ITPP3/4512-278/16/PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XYZ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem pn. „XYZ”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P... jest stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest ochrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich naturalnych środowisk (XXX). Cele przyświecające stowarzyszeniu zgodnie ze statutem, są osiągane poprzez wykup i dzierżawę gruntów w ważnych ostojach ptaków, wykonywanie zabiegów ochronnych w ptasich ostojach, zabezpieczanie miejsc lęgowych, żerowisk, noclegowisk, innych miejsc występowania ptaków oraz miejsc i siedlisk, w których występują gatunki fauny i flory stanowiące pokarm ptaków lub wpływające w inny sposób na populacje ptaków lęgowych i wędrownych, edukację i udział w tworzeniu naukowych podstaw ochrony przyrody. Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. P... planuje rozpocząć realizację projektu „XYZ” planowanego do finansowania przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach O.P. POIiŚ oraz ze środków NFOŚiGW. Projekt obecnie obejmuje swoim zasięgiem cztery obszary N...: Puszcza X., Puszcza Y., O. Z., Puszcza X.-Y. Głównym celem projektu jest wzmocnienie i zabezpieczenie właściwego stanu ochrony wybranych gatunków ptaków strefowych w północno-wschodniej Polsce poprzez zwiększenie zasobów pokarmowych oraz zabezpieczenie długoterminowej ochrony strefowych gatunków ptaków poprzez monitoring znanych oraz powoływanie nowych stref ochrony w rewirach lęgowych. Gatunki będące przedmiotem projektu to orlik krzykliwy, bocian czarny, bielik, kania ruda i czarna oraz inne i rzadkie gatunki ptaków strefowych stwierdzone podczas prowadzonych inwentaryzacji. Do zadań realizowanych przez P... w ramach ww. projektu należą:

 • poprawa jakości żerowisk orlika krzykliwego (odtworzenie 3 ha łąki, zakup bydła – 11 sztuk, budowa i remont łącznie 5035 m ogrodzeń);
 • badania telemetryczne (zakup nadajników GSM – UHF do telemetrii wraz z osprzętem);
 • monitoring zasiedlowych gniazd wraz z określeniem sukcesu lęgowego oraz wyszukiwanie nowych stanowisk ptaków szponiastych i bociana czarnego wraz z zabezpieczeniem drzew gniazdowych i sąsiednich przed drapieżnictwem ssaków.
 • rozpoznanie stanu zasobności żebrowisk bociana czarnego (ekspertyza ichtiologiczna cieków X.Y. i Z., zbiór i analiza wypluwek);
 • zabezpieczenie drzew gniazdowych i sąsiednich przed drapieżnictwem ssaków – zakup repelentów;
 • budowa dziesięciu platform lęgowych dla bociana czarnego;
 • zwiększenie zasobów pokarmowych bociana czarnego – zarybienie cieków puszczańskich (P.X.Y.);
 • zakup działek o powierzchni 14,70 ha. w obrębach XX. nr 46 i X.-X nr 60 w X.Y.
 • budowa dwunastu oczek wodnych z zastawek wraz z przygotowaniem dokumentach projektowej i nadzorem inwestycyjnym,
 • działania edukacyjno–promocyjne: propagowanie ochrony ptaków strefowych i innych elementów wrażliwych w obszarach NATURA 2000 wśród lokalnej społeczności (zakup osiemnastu zdjęć do materiałów promujących, wykonanie diaporamy, kalendarza naściennego, dwóch sztuk roll-upów, pięciu rodzajów zakładek do książek o łącznym nakładzie 5000 sztuk, wykonanie projektu strony www, wykonanie 160 zdjęć w szkołach, osiem spotkań w świetlicach i domach kultury, cztery spotkania w kołach łowieckich, raport podsumowujący projekt, artykuły w prasie lokalnej;
 • zarządzanie projektem (wynagrodzenie kierownika, asystenta obsługi księgowej, prawnej projektu, koszty ogólne: delegacyjne, materiały biurowe, korespondencja, podpis elektroniczny, kurs GIS dla dwóch osób);

Oczka wodne i zastawki wybudowane na gatunkach należących do P... zostaną przyjęte na stan stowarzyszenia. Oczka wodne wybudowane na gruntach prywatnych zostaną przekazane właścicielom gruntów na podstawie dwustronnej umowy zawartej z P... Umowa ta będzie zobowiązywała właścicieli do utrzymania efektów projektu. Pozostałe środki trwałe wytworzone w ramach projektu (ogrodzenia, bydło, grunty), związane z realizacją działań polegających na poprawie jakości żerowisk orlika krzykliwego oraz związane z zarzadzaniem (komputer z oprogramowaniem i sprzętem), zostaną przyjęte na stan towarzystwa. Wytworzone i nabyte w ramach realizacji projektu środki trwałe będą użytkowane po zakończeniu projektu zgodnie z celami postawionymi w projekcie. Wybudowana infrastruktura oraz wydane publikacje ze względu na swój charakter nie mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia działalności zarobkowej. Dodatkowo o zabezpieczeniu przeznaczenia gruntów mówi statut towarzystwa w § 69: „w razie podjęcia przez walne zgromadzenie członków uchwały o rozwiązaniu P... majątek może być przekazany wyłącznie innej organizacji pozarządowej na cele ochrony ptaków i ich ostoi”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacja ww. projektu. Stosownie bowiem do treści art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów| i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – zarejestrowany czynny podatnik VAT, zasadniczo uprawniony jest do rozliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi. Wszelkie wydatki dokonywane przez Stowarzyszenie, w ramach planowanego do realizacji projektu „XXX”, nie mają żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną, a wiec w ocenie Stowarzyszenia nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabywanych towarach i usługach dokonywanych w ramach ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupione towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.