PT8/033/96/204/TKE/13/PK-1089/10 | Interpretacja indywidualna

Opisana we wniosku odrębna dostawa bazy isofix oraz części do fotelika samochodowego, takich jak: wkładka styropianowa, wkładka z materiału wypełniająca siedzisko, komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika, klamry do pasów bezpieczeństwa, blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie), komplet wykładziny z materiału (tapicerka) nie są objęte preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7%. W konsekwencji podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.
PT8/033/96/204/TKE/13/PK-1089/10interpretacja indywidualna
 1. meble
 2. podatek
 3. podatek od towarów i usług
 4. stawka
 5. stawka preferencyjna
 6. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2009 r. nr IPPP2/443-5/09-4/MS, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na wniosek z dnia 23 grudnia 2008 r. (data wpływu 2 stycznia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2009 r. (data wpływu 16 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej dotyczącej dostawy części składowych fotelików samochodowych dla dzieci, zmienia ww. interpretację z urzędu, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2009 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej dotyczącej części składowych fotelików samochodowych dla dzieci.

Wezwaniem z dnia 4 lutego 2009 roku doręczonym 6 lutego 2009 r. zobowiązano Stronę do uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego. Stosowne uzupełnienie strona doręczyła 16 lutego 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej jako „Spółka”) jest producentem samochodowych fotelików dziecięcych, dla których - zgodnie z poz. 109 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stosowana jest 7% stawka VAT. Organy statystyczne klasyfikują foteliki pod symbolem PKWU 36.1 - Meble; wyroby pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. Foteliki te sprzedawane są dystrybutorom, którzy wprowadzają je do obrotu hurtowego i detalicznego. Foteliki sprzedawane są: a) bez bazy isofix - przeznaczone do samochodów nie posiadających specjalnych pasów do zamocowania fotelika, b) łącznie z bazą isofix - przeznaczone do samochodów wyposażonych w odpowiednie mocowania. W obu wypadkach Spółka stosuje do tej sprzedaży stawkę 7%. Zdarza się, iż Spółka dokonuje odrębnej sprzedaży bazy isofix. Zamówienie takie składane jest przez dystrybutorów najczęściej wówczas, gdy klient dokupuje ten element do wcześniej zakupionego fotelika. Najczęściej wiąże się to ze zmianą przez klienta samochodu - z pojazdu nieposiadającego wyposażenia pozwalającego na zamocowanie fotelika w systemie isofix, na pojazd z takim mocowaniem.

Ponadto Spółka sprzedaje dystrybutorom części składowe fotelika, takie jak:

 • wkładka styropianowa,
 • wkładka z materiału wypełniająca siedzisko,
 • komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika,
 • klamry do pasów bezpieczeństwa,
 • blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie),
 • komplet wykładziny z materiału (tapicerka).

Sprzedaż taka występuje sporadycznie, jedynie w sytuacji, kiedy nabywca fotelika zamawia u dystrybutora poszczególne elementy w przypadku ich zniszczenia (zabrudzenia, pęknięcia, porwania) w użytkowanym produkcie. Foteliki eksploatowane bezpośrednio przez małe dzieci są szczególnie narażone na tego typu uszkodzenia. Podkreślenia wymaga, iż wszystkie wymienione powyżej elementy są integralną częścią fotelika samochodowego i nie mogą być użyte do innych celów.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy odrębna dostawa bazy isofix objęta jest 7% stawką VAT...

Czy dostawa części składowych fotelika, takich jak:

 1. wkładka styropianowa,
 2. wkładka z materiału wypełniająca siedzisko,
 3. komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika,
 4. klamry do pasów bezpieczeństwa,
 5. blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie),
 6. komplet wykładziny z materiału (tapicerka)

podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7%...

Zdaniem Wnioskodawcy, foteliki sprzedawane łącznie z bazą isofix (podobnie jak bez tej bazy) podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7%. Podjęcie decyzji odnośnie wyboru wersji (z bazą lub bez niej) uzależnione jest jedynie od rodzaju wyposażenia samochodu, jakim dysponuje nabywca fotelika. W ocenie Spółki nie jest więc zasadne dyskryminowanie nabywców fotelików posiadających w momencie zakupu samochody nieprzystosowane do montażu w systemie isofix, poprzez objęcie 7% stawką VAT wyłącznie fotelików, zaś przy późniejszym dokupieniu bazy - zastosowaniem do tej dostawy stawki 22%. Skoro bowiem baza isofix stanowi składową wyłącznie określonego rodzaju fotelika i nie może być wykorzystana do innych celów, jej sprzedaż powinna podlegać również 7% stawce VAT. W ocenie Spółki zróżnicowanie stawek VAT w przypadku dostaw, w efekcie których nabywca staje się właścicielem kompletnego fotelika, stanowić będzie naruszenie zasady neutralności podatku VAT przejawiającej się w opodatkowaniu jednakową stawką podatku transakcji dotyczących towarów, które są takie same lub podobne. Co do zasady, wysokość podatku VAT nie powinna być czynnikiem, który wpływa na decyzję konsumenta. Zasada neutralności może być zatem naruszona w sytuacji, gdy stosowane jest preferencyjne opodatkowanie określonych towarów, wyłączając jednocześnie z tych preferencji towary, które są podobne do tych objętych preferencyjnym opodatkowaniem. ETS w orzeczeniu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C 41/04 Levob Verzekeringen BV OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financien stwierdził, że jeżeli dwie lub więcej niż dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz nabywcy są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT i to nawet wówczas, gdy następuje to za zapłatą dwóch lub wielu odrębnych cen.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca odnośnie pytanie drugiego uzupełnił wniosek w zakresie żądanym przez organ podatkowy. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka wskazywała, iż wszystkie wymienione w pytaniu drugim elementy, a więc:

 • wkładka styropianowa,
 • wkładka z materiału wypełniająca siedzisko,
 • komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika,
 • klamry do pasów bezpieczeństwa,
 • blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie)
 • komplety wykładzin z materiału (tapicerka)

są integralną częścią fotelika samochodowego i nie mogą być użyte do innych celów.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, podobnie jak w przypadku sprzedaży bazy isofix (o której była mowa w pytaniu pierwszym wniosku), występują przesłanki do uznania, iż odrębna sprzedaż „elementów zamiennych” wykorzystywanych wyłącznie do tych fotelików może korzystać z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7%. Podkreślenia wymaga, iż ww. elementy mogą być użyte wyłącznie do określonego modelu fotelika i nie mogą być wykorzystane do innych produktów. W efekcie sprzedaż elementów składowych (zamiennych) fotelika, dokonywana - jak wspomniano we wniosku sporadycznie, jedynie w sytuacji, kiedy nabywca fotelika zamawia u dystrybutora te elementy w przypadku ich zniszczenia (zabrudzenia, pęknięcia, porwania) również, podobnie jak kompletny fotelik, powinna podlegać 7% stawce VAT. W ocenie Spółki, zróżnicowanie stawek VAT stanowić będzie naruszenie zasady neutralności podatku VAT przejawiającej się w opodatkowaniu jednakową stawką podatku transakcji dotyczących towarów, które są takie same lub podobne. Co do zasady, wysokość podatku VAT nie powinna być czynnikiem, który wpływa na decyzję konsumenta. Zasada neutralności może być zatem naruszona w sytuacji, gdy stosowane jest preferencyjne opodatkowanie określonych towarów, wyłączając jednocześnie z tych preferencji towary, które są podobne do tych objętych preferencyjnym opodatkowaniem lub stanowiących elementy składowe tego preferencyjnie opodatkowanego produktu. Jak wspomniano we wniosku 23 grudnia 2008 r. ETS w orzeczeniu z dnia 27 października 2005 r., w sprawie C 41/04 Levob Verzekeringen BV, 0V Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financien stwierdził, że jeżeli dwie lub więcej niż dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz nabywcy są tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku VAT i to nawet wówczas, gdy następuje to za zapłatą dwóch lub wielu odrębnych cen. Biorąc powyższe pod uwagę Spółka stoi na stanowisku, iż sprzedaż elementów składowych fotelika, podobnie jak kompletny fotelik samochodowy, podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7%.

W dniu 20 marca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną nr IPPP2/443-5/09-4/MS, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji przywołał następujące przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

W świetle przywołanych przepisów oraz mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż dostawa przez Wnioskodawcę części do fotelików samochodowych: baza isofix, wkładka styropianowa, wkładka z materiału wypełniająca siedzisko, komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika, klamry do pasów bezpieczeństwa, blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie) oraz komplety wykładzin z materiału (tapicerka), jeśli są integralną częścią fotelika samochodowego i nie mogą być użyte do innych celów oraz jeśli są elementem składowym fotelika samochodowego i są stosowane tylko do niego, podlega opodatkowaniu stawką 7 %.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 20 marca 2009 r. nr IPPP2/443-5/09-4/MS, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W pozycji 109 załącznika nr 3 „wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wymienione zostały foteliki do przewozu dzieci w samochodach bez względu na symbol PKWiU.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest producentem samochodowych fotelików dziecięcych, posiadających świadectwo homologacji. Foteliki te sprzedawane są dystrybutorom, którzy wprowadzają je do obrotu hurtowego i detalicznego. Foteliki sprzedawane są: a) bez bazy isofix - przeznaczone do samochodów nie posiadających specjalnych pasów do zamocowania fotelika, b) łącznie z bazą isofix - przeznaczone do samochodów wyposażonych w odpowiednie mocowania.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zdarza się, iż Spółka dokonuje odrębnej sprzedaży bazy isofix – przeznaczonej do samochodów wyposażonych w odpowiednie mocowania. Zamówienie takie składane jest przez dystrybutorów najczęściej wówczas, gdy klient dokupuje ten element do wcześniej zakupionego fotelika. Najczęściej wiąże się to ze zmianą przez klienta samochodu - z pojazdu nie posiadającego wyposażenia pozwalającego na zamocowanie fotelika w systemie isofix, na pojazd z takim mocowaniem.

Ponadto Spółka sprzedaje dystrybutorom części składowe fotelika, takie jak:

 • wkładka styropianowa,
 • wkładka z materiału wypełniająca siedzisko,
 • komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika,
 • klamry do pasów bezpieczeństwa,
 • blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie),
 • komplet wykładziny z materiału (tapicerka).

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że zgodnie z pozycją 109 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, obniżonej stawce podatku podlegają wyłącznie foteliki do przewozu dzieci w samochodach. Wymieniona pozycja 109 nie obejmuje natomiast samych części do tych fotelików. Wymienione we wniosku elementy do fotelików tj. baza isofix, wkładka styropianowa, wkładka z materiału wypełniająca siedzisko, komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika, klamry do pasów bezpieczeństwa, blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie), komplet wykładziny z materiału (tapicerka) nie są wskazane w załączniku nr 3 do ustawy, jak również w żadnym innym wykazie towarów podlegających obniżonej stawce podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że opisana we wniosku odrębna dostawa bazy isofix oraz części do fotelika samochodowego, takich jak: wkładka styropianowa, wkładka z materiału wypełniająca siedzisko, komplet pasów bezpieczeństwa do fotelika, klamry do pasów bezpieczeństwa, blokada spinająca pasy bezpieczeństwa samochodowe (mocowanie fotelika w samochodzie), komplet wykładziny z materiału (tapicerka) nie są objęte preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7%. W konsekwencji podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Powołane we wniosku przez Wnioskodawcę orzeczenie TSUE z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financien, nie odnosi się do odrębnych dostaw towarów, co ma miejsce w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, iż odrębna sprzedaż bazy isofix oraz odrębna sprzedaż elementów składowych (zamiennych) fotelika, podlegają stawce 7% VAT, należy uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.