Podatek od wartości dodanej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od wartości dodanej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
kwi

Istota:

Czy płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność wraz z zagranicznym podatkiem od wartości dodanej za wynajem środka transportu – postawą opodatkowania jest kwota brutto należności wraz z podatkiem od wartość dodanej, czy kwota netto za faktury?

Fragment:

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy płacąc kontrahentowi zagranicznemu należność wraz z zagranicznym podatkiem od wartości dodanej za wynajem środka transportu, podstawą opodatkowania jest kwota brutto należności wraz z podatkiem od wartości dodanej, czy też kwota netto z faktury. Podatnik wskazał, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskania na terytorium Polski przez podatników nie mających na tym terytorium siedziby, przychodów między innymi za użytkowanie urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu, wynosi 20% przychodu, uwzględniając postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczące należności licencyjnych. W art. 12 ust. 2 konwencji użyte zostało niejasne określenie „ należności brutto ”. Jednakże art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowymi od osób prawnych wyłącza z przychodów należny podatek od towarów i usług. Od 1 maja 2004 r. podatek od towarów i usług obowiązujący na terytorium Polski jest tożsamy z podatkiem od wartości dodanej obowiązującym w innych państwach Unii Europejskiej. W konsekwencji podatek ten po wanien być tak samo traktowany przez ustawę o podatku dochodowym. Mając powyższe na uwadze Podatnik uważa, że podatek u źródła pobierany na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien być obliczany od należności netto, jeżeli ta należność obejmuje także podatek od wartości dodanej.

2018
30
mar

Istota:

Ustalenie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego za granicą podatku od wartości dodanej

Fragment:

Wobec powyższego, Wnioskodawca uważa, że będąc zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Danii, prawidłowo wykazuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przychód do opodatkowania w Polsce w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszony o podatek od wartości dodanej (w kwocie netto). Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Uznając przedstawione powyżej argumenty za prawidłowe, analogicznie z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączyć podatek od wartości dodanej. Mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego jako „ podatek od towarów i usług ”, a na gruncie prawa unijnego jako „ podatek od wartości dodanej ”, są identyczne. W tym sensie powyższe pojęcia są synonimami, opisującymi ten sam podatek. Nie można zatem uznać, że podatek od wartości dodanej jest czymś odmiennym od podatku od towarów i usług. Tym samym, wyłączenia uregulowane w art. 23 ust. 1 pkt 43 odnoszą się również do unijnego podatku od wartości dodanej. Wnioskodawca uważa, że prawidłowo ujmuje w kosztach uzyskania przychodu, kwoty netto, czyli pomniejszone o podatek od wartości dodanej, który rozlicza osobno na terenie Danii, będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w tym kraju.

2018
1
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu.

Fragment:

Wniosek taki jest oparty na wykładni art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, w myśl którego na gruncie tej ustawy przez „ podatek od wartości dodanej ” rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego na mocy ustawy o VAT. Przepisy te pełnią funkcje porządkowe, nakazując określać podatek nakładany w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej jako „ podatek od wartości dodanej ”. Nie jest to natomiast przepis prawa materialnego, który obok podatku od towarów i usług miałby tworzyć nowy rodzaj podatku – podatek od wartości dodanej. Nie ulega wątpliwości, że od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej występuje tożsamość podatku od wartości dodanej z podatkiem od towarów i usług, co potwierdza ich neutralny charakter, mocno podkreślany w przepisach Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 347, str. 1 z późn. zm., dalej: „ Dyrektywa ”). Tym samym ustawa o VAT transponuje do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy dotyczące podatku od wartości dodanej. W związku z czym pewne jest, że podatek od towarów i usług jest podatkiem od wartości dodanej – inaczej nie moglibyśmy powoływać się na przepisy Dyrektywy podczas dokonywania wykładni prounijnej przepisów ustawy o VAT.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych

Fragment:

(...) podatkiem od wartości dodanej) - to wskazane regulacje dot. rozliczania różnic kursowych w niniejszym przypadku znajdą zastosowanie. Reasumując, Wnioskodawca winien zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe powstałe przy: zapłacie kwoty podatku od wartości dodanej w fakturach zakupu otrzymanych od kontrahenta zagranicznego, otrzymaniu zwrotu podatku od wartości dodanej od zagranicznego organu podatkowego, zapłacie kwoty podatku od wartości dodanej wynikającego z zobowiązania wobec zagranicznego organu podatkowego, ująć jako podatkowe różnice kursowe bez względu, czy dla celów rozliczenia podatku od wartości dodanej Wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie innego kraju. Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych, –jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2017
16
lis

Istota:

Czy podatek od wartości dodanej zawarty w cenie zakupu towarów oraz usług dokonanych w Szwecji stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Z kolei przez podatek od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Z powyższego wynika więc, że ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie niż Polska z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. W konsekwencji stwierdzić należy, że cytowany art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy podatku od towarów i usług, a nie podatku od wartości dodanej. Tym samym, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie brutto. Podsumowując Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od wartości dodanej związany z zakupami w Szwecji, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
5
paź

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego w Chinach podatku od wartości dodanej od świadczonych tam usług.

Fragment:

W myśl natomiast art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej, rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towaru i usług nakładanego tą ustawą. Zatem, przez podatek od towarów i usług należy rozumieć podatek, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym, nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej (obrotowego) obowiązującego w innym państwie niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Sformułowanie podatek od towarów i usług, zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się bowiem wyłącznie do podatku, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie do podatku od wartości dodanej, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 11 ww. ustawy. Ze względu na fakt, że chiński podatek obrotowy nakładany zgodnie z przepisami obowiązującymi w powyższym zakresie na terytorium Chin nie może być utożsamiany z polskim podatkiem od towarów i usług, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania ww. art. art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
5
lip

Istota:

Ustalenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego za granicą podatku od wartości dodanej

Fragment:

W związku z tym faktem, Wnioskodawca zarejestrował się w tym kraju jako podatnik podatku od wartości dodanej. Za usługi wykonane na Słowacji Wnioskodawca uiszcza tam podatek od wartości dodanej w wysokości obowiązującej w tym kraju, na podstawie złożonego w słowackim urzędzie odpowiedniego dokumentu. Na terenie Słowacji Wnioskodawca nie posiada zakładu, prace montażowe nie trwały dłużej niż 12 miesięcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy podatek od wartości dodanej zapłacony na Słowacji pomniejsza przychód z działalności gospodarczej, tak jak podatek od towarów i usług (podatek VAT) obowiązujący w Polsce? Czy zapłacony na terenie Słowacji podatek od wartości dodanej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) Podatek od wartości dodanej zapłacony w Słowacji nie pomniejsza przychodu z działalności gospodarczej. Ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług (podatku VAT). Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym, nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

2016
21
gru

Istota:

Czy w takim przypadku Wnioskodawca do przychodów podatkowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien zaliczać kwotę brutto czy kwotę netto przychodu?

Fragment:

Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku pośredniego funkcjonującego wyłącznie na terytorium Polski, który w przypadku innych państw członkowskich funkcjonuje (obowiązuje) pod pojęciem podatku od wartości dodanej. Posługiwanie się w ustawie o podatku od towarów i usług dwoma różnymi pojęciami dotyczącymi podatku, zawierającego wspólne cechy wynikające z faktu harmonizacji w UE wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, pozwala na prawidłowe określenie obowiązków podatkowych w Polsce dotyczących tego podatku. Tym samym utożsamianie podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce jest pozbawione argumentów prawnych. W efekcie, rozróżnienie takie obowiązuje również w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Szwecji przychody pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej, bowiem jak wskazano podatek od wartości dodanej nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług (nie jest tym podatkiem), o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
17
gru

Istota:

Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia na bieżąco do kosztów uzyskania przychodów niemieckiego podatku od wartości dodanej od wydatków dotyczących dokonanych odwiertów na terytorium Niemiec i nabycia praw do udziału w koncesji?Czy w momencie uzyskania zwrotu niemieckiego podatku od wartości dodanej Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy?

Fragment:

Spółka otrzymała interpretację indywidualną w podobnej sprawie dotyczącej podatku od wartości dodanej, w której organ podatkowy stwierdził, że skoro w art. 16 ustawy o pdop podatek od wartości dodanej nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów to Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu zwrotu zagranicznego podatku od wartości dodanej (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 września 2015 r., IPPB6/4510-166/15-2/AG ). Wnioskodawca wskazuje, że powyżej przedstawione stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach: interpretacje Ministra Finansów z 9 marca 2015 r. ( DD10/033/429/MZO/14 ), z 6 marca 2015 r., ( DD10/033/428/MZO/14 ); interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 maja 2015 r. (IPTPB1/4511-138/15- 2/SJ), z 12 maja 2015 r. ( IPTPB3/4510-75/15-2/IR ), z 6 maja 2015 r. (IPTPB3/4510-74/15- 2/KC); interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2014 r., (IBPBI/1/415-770/14/WRZ). Reasumując, Spółka będzie zobowiązana do zaliczenia otrzymanego podatku od wartości dodanej do przychodów podatkowych w momencie otrzymania jego zwrotu, jeżeli uprzednio podatek od wartości dodanej zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

2016
29
lip

Istota:

1. Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje koszty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych związane z zakupami z innych krajów UE oraz z krajów poza UE w wysokości netto, bez podatku VAT, pomimo uwzględnionego na fakturach nabycia naliczonego podatku od wartości dodanej (VAT), analogicznie jak w przypadku kosztów osiąganych w Polsce, tj. bez naliczonego podatku od towarów i usług, z przysługującym prawem do odliczenia w deklaracji VAT; czy naliczony podatek od wartości dodanej (rozliczany w deklaracji VAT innych krajów UE oraz z krajów poza UE) stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy uzyskany w procedurze zwrotu VAT-REF zwrot podatku od wartości dodanej wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane na terytorium innych krajów UE oraz z krajów poza UE stanowi przychód podlegający opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z kolei przez podatek od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Z powyższego wynika więc, że ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie niż Polska z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. W konsekwencji stwierdzić należy, że cytowany art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy podatku od towarów i usług, a nie podatku od wartości dodanej. Tym samym, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie brutto.