Podatek od wartości dodanej | Interpretacje podatkowe

Podatek od wartości dodanej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od wartości dodanej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych
Fragment:
(...) podatkiem od wartości dodanej) - to wskazane regulacje dot. rozliczania różnic kursowych w niniejszym przypadku znajdą zastosowanie. Reasumując, Wnioskodawca winien zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe powstałe przy: zapłacie kwoty podatku od wartości dodanej w fakturach zakupu otrzymanych od kontrahenta zagranicznego, otrzymaniu zwrotu podatku od wartości dodanej od zagranicznego organu podatkowego, zapłacie kwoty podatku od wartości dodanej wynikającego z zobowiązania wobec zagranicznego organu podatkowego, ująć jako podatkowe różnice kursowe bez względu, czy dla celów rozliczenia podatku od wartości dodanej Wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie innego kraju. Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: możliwości zaliczenia zagranicznego podatku od wartości dodanej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4f i art. 15 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów lub kosztów podatkowych, oraz braku możliwości zaliczenia różnic kursowych od ww. podatku od wartości dodanej, do przychodów lub kosztów podatkowych, –jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2018
26
sty

Istota:
Czy podatek od wartości dodanej zawarty w cenie zakupu towarów oraz usług dokonanych w Szwecji stanowi koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Z kolei przez podatek od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Z powyższego wynika więc, że ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie niż Polska z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. W konsekwencji stwierdzić należy, że cytowany art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy podatku od towarów i usług, a nie podatku od wartości dodanej. Tym samym, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie brutto. Podsumowując Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od wartości dodanej związany z zakupami w Szwecji, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
16
lis

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego w Chinach podatku od wartości dodanej od świadczonych tam usług.
Fragment:
W myśl natomiast art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej, rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towaru i usług nakładanego tą ustawą. Zatem, przez podatek od towarów i usług należy rozumieć podatek, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym, nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej (obrotowego) obowiązującego w innym państwie niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Sformułowanie podatek od towarów i usług, zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się bowiem wyłącznie do podatku, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie do podatku od wartości dodanej, który został zdefiniowany w art. 2 pkt 11 ww. ustawy. Ze względu na fakt, że chiński podatek obrotowy nakładany zgodnie z przepisami obowiązującymi w powyższym zakresie na terytorium Chin nie może być utożsamiany z polskim podatkiem od towarów i usług, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania ww. art. art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
5
paź

Istota:
Ustalenia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego za granicą podatku od wartości dodanej
Fragment:
W związku z tym faktem, Wnioskodawca zarejestrował się w tym kraju jako podatnik podatku od wartości dodanej. Za usługi wykonane na Słowacji Wnioskodawca uiszcza tam podatek od wartości dodanej w wysokości obowiązującej w tym kraju, na podstawie złożonego w słowackim urzędzie odpowiedniego dokumentu. Na terenie Słowacji Wnioskodawca nie posiada zakładu, prace montażowe nie trwały dłużej niż 12 miesięcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy podatek od wartości dodanej zapłacony na Słowacji pomniejsza przychód z działalności gospodarczej, tak jak podatek od towarów i usług (podatek VAT) obowiązujący w Polsce? Czy zapłacony na terenie Słowacji podatek od wartości dodanej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1) Podatek od wartości dodanej zapłacony w Słowacji nie pomniejsza przychodu z działalności gospodarczej. Ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług (podatku VAT). Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym, nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.
2017
5
lip

Istota:
Czy w takim przypadku Wnioskodawca do przychodów podatkowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien zaliczać kwotę brutto czy kwotę netto przychodu?
Fragment:
Powyższe oznacza, że ustawa o podatku od towarów i usług wyraźnie rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku pośredniego funkcjonującego wyłącznie na terytorium Polski, który w przypadku innych państw członkowskich funkcjonuje (obowiązuje) pod pojęciem podatku od wartości dodanej. Posługiwanie się w ustawie o podatku od towarów i usług dwoma różnymi pojęciami dotyczącymi podatku, zawierającego wspólne cechy wynikające z faktu harmonizacji w UE wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, pozwala na prawidłowe określenie obowiązków podatkowych w Polsce dotyczących tego podatku. Tym samym utożsamianie podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce jest pozbawione argumentów prawnych. W efekcie, rozróżnienie takie obowiązuje również w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych, aby uzyskane na terytorium Szwecji przychody pomniejszać o zapłacony tam podatek od wartości dodanej, bowiem jak wskazano podatek od wartości dodanej nie jest tożsamy z podatkiem od towarów i usług (nie jest tym podatkiem), o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
21
gru

Istota:
Czy Spółka jest uprawniona do zaliczenia na bieżąco do kosztów uzyskania przychodów niemieckiego podatku od wartości dodanej od wydatków dotyczących dokonanych odwiertów na terytorium Niemiec i nabycia praw do udziału w koncesji?Czy w momencie uzyskania zwrotu niemieckiego podatku od wartości dodanej Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy?
Fragment:
Spółka otrzymała interpretację indywidualną w podobnej sprawie dotyczącej podatku od wartości dodanej, w której organ podatkowy stwierdził, że skoro w art. 16 ustawy o pdop podatek od wartości dodanej nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów to Spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu z tytułu zwrotu zagranicznego podatku od wartości dodanej (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 września 2015 r., IPPB6/4510-166/15-2/AG ). Wnioskodawca wskazuje, że powyżej przedstawione stanowisko prezentowane jest również przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach: interpretacje Ministra Finansów z 9 marca 2015 r. ( DD10/033/429/MZO/14 ), z 6 marca 2015 r., ( DD10/033/428/MZO/14 ); interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 maja 2015 r. (IPTPB1/4511-138/15- 2/SJ), z 12 maja 2015 r. ( IPTPB3/4510-75/15-2/IR ), z 6 maja 2015 r. (IPTPB3/4510-74/15- 2/KC); interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2014 r., (IBPBI/1/415-770/14/WRZ). Reasumując, Spółka będzie zobowiązana do zaliczenia otrzymanego podatku od wartości dodanej do przychodów podatkowych w momencie otrzymania jego zwrotu, jeżeli uprzednio podatek od wartości dodanej zostanie zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
2016
17
gru

Istota:
1. Czy Wnioskodawca prawidłowo rozpoznaje koszty dla celów podatku dochodowego od osób prawnych związane z zakupami z innych krajów UE oraz z krajów poza UE w wysokości netto, bez podatku VAT, pomimo uwzględnionego na fakturach nabycia naliczonego podatku od wartości dodanej (VAT), analogicznie jak w przypadku kosztów osiąganych w Polsce, tj. bez naliczonego podatku od towarów i usług, z przysługującym prawem do odliczenia w deklaracji VAT; czy naliczony podatek od wartości dodanej (rozliczany w deklaracji VAT innych krajów UE oraz z krajów poza UE) stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy uzyskany w procedurze zwrotu VAT-REF zwrot podatku od wartości dodanej wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane na terytorium innych krajów UE oraz z krajów poza UE stanowi przychód podlegający opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z kolei przez podatek od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Z powyższego wynika więc, że ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie niż Polska z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. W konsekwencji stwierdzić należy, że cytowany art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania, ponieważ dotyczy podatku od towarów i usług, a nie podatku od wartości dodanej. Tym samym, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wartość faktur dokumentujących poniesione koszty w kwocie brutto.
2016
29
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Zatem ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim, niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że zapłacony w Niemczech podatek od wartości dodanej, stanowi koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej wynikającego z wystawionych faktur, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego poniesienia.
2016
28
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 2 pkt 11 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium innych państw członkowskich, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą. Zatem ustawa o podatku od towarów i usług rozróżnia pojęcie podatku od wartości dodanej i pojęcie podatku od towarów i usług. Sformułowanie „ podatek od towarów i usług ” jest określeniem podatku od wartości dodanej obowiązującym wyłącznie w Polsce, a nie w innych krajach członkowskich. Tym samym nie można utożsamiać podatku od wartości dodanej obowiązującego w innym państwie członkowskim, niż Polska, z podatkiem od towarów i usług obowiązującym w Polsce. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że zapłacony w Niemczech podatek od wartości dodanej, stanowi koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów podatku od wartości dodanej wynikającego z wystawionych faktur, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie jego poniesienia.
2016
28
lip

Istota:
Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podatkiem liniowym) ze sprzedaży wysyłkowej towarów do Niemiec, jest przychód netto, tzn. przychód pomniejszony o należny niemiecki podatek od wartości dodanej (Umsatzsteuer)?
Fragment:
W fakturach wykazywany jest należny niemiecki podatek od wartości dodanej we właściwej stawce. Na sprzęt oświetleniowy obowiązuje w Niemczech stawka podstawowa podatku od wartości dodanej – 19%. Prowadzona jest odrębna ewidencja podatkowa dla celów rozliczenia niemieckiego podatku od wartości dodanej. Dotychczas Wnioskodawczyni nie ponosiła kosztów związanych ze sprzedażą wysyłkową towarów do Niemiec, opodatkowanych niemieckim podatkiem od wartości dodanej. W związku z tym, dotąd nie występował naliczony do odliczenia niemiecki podatek od wartości dodanej. Wnioskodawczyni, jako zarejestrowany podatnik tego podatku, ma prawo do obniżenia należnego podatku od wartości dodanej o naliczony podatek od wartości dodanej z faktur zakupu towarów lub usług. Jeżeli w przyszłości wystąpi podatek od wartości dodanej naliczony do odliczenia, to Wnioskodawczyni będzie go odliczała. Po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego sporządzana jest deklaracja niemieckiego podatku od wartości dodanej (nazwa deklaracji – Umsatzsteuer – Voranmeldung). Deklaracja ta wysyłana jest elektronicznie z wykorzystaniem niemieckiego elektronicznego systemu fiskalnego ElsterOniline. Na podstawie deklaracji na rachunek bankowy niemieckiego urzędu podatkowego (Finanzamt w Cottbus) przelewana jest wartość należnego niemieckiego podatku od wartości dodanej.
2016
21
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.