ILPB2/436-348/14-3/MK | Interpretacja indywidualna

Umowa sprzedaży nieruchomości – grunty rolne – art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
ILPB2/436-348/14-3/MKinterpretacja indywidualna
 1. grunty rolne
 2. podatek rolny
 3. sprzedaż
 4. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Wnioskodawca”, „Spółka”). Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka zamierza nabyć niezabudowaną nieruchomość ─ grunt rolny od osoby fizycznej (dalej jako „Grunt”). Z posiadanych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że Grunt został nabyty przez osobę fizyczną od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 1999. Dla Gruntu Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Grunt w przeważającej części znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta A., uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 października 1996 r. jako przeznaczony na cele budowlane oraz w mniejszej części na obszarze, gdzie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków Grunt został sklasyfikowany oznaczony jako użytki rolne ─ grunty orne R, rowy W oraz łąki Ł. Grunt znajduje się na obszarze miasta A.

Łączna powierzchnia Gruntu, który zostanie nabyty przekroczy 1 ha, a także 1 ha przeliczeniowy. Grunt nie został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej dotychczasowego sprzedawcy. W chwili obecnej, na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, Sprzedawca opłaca od Gruntu podatek rolny.

Spółka nie będzie wykorzystywać Gruntu na cele rolne. Spółka nie będzie prowadzić gospodarstwa rolnego na Gruncie, ani też przedmiotowy Grunt nie wejdzie w skład potencjalnego gospodarstwa rolnego.

Grunt będzie sprzedawany z majątku prywatnego sprzedawcy; zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy Grunt ten nie był zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wnioskodawca zakłada, że sprzedaż Gruntu nie będzie objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem sprzedawca nie będzie występował w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W tym zakresie, Sprzedawca złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Spółkę Gruntu będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy nabycie Gruntu będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem nabywany Grunt stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym na moment dokonania transakcji zbycia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „Ustawa PCC”) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy PCC obowiązek podatkowy powstaje, z zastrzeżeniem ust. 2 z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.

Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W Ustawie PCC przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym Ustawy PCC jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) Ustawy PCC zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Przepisy Ustawy PCC nie definiują pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (dalej jako „Ustawa o podatku rolnym”).

Stosownie do art. 1 Ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Jednocześnie, art. 2 ust. 1 Ustawy o podatku rolnym stanowi natomiast, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej i ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne dzielą się na:

 1. grunty orne oznaczone symbolem – R,
 2. sady, oznaczone symbolem złożonym z litery „S” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,
 3. łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
 4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
 5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery „B” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł. B-Ps,
 6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
 7. rowy, oznaczone symbolem – W.

Należy podkreślić, że zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) Ustawy o PCC ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo też utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Jak podkreśla się w doktrynie „w postanowieniach art. 9 pkt 2 u.p.c.c. odesłano do definicji gospodarstwa rolnego w ustawie o podatku rolnym, która ma charakter formalny, związany wyłącznie z powierzchnią gruntów rolnych” (por. Zbigniew Ofiarski, Komentarz do art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, LEX 2009).

Z analizy przedmiotowego przepisu wynika także, że bez wpływu na prawo do powyższego zwolnienia pozostaje przeznaczenie gruntu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, jak również późniejsza zmiana przeznaczenia zakupionego gruntu przez nabywcę (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. ILPB2/436-157/12-2/TR).

Powyższe znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2013 r. sygn. ILPB2/436-35/09-4/MK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2013 r., sygn. ITPB2/436 -33/13/DSZ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. ITPB2/436-159/12/ENB, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. ILPB2/436-157/12-2/TR, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28.02.20 12 r., sygn. ITPB2/436-184/11/MK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. ILPB2/436-165/11-2/AJ).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Gruntu będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem nabywany Grunt stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, na moment jego nabycia. Przedmiotowy Grunt nie był zajęty przez Sprzedawcę na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunt w rozumieniu ustawy o podatku rolnym stanowi gospodarstwo rolne, za które uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. W ewidencji gruntów i budynków Grunt ten jest sklasyfikowany jako użytki rolne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że nie są one wiążące dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.