Podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek ryczałtowy od sprzedaży nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawczyni nabyła w drodze zniesienia współwłasności działkę, którą sprzedała w 2007 r.. Współwłasność do przedmiotowej działki Podatniczka nabyła w drodze dziedziczenia. Czy Podatniczkę obowiązuje zapłacenie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży przedmiotowej działki?

Fragment:

(...) Jednym ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r. (tekst jednolity z 2000 r. dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 powołanej ustawy, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Ponadto zgodnie z ust. 2 tego przepisu podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą mojego statusu prawnego z władającego na właściciela 1/2 nieruchomości będę musiała zapłacić podatek? Czy wystarczającym będzie zapłacenie podatku w momencie sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

(...) Jadnym ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 powołanej ustawy, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Ponadto zgodnie z ust. 2 tego przepisu podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od (...)

2011
1
maj

Istota:

Wnioskodawcy w roku 1996 nabyli grunt rolny, leśny i częściowo odrolniony z zamiarem przeniesienia się na wieś i zagospodarowania zakupionego terenu. W 2003 r. wybudowali dom i zamieszkali na zakupionym terenie. W 2002 r. Urząd Gminy w planie zagospodarowania przestrzennego powiększył teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. W 2007 r. Podatnicy wydzielili 10 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną z zamiarem ich odsprzedania bez naliczania podatku dochodowego. Czy od sprzedaży wydzielonych działek należy zapłacić podatek dochodowy?

Fragment:

(...) Jednym ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.2007 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zakup działki oznaczonej w rejestrze gruntów w części jako użytki rolne zabudowane, a w części jako grunty orne, przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod budownictwo jednorodzinne, na której zamierza Pani wybudować dom, zostanie uznany jako wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży objęte zwolnieniem z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 06.06.2007r. zwróciła się Pani do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, czy zakup działki oznaczonej w rejestrze gruntów w części jako użytki rolne zabudowane, a w części jako grunty orne, przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod budownictwo jednorodzinne, na której zamierza Pani wybudować dom, zostanie uznany jako wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży objęte zwolnieniem z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia nieruchomości. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani dokonać w 2007r. odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Uzyskany przychód chce Pani przeznaczyć na zakup działki oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania symbolem A24ML – teren zabudowy mieszkaniowej na dużych działkach leśnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód za sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia , wydatkowany na nabycie lokalu mieszkalnego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można uznać za wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe w rozumieniu art.21 ust.1 pkt 32 lit. a ustawy podatkowej i czy w związku z tym przychód ze sprzedaży zwolniony jest od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27.02.2007r. , uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27 lutego 2007 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy przychód za sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia , wydatkowany na nabycie lokalu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości wybudowanej w listopadzie 2006 roku na działce nabytej w listopadzie 2002 roku, stanowi źródło przychodu w świetle art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, kiedy została ona dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup działki, bez względu na datę zakończenia budowy?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 28.11.2006r. , uzupełnionego pismem z dnia 09.01.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 28 listopada 2006 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy sprzedaż nieruchomości wybudowanej w listopadzie 2006 roku na działce nabytej w listopadzie 2002 roku, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dokonanie odpłatnego zbycia prawa współużytkowania wieczystego i prawa współwłasności budynku należy traktować jako źródło przychodu w świetle art.10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, kiedy zostało ono dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ich zwrot i czy w związku z tym podatek 10% jest należny czy też nie?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 05.03.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 05 marca 2007 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy dokonanie odpłatnego zbycia prawa współużytkowania wieczystego i prawa współwłasności budynku należy traktować jako źródło przychodu w świetle (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania przydziału spółdzielczego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy od podpisania aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu użytkowego i przeniesienia jego własności na podatnika?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.),art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.04.2007r. , w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pana zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27 kwietnia 2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania (...)

2011
1
maj

Istota:

Według jakich przepisów należy zapłacić podatek dochodowy po sprzedaży lokalu w przypadku, kiedy umowa zobowiązująca do wybudowania budynku w celu ustanowienia w nim odrębnej własności została podpisana z deweloperem w 2006 roku , natomiast akt notarialny przeniesienia własności lokalu zostanie podpisany w czerwcu 2007 roku ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.),art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a oraz art.30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 24.04.2007r. , uzupełnionego pismem z dnia 16.05.2007r., w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pani zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 24 kwietnia 2007 roku zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : według jakich przepisów należy zapłacić podatek dochodowy po sprzedaży lokalu w przypadku, kiedy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy od przeniesienia jego własności na podatnika?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.),art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 30.05.2007r. , w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a iż stanowisko Pana zawarte w w/w wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 30 maja 2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie : czy 5-letni okres, po którym można sprzedać nieruchomości bez konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego liczy się od otrzymania przydziału (...)