Podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawczyni nabyła w drodze zniesienia współwłasności działkę, którą sprzedała w 2007 r.. Współwłasność do przedmiotowej działki Podatniczka nabyła w drodze dziedziczenia. Czy Podatniczkę obowiązuje zapłacenie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży przedmiotowej działki?
Fragment:
(...) Jednym ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r. (tekst jednolity z 2000 r. dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 powołanej ustawy, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Ponadto zgodnie z ust. 2 tego przepisu podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku ze zmianą mojego statusu prawnego z władającego na właściciela 1/2 nieruchomości będę musiała zapłacić podatek? Czy wystarczającym będzie zapłacenie podatku w momencie sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
(...) Jadnym ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 powołanej ustawy, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Ponadto zgodnie z ust. 2 tego przepisu podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od (...)
2011
1
maj

Istota:
Wnioskodawcy w roku 1996 nabyli grunt rolny, leśny i częściowo odrolniony z zamiarem przeniesienia się na wieś i zagospodarowania zakupionego terenu. W 2003 r. wybudowali dom i zamieszkali na zakupionym terenie. W 2002 r. Urząd Gminy w planie zagospodarowania przestrzennego powiększył teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. W 2007 r. Podatnicy wydzielili 10 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną z zamiarem ich odsprzedania bez naliczania podatku dochodowego. Czy od sprzedaży wydzielonych działek należy zapłacić podatek dochodowy?
Fragment:
(...) Jednym ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zakup działki oznaczonej w rejestrze gruntów w części jako użytki rolne zabudowane, a w części jako grunty orne, przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod budownictwo jednorodzinne, na której zamierza Pani wybudować dom, zostanie uznany jako wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży objęte zwolnieniem z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 06.06.2007r. zwróciła się Pani do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy zakup działki oznaczonej w rejestrze gruntów w części jako użytki rolne zabudowane, a w części jako grunty orne, przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod budownictwo jednorodzinne, na której zamierza Pani wybudować dom, zostanie uznany jako wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży objęte zwolnieniem z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia nieruchomości. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani dokonać w 2007r. odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Uzyskany przychód chce Pani przeznaczyć na zakup działki oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania symbolem A24ML – teren zabudowy mieszkaniowej na dużych działkach leśnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód za sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia , wydatkowany na nabycie lokalu mieszkalnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można uznać za wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe w rozumieniu art.21 ust.1 pkt 32 lit. a ustawy podatkowej i czy w związku z tym przychód ze sprzedaży zwolniony jest od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27.02.2007r. , uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27 lutego 2007 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy przychód za sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia , wydatkowany na nabycie lokalu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości wybudowanej w listopadzie 2006 roku na działce nabytej w listopadzie 2002 roku, stanowi źródło przychodu w świetle art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, kiedy została ona dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup działki, bez względu na datę zakończenia budowy?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 28.11.2006r. , uzupełnionego pismem z dnia 09.01.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 28 listopada 2006 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy sprzedaż nieruchomości wybudowanej w listopadzie 2006 roku na działce nabytej w listopadzie 2002 roku, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dokonanie odpłatnego zbycia prawa współużytkowania wieczystego i prawa współwłasności budynku należy traktować jako źródło przychodu w świetle art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, kiedy zostało ono dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ich zwrot i czy w związku z tym podatek 10% jest należny czy też nie?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 05.03.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 05 marca 2007 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy dokonanie odpłatnego zbycia prawa współużytkowania wieczystego i prawa współwłasności budynku należy traktować jako źródło przychodu w świetle (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania przydziału spółdzielczego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy od podpisania aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu użytkowego i przeniesienia jego własności na podatnika?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.),art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.04.2007r. , w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pana zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27 kwietnia 2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania (...)
2011
1
maj

Istota:
Według jakich przepisów należy zapłacić podatek dochodowy po sprzedaży lokalu w przypadku, kiedy umowa zobowiązująca do wybudowania budynku w celu ustanowienia w nim odrębnej własności została podpisana z deweloperem w 2006 roku , natomiast akt notarialny przeniesienia własności lokalu zostanie podpisany w czerwcu 2007 roku ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.),art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a oraz art.30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 24.04.2007r. , uzupełnionego pismem z dnia 16.05.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 24 kwietnia 2007 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : według jakich przepisów należy zapłacić podatek dochodowy po sprzedaży lokalu w przypadku, kiedy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy od przeniesienia jego własności na podatnika?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.),art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 30.05.2007r. , w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pana zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 30 maja 2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania przydziału (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.