ITPP3/4512-313/16/PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 14 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 27 czerwca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. XXX – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. XXX.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

XXX od 1 stycznia 2012 r., jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie XXX oraz ustawy o ochronie przyrody. Rodzaj działalności według PKD (2007) to 9104Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody. Do zadań parku narodowego należy w szczególności:

 • prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji następujących celów: zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów;
 • udostępnienie obszarów parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
 • prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

XXX w procesie realizacji zadań, o których mowa w „pkt I. 1-3uOP”. Dokonuje sprzedaży towarów, materiałów i usług, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą, zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 tej ustawy. Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane stawkami podatku, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

XXX prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych środków i pozyskanych przychodów, wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody. XXX uzyskuje przychody z następujących tytułów:

 • z najmu i dzierżawy obiektów na cele mieszkaniowe (zwolnione z VAT) oraz cele inne niż mieszkaniowe (opodatkowane stawką 23% VAT);
 • z dzierżawy gruntów na cele rolnicze (zw. VAT) oraz na cele inne niż rolnicze (23% VAT);
 • ze sprzedaży drewna opałowego (8% VAT) oraz drewna pozostałego (23% VAT);
 • ze sprzedaży tusz zwierzyny (5% VAT);
 • ze sprzedaży ryb (5% VAT);
 • ze sprzedaży usług i gadżetów edukacyjnych związanych z XXX (23% VAT);
 • ze świadczenia usług parkingowych (23% VAT);
 • ze sprzedaży biletów wstępu na szlak wodny rzeki D. (23% VAT);
 • opłat za udostępnienie terenu parku do biwakowania w miejscach wyznaczonych (23% VAT);
 • ze sprzedaży wydawnictw według stawek z faktur zakupu.

XXX stara się uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach POIiŚ – POIiŚ 2014-2020, na projekt pn. XXX. Projekt finansowany będzie ze środków NFOŚiGW (85%) oraz środków własnych XXX (15%). XXX składając wniosek o dofinansowanie do CKPŚ musi przedłożyć szereg dokumentów w tym oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w wyniku uzgodnień międzyresortowych 13 listopada 2015 r. przyjęło możliwość kwalifikowania podatku od towarów i usług w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w odniesieniu do działania 2.4 z uwzględnieniem następujących dwóch warunków wskazanych w piśmie otrzymanym od Ministerstwa Środowiska:

 • beneficjent nie prowadzi opodatkowanej podatkiem VAT działalności w obszarze, którego dotyczy projekt;
 • wytworzona w ramach projektu infrastruktura nie będzie wykorzystywana przez beneficjenta w obszarach, które są opodatkowane VAT.

Podatek od towarów i usług w ramach działania 2.4 może zostać uznany za kwalifikowalny pod wyżej określonymi warunkami. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie, wymagane jest na etapie oceny merytorycznej, będzie stanowić załącznik do umowy o dofinansowanie i musi być poparte „interpretacją indywidualną” ponieważ „Dla realizacji projektu podatek VAT naliczony może być uznany za koszt kwalifikowalny, jeśli beneficjent projektu dostarczy dokument potwierdzający fakt, że był zobowiązany do płacenia i zaliczania w koszty niepodlegającego zwrotowi podatku VAT od towarów i usług zawartego w dowodach zakupu związanych z realizacją projektu”. Planowany do realizacji projekt polega na wykonaniu następujących zadań:

 • monitoring roślinności rzecznej;
 • monitoring roślinności jezior;
 • monitoring małż;
 • monitoring flory rzecznej D.;
 • monitoring zimorodka;
 • zakup materiału zarybieniowego (narybek: pstrąga potokowego, lipienia, brzany).

Uzyskane w trakcie realizacji projektu, opracowania i wyniki badań monitoringu między innymi: roślinności, małż, flory rzecznej oraz zimorodka, posłużą do wykonania zapisów planu ochrony XXX. Uzyskane materiały nie będą służyły do sprzedaży. Zakup materiału zarybieniowego wg gatunków nie jest powiązany ze sprzedażą opodatkowaną, ponieważ katalog gatunku ryb przeznaczonych do odłowu i sprzedaży nie obejmuje gatunków wymienionych w projekcie. Katalog gatunków przewidziany do odłowu i sprzedaży ustalony jest na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r, w sprawie zadań ochronnych dla YYY, Zał. nr 2 poz. II C, Ip. 13, oraz Zarządzenia Dyrektora XXX z dnia 21 kwietnia 2016 r. nr XYZ w sprawie cen minimalnych sprzedaży ryb złowionych w wodach XXX w ramach wykonywania połowów regulacyjnych w roku 2016. Realizowane zadania związane z tym projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, prowadzonych przez XXX. XXX spełnia warunki kwalifikowalności VAT w omawianym projekcie, ponieważ nie prowadzi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług działalności w obszarze, którego projekt dotyczy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy XXX, w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu, które nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przysługuje prawo zastosowania przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując ww. projekt, w ramach POIiŚ będzie nabywał towary i usługi nie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, ponieważ zakładamy, że powstałe materiały będą wykorzystywane głównie na potrzeby własne a jeśli udostępniane byłyby na zewnątrz jednostki to wyłącznie nieodpłatnie. Zakupiony narybek gatunków pstrąga potokowego, lipienia oraz brzany, służy wzbogaceniu rzek w gatunki rzadkie i nie będzie podlegał połowom regulacyjnym. W ocenie XXX, nie będzie miał prawa na podstawie przepisów art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ planowane do realizacji zakupy towarów i usług na potrzeby projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że XXX nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną