Podatek tonażowy | Interpretacje podatkowe

Podatek tonażowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek tonażowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Podatnik, któremu z końcem 31 grudnia 2016 r. upłynie dziesięcioletni okres opodatkowania podatkiem tonażowym, może - składając oświadczenie w przepisanej formie do 20 stycznia 2017 r. - ponownie skorzystać z opodatkowania tym podatkiem na okres kolejnych 10 lat (tj. do końca 2026 r.)?
Fragment:
(...) podatku tonażowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania. Podatnik przedłużył okres opodatkowania podatkiem tonażowym na kolejne 5 lat i tym samym okres opodatkowania tym podatkiem w przypadku Podatnika skończy się 31 grudnia 2016 r. Art. 10 ust. 1 ww. ustawy został w międzyczasie znowelizowany ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1540) (...). Z powyższego wynika, że Wnioskodawca, zgodnie z obowiązującą w 2007 r. ustawą o podatku tonażowym (Dz.U. z 2006 r., Nr 183, poz. 1353 ze zm., dalej: „ ustawa o podatku tonażowym w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. ”), dokonał wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym w okresie, kiedy okres opodatkowania tym podatkiem wskazany w oświadczeniu nie mógł być krótszy niż 5 lat podatkowych. Następnie przedłużył okres opodatkowania podatkiem tonażowym na kolejne 5 lat i tym samym okres opodatkowania tym podatkiem w przypadku Wnioskodawcy skończy się 31 grudnia 2016 r. Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1540, dalej: „ ustawa zmieniająca z 2012 r. ”), art. 10 ust. 1 tej ustawy został znowelizowany i w obecnym brzmieniu przewiduje, że przedsiębiorca żeglugowy podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania 10 lat po złożeniu oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.
2016
31
gru

Istota:
Czy w świetle ustawy o CIT otrzymane przez Agenta kwoty za usługę pośrednictwa powinny być rozliczane ostatniego dnia każdego miesiąca? Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymane kwoty tytułem pobierania opłat w imieniu Armatora nie będą dla Agenta przychodem w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT oraz czy ponoszone w jego imieniu wydatki nie będą dla Agenta kosztem w rozumieniu art. 15 ustawy o CIT? Czy dokonując rozliczeń z armatorem (dokonując wypłat m.in. frachtów) Agent powinien podlegać pod art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT? Czy agent armatora morskiego określony jak w pyt. 1 może rozliczać i odprowadzać podatek tonażowy? Czy Agent powinien wykazywać otrzymane i wydatkowane kwoty z tytułu rozliczeń z armatorem jako przychody i koszty według ustawy o rachunkowości?
Fragment:
Zgodnie z brzmieniem art. 10 cytowanej ustawy, Armator podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez okres opodatkowania wskazany w oświadczeniu, nie krótszy niż 5 lat podatkowych. W okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania. Zgodnie z art. 12 armatorzy są obowiązani za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać podatek tonażowy w sposób określony w art. 5 ust. 4 i wpłacać bez wezwania do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku tonażowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. Armatorzy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym, o którym mowa w ust. 1, zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości podatku tonażowego należnego za dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia roku następnego. Podatek tonażowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy urząd kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Zgodnie z przywołanymi przepisami, przy braku zakazu wynikającego z ustawy, a w przypadku wybrania przez armatora do rozliczania podatku tonażowego, agent będzie mógł wypełniać w imieniu armatora nałożone tą ustawą obowiązki.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.