Podatek rolny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek rolny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
5
sie

Istota:

Umowa sprzedaży nieruchomości – grunty rolne – art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) Ustawy PCC zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Przepisy Ustawy PCC nie definiują pojęcia gospodarstwa rolnego, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (dalej jako „ Ustawa o podatku rolnym ”). Stosownie do art. 1 Ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jednocześnie, art. 2 ust. 1 Ustawy o podatku rolnym stanowi natomiast, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej i ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Stosownie do postanowień § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, użytki rolne dzielą się na: grunty orne oznaczone symbolem – R, sady, oznaczone symbolem złożonym z litery „ S ” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np.

2013
30
lip

Istota:

1. Czy notariusz prawidłowo pobrał od małżonków opłatę od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 600 zł od zakupionych gruntów?
2. Czy nabycie ww. gruntu rodzi obowiązek podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Art. 2 ust. 1 tejże ustawy stanowi natomiast, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Na tle powyższego należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

2011
1
lip

Istota:

Czy otrzymane nagrody i premie pieniężne za udział w zawodach i wystawach tych zwierząt podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy jako rolnik płacący podatek rolny są to przychody osiągnięte przez to gospodarstwo?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest zryczałtowanym rolnikiem indywidualnym płacącym podatek rolny. Zwierzęta hodowlane z jego gospodarstwa poddawane są próbie dzielności w celu wyboru lepszego materiału zarodowego. Pismem z dnia 02.06.2009 r. (data wpływu 05.06.2009 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny informując, iż złożony wniosek dotyczy koni hodowlanych, które biorą udział w zawodach i wystawach mających na celu wybranie najlepszego materiału do rozrodu. Zawody te i wystawy są ogólnodostępne i ogłaszane w środkach masowego przekazu. Jednorazowe nagrody i premie finansowe wypłacane są w wysokości od 100 zł do ponad 1.000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy otrzymane nagrody i premie pieniężne za udział w zawodach i wystawach tych zwierząt podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy jako rolnik płacący podatek rolny są to przychody osiągnięte przez to gospodarstwo... Zdaniem Wnioskodawcy jako rolnik indywidualny i płatnik podatku rolnego, wszystkie przychody osiągane przez to gospodarstwo podlegają podatkowi rolnemu, a nie opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
1
cze

Istota:

Czy zapłacone w okresie trwania inwestycji podatki rolny i leśny oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

Fragment:

Wobec tego wydatki poniesione podatki rolny i leśny oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich zapłaty. W związku z powyższym należy stwierdzić, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na podatek rolny i leśny w dacie zapłaty – jest prawidłowe. Wobec powyższego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna, uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, rozstrzygnął jak na wstępie. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przed-stawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wpływu wniosku. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe, organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie nie podlega opłacie skarbowej.

2011
1
maj

Istota:

Czy z uwagi na fakt ujęcia działek gruntu w ewidencji gruntów jako gruntów rolnych oraz nie zajmowania ich na prowadzenie działalności gospodarczej, przedmiotowa nieruchomość powinna być opodatkowana podatkiem rolnym?

Fragment:

(...) podatkiem rolnym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym.Spółka stoi na stanowisku, iż grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej to grunty, na których w rzeczywistości wykonywane są czynności składające się na prowadzenie działalności gospodarczej i nie należy definicji tej utożsamiać z ujętym w tej ustawie pojęciem gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej". Zdaniem Spółki, wobec sklasyfikowania przedmiotowych działek w ewidencji gruntów jako użytki rolne, działki te winny podlegać opodatkowaniu podatkiem rolnym. Po rozpatrzeniu wniosku , Prezydent Miasta Chełm przedstawia co następuje: Odnosząc się do zagadnienia prawnego podniesionego przez Spółkę wskazać należy na art. 1 ustawy o podatku rolnym, który stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości określa natomiast art. 2 ust. 1 ustawy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak opodatkować grunty podatkiem rolnym w przypadku ich dzierżawy, najmu, zarządu lub używania bez tytułu prawnego?

Fragment:

Stanowisko przedstawione przez podatnika jest prawidłowe jedynie w części: Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.W myśl tego przepisu podatnikami podatku rolnego, od gruntów rolnych będących w zarządzie wnioskodawcy oddanych na podstawie zawartych umów w dzierżawę, są dzierżawcy tych gruntów. Umowę zawartą przez Nadleśnictwo G. z dzierżawcami należy traktować jako zawartą z właścicielem, czyli Skarbem Państwa, z tego też powodu spełnione są przesłanki do zastosowania art. 3 ust. 1 pkt 41 lit. a ustawy o podatku rolnym. Zawarte zastrzeżenie w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym dotyczy sytuacji przedstawionej w art. 3 ust. 1 pkt 41 lit. b.Zgodnie z tyrn przepisem obowiązek podatkowy od gruntów Skarbu Państwa zarządzanych przez wnioskodawcę, będących w posiadaniu osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej bez tytułu prawnego, ciąży na Nadleśnictwie ...

2011
1
mar

Istota:

Czy nabyty przez Spółkę z o.o. grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt orny, na którym Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym czy podatkiem od nieruchomości?

Fragment:

W przeciwnym wypadku, pomimo faktu, że są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym.W świetle powyższego, grunty nabyte przez Spółkę z o.o. sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne są wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, pod warunkiem, że nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotowe grunty, w przedstawionym stanie faktycznym objęte są przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). Zajęcie ich na działalność gospodarczą spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej), wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej).

2011
1
lut

Istota:

Czy przychód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?

Fragment:

Stosownie do zapisu art. 2 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991r. ilekroć w ustawie jest mowa o gospodar-stwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. W art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r., nr 94, poz. 431 ze zm.) ustawodawca określił, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użyt-kach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zgodnie zaś z treścią art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. za gospo-darstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza – o łącznej po-wierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki niepo-siadającej osobowości prawnej. Z przywołanych przepisów wynika, że aby grunty mogły być uznane za gospodarstwo rolne w ro-zumieniu ustawy o podatku rolnym, muszą być spełnione (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, przez które przebiegają napowietrzne taśmociągi i rurociągi, stanowiące infrastrukturę portową, należy traktować jako grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej?
2. Jeżeli tak, to czy całe działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, przez które przebiegają napowietrzne taśmociągi lub rurociągi stanowiące infrastrukturę portową, zwolnione będą z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 1 pkt 2 o podatkach i opłatach lokalnych, czy też tylko części działek, nad którymi rozciągają się napowietrzne taśmociągi lub rurociągi?
3. Czy grunty znajdujące się w strefach ochronnych wokół Zakładu są gruntami związanymi z działalnością gospodarczą ?

Fragment:

W przypadku, gdy tylko część działek, sklasyfikowanych jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, zajęta jest na działalność gospodarczą i korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, pozostałe części tych samych działek podlegać będą opodatkowaniu podatkiem rolnym, stosownie do art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 ze zm.) albo podatkiem leśnym, stosownie do art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). Ad. 3 Jeżeli strefa ochronna utworzona jest na użytkach rolnych lub gruntach leśnych i nie jest zajęta na działalność gospodarczą, obszar gruntów w tej strefie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, stosownie do art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 ze zm.) lub podatkiem leśnym, stosownie do art. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).Gdy strefa ochronna utworzona jest na gruntach, które nie są użytkami rolnymi lub lasami, to niezależnie od tego czy grunty te zajęte są na działalność gospodarczą, czy też nie, na podstawie art. 1 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.), są gruntami związanymi z działalnością gospodarczą jako grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Podlegają w związku z tym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stawką podatku właściwą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2011
1
lut

Istota:

Czy uprawa wierzby energetycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nie ma więc do nich zastosowania ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w tym również w zakresie kosztów.Może natomiast mieć zastosowanie ustawa o podatku rolnym. Organem uprawnionym do interpretacji przepisów z zakresu podatku rolnego jest właściwy miejscowo i rzeczowo wójt albo burmistrz (prezydent).