Podatek od wartości dodanej | Interpretacje podatkowe

Podatek od wartości dodanej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od wartości dodanej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w takim przypadku Wnioskodawca do przychodów podatkowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien zaliczać kwotę brutto czy kwotę netto przychodu?
Fragment:
Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku pośredniego funkcjonującego wyłącznie na terytorium Polski, który w przypadku innych państw członkowskich funkcjonuje (obowiązuje) pod pojęciem podatku od wartości dodanej. Posługiwanie się w ustawie o podatku od towarów i usług dwoma różnymi pojęciami dotyczącymi podatku, zawierającego wspólne cechy wynikające z faktu harmonizacji w UE wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, pozwala na prawidłowe określenie obowiązków podatkowych w Polsce dotyczących tego podatku. Tym samym utożsamianie podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce jest pozbawione argumentów prawnych. W efekcie, rozróżnienie takie obowiązuje również w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Szwecji przychody pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej, bowiem jak wskazano podatek od wartości dodanej nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług (nie jest tym podatkiem), o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
21
gru

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia na bieżąco do kosztów uzyskania przychodów niemieckiego podatku od wartości dodanej od wydatków dotyczących dokonanych odwiertów na terytorium Niemiec i nabycia praw do udziału w koncesji?Czy w momencie uzyskania zwrotu niemieckiego podatku od wartości dodanej Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy?
Fragment:
Spółka otrzymała interpretację indywidualną w podobnej sprawie dotyczącej podatku od wartości dodanej, w której organ podatkowy stwierdził, że skoro w art. 16 ustawy o pdop podatek od wartości dodanej nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów to Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu zwrotu zagranicznego podatku od wartości dodanej (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 września 2015 r., IPPB6/4510-166/15-2/AG ). Wnioskodawca wskazuje, że powyżej przedstawione stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach: interpretacje Ministra Finansów z 9 marca 2015 r. ( DD10/033/429/MZO/14 ), z 6 marca 2015 r., ( DD10/033/428/MZO/14 ); interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 maja 2015 r. (IPTPB1/4511-138/15- 2/SJ), z 12 maja 2015 r. ( IPTPB3/4510-75/15-2/IR ), z 6 maja 2015 r. (IPTPB3/4510-74/15- 2/KC); interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2014 r., (IBPBI/1/415-770/14/WRZ). Reasumując, Spółka będzie zobowiązana do zaliczenia otrzymanego podatku od wartości dodanej do przychodów podatkowych w momencie otrzymania jego zwrotu, jeżeli uprzednio podatek od wartości dodanej zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
2016
17
gru

Istota:
1. Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje koszty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych związane z zakupami z innych krajów UE oraz z krajów poza UE w wysokości netto, bez podatku VAT, pomimo uwzględnionego na fakturach nabycia naliczonego podatku od wartości dodanej (VAT), analogicznie jak w przypadku kosztów osiąganych w Polsce, tj. bez naliczonego podatku od towarów i usług, z przysługującym prawem do odliczenia w deklaracji VAT; czy naliczony podatek od wartości dodanej (rozliczany w deklaracji VAT innych krajów UE oraz z krajów poza UE) stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy uzyskany w procedurze zwrotu VAT-REF zwrot podatku od wartości dodanej wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane na terytorium innych krajów UE oraz z krajów poza UE stanowi przychód podlegający opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z kolei przez podatek od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Z powyższego wynika więc, że ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie niż Polska z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. W konsekwencji stwierdzić należy, że cytowany art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy podatku od towarów i usług, a nie podatku od wartości dodanej. Tym samym, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie brutto.
2016
29
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Zatem ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim, niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że zapłacony w Niemczech podatek od wartości dodanej, stanowi koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej wynikającego z wystawionych faktur, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego poniesienia.
2016
28
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Zatem ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim, niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że zapłacony w Niemczech podatek od wartości dodanej, stanowi koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej wynikającego z wystawionych faktur, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego poniesienia.
2016
28
lip

Istota:
Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podatkiem liniowym) ze sprzedaży wysyłkowej towarów do Niemiec, jest przychód netto, tzn. przychód pomniejszony o należny niemiecki podatek od wartości dodanej (Umsatzsteuer)?
Fragment:
W fakturach wykazywany jest należny niemiecki podatek od wartości dodanej we właściwej stawce. Na sprzęt oświetleniowy obowiązuje w Niemczech stawka podstawowa podatku od wartości dodanej – 19%. Prowadzona jest odrębna ewidencja podatkowa dla celów rozliczenia niemieckiego podatku od wartości dodanej. Dotychczas Wnioskodawczyni nie ponosiła kosztów związanych ze sprzedażą wysyłkową towarów do Niemiec, opodatkowanych niemieckim podatkiem od wartości dodanej. W związku z tym, dotąd nie występował naliczony do odliczenia niemiecki podatek od wartości dodanej. Wnioskodawczyni, jako zarejestrowany podatnik tego podatku, ma prawo do obniżenia należnego podatku od wartości dodanej o naliczony podatek od wartości dodanej z faktur zakupu towarów lub usług. Jeżeli w przyszłości wystąpi podatek od wartości dodanej naliczony do odliczenia, to Wnioskodawczyni będzie go odliczała. Po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego sporządzana jest deklaracja niemieckiego podatku od wartości dodanej (nazwa deklaracji – Umsatzsteuer – Voranmeldung). Deklaracja ta wysyłana jest elektronicznie z wykorzystaniem niemieckiego elektronicznego systemu fiskalnego ElsterOniline. Na podstawie deklaracji na rachunek bankowy niemieckiego urzędu podatkowego (Finanzamt w Cottbus) przelewana jest wartość należnego niemieckiego podatku od wartości dodanej.
2016
21
cze

Istota:
Czy zadeklarowany i zapłacony do niemieckiego urzędu podatkowego (Finanzamt) niemiecki podatek od wartości dodanej (Umsatzsteuer), może być uznany za koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej?
Fragment:
W fakturach wykazywany jest należny niemiecki podatek od wartości dodanej we właściwej stawce. Na sprzęt oświetleniowy obowiązuje w Niemczech stawka podstawowa podatku od wartości dodanej – 19%. Prowadzona jest odrębna ewidencja podatkowa dla celów rozliczenia niemieckiego podatku od wartości dodanej. Dotychczas Wnioskodawczyni nie ponosiła kosztów związanych ze sprzedażą wysyłkową towarów do Niemiec, opodatkowanych niemieckim podatkiem od wartości dodanej. W związku z tym, dotąd nie występował naliczony do odliczenia niemiecki podatek od wartości dodanej. Wnioskodawczyni, jako zarejestrowany podatnik tego podatku, ma prawo do obniżenia należnego podatku od wartości dodanej o naliczony podatek od wartości dodanej z faktur zakupu towarów lub usług. Jeżeli w przyszłości wystąpi podatek od wartości dodanej naliczony do odliczenia, to Wnioskodawczyni będzie go odliczała. Po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego sporządzana jest deklaracja niemieckiego podatku od wartości dodanej (nazwa deklaracji – Umsatzsteuer – Voranmeldung). Deklaracja ta wysyłana jest elektronicznie z wykorzystaniem niemieckiego elektronicznego systemu fiskalnego ElsterOniline. Na podstawie deklaracji na rachunek bankowy niemieckiego urzędu podatkowego (Finanzamt w Cottbus) przelewana jest wartość należnego niemieckiego podatku od wartości dodanej.
2016
21
cze

Istota:
Czy w takim przypadku do przychodów podatkowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz do kosztów uzyskania przychodów, jako wspólnik powinnam zaliczyć kwotę brutto czy netto za usługę?
Fragment:
W rezultacie podlegającym opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej przychodem z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej będą przychody uzyskane ze świadczenia usług na terytorium Szwecji wykazywane w wartości brutto, a więc bez ich pomniejszenia o podatek od wartości dodanej. W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni, myśl którego skoro od uzyskanych przychodów odprowadza do szwedzkiego urzędu skarbowego podatek od wartości dodanej, to w Polsce powinna do przychodów przyjąć kwotę pomniejszoną o tenże podatek, a więc netto jest nieprawidłowe. Sam fakt uiszczenia podatku od wartości dodanej nie uprawnia do pomniejszenia uzyskanego przychodu o jego kwotę. Podstawą prawną do skorzystania przez podatnika z możliwości odliczenia jest bowiem przepis prawa. Ponadto wskazać należy, że Wnioskodawczyni może ubiegać się o zwrot uiszczonego w Szwecji podatku od wartości dodanej. Podstawę prawną takiego zwrotu stanowią: Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L.08.44.23); Rozporządzenie Rady (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.
2016
25
maj

Istota:
Czy w takim przypadku do przychodów podatkowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz do kosztów uzyskania przychodów, jako wspólnik powinnam zaliczyć kwotę brutto czy netto za usługę?
Fragment:
W rezultacie podlegającym opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej przychodem z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będą przychody uzyskane ze świadczenia usług na terytorium Szwecji wykazywane w wartości brutto, a więc bez ich pomniejszenia o podatek od wartości dodanej. W świetle powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, myśl którego skoro od uzyskanych przychodów odprowadza do szwedzkiego urzędu skarbowego podatek od wartości dodanej, to w Polsce powinien do przychodów przyjąć kwotę pomniejszoną o tenże podatek, a więc netto jest nieprawidłowe. Sam fakt uiszczenia podatku od wartości dodanej nie uprawnia do pomniejszenia uzyskanego przychodu o jego kwotę. Podstawą prawną do skorzystania przez podatnika z możliwości odliczenia jest bowiem przepis prawa. Ponadto wskazać należy, że Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot uiszczonego w Szwecji podatku od wartości dodanej. Podstawę prawną takiego zwrotu stanowią: Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L.08.44.23); Rozporządzenie Rady (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz.
2016
25
maj

Istota:
Towary (odzież) mimo, że są przesyłane do sklepów Wnioskodawcy to aż do chwili ich sprzedaży przez Wnioskodawcę klientom sklepów należących do Wnioskodawcy pozostają własnością spółki prawa niemieckiego. Jeżeli spółka prawa niemieckiego jest podatnikiem podatku od wartości dodanej i dokonuje przemieszczenia towarów do niej należących z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju i towary te służą jej działalności gospodarczej, to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT występuje u spółki prawa niemieckiego a nie u Wnioskodawcy (podatnika VAT).
Fragment:
(...) podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony; przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny; prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające: dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresu siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny, oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w oświadczeniu (...)
2016
3
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.