DD10/033/69/RDX/13/PK-325/2012 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej dot. usług nabywanych na terenie Unii Europejskiej.
DD10/033/69/RDX/13/PK-325/2012interpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. cel wydatku
 3. koszt
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odliczanie podatku naliczonego
 6. opłata drogowa
 7. opłata parkingowa
 8. paliwo
 9. podatek naliczony
 10. podatek od towarów i usług
 11. podatek od wartości dodanej
 12. podróż służbowa (delegacja)
 13. pracownik
 14. samochód służbowy
 15. transport
 16. usługi
 17. usługi gastronomiczne
 18. usługi hotelarskie
 19. usługi telekomunikacyjne
 20. wydatek
 21. zakup
 22. związek przyczynowo-skutkowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 grudnia 2011 r., Nr ILPB3/423-430/11-4/KS w ten sposób, iż uznaje stanowisko Spółka z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej – za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 sierpnia 2011 r. Spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka oddeleguje swoich pracowników do krajów Unii Europejskiej w ramach zagranicznych podróży służbowych. Pracownicy po odbyciu podróży służbowej rozliczają się z poniesionych za granicą wydatków, udokumentowanych paragonami lub fakturami, które zawierają podatek od wartości dodanej. Wśród tych wydatków wymienionych przez Spółkę są m.in.:

 1. Opłaty drogowe - udokumentowane paragonami.
 2. Usługi telefoniczne - udokumentowane paragonami lub kartami telefonicznymi.
 3. Usługi związane z naprawą i holowaniem samochodów służbowych - udokumentowane fakturami lub paragonami.
 4. Usługi parkingowe - udokumentowane fakturami lub paragonami.
 5. Usługi polegające na korzystaniu z sieci Wi-Fi - udokumentowane fakturami lub paragonami.
 6. Usługi hotelarskie i gastronomiczne - udokumentowane fakturami lub paragonami.
 7. Usługi transportu pasażerskiego - udokumentowane fakturami lub paragonami.
 8. Koszty zakupu paliwa - udokumentowane fakturami lub paragonami.
W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w przypadku wymienionych wydatków, Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej określonego w fakturach lub paragonach...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy, który jest zamkniętym katalogiem kosztów wyłączonych z opodatkowania. Przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodów.

Z kolei, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu podatek od towarów i usług, z tym, że kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca posługuje się pojęciem „podatku od towarów i usług”, nie precyzując jednocześnie, czy chodzi tu jedynie o podatek VAT, czy również o podatek od wartości dodanej. Ustawa o VAT rozróżnia podatek od towarów i usług i podatek od wartości dodanej. W myśl art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, przez podatek od wartości dodanej rozumie się podatek nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego ustawą o VAT. Zatem z powyższego wynika, że oba podatki nie są tożsame. Odczytując literalnie przepis art. 16 ust. 1 pkt 46, w opinii Spółki, należałoby wywnioskować, że kosztem podatkowym może być podatek naliczony w rozumieniu ustawy o VAT, który nie podlega odliczeniu, bowiem ustawodawca wprost w tym przepisie powołuje się na ustawę o VAT, w którym w sposób czytelny rozróżniono podatek od towarów i usług i podatek od wartości dodanej. Zatem, należy oba te terminy rozgraniczać i nie traktować identycznie.

Zdaniem Spółki, wartość brutto faktur / paragonów można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 16 ust. 1 pkt 46. Ponadto, przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 uzależnia prawo do zaliczenia podatku naliczonego w poczet kosztów uzyskania przychodów od braku posiadania uprawnienia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku od towarów i usług w myśl przepisów ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek od wartości dodanej wskazany na paragonach / fakturach wystawianych przez podmioty z krajów UE w miesięcznych deklaracjach VAT-7 oraz zwrotu nadwyżki podatku od wartości dodanej nad należnym w myśl art. 87 ust. 1.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 marca 2009 r. o sygn. IBPBI/1/415-1007/08/BK, w której organ podatkowy zgadza się z podatnikiem, że wartość brutto faktury otrzymanej od kontrahenta unijnego można zaliczyć do kosztów podatkowych, o ile spełniony jest warunek zawarty w art. 15 ust. 1.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 2 grudnia 2011 r. interpretację indywidualną Nr ILPB3/423-430/11-4/KS, w której uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość, wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją skutecznie w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wyrażonego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 grudnia 2011 r. Nr ILPB3/423-430/11-4/KS nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 851 ze zm. dalej: updop) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów:

 1. podatek naliczony:
  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 2. podatek należny:
  • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,
 3. kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, lub dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi tej amortyzacji - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;.

Przepisy updop nie definiują pojęcia „podatek od towarów i usług”. Dlatego przy jego interpretacji w kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy posłużyć się wykładnią systemową zewnętrzną, tzn. odnieść się do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm. dalej: ustawa o VAT). W rezultacie określenie prawidłowych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych zależy od odpowiedzi na pytanie, czy użyty w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych termin „podatek od towarów i usług” obejmuje podatek od wartości dodanej, funkcjonujący na terytorium innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ustawa o VAT rozróżnia pojęcia „podatku od wartości dodanej” i „podatku od towarów i usług”. Zgodnie z art. 2 pkt 11 tej ustawy, pod pojęciem „podatku od wartości dodanej” rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą, tzn. ustawą o VAT. Krajowe sformułowanie „podatek od towarów i usług” jest określeniem podatku pośredniego funkcjonującego wyłącznie na terytorium Polski, który w przypadku innych państw członkowskich funkcjonuje (obowiązuje) pod pojęciem podatku od wartości dodanej. Posługiwanie się w ustawie o VAT dwoma różnymi pojęciami dotyczącymi podatku, zawierającego wspólne cechy wynikające z faktu harmonizacji w UE wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, pozwala na prawidłowe określenie obowiązków podatkowych w Polsce dotyczących tego podatku. Tym samym, utożsamienie podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej jest pozbawione podstaw prawnych. W rezultacie, rozróżnienie takie obowiązuje również w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązujące przepisy updop – w świetle dyrektywy zakładającej pierwszeństwo wykładni literalnej – przesądzają, iż ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego podatku od towarów i usług, nie powinno mieć zastosowania na gruncie niniejszej sprawy, albowiem dotyczy ono wyłącznie przypadków związanych z możliwością rozliczania tego podatku w systemie krajowym. Analogiczny pogląd został zaprezentowany m.in. w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 27.09.2011 r., I SA/Gd 571/11.

W świetle powyższego, do faktur zawierających informację o wysokości podatku od wartości dodanej nie ma zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 updop. Pojęcie „podatek od towarów i usług” dotyczy wyłącznie „krajowego” podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o VAT, a nie podatku od wartości dodanej regulowanego przepisami innego państwa członkowskiego.

Zatem kwalifikacji poniesionych wydatków obejmujących podatek od wartości dodanej do kosztów uzyskania przychodów należy dokonać zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 updop.

W związku z tym, stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
DD3.8222.2.21.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

cel wydatku
PD/415-7/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

koszt
ILPB1/4511-1-317/15-3/AA | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB6/4510-27/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

odliczanie podatku naliczonego
IBPP3/4512-214/15/ASz | Interpretacja indywidualna

opłata drogowa
IPPP1/443-1013/13-2/PR | Interpretacja indywidualna

opłata parkingowa
IBPP3/4512-267/15/ASz | Interpretacja indywidualna

paliwo
IPTPP3/4512-247/15-5/MK | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP2/4512-245/15/AW | Interpretacja indywidualna

podatek od towarów i usług
ILPP1/4512-1-231/15-5/AS | Interpretacja indywidualna

podatek od wartości dodanej
IPTPB3/4510-219/15-3/GG | Interpretacja indywidualna

podróż służbowa (delegacja)
IPPP1/443-1083/12-2/EK | Interpretacja indywidualna

pracownik
IPPB4/415-406/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

samochód służbowy
IPTPB1/4511-326/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

transport
IPPP3/443-426/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

usługi
IPPP2/4512-139/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

usługi gastronomiczne
DD9/033/41/SEW/2014/RWPD-3668 | Interpretacja indywidualna

usługi hotelarskie
IPPP1/443-768/14-4/IGo | Interpretacja indywidualna

usługi telekomunikacyjne
IPPP3/443-1268/14-2/JF | Interpretacja indywidualna

wydatek
IPTPB2/4511-337/15-6/JR | Interpretacja indywidualna

zakup
DD9/033/343/SEW/2012/PK-1380 | Interpretacja indywidualna

związek przyczynowo-skutkowy
ITPB3/423-207b/10/DK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.