Podatek ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Podatek ryczałtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek ryczałtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Od jakiej kwoty należy liczyć podatek ryczałtowy wymieniony w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) ustawodawca określa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”, jak również w art. 17 ust. 1 pkt 4 : „dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”, w przypadku wnioskodawcy jedynym zyskiem jest różnica między przypadającą na udziałowca wartością udziału a wniesioną przez niego zapłatą za ten udział. Dlatego wnioskodawca uważa, że podatek ryczałtowy powinien być liczony od nadwyżki należnej z wyceny udziału po odjęciu kwoty zapłaty za ten udział. Przykład: wartość likwidowanej Spółki: 418 760 zł ilość udziałów: 3 610 wartość udziału: 116 zł wniesiona zapłata za udział: 100 zł do naliczenia podatku ryczałtowego: 16 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny w 2006 roku a następnie na której pobudowano z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) ORZEKA Zgodzić się ze stanowiskiem Pani, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, którą otrzymała Pani w drodze darowizny w 2006 roku, a następnie wybudowała Pani wraz z mężem dom w stanie surowym jest zwolniony ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. UZASADNIENIE W dniu x.y.z roku wpłynęło do tut. Urzędu zapytanie, w którym przedstawiła Pani następujący stan faktyczny:Na podstawie umowy darowizny z dnia x.y.z r. otrzymała Pani od ojca nie zabudowaną nieruchomość, którą następnie wspólnie z mężem zabudowała Pani budynkiem mieszkalnym w stanie surowym. Po czym w dniu x.y.z r. dokonała Pani sprzedaży w/w nieruchomości. Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14 z (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy udziałowcy, którzy dostaną majątek likwidowanej spółki kapitałowej mogą pomniejszyć go o wydatki na nabycie udziałów?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. w likwidacji przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura –20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia przez udziałowca przychodu otrzymanego w związku z likwidacją spółki o wydatki na nabycie udziałów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
maj

Istota:
Skutki w zakresie podatku dochodowego odnośnie wynagrodzenia wypłaconego firmie białoruskiej z tytułu świadczonych przez nią usług na terenie Białorusi.
Fragment:
(...) Pismem z dnia 25 sierpnia 2006r. (data wpływu: 30.08.2006r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Sp. z o. o. ... podpisała z białoruską firmą umowę dotyczącą pośrednictwa w sprzedaży produkowanych przez spółkę wyrobów. Odbiorcą wysyłanego towaru na Białorusi jest inna firma, która równocześnie dokonuje zapłaty za dostarczony towar. Firma pośrednicząca w szczególności: pomaga w przygotowaniu dokumentacji przetargowej (zakup realizowany jest w formie przetargu), nadzoruje cały proces sprzedaży, zajmuje się obsługą po sprzedaży (np. szkolenia, itp). Powyższe działania są realizowane na terenie Białorusi. Za powyższe czynności pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji. Zapłata następuje po wystawieniu rachunku przez pośrednika. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem o skutki (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż mieszkania zakupionego w 2000 r., a następnie sprzedanego w 2006 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie Art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 roku ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.06.2006 roku uzupełnionego dnia 06.07.2006 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie w/w przepisów w odpowiedzi na uzupełnione zapytanie doręczone do tut. organu podatkowego w dniu 06.07.2006 roku wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie aktu not. Rep. A/ Nr .../... z dnia 12.12.2000 roku nabyli Państwo na prawach wspólności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr ..., położonego w K. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku, gdy nieodpłatne przekazanie prezentu w postaci herbatki mieści się w kategorii prezentów o małej wartości, o których mowa art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, dołączenie ich do „pakietu promocyjnego” nie stanowi zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niezależnie od wykazania związku z prowadzonym przedsiębiorstwem?
Czy sprzedaż w/w pakietu promocyjnego stanowi sprzedaż napojów owocowych lub owocowo- warzywnych, o których mowa w poz. 40 lub 41 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej: ustawa) — tj. dostawę towarów opodatkowaną wg stawki 7%?
Czy w przypadku, gdy dokonano przekazania prezentów, o których mowa powyżej, Spółce będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem przedmiotowego prezentu (gratisu)?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 04.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dołączanych do pakietów promocyjnych prezentów o małej wartości jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 15.03.2006 r. ( data wpływu 21.03.2006 r. ) Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że w celu uatrakcyjnienia swojej oferty handlowej, Spółka zamierza wprowadzić na rynek „pakiet promocyjny” złożony z dwóch syropów oraz prezentu (tzw. gratisu) w postaci herbatki, której jednostkowy koszt wytworzenia wynosi 1,50 zł. Należy podkreślić, iż cena „pakietu promocyjnego” nie będzie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku zbycia przez podatnika nieruchomości, przed upływem 5 lat od jej nabycia, na rzecz Gminy Miasta Skierniewice, w związku z planowaną budową drogi, wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nieruchomości ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.06.2006r., złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 22.06.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego przez osobę fizyczną z tytułu sprzedaży na rzecz Urzędu Miasta nieruchomości (sprzedaż przed upływem 5 lat), w związku z planowaną budową drogi. 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę W dniu 22.06.2006r. do tut.organu podatkowego wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.