Podatek od wynagrodzeń | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od wynagrodzeń. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zatrudniająca pracowników ma obowiązek odprowadzania podatku od wynagrodzeń?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) , art. 31 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 16.10.2006r. w sprawie obowiązku odprowadzania podatku od wynagrodzeń przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko wnioskodawcy i uznaje je za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę. Wnioskodawca – jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zatrudnia żadnych pracowników. Czy w związku z tym ma obowiązek odprowadzania podatku od wynagrodzeń? Stanowisko w sprawie: Zdaniem wnioskodawcy nie ma obowiązku uiszczania podatku od wynagrodzeń. Ocena prawna stanowiska: Zgodnie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi wykonywane na rzecz firmy realizującej cel bezzwrotnej pomocy są zwolnione z podatku dochodowego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów p o s t a n a w i a stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 20.09.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie doradztwa. W miesiącu styczniu 2006r. podpisana została umowa zlecenie z firmą M. Sp. z o.o. Oddział w Polsce na świadczenie usług konsultacji merytorycznych w ramach projektu finansowanego z funduszu bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej Phare. Za wykonane usługi wnioskodawca wystawia faktury VAT, których odbiorcą jest firma M. Sp.z o.o. Oddział w Polsce.Firma M. Sp.z o.o. Oddział w Polsce został (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy płatnik postąpił prawidłowo wykazując w PIT-4 za lipiec 2006 zaliczkę na podatek od wynagrodzenia wypłaconego 10 sierpnia 2006, należnego za lipiec 2006?

Fragment:

(...) Wnioskodawca wynagrodzenie za pracę wykonaną w lipcu 2006 roku wypłacił oraz potrącił zaliczkę na podatek dochodowy w dniu 10.08.2006 r. Wypłacone wynagrodzenie oraz potrąconą zaliczkę zadeklarował w deklaracji PIT-4 za lipiec 2006 r. (termin składania 20.08.2006 r.). Zdaniem wnioskodawcy taki sposób deklarowania zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń jest prawidłowy. Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego stwierdzono, co następuje: Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt. 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 31 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji wynagrodzenia wypłacane ze środków pomocowych pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 / po rozpatrzeniu wniosku Gdańskiej Akademii Bankowej działającej w ramach Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku z dnia 04 stycznia 2005r. / data wpł. do tut. organu podatkowego dnia 05.01.2005r. /, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wypłat wynagrodzeń pracowników realizujących bezpośrednio cel projektu "Studenci dla przedsiębiorczości - współdziałania przedsiębiorstw na rynku", finansowanego na podstawie umowy grantowej z 12 października 2004r. w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare - Program dla Polskiej Granicy Wschodniej / Narodowy Program dla Polski 2002 , Fundusz Małych Projektów / stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w w/w wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A (...)

2011
1
mar

Istota:

Ja należy opodatkować wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń, czy zwrot dojazdu powinien być ewidencjonowany w książce przebiegu przejechanych kilometrów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2005 r.(wpływ – 15 luty 2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9 marca 2005 r (wpływ – 11 marzec 2005 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - postanawiam uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 11 lutego 2005 r. Inspekcja Weterynaryjna jako płatnik wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że lekarze weterynarii nie będący pracownikami inspekcji, wyznaczeni w drodze decyzji administracyjnej, wykonują zlecone zadania Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) Zgodnie z (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych w 2005r. wynagrodzeń w przypadku uzyskania przez pracownika, od początku roku podatkowego, dochodów przekraczających kwotę 600.000 zł?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 kwietnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 26 kwietnia 2005r. nr PD/415-13/MM/05 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących kwestii obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2005r. - odmawia zmiany oraz uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji UZASADNIENIE W dniu 4 marca 2005r. do Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych w 2005r. wynagrodzeń w przypadku uzyskania przez pracownika, od początku roku podatkowego, dochodów przekraczających kwotę 600.000 zł. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego (...)

2011
1
mar

Istota:

Obowiązki płatnika w przypadku zatrudnienia pracowników za granicą (Holandia) powyżej 183 dni.

Fragment:

(...) DECZYJA Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 28 kwietnia 2005r. nr PD/415-9/MM/05 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zwolnienia w 2005r. płatnika z obowiązku odprowadzania zaliczek od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom oddelegowanym do pracy w Holandii, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. UZASADNIENIE W dniu 26 stycznia 2005r. do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego wpłynął ponowny wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii obowiązku odprowadzania przez płatnika w 2005r. zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych w Polsce pracownikom oddelegowanym do pracy w Holandii. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest agencją pracy czasowej (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy spółka zoo z udziałem kapitału zagranicznego posiadająca siedzibę na terenie Polski odprowadza podatek od wynagrodzę wypłacanych pracownikom cudzoziemskim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i posiadającym pozwolenia na pracę wydane przez odpowiedzniego wojewodę?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a par.1 i 4 oraz art.216 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa - Naczelnik Urzędu Skarbowego - p o s t a n a w i a : - ocenić stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat dla pracowników zagranicznych - jako prawidłowe. UZASADNIENIE Według art.50 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zartudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.514 z późn.zmn.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium RP, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z uwagi na to, że praca jest wykonywana w Polsce, pracownicy przebywają w Polsce ponad 183 dni danego roku podatkowego, faktycznie wynagrodzenia wypłaca firma z Polski - wynagrodzenia mogą być opodatkowane w Polsce. Uiszczając podatek dochodowy od (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaki jest obowiązek i sposób naliczania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku przekroczenia dochodu uzyskanego przez pracowników z tytułu wynagrodzenia w przypadku kiedy dochód od początku roku przekracza kwotę 600.000,00 zł?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 03 marca 2005r. w sprawie obowiązku i sposobu ustalania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń w przypadku kiedy suma dochodu uzyskanego przez pracownika od początku roku podatkowego przekracza kwotę 600.000, 00 zł jest nieprawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 03 marca 2005r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie - obowiązku i sposobu naliczania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku przekroczenia dochodu uzyskanego przez pracowników z tytułu wynagrodzenia w przypadku kiedy dochód od początku roku przekracza kwotę 600.000,00 zł. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak należy opodatkować podatkiem dochodowym wynagrodzenie wypłacone syndykowi?

Fragment:

(...) Wypłacone syndykowi w ciągu roku podatkowego zaliczki na poczet wynagrodzenia stanowią zgodnie z art. 13 ust 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r nr 14 poz. 176 ze zm.) przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten obejmuje wynagrodzenie osób którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawi właściwych przepisów zleci wykonywanie określonych czynności. Sąd wyznaczając w postępowaniu upadłościowym syndyka masy upadłości do zarządu majątkiem upadłego i przeprowadzenia jego likwidacji, zleca mu wykonywania obowiązków o charakterze ustawowym.Wypłacane syndykowi wynagrodzenie w kwotach ustalanych przez sąd podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i płatnik dokonujący tych wypłat zobowiązany jest do pobierania zaliczek, w wysokości 19%, zgodnie z art.41 ust.1ustawy o podatku (...)