IPPB5/423-143/11-2/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy z tytułu płatności dokonywanych na rzecz HKG za usługi pośrednictwa handlowego opisane w stanie faktycznym po stronie V. istnieje obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2011 r. (data wpływu 14.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej także: updop) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.02.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 21 updop.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: V. lub Spółka) zawarła umowę z podmiotem mającym siedzibę w Hongkongu (dalej: HKG). Umowa ma charakter umowy agencyjnej dot. pośrednictwa handlowego w zakresie wyszukiwania dostawców na terenie Azji. Do obowiązków agenta na podstawie umowy należy:

 • poszukiwanie (sourcing) na terenie Azji, w szczególności na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, dostawców i producentów (zwanych dalej Producentami) towarów lub produktów (Towar), które V. będzie sprzedawała dalszym odbiorcom na terenie Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce;
 • udział w rokowaniach z podmiotami wskazanymi powyżej, przekazywanie próbek V., oraz prowadzenie negocjacji handlowych w zakresie wskazanym umową a także zawieranie umów w imieniu V. zgodnie z postanowieniami umowy;
 • weryfikacja dostępności zamawianych przez V. Towarów i potwierdzanie możliwych terminów dostaw Towarów do portu załadunku;
 • zbieranie i przekazywanie V. dokumentów dotyczących nabywanych Towarów, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez V. ;
 • zgłaszanie i realizacja uprawnień przysługujących V. wobec Producentów wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nabywanych Towarów.

Przy wykonywaniu umowy, HKG występuje jako pełnomocnik V. w jego imieniu, na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez V. . Jednakże, każdorazowo przed zawarciem umowy w imieniu V., HKG obowiązany jest uzyskać od V. uprzednią zgodę na warunki tej umowy. V. ma prawo zakazu zawarcia wskazanych przez V. umów, a HKG obowiązany jest zakaz ten respektować.

Przedstawiciele HKG, wedle uznania V., biorą udział w negocjacjach umów stanowiących podstawę dla sprzedaży i dostaw Towarów prowadzonych przez V. osobiście z Producentami (np. stosownych umów sprzedaży) i udzielają V. wszechstronnej pomocy dla zapewnienia właściwego ich przebiegu i rezultatu w tym w szczególności poprzez udział przedstawicieli HKG po stronie V. w negocjacjach z Producentami. W każdym przypadku V. podejmuje ostateczną decyzję, czy i o jakiej treści jest zawierana umowa z danym Producentem, zaś HKG nie ma roszczenia wobec V. o zawarcie jakiejkolwiek negocjowanej z Producentem umowy.

Jednocześnie na podstawie umowy HKG zobowiązało się:

 • podejmować negocjacje lub zawierać umowy w stosunku do Towarów posiadających dokumentację potwierdzającą atesty, certyfikaty i inne dokumenty określone w Zamówieniu lub oznaczenia wymagane przez odpowiednie urzędy na terytorium Unii Europejskiej;
 • przedstawiać będzie wszelkie posiadane informacje dotyczące zaawansowania przygotowań do wysyłki Towarów oraz przebiegu wysyłki i transportu Towarów od Producentów.
 • poinformować V. o zdarzeniach, informacjach lub faktach, które mogą wpłynąć na terminową realizację zamówienia.
 • przekazać V. wszelkie informacje dotyczące sytuacji finansowej Producenta, jeżeli będzie takie informacje posiadać.
 • dołożyć wszelkich starań, aby oryginały dokumentów związanych z dostawą Towarów dla V., w szczególności faktur z tytułu sprzedaży Towarów, były dostarczane niezwłocznie V. lub do wskazanego przez V. banku.

Z tytułu zawartej umowy HKG przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci:

 • stałego wynagrodzenia miesięcznego;
 • prowizji stanowiącej określony procent ceny sprzedaży netto Towarów dostarczonych przez V. do klientów.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu płatności dokonywanych na rzecz HKG za usługi pośrednictwa handlowego opisane w stanie faktycznym po stronie V. istnieje obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego...

Stanowisko Spółki

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie ona miała obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty na rzecz HKG (na zasadach przedstawionych w stanie faktycznym) wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa handlowego.

Uzasadnienie

Na wstępie należy wskazać, iż w przypadku wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotu z Hongkongu nie mają zastosowania przepisy umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65 ze zm.). Powyższe potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07, publ. LEX nr 15217, w której stwierdził:

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) uprzejmie wyjaśniam, że postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65; dalej: umowa polsko- chińska) nie mają zastosowania do Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej - Hong Kongu.

Artykuł 1 umowy polsko-chińskiej stanowi, iż dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) umowy polsko-chińskiej określenia „Umawiające się Państwo” i „drugie Umawiające się Państwo” oznaczają odpowiednio Polskę lub Chiny. Stosownie do art. 3 ust. 1 lit. b) umowy polsko-chińskiej pojęcie Chiny oznacza Chińską Republikę Ludową użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe, oraz obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

Pismem z dnia 16 października 2007 r. znak: 2007-10-IN-T04, przekazanym zgodnie z procedurą wymiany informacji, regulowaną w art. 26 ust. 1 umowy polsko-chińskiej, władze chińskie potwierdziły, że postanowienia umowy polsko-chińskiej nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.”

W związku z powyższym w zakresie opodatkowania uzyskanego przez HKG przychodu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej ustawa o CIT.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.
3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Zdaniem Spółki żaden z powyższych przepisów ustawy o CIT nie ma zastosowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa handlowego w szczególności usługa pośrednictwa handlowego nie może zostać uznana za „świadczenie o podobnym charakterze” do świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (tj. świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń). Mimo ze katalog świadczeń wskazanych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT ma charakter otwarty (na co wskazuje wyrażenie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”), aby określone świadczenia mogły zostać uznane za objęte zakresem ww. artykułu, muszą mieć charakter podobny do tych, które zostały w nim wymienione. Nie jest przy tym wystarczające, aby dane usługi miały po prostu charakter niematerialny. Gdyby bowiem zamiarem ustawodawcy było opodatkowanie u źródła wszelkich świadczeń niematerialnych, zgodnie z zasadą racjonalnego ustawodawcy, takie właśnie brzmienie powinien mieć przepis art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lutego 2008 r nr IP-PB3-423- 452/07-2/JB:
  „(...) jak już wskazano, wymieniony w przepisie art. 21 ustawy katalog świadczeń jest zamknięty, jednakże w tym znaczeniu, ze świadczenia tam wymienione można podzielić na dwie grupy, tj. świadczenia wyraźnie nazwane, np. doradcze, księgowe, badania rynku oraz świadczenia mające podobny charakter do świadczeń wyraźnie nazwanych, a więc nie będące stricte w/w świadczeniami nazwanymi, lecz świadczeniami posiadającymi elementy charakterystyczne dla owych świadczeń nazwanych a także elementy charakterystyczne dla innych świadczeń niż wymienione w w/w artykule (oczywiście sam katalog świadczeń o podobnym charakterze jest otwarty). Przy czym owe elementy składowe „świadczenia o podobnym charakterze” powinny być w takiej proporcji by elementy charakterystyczne dla świadczeń nazwanych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy przeważały nad elementami właściwymi dla innych świadczeń (innych niż wymienione z nazwy w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy) — tj. były elementami głównym”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2008, nr IP-PB3-423-115/08-2/JB:
  (...) w powołanym powyżej przepisie (art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy) został określony konkretny katalog świadczeń, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Katalog ten jest wyczerpujący, jednakże nie ulega wątpliwości, ze inne podlegające opodatkowaniu świadczenia muszą mieć charakter podobny do wskazanych w ustawie”.

Usługi pośrednictwa handlowego, w przeciwieństwie do usług wymienionych w art. 21 ust 1 pkt 2a ustawy o CIT, tj. usług doradczych, księgowych, badania rynku, czyli usług bezpośrednio obejmujących zobowiązana dwóch podmiotów, polegają na doprowadzeniu do zawarcia umowy przez zleceniodawcę tej usługi z podmiotem trzecim. W przypadku więc usługi pośrednictwa handlowego, jej konsekwencją są wzajemne zobowiązania dotyczące trzech podmiotów - zleceniodawcy, zleceniobiorcy oraz podmiotu trzeciego zawierającego w następstwie usługi pośrednictwa handlowego umowę ze zleceniodawcą. Jest to więc usługa mająca inny charakter od wskazanych wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2austawy o ClT.

Niemożność uznania usługi pośrednictwa handlowego za usługę „o zbliżonym charakterze” do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT wynika również z odmiennego (od usług wskazanych wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT) usytuowania tej usługi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącą „ załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) oraz Polską Klasyfikacją Działalności stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U Nr 251, poz 1885).

Podsumowując powyższe usługi pośrednictwa handlowego nie są objęte dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (ani tez innego przepisu art. 21 ustawy o CIT). W związku z czym V. nie będzie ona miała obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaty (na zasadach przedstawionych w stanie faktycznym) wynagrodzenia wypłaconego spółce HKG.

Stanowisko powyższe potwierdzają również liczne interpretacje organów podatkowych Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r., IPPB3/423-87/10-4/AG, w której za w pełni prawidłowe zostało uznane stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym:
  usługi pośrednictwa, którymi są usługi dystrybucyjne świadczone na rzecz Spółki przez Dystrybutora, nie można uznać za usługi podobne do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób (....). Tym samym, Spółka nie jest obowiązania do poboru i wpłaty podatku dochodowego od wypłacanego Dystrybutorowi wynagrodzenia.”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2009 r., nr ILPB3/423-355/09- 6/ŁM:
  „(...) usługa pośrednictwa handlowego polegająca na doprowadzeniu do podpisania przez Spółkę Umowy na dostawę kominów do kontrahenta mającego siedzibę w Armenii, przygotowaniu Umowy oraz dokonaniu niezbędnych pomiarów w celu przygotowania opracowania technicznego dla dostarczanych przez Spółkę kominów, a także negocjowaniu warunków sprzedaży, nie została wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również nie ma podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych. Tym samym nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Zatem dokonana przez Spółkę wypłata wynagrodzenia na rzecz podmiotu zagranicznego, nieposiadającego zakładu na terytorium Polski w rozumieniu art. 4a pkt 11 ww. ustawy, z tytułu nabytej usługi pośrednictwa nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na zasadach art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy.
  Wnioskodawca nie ma więc obowiązku potrącenia podatku u źródła od płatności na rzecz zagranicznego usługodawcy ani uzyskania od niego certyfikatu rezydencji podatkowej.”
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2009 r., nr IBPBl/2/423-1303/09/BG:
  Usługi pośrednictwa handlowego nie zostały wymienione w treści art. 21 ust 1 pkt 1-2a ustawy o pdop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie. Zatem, Spółka dokonując przedmiotowych wypłat nie jest zobowiązana jako płatnik na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o pdop w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o pdop, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 marca 2008 r., nr IP-PB3-423-115/08-2/JB:
  (...) usługi pośrednictwa polegające na wyszukaniu odpowiednich kontrahentów na rynkach zagranicznych nie zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń w nim wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie”.

Reasumując, Spółka dokonując wypłat na rzecz podmiotu zagranicznego z tytułu pośrednictwa handlowego, nie jest zobowiązana na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a wymienionej ustawy do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.