ITPP3/4512-404/16/PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2016 r. (data wpływu 1 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa jako instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (RPO...) z wnioskiem o dofinansowanie projektu „...”. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Realizatorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg - powiatowa jednostka organizacyjna powołana do zarządzania drogami powiatowymi, na którą były wystawiane wszystkie faktury VAT. Inwestycja została ukończona (protokół końcowy z dnia 28 października 2011 r). Efektem zrealizowanej inwestycji jest:

  • zrekonstruowanie dróg powiatowych - 1,11 km,
  • wybudowanie/przebudowanie 1 zatoki autobusowej,
  • przebudowanie 0,73 km chodnika,
  • przebudowanie 1 przejścia dla pieszych,
  • przebudowanie 0,85 km kanalizacji deszczowych,
  • wybudowanie obiektów infrastruktury ochrony środowiska w ilości 2 szt.

Realizacja zadania wymagała poniesienia kosztów, w tym kwalifikowalnych, które w 70% zostały zrefundowane przez instytucję zarządzającą RPO. Wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu były wydatki na: roboty budowlano-montażowe, inżynier kontraktu, audyt zewnętrzny, promocję projektu (...), promocję projektu (...).

Po zakończonej realizacji projektu „...” przedmiotowa droga została przyjęta nieodpłatnie na majątek Powiatu. Właścicielem przebudowanej drogi jest Powiat. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu dokonywane były zgodnie z ustawami na czas projektu obowiązującymi, tj. ustawa z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - na dzień dzisiejszy j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164; oraz Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na dzień dzisiejszy j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn zm. - w zakresie obowiązywania ww. ustawy.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 2.577.557,85 zł. Płatnikiem wszystkich faktur była jednostka organizacyjna Powiatu – P.Z.D.

PZD nie posiadał możliwości odzyskania poniesionego kosztu z tyt. VAT naliczonego w ramach realizowanego projektu, gdyż nie jest czynnym podatnikiem VAT - na podstawie art. 15 ust. 6 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy P.Z.D. realizując w imieniu Powiatu zadanie o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych „...” mógł odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z realizacją wyżej opisanego zadania?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie publiczne w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż nie dokonuje zakupów (sprzedaży) związanych z czynnościami opodatkowanymi. Korzystanie z efektów zrealizowanej inwestycji jest nieodpłatne. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, z których nabyciem podatek został naliczony i są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych, a taki tu nie zachodzi. Projekt nie jest wykorzystywany do sprzedaży opodatkowanej, co wpisuje się w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm. - j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że P...Z...D...nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.