Podatek tonażowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek tonażowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
gru

Istota:

Czy Podatnik, któremu z końcem 31 grudnia 2016 r. upłynie dziesięcioletni okres opodatkowania podatkiem tonażowym, może - składając oświadczenie w przepisanej formie do 20 stycznia 2017 r. - ponownie skorzystać z opodatkowania tym podatkiem na okres kolejnych 10 lat (tj. do końca 2026 r.)?

Fragment:

(...) podatku tonażowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania. Podatnik przedłużył okres opodatkowania podatkiem tonażowym na kolejne 5 lat i tym samym okres opodatkowania tym podatkiem w przypadku Podatnika skończy się 31 grudnia 2016 r. Art. 10 ust. 1 ww. ustawy został w międzyczasie znowelizowany ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1540) (...). Z powyższego wynika, że Wnioskodawca, zgodnie z obowiązującą w 2007 r. ustawą o podatku tonażowym (Dz.U. z 2006 r., Nr 183, poz. 1353 ze zm., dalej: „ ustawa o podatku tonażowym w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. ”), dokonał wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym w okresie, kiedy okres opodatkowania tym podatkiem wskazany w oświadczeniu nie mógł być krótszy niż 5 lat podatkowych. Następnie przedłużył okres opodatkowania podatkiem tonażowym na kolejne 5 lat i tym samym okres opodatkowania tym podatkiem w przypadku Wnioskodawcy skończy się 31 grudnia 2016 r. Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1540, dalej: „ ustawa zmieniająca z 2012 r. ”), art. 10 ust. 1 tej ustawy został znowelizowany i w obecnym brzmieniu przewiduje, że przedsiębiorca żeglugowy podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania 10 lat po złożeniu oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

2011
1
cze

Istota:

Czy w świetle ustawy o CIT otrzymane przez Agenta kwoty za usługę pośrednictwa powinny być rozliczane ostatniego dnia każdego miesiąca? Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymane kwoty tytułem pobierania opłat w imieniu Armatora nie będą dla Agenta przychodem w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT oraz czy ponoszone w jego imieniu wydatki nie będą dla Agenta kosztem w rozumieniu art. 15 ustawy o CIT? Czy dokonując rozliczeń z armatorem (dokonując wypłat m.in. frachtów) Agent powinien podlegać pod art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT? Czy agent armatora morskiego określony jak w pyt. 1 może rozliczać i odprowadzać podatek tonażowy? Czy Agent powinien wykazywać otrzymane i wydatkowane kwoty z tytułu rozliczeń z armatorem jako przychody i koszty według ustawy o rachunkowości?

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem art. 10 cytowanej ustawy, Armator podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania wskazany w oświadczeniu, nie krótszy niż 5 lat podatkowych. W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania. Zgodnie z art. 12 armatorzy są obowiązani za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać podatek tonażowy w sposób określony w art. 5 ust. 4 i wpłacać bez wezwania do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku tonażowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Armatorzy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym, o którym mowa w ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości podatku tonażowego należnego za dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia roku następnego. Podatek tonażowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy urząd kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Zgodnie z przywołanymi przepisami, przy braku zakazu wynikającego z ustawy, a w przypadku wybrania przez armatora do rozliczania podatku tonażowego, agent będzie mógł wypełniać w imieniu armatora nałożone tą ustawą obowiązki.