ITPP3/4512-316/16/PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet utworzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 49), jest akademicką uczelnią publiczną. Uniwersytet posiada osobowość prawną. Uniwersytet działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „Ustawą”;
 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
 3. innych ustaw;
 4. statutu.

Misją Uniwersytetu jest:

 1. kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów i doktorantów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz państwa polskiego oraz społeczności regionalnych i lokalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych;
  3. wspieranie naukowej i zawodowej kariery absolwentów Uniwersytetu.

Uniwersytet w dniu 27 stycznia 2016 r. zawarł z XXX porozumienie ramowe o wspólnej realizacji projektu planowanego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „XXX”, w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typu projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu. Projekt realizowany będzie przez XXX. jako beneficjenta wiodącego we współpracy z Uniwersytetem jako podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w projekcie. Dla Uniwersytetu udział XXX w projekcie jest wypełnieniem społecznej misji pozyskiwania i rzetelnego upowszechniania aktualnej wiedzy jaka wynika z prowadzonych badań i stanu nauki. Podjęcie projektu wynika również z pilnej potrzeby pozyskiwania danych na rzecz ochrony najbardziej zagrożonych gatunków i ich siedlisk. Dzięki podjęciu projektu uaktualnione zostaną bazy danych zawierające informacje nt. biologii, ekologii oraz stanu zdrowotnego morskich ssaków, telemetryczne zasoby informacje o migracji fok i ich preferencjach siedliskowych oraz integracji z rybołówstwem. Kontynuowane będzie prowadzenie bazy danych nt. występowania rzadkich i chronionych morskich ssaków oraz ptaków w oparciu o wykonywanie obserwacji. W ramach projektu będzie aktualizowane i rozpowszechniane wśród społeczeństwa specjalnych tablic informacyjnych i pro-ochronnych poradników, nt. zagrożonych morskich ssaków, ptaków i wrażliwych na antropopresję siedlisk. Zakłada się również opracowanie stosownych dokumentów/instrukcji dotyczących minimalizacji hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna oraz opracowanie procedury postępowania z przyłowionymi ssakami i ptakami morskimi. Realizacja projektu przyczyni się do wypełniania zapisów zatwierdzonego w 2015 r. krajowego programu ochrony morświna, jak również wzmocni nowymi danymi projekt programu ochrony foki szarej oraz projekty planów ochrony morskich obszarów N... . Celami szczegółowymi projektu są:

 1. ograniczenie śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków,
 2. ochrona fok i ich legowisk przed antropogenicznymi zagrożeniami (a szczególnie przed niepokojem i płoszeniem),
 3. rehabilitacja wymagających weterynaryjnej pomocy fok dzikich,
 4. zbiór danych z zakresu biologii, ekologii i antropogenicznych zagrożeń wobec morskich ssaków ze strony działalności człowieka na morzu i brzegu w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunku (w tym przyjęcia krajowego Programu Ochrony Foki Szarej),
 5. ochrona lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi.

Korzyści merytoryczne/finansowe dla Uniwersytetu wynikające z realizacji projektu to publikacje, raporty, opracowania, środki na utrzymanie części sprzętu i wydatki materiałowe. Jak wynika z powyższego opisu zakupy i czynności dokonywane w ramach projektu nie będą służyć jako źródło przychodu. Ponadto, wyniki badań uzyskane w ramach projektu nie są przewidziane do sprzedaży i będą udostępniane wyłącznie nieodpłatnie partnerom wspólnie prowadzonych prac badawczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Uniwersytet prawidłowo stosuje zapisy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, kwalifikując VAT naliczony jako niepodlegający odliczeniu i zwrotowi...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Uniwersytet uważa, że nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego z uwagi na fakt, że zakres wykonywanych prac w ramach projektu pn. „XXX” przez Uniwersytet nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym, ponieważ koszty związane z realizacją ww. projektu mogą być wyodrębnione w systemie księgowym i można je jednoznacznie wskazać oraz stwierdzić, że nie są one powiązane z czynnościami opodatkowanymi, Uniwersytet będzie kwalifikował VAT naliczony od dokonanych zakupów w projekcie, jako VAT niepodlegający odliczeniu na mocy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Uniwersytetowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.