul. ..., ..., NIP ....

Place rekreacyjne powstałe w dwóch wsiach w wyniku realizacji ww. projektu, Gmina wykorzystuje wyłącznie do celów publicznych - czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efektem realizacji jest budowa dwóch nowych ogólnodostępnych obiektów służących rekreacji, z których korzystają mieszkańcy kilku miejscowości: ..., ...., ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując wyżej opisany projekt Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wartości zrealizowanych robót?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony w przypadku realizacji ww. inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 2, 10 ww. ustawy).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty powstałe w związku z realizacją przedmiotowego projektu Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. inwestycji. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.