Podatek od wartości dodanej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od wartości dodanej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

1. W sytuacji opisanej dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Niemiec dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów i usług w kwocie brutto, tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej. 2. W sytuacji opisanej powyżej, w związku z tym że Spółka wykazała w deklaracji podatkowej naliczony podatek od wartości dodanej, który pomniejszał wartość należnego podatku od wartości dodanej, który podlega zapłacie w Niemczech, to Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej), a przychód ten należy rozpoznać w miesiącu, za który składana jest deklaracja podatkowa w Niemczech. 3. W sytuacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terytorium Niemiec oraz import towarów na terytorium Niemiec, dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie koszt nabycia towarów w kwocie netto, tj. bez niemieckiego podatku od wartości dodanej, podczas gdy należny podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu, a naliczony podatek od wartości dodanej nie będzie stanowił przychodu w związku z wykazaniem go w deklaracji.

Fragment:

Jednocześnie Spółka będzie mogła wykazać naliczony podatek od wartości dodanej w deklaracji podatkowej składanej w Niemczech i w związku z tym pomniejszyć kwotę należnego podatku od wartości dodanej do którego zapłaty zobowiązana jest w Niemczech. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Niemiec (pkt b) oraz importu towarów na terytorium Niemiec (pkt c), zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech, podatek od wartości dodanej nie jest doliczany do ceny sprzedaży towarów i usług. Koszt nabycia towarów lub usług to cena netto (bez podatku od wartości dodanej). W związku z takim zakupem to Spółka będzie zobowiązana wykazać należny podatek od wartości dodanej w deklaracji podatkowej składanej w Niemczech. Jednocześnie Spółka będzie mogła wykazać ten podatek, jako naliczony podatek od wartości dodanej w deklaracji podatkowej składanej w Niemczech. Naliczony podatek od wartości dodanej będzie pomniejszał należny podatek od wartości dodanej. W Niemczech deklaracje w zakresie podatku od wartości dodanej składane są za okresy miesięczne. Termin złożenia deklaracji to określony dzień miesiąca następującego po miesiącu za który rozliczany jest podatek od wartości dodanej.

2018
9
gru

Istota:

1. Dla Wnioskodawcy przychodem (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie otrzymane od nabywcy towarów wynagrodzenie w kwocie brutto tj. razem z niemieckim podatkiem od wartości dodanej.2. Dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) będzie niemiecki podatek od wartości dodanej, zarówno odprowadzany do niemieckich organów podatkowych, jak również wykazywany w deklaracji składanej w Niemczech i pomniejszany o kwotę naliczonego podatku od wartości dodanej związanego z zakupem towarów i usług w tym w Niemczech.3. Niemiecki podatek od wartości dodanej, zarówno odprowadzany do niemieckich organów podatkowych, jak również wykazywany w deklaracji składanej w Niemczech i pomniejszany o kwotę naliczonego podatku od wartości dodanej związanego z zakupem towarów i usług, w tym w Niemczech, powinien być przez Wnioskodawcę traktowany jako koszt bezpośredni i zaliczany do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) w momencie uzyskania odpowiadających im przychodów ze sprzedaży towarów.

Fragment:

Jednocześnie należny podatek od wartości dodanej będzie płacony przez Spółkę w związku ze sprzedażą konkretnych towarów do Niemiec. Zatem konkretna kwota należnego podatku od wartości dodanej będzie powiązana ze sprzedażą konkretnego towaru. Należny podatek od wartości dodanej będzie ściśle związany ze sprzedażą towarów do Niemiec, a nie z całokształtem działalności Spółki. Jeśli sprzedaż do Niemiec nie wystąpi, to należny podatek od wartości dodanej również nie wystąpi. Jeśli sprzedaż do Niemiec wystąpi, to również należny podatek od wartości dodanej wystąpi, ale jego wielkość będzie zależna od ilości i wartości towarów sprzedanych do Niemiec. Ta ścisła zależność między należnym podatkiem od wartości dodanej, a przychodami ze sprzedaży towarów do Niemiec wskazuje, że podatek ten powinien być uznawany za przychód bezpośredni. Reasumując: niemiecki podatek od wartości dodanej, zarówno odprowadzany do niemieckich organów podatkowych, jak również wykazywany w deklaracji składanej w Niemczech i pomniejszany o kwotę naliczonego podatku od wartości dodanej związanego z zakupem towarów i usług, w tym w Niemczech, powinien być przez Wnioskodawcę traktowany jako koszt bezpośredni i zaliczany do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki komandytowej) w momencie uzyskania odpowiadających im przychodówze sprzedaży towarów.

2018
19
paź

Istota:

Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychody dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ze sprzedaży wysyłkowej do Finlandii w wysokości netto, bez podatku VAT, pomimo naliczania na fakturach sprzedaży 24% należnego podatku od wartości dodanej (VAT) rozliczanego w Finlandii, analogicznie jak w przypadku przychodów osiąganych w Polsce, tj. bez należnego podatku od towarów i usług? Czy należny podatek od wartości dodanej rozliczany w Finlandii stanowi przychód Spółki objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nie dostrzega jednak, że definicja legalna zawarta w art. 2 pkt 11 u.p.t.u. pełni tylko funkcję porządkującą pojęcia języka prawnego, nie jest natomiast przepisem materialnym, który obok podatku od towarów i usług konstytuuje nową formę opodatkowania – podatek od wartości dodanej. Tym samym, wbrew poglądom Spółki, należy przyjąć, że wyłączenia uregulowane w art. 12 ust. 4 oraz w art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p. odnoszą się do podatku od towarów i usług, którego adekwatną nazwą w zakresie obrotu unijnego na gruncie u.p.t.u., w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, jest określenie "podatek od wartości dodanej". Pierwszy z przedstawionych sposobów, tj. zaliczanie do przychodów podatku należnego (podatku od wartości dodanej) i późniejsze rozliczanie tego samego podatku w kosztach, jak i zaliczanie do kosztów podatku naliczonego (podatku od wartości dodanej) i późniejsze rozpoznawanie przychodów z tytułu odliczenia w deklaracji VAT, stałoby w jawnej sprzeczności z treścią wyroku i pozwalałoby na rozpoznawanie różnic kursowych od podatku od wartości dodanej (podatku od wartości dodanej) w Finlandii jako kosztów i przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, polski podatek od towarów i usług jest tożsamy z podatkiem od wartości dodanej obowiązującym na terenach innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, stąd nie jest zarówno przychodem, jak i odpowiednio kosztem uzyskania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
1
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu podatku od wartości dodanej opłaconego w Szwajcarii.

Fragment:

W myśl natomiast art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej, rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Zatem, przez podatek od towarów i usług należy rozumieć podatek, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym, nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej (obrotowego) obowiązującego w innym państwie niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Sformułowanie podatek od towarów i usług, zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się bowiem wyłącznie do podatku, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie do podatku od wartości dodanej, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 11 ww. ustawy. Z informacji przedstawionych w opisie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług.

2018
27
kwi

Istota:

Czy płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność wraz z zagranicznym podatkiem od wartości dodanej za wynajem środka transportu – postawą opodatkowania jest kwota brutto należności wraz z podatkiem od wartość dodanej, czy kwota netto za faktury?

Fragment:

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność wraz z zagranicznym podatkiem od wartości dodanej za wynajem środka transportu, podstawą opodatkowania jest kwota brutto należności wraz z podatkiem od wartości dodanej, czy też kwota netto z faktury. Podatnik wskazał, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskania na terytorium Polski przez podatników nie mających na tym terytorium siedziby, przychodów między innymi za użytkowanie urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu, wynosi 20% przychodu, uwzględniając postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące należności licencyjnych. W art. 12 ust. 2 konwencji użyte zostało niejasne określenie „ należności brutto ”. Jednakże art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowymi od osób prawnych wyłącza z przychodów należny podatek od towarów i usług. Od 1 maja 2004 r. podatek od towarów i usług obowiązujący na terytorium Polski jest tożsamy z podatkiem od wartości dodanej obowiązującym w innych państwach Unii Europejskiej. W konsekwencji podatek ten po wanien być tak samo traktowany przez ustawę o podatku dochodowym. Mając powyższe na uwadze Podatnik uważa, że podatek u źródła pobierany na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien być obliczany od należności netto, jeżeli ta należność obejmuje także podatek od wartości dodanej.

2018
30
mar

Istota:

Ustalenie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego za granicą podatku od wartości dodanej

Fragment:

Wobec powyższego, Wnioskodawca uważa, że będąc zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Danii, prawidłowo wykazuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przychód do opodatkowania w Polsce w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszony o podatek od wartości dodanej (w kwocie netto). Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Uznając przedstawione powyżej argumenty za prawidłowe, analogicznie z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączyć podatek od wartości dodanej. Mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego jako „ podatek od towarów i usług ”, a na gruncie prawa unijnego jako „ podatek od wartości dodanej ”, są identyczne. W tym sensie powyższe pojęcia są synonimami, opisującymi ten sam podatek. Nie można zatem uznać, że podatek od wartości dodanej jest czymś odmiennym od podatku od towarów i usług. Tym samym, wyłączenia uregulowane w art. 23 ust. 1 pkt 43 odnoszą się również do unijnego podatku od wartości dodanej. Wnioskodawca uważa, że prawidłowo ujmuje w kosztach uzyskania przychodu, kwoty netto, czyli pomniejszone o podatek od wartości dodanej, który rozlicza osobno na terenie Danii, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w tym kraju.

2018
1
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu.

Fragment:

Wniosek taki jest oparty na wykładni art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, w myśl którego na gruncie tej ustawy przez „ podatek od wartości dodanej ” rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego na mocy ustawy o VAT. Przepisy te pełnią funkcje porządkowe, nakazując określać podatek nakładany w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej jako „ podatek od wartości dodanej ”. Nie jest to natomiast przepis prawa materialnego, który obok podatku od towarów i usług miałby tworzyć nowy rodzaj podatku – podatek od wartości dodanej. Nie ulega wątpliwości, że od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej występuje tożsamość podatku od wartości dodanej z podatkiem od towarów i usług, co potwierdza ich neutralny charakter, mocno podkreślany w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 347, str. 1 z późn. zm., dalej: „ Dyrektywa ”). Tym samym ustawa o VAT transponuje do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy dotyczące podatku od wartości dodanej. W związku z czym pewne jest, że podatek od towarów i usług jest podatkiem od wartości dodanej – inaczej nie moglibyśmy powoływać się na przepisy Dyrektywy podczas dokonywania wykładni prounijnej przepisów ustawy o VAT.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych

Fragment:

(...) podatkiem od wartości dodanej) - to wskazane regulacje dot. rozliczania różnic kursowych w niniejszym przypadku znajdą zastosowanie. Reasumując, Wnioskodawca winien zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe powstałe przy: zapłacie kwoty podatku od wartości dodanej w fakturach zakupu otrzymanych od kontrahenta zagranicznego, otrzymaniu zwrotu podatku od wartości dodanej od zagranicznego organu podatkowego, zapłacie kwoty podatku od wartości dodanej wynikającego z zobowiązania wobec zagranicznego organu podatkowego, ująć jako podatkowe różnice kursowe bez względu, czy dla celów rozliczenia podatku od wartości dodanej Wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie innego kraju. Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych, –jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2017
16
lis

Istota:

Czy podatek od wartości dodanej zawarty w cenie zakupu towarów oraz usług dokonanych w Szwecji stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Z kolei przez podatek od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Z powyższego wynika więc, że ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie niż Polska z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. W konsekwencji stwierdzić należy, że cytowany art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy podatku od towarów i usług, a nie podatku od wartości dodanej. Tym samym, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie brutto. Podsumowując Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od wartości dodanej związany z zakupami w Szwecji, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
5
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego w Chinach podatku od wartości dodanej od świadczonych tam usług.

Fragment:

W myśl natomiast art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej, rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towaru i usług nakładanego tą ustawą. Zatem, przez podatek od towarów i usług należy rozumieć podatek, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym, nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej (obrotowego) obowiązującego w innym państwie niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Sformułowanie podatek od towarów i usług, zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się bowiem wyłącznie do podatku, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie do podatku od wartości dodanej, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 11 ww. ustawy. Ze względu na fakt, że chiński podatek obrotowy nakładany zgodnie z przepisami obowiązującymi w powyższym zakresie na terytorium Chin nie może być utożsamiany z polskim podatkiem od towarów i usług, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania ww. art. art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.