0112-KDIL1-2.4012.680.2018.1.PG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją zadań.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) uzupełnionym w dniu 15 listopada 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadań pn.: „Budowa ... ” oraz „Przebudowa ... ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadań pn.: „Budowa ... ” oraz „Przebudowa ... ”. Wniosek został uzupełniony w dniu 15 listopada 2018 r. o dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Realizując zadania własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach budowy dróg gminnych, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych, stworzenie miejsc aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dorosłych oraz uatrakcyjnienie turystyczności gminy, Gmina zamierza realizować dwa zadania inwestycyjne, tj. „Budowa ... ” i „Przebudowa ... ”. Zadania te realizowane są w ramach zadań własnych gminy.

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Zadania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla realizacji zadań objętych umową przyznaniem pomocy z racji odmiennego charakteru i zakresu prac rozpisano dwa postępowania przetargowe:

 1. Budowa ... ”;
 2. Przebudowa ... ”.

Stan faktyczny do zadania budowy wiaty rekreacyjnej i przebudowy drogi w miejscowości – wykonanie utwardzonego pobocza:

Wnioskodawca (Gmina) zrealizowała w 2018 r. projekt pn.: „Budowa ... ”. Inwestycje zlokalizowane są na terenie Gminy i w miejscowościach (...). Obszary realizacji inwestycji zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie z już istniejącą infrastrukturą o charakterze sportowym i turystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym, takimi jak boiska sportowe, szkoła, place rekreacyjne. Obszary realizacji obydwu zadań niniejszego projektu stanowią centra sołectw i z uwagi na istniejące zaplecze i infrastrukturę odbywają się tam wszystkie najważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne zarówno o zasięgu sołeckim jak i imprezy organizowane przez Gminę. Realizacja projektu uzupełni niewykorzystaną przestrzeń sołectw na potrzeby organizacji dla ich mieszkańców wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym czy rekreacyjnym organizowanym zarówno przez Gminę jak i sołectwa, szkoły czy jednostki OSP i pozostałe stowarzyszenia działające na terenie Gminy.

W zakresie budowy wiaty rekreacyjnej zakres projektu obejmuje budowę zadaszonej wiaty. Po zakończeniu inwestycji wiata będzie pełniła funkcję bezpłatnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w centrum sołectwa tak samo jak pozostała już istniejąca tam infrastruktura. Celem projektu jest rozwój oferty spędzania czasu wolnego dla wszystkich mieszkańców sołectwa i gminy poprzez budowę nowej przestrzeni z przeznaczeniem na cele społeczne. Organizowane tam będą imprezy, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez gminnych takich jak: zawody w powożeniu zaprzęgami, dzień dziecka, pikniki sołeckie, dożynki gminne, występy zespołu, spotkania z mieszkańcami organizowane przez Gminę, OSP i inne wydarzenia kulturalne. Powstała infrastruktura stanowi mienie gminne i wykorzystywana będzie jedynie w zakresie zadań własnych gminy nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

W zakresie zadania „Przebudowy ... ” wybudowana infrastruktura będzie pełniła funkcje bezpiecznego poruszania się w obrębie już istniejącej infrastruktury, stanowiące centralne miejsce spotkań mieszkańców w ramach odpoczynku i relaksu i infrastruktury sportowo rekreacyjnej zlokalizowanej w obrębie szkoły podstawowej (boisko sportowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla dzieci). Utwardzone pobocze stanowi bezpieczny ciąg komunikacyjny pomiędzy tymi dwoma centrami rekreacji i co jest bezwzględnie ważne bezpieczne droga do i ze szkoły dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Utwardzone pobocze stanowi całość już istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej.

Wybudowana infrastruktura przyczyni się do rozwoju Gminy w zakresie infrastruktury społecznej, kulturalnej. Zwiększy walory turystyczne Gminy, a utwardzone pobocze poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i turystów Gminy.

Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadań, wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadań pn.:

 1. Budowa ... ” w celu stworzenia miejsc do aktywnego wypoczynku dzieci i dorosłych oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy;
 2. Przebudowa ... ”, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drodze gminnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa ... ” i „Przebudowa ... ”. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie, wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności powinien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (pkt 2);
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (pkt 10).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gmina) jest czynnym podatnikiem VAT. Realizując zadania własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach budowy dróg gminnych, a w szczególności w celu poprawy warunków komunikacyjnych, stworzenie miejsc aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dorosłych oraz uatrakcyjnienie turystyczności Gminy, Gmina zamierza realizować dwa zadania inwestycyjne, tj. „Budowa ... ” i „Przebudowa ... ”. Zadania te realizowane są w ramach zadań własnych gminy.

Faktury VAT, dokumentujące wydatki związane z realizacją zadań, wystawiane będą na Gminę. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadań pn.: „Budowa ... ” oraz „Przebudowa ... ”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ opisane we wniosku zadania są realizowane w związku z działalnością statutową Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy o samorządzie gminnym). Tym samym – jak wskazał Wnioskodawca – efekty realizacji zadań nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec tego, Gmina nabywając towary i usługi nie dokonuje ich zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co oznacza, że w tym przypadku nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji Gmina nie ma – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowych zadań.

Podsumowując, Gmina nie ma możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadań pn.:

 1. Budowa ... ” w celu stworzenia miejsc do aktywnego wypoczynku dzieci i dorosłych oraz poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy;
 2. Przebudowa ... ”, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drodze gminnej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.