Podatek ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Od jakiej kwoty należy liczyć podatek ryczałtowy wymieniony w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) ustawodawca określa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”, jak również w art. 17 ust. 1 pkt 4 : „dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”, w przypadku wnioskodawcy jedynym zyskiem jest różnica między przypadającą na udziałowca wartością udziału a wniesioną przez niego zapłatą za ten udział. Dlatego wnioskodawca uważa, że podatek ryczałtowy powinien być liczony od nadwyżki należnej z wyceny udziału po odjęciu kwoty zapłaty za ten udział. Przykład: wartość likwidowanej Spółki: 418 760 zł ilość udziałów: 3 610 wartość udziału: 116 zł wniesiona zapłata za udział: 100 zł do naliczenia podatku ryczałtowego: 16 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny w 2006 roku a następnie na której pobudowano z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) ORZEKA Zgodzić się ze stanowiskiem Pani, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała Pani w drodze darowizny w 2006 roku, a następnie wybudowała Pani wraz z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. UZASADNIENIE W dniu x.y.z roku wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie, w którym przedstawiła Pani następujący stan faktyczny:Na podstawie umowy darowizny z dnia x.y.z r. otrzymała Pani od ojca nie zabudowaną nieruchomość, którą następnie wspólnie z mężem zabudowała Pani budynkiem mieszkalnym w stanie surowym. Po czym w dniu x.y.z r. dokonała Pani sprzedaży w/w nieruchomości. Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14 z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy udziałowcy, którzy dostaną majątek likwidowanej spółki kapitałowej mogą pomniejszyć go o wydatki na nabycie udziałów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura –20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki o wydatki na nabycie udziałów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Skutki w zakresie podatku dochodowego odnośnie wynagrodzenia wypłaconego firmie białoruskiej z tytułu świadczonych przez nią usług na terenie Białorusi.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 25 sierpnia 2006r. (data wpływu: 30.08.2006r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Sp. z o. o. ... podpisała z białoruską firmą umowę dotyczącą pośrednictwa w sprzedaży produkowanych przez spółkę wyrobów. Odbiorcą wysyłanego towaru na Białorusi jest inna firma, która równocześnie dokonuje zapłaty za dostarczony towar. Firma pośrednicząca w szczególności: pomaga w przygotowaniu dokumentacji przetargowej (zakup realizowany jest w formie przetargu), nadzoruje cały proces sprzedaży, zajmuje się obsługą po sprzedaży (np. szkolenia, itp). Powyższe działania są realizowane na terenie Białorusi. Za powyższe czynności pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji. Zapłata następuje po wystawieniu rachunku przez pośrednika. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem o skutki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż mieszkania zakupionego w 2000 r., a następnie sprzedanego w 2006 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie Art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.06.2006 roku uzupełnionego dnia 06.07.2006 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie w/w przepisów w odpowiedzi na uzupełnione zapytanie doręczone do tut. organu podatkowego w dniu 06.07.2006 roku wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie aktu not. Rep. A/ Nr .../... z dnia 12.12.2000 roku nabyli Państwo na prawach wspólności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr ..., położonego w K. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku, gdy nieodpłatne przekazanie prezentu w postaci herbatki mieści się w kategorii prezentów o małej wartości, o których mowa art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, dołączenie ich do „pakietu promocyjnego” nie stanowi zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niezależnie od wykazania związku z prowadzonym przedsiębiorstwem?
Czy sprzedaż w/w pakietu promocyjnego stanowi sprzedaż napojów owocowych lub owocowo- warzywnych, o których mowa w poz. 40 lub 41 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa) — tj. dostawę towarów opodatkowaną wg stawki 7%?
Czy w przypadku, gdy dokonano przekazania prezentów, o których mowa powyżej, Spółce będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem przedmiotowego prezentu (gratisu)?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 04.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dołączanych do pakietów promocyjnych prezentów o małej wartości jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 15.03.2006 r. ( data wpływu 21.03.2006 r. ) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że w celu uatrakcyjnienia swojej oferty handlowej, Spółka zamierza wprowadzić na rynek „pakiet promocyjny” złożony z dwóch syropów oraz prezentu (tzw. gratisu) w postaci herbatki, której jednostkowy koszt wytworzenia wynosi 1,50 zł. Należy podkreślić, iż cena „pakietu promocyjnego” nie będzie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku zbycia przez podatnika nieruchomości, przed upływem 5 lat od jej nabycia, na rzecz Gminy Miasta Skierniewice, w związku z planowaną budową drogi, wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nieruchomości ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.06.2006r., złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 22.06.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego przez osobę fizyczną z tytułu sprzedaży na rzecz Urzędu Miasta nieruchomości (sprzedaż przed upływem 5 lat), w związku z planowaną budową drogi. 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę W dniu 22.06.2006r. do tut.organu podatkowego wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej (...)