IPTPP2/4512-224/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi świadczonej przez Wnioskodawcę.
IPTPP2/4512-224/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia
 2. podatek od wartości dodanej
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. wg daty nadania (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi świadczonej przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi świadczonej przez Wnioskodawcę. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 maja 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”), jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium RP. Spółka nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności poza terytorium RP. Spółka nie jest zarejestrowana dla potrzeb podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim UE. Spółka posiada zezwolenie - jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym - na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka zamierza świadczyć usługi na rzecz spółki z siedzibą w innym państwie UE (dalej „Pośrednik”) (podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie innego państwa członkowskiego UE, nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP ani w innym państwie niż państwo swojej siedziby) w zakresie dokonywania czynności faktycznych i prawnych dotyczących rozliczeń akcyzy i opłaty paliwowej z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych z UE.

Spółka w zakresie swojej usługi, przyjmować będzie w przypisanym do zezwolenia - jako zarejestrowany odbiorca - miejscu odbioru, paliwo nabywane przez podmiot krajowy lub zagraniczny (dalej "Importer"). Spółka dokonywać będzie nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jednak to Importer dokonywać będzie nabycia własności paliwa (wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług). Spółka świadczyć będzie więc usługi zamknięcia procedury zawieszenia akcyzy. Powyższa usługa zostanie jednak zlecona Spółce nie przez Importera ale Pośrednika - spółkę z siedzibą w innym państwie UE, zarejestrowaną w innym państwie UE (podatnik podatku od wartości dodanej innego państwa członkowskiego UE). Bowiem to Pośrednik pozyskiwać będzie klientów na tę usługę a następnie, na podstawie zawartych z Importerami umów, zobowiązywać się do świadczenia na ich rzecz usługi, która polega na organizacji procesu przygotowania administracyjnego dokumentu towarzyszącego w celu potwierdzenia zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz odprowadzenia do budżetu państwa opłaty paliwowej oraz akcyzy przez podmioty do tej czynności uprawnione. Spółka, jako taki podmiot uprawniony, będzie realizowała zlecenia Pośrednika, celem dopełnienia wszelkich formalności dla przeprowadzenia odprawy wyrobów akcyzowych przed Urzędem Celnym, w tym przeprowadzenie płatności podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. Warunki współpracy Spółki z Pośrednikiem regulowała będzie umowa.

Natomiast rozliczenia finansowe z tytułu powyższych świadczeń będą następowały w sposób następujący: Importer dokona zapłaty Pośrednikowi z tytułu zleconej na swoją rzecz usługi Spółki, gdzie zapłata obejmowała będzie zarówno wynagrodzenie sensu stricte jak i koszt poniesionej opłaty paliwowej oraz akcyzy. Pośrednik dokona zapłaty Spółce za usługę zamknięcia procedury zawieszenia akcyzy oraz zapłaty akcyzy i opłaty paliwowej do budżetu państwa, gdzie zapłata obejmowała będzie zarówno wynagrodzenie sensu stricte jak i koszt poniesionej opłaty paliwowej oraz akcyzy.

W piśmie z dnia 25 maja 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium RP jak również jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Kontrahent, na rzecz którego Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana w stanie faktycznym usługa świadczona przez Spółkę na rzecz Pośrednika (podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie innego państwa członkowskiego UE) w zakresie dokonywania czynności faktycznych i prawnych dotyczących rozliczeń akcyzy i opłaty paliwowej z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych z UE podlega opodatkowaniu na terytorium RP czy też podlega opodatkowaniu w państwie siedziby usługobiorcy (Pośrednika) a zobowiązanym do rozliczenia podatku na zasadzie reverse charge jest w tym państwie tenże usługobiorca...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami dotyczącymi normatywnego miejsca świadczenia usług Spółka, świadcząc usługę polegającą na organizacji procesu przygotowania administracyjnego dokumentu towarzyszącego w celu potwierdzenia zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz odprowadzenia do budżetu państwa opłaty paliwowej oraz akcyzy przez podmioty do tej czynności uprawnione, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej innego państwa członkowskiego UE (Pośrednik), nie jest zobowiązana do zapłaty z tytułu tej usługi podatku od towarów i usług na terytorium RP. Usługa podlega bowiem opodatkowaniu w państwie siedziby usługobiorcy i zobowiązanym do rozliczenia podatku na zasadzie reverse charge jest w tym państwie tenże usługobiorca. W deklaracji VAT - 7 i informacji VAT-UE Spółka zadeklaruje obrót w wysokości odpowiadającej wartości wynagrodzenia za usługę oraz podatku akcyzowego i opłaty paliwowej bez należnego podatku VAT.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę na rzecz innego podmiotu, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W ramach świadczonej usługi zarejestrowany odbiorca dokonuje rozliczenia podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej, dokonując zapłaty w imieniu własnym, ale na rzecz innego podmiotu (nabywcy wewnątrzwspólnotowego towaru). Nie dochodzi natomiast do obrotu towarem między importerem a zarejestrowanym odbiorcą.

Zważywszy, że zarejestrowany odbiorca (Spółka) świadczy usługę, ustalenie zasad jej opodatkowania wymaga określenia miejsca opodatkowania takiej czynności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Zgodnie z ust. 2 w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) na użytek stosowania art. 44 i 45 dyrektywy 2006/112/WE "miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika" jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W celu ustalenia miejsca, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa. W przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika.

Jeśli nabywcą usługi będzie podmiot z siedzibą w innym państwie UE (usługobiorca z innego państwa UE nieposiadający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności), świadczona na jego rzecz usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce ze względu na miejsce świadczenia określone zgodnie z art. 28a i 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Zarejestrowany odbiorca (Spółka) wystawi wówczas fakturę bez kwoty i stawki podatku, wskazując usługobiorcę z innego państwa UE (Pośrednik) jako podmiot obowiązany do rozliczenia podatku w ramach odwrotnego obciążenia. Podstawą opodatkowania, będzie wartość wynagrodzenia za usługę, a także kwota akcyzy oraz opłaty paliwowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Jak wskazano np. w wyroku NSA z dnia 21 października 2014 r., sygn. I FSK 1571/13 „Zgodnie z art. 8 ust. 2a u.p.t.u., w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z powyższych regulacji wynika, że w podatku od towarów i usług przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania usługi. Odnośnie refakturowania zauważyć należy, że na gruncie przepisów unijnych przez pojęcie refakturowania, co do zasady, rozumie się dwa rodzaje stanów faktycznych. Pierwszym z przypadków refakturowania jest odsprzedaż usług. W takim wypadku refakturujący kupuje usługę na własny rachunek i we własnym imieniu, a następnie usługę tę odsprzedaje ostatecznemu jej nabywcy (który jest zazwyczaj jej konsumentem). O takiej postaci refakturowania stanowi art. 28 Dyrektywy 112/2006/WE. Odpowiednikiem tego przepisu w polskiej ustawie jest art. 8 ust. 2a u.p.tu”.

Na gruncie prawa polskiego i wspólnotowego możliwa jest zatem sytuacja, w której podatnik nabywa usługę w imieniu własnym, ale na rzecz innego podmiotu (odprzedaż usług). Jeśli zatem Pośrednik nabędzie usługę organizacji odprawy w imieniu własnym, ale na rzecz Importera, to Spółka (zarejestrowany odbiorca) wystawi fakturę Pośrednikowi za usługę (w kwocie netto obejmującej wynagrodzenie, akcyzę oraz opłatę paliwową), bez kwoty i stawki podatku. Pośrednik, nabywając usługę od Spółki (zarejestrowanego odbiorcy), wskaże Importera jako podmiot na rzecz którego ma nastąpić usługowe nabycie wewnątrzwspólnotowe w podatku akcyzowym. Pośrednik rozliczy nabycie usług w państwie siedziby w ramach odwrotnego obciążenia.

Powyższe znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. ILPP4/443-220/14-2/EWW. W interpretacji tej wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium RP. Spółka nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności poza terytorium RP. Spółka nie jest zarejestrowana dla potrzeb podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim UE. Spółka posiada zezwolenie jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka zamierza świadczyć usługi na rzecz Firmy X (podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie innego państwa członkowskiego UE) w zakresie dokonywania czynności faktycznych i prawnych dotyczących rozliczeń akcyzy i opłaty paliwowej z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych z UE. Spółka w zakresie swojej usługi, przyjmować będzie w przypisanym do zezwolenia jako zarejestrowany odbiorca miejscu odbioru, paliwo nabywane przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług (Firmę V) od Firmy X.

We własnym stanowisku, które organ uznał za prawidłowe, wnioskodawca wskazał że „Poczynione powyżej uwagi dotyczące ustalenia miejsca świadczenia usług dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz przedstawiony opis sprawy nakazują uznać, że Spółka powinna przyjąć, że miejscem świadczenia usług jest kraj siedziby usługobiorcy (Firmy X), gdyż podmiot ten posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium innego państwa UE. Firma X (podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie innego państwa członkowskiego UE) nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP ani w innym państwie niż państwo siedziby. W takim przypadku, normatywnym miejscem świadczenia tej usługi jest kraj siedziby usługobiorcy. Usługa nie podlega więc opodatkowaniu na terytorium RP, a obowiązanym do rozliczenia podatku na zasadzie reverse charge jest nabywca usługi w państwie swojej siedziby działalności gospodarczej.

W konsekwencji polski podatnik wykonujący taką usługę (Spółka) jest zobowiązany do:

 1. dokonania rejestracji dla potrzeb świadczenia usług na rzecz podmiotów z innych państw UE (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług);
 2. wystawienia w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy była wykonana usługa faktury dokumentującej wykonanie czynności (art. 106i ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) i umieszczenia na wystawionej fakturze adnotacji „odwrotne obciążenie” oraz numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL i numeru, za pomocą którego nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego (art. 106e ust. 1 pkt 18 oraz pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
 3. wykazywania wartości wykonanych usług w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE bez kwoty podatku od towarów i usług”.

Wobec powyższego stanowisko Spółki, zgodnie z którym usługa opisane we wniosku podlega opodatkowaniu w państwie siedziby usługobiorcy ("Pośrednika") i zobowiązanym do rozliczenia podatku na zasadzie reverse charge jest w tym państwie tenże usługobiorca, zaś Spółka w deklaracji VAT- 7 i informacji VAT-UE Spółka zadeklaruje obrót w wysokości odpowiadającej wartości wynagrodzenia za usługę oraz podatku akcyzowego i opłaty paliwowej bez należnego podatku VAT należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez pojęcie świadczenia usług należy rozumieć określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

W przypadku usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy, wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z siedzibą działalności gospodarczej na terytorium RP jak również jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Spółka nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności poza terytorium RP. Spółka nie jest zarejestrowana dla potrzeb podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim UE. Spółka posiada zezwolenie - jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym - na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka zamierza świadczyć usługi na rzecz spółki z siedzibą w innym państwie UE (dalej „Pośrednik”) (podatnik podatku od wartości dodanej zarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terenie innego państwa członkowskiego UE, nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP ani w innym państwie niż państwo swojej siedziby) w zakresie dokonywania czynności faktycznych i prawnych dotyczących rozliczeń akcyzy i opłaty paliwowej z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych z UE. Spółka w zakresie swojej usługi, przyjmować będzie w przypisanym do zezwolenia - jako zarejestrowany odbiorca - miejscu odbioru, paliwo nabywane przez podmiot krajowy lub zagraniczny (dalej "Importer"). Spółka dokonywać będzie nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jednak to Importer dokonywać będzie nabycia własności paliwa (wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług). Spółka świadczyć będzie więc usługi zamknięcia procedury zawieszenia akcyzy. Powyższa usługa zostanie jednak zlecona Spółce nie przez Importera ale Pośrednika - spółkę z siedzibą w innym państwie UE, zarejestrowaną w innym państwie UE (podatnik podatku od wartości dodanej innego państwa członkowskiego UE). Bowiem to Pośrednik pozyskiwać będzie klientów na tę usługę a następnie, na podstawie zawartych z Importerami umów, zobowiązywać się do świadczenia na ich rzecz usługi, która polega na organizacji procesu przygotowania administracyjnego dokumentu towarzyszącego w celu potwierdzenia zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz odprowadzenia do budżetu państwa opłaty paliwowej oraz akcyzy przez podmioty do tej czynności uprawnione. Spółka, jako taki podmiot uprawniony, będzie realizowała zlecenia Pośrednika, celem dopełnienia wszelkich formalności dla przeprowadzenia odprawy wyrobów akcyzowych przed Urzędem Celnym, w tym przeprowadzenie płatności podatku akcyzowego i opłaty paliwowej. Warunki współpracy Spółki z Pośrednikiem regulowała będzie umowa. Nadto Wnioskodawca wskazał, iż kontrahent, na rzecz którego Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego uznać należy, iż w przypadku świadczenia usługi, o której mowa we wniosku na rzecz Pośrednika (spółki z siedzibą w innym państwie UE, nieposiadającej stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP ani w innym państwie niż państwo swojej siedziby), będącego - jak wskazał Wnioskodawca – podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, miejscem świadczenia i opodatkowania ww. usługi wykonywanej przez Zainteresowanego - zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 28b ustawy - będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W konsekwencji, przedmiotowa usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski.

Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem w szczególności dotyczące podstawy opodatkowania, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

miejsce świadczenia
IPPP3/443-1053/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

podatek od wartości dodanej
ITPB1/4511-94/15/MR | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPPP3/4512-110/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.